От партнеров

Заказать работу

От партнёров

немецкое корректирующее белье

Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Электронные документы категории «Научные статьи и авторефераты диссертаций по математике и техническим наукам»
1 "Риторические упражнения на заданную тему"..?
2 FD-метод для задач Штурма-Ліувілля. Експоненційна швидкість збіжності
3 FD-метод розв'язування абстрактних гіперболічних рівнянь
4 m-звідність з інформаційними обмеженнями
5 Автоматизація розв'язання просторових задач з неповними даними
6 Агрегативно-ітеративні алгоритми для лінійних рівнянь з обмеженими операторами
7 Адаптивні методи чисельного моделювання високоградієнтних процесів в об'єктах з розподіленими параметрами
8 Аквоамінофосфати кобальту (II), ніколу (II), цинку та купруму (II)
9 Активізація навчально-пізнавальної діяльності учнів 7 - 9 класів у процесі вивчення геометрії з використанням комп'ютера
10 Активізація пізнавальної діяльності учнів основної школи в процесі розв'язування математичних задач фінансового змісту
11 Акустика течій у каналах з локальними нерегулярностями геометрії
12 Алгебраїчні многовиди та поля алгебраїчних функцій над псевдоскінченними полями
13 Алгебри з додатковими структурами та їх зображення
14 Алгебри Лі, асоційовані з силовськими p-підгрупами скінченних симетричних груп
15 Алгебро-топологічні властивості функторів, породжених функціональними просторами
16 Алгебро-топологічні структури на суперрозширеннях
17 Алгоритми для систем з тепліцевими ламбда-матрицями та їх застосування
18 Алгоритми розв'язання деяких класів оптимізаційних задач, які зводяться до задач оптимального розбиття
19 Алгоритмічний підхід у побудові проекційних креслень комбінацій двох тіл
20 Алгоритмічні аспекти методу скінченних елементів
21 Амальгамовані об'єднання граток і гратки нормальних дільників у вінцевих добутках
22 Аналіз автоколивальних процесів в складних неперервно-дискретних системах
23 Аналіз впливу фізичних та геометричних нелінійностей на динаміку дволанкового перевернутого маятника
24 Аналіз графів з позначеними вершинами
25 Аналіз і оцінка диференціальних включень методами практичної стійкості
26 Аналіз стійкості до збурень гіллястих ланцюгових дробів
27 Аналіз стохастичних динамічних систем з пуассонівськими збуреннями
28 Аналітико-чисельні підходи до розв'язування задач термопружності термочутливих тіл при конвективному теплообміні
29 Аналітико-числове розв'язування одного класу нелінійних задач з вільною фазою
30 Аналітична теорія марковських випадкових еволюцій в ERn
31 Аналітичне задання проективних перетворень площини. Теорема Бріаншона
32 Аналітичні дослідження нелінійних диференціальних рівнянь другого і третього порядків
33 Аналітичні моделі поверхонь на основі перетворень і тангенціальних рівнянь
34 Аналітичні та комп'ютерно-графічні моделі нетрадиційних систем проекціювання та їхніх проекціювальних поверхонь
35 Аналітичні функції обмеженого l-індексу
36 Аналітично-чисельна методика визначення напружено-деформованого стану товстих неоднорідних осесиметричних сферичних оболонок
37 Антропогенні зміни в басейнах малих річок (на прикладі Волинської області)
38 Апроксимативна транзитивність груп перетворень в ергодичній теорії
39 Апроксимативні властивості середніх Чезаро кратних ортогональних рядів та сталі Уітні
40 Апроксимація дискретно представлених кривих у полярній системі координат за критерієм найменших граничних відхилень
41 Апроксимація плоских дискретно представлених кривих ліній на основі дискретного методу найменших квадратів
42 Апроксимація рядів Діріхле експоненціальними многочленами
43 Апроксимація функцій дискретного аргументу
44 Апроксимація функцій з обмеженою похідною загального вигляду поліномами і цілими функціями експоненціального типу
45 Апроксимація функцій класів Homega у просторах з інтегральною метрикою
46 Асиметричне навантаження пружного шару з жорстким круговим включенням
47 Асиметричний синтез гідроксифосфонатів та їх похідних з потенційною біологічною активністю
48 Асимптотика розв'язків еволюційних рівнянь у банаховому просторі
49 Асимптотика розподілів деяких характеристик випадкових матриць над скінченним полем
50 Асимптотична поведінка нелокалізованих рішень рівнянь типу Кадомцева - Петвіашвілі
51 Асимптотична поведінка нестійких розв'язків стохастичних диференційних рівнянь
52 Асимптотична поведінка та біфуркації розв'язків ланцюгів зв'язаних осциляторів
53 Асимптотичне інтегрування лінійних диференціальних рівнянь першого порядку з виродженням та особливою точкою в комплексному банаховому просторі
54 Асимптотичне поводження розв'язків напів'явних диференціальних систем
55 Асимптотичне поводження спряжених за Юнгом функцій та застосування до рядів Діріхле
56 Асимптотичне розв'язання задачі Коші для вироджених сингулярно збурених систем диференціальних рівнянь
57 Асимптотичний аналіз дробових процесів
58 Асимптотичні властивості simex-оцінок в моделях регресії з похибками у змінних
59 Асимптотичні властивості аналітичних і випадкових аналітичних функцій, зображених степеневими рядами і рядами Діріхле
60 Асимптотичні властивості аналітичних та субгармонійних функцій нешвидкого зростання
61 Асимптотичні властивості інтегралів типу Лапласа і рядів Діріхле
62 Асимптотичні властивості оцінок параметрів нелінійних регресійних моделей з похибками в змінних
63 Асимптотичні властивості оцінок функції інтенсивності пуассонівських процесів та полів
64 Асимптотичні властивості регулярно збіжних функціональних рядів
65 Асимптотичні властивості розв'язків систем диференціально-функціональних рівнянь
66 Асимптотичні властивості цілих рядів Діріхле: оцінки виняткових множин у теоремах типу Вімана-Валірона
67 Асимптотичні задачі статистики для дискретних розподілів
68 Асимптотичні зображення розв'язків диференціальних рівнянь n-го порядку з експоненціальною нелінійністю
69 Асимптотичні зображення розв'язків диференціальних рівнянь n-го порядку з нелінійностями типу Емдена-Фаулера
70 Асимптотичні зображення розв'язків нелінійних неавтономних диференціальних рівнянь другого порядку, асимптотично близьких до рівнянь типу Емдена- Фаулера

Документы 1 - 70 из 1257
Следующие >>>
© 2007-2016 vbs.com.ua