От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Электронные документы категории «Научные статьи и авторефераты диссертаций по энергетике»
1 "Лучеплан": опыт промышленной деятельности итальянского предприятия-производителя осветительных приборов
2 Diagnostic of large drives for pumping systems
3 Influence of electrical arc on the breaking process of low- voltage electric devices
4 Автоматизація побудови засобів розв'язання оптимізаційних задач диспетчерського управління в електроенергетиці
5 Автоматизація процесу спалювання газового палива в котлоагрегатах ТЕЦ промислових підприємств
6 Автоматизація систем забезпечення заданої температури з альтернативними джерелами енергії
7 Автоматизація управління автономним енергопостачанням з використанням відновлюваних джерел енергії в умовах селянського (фермерського) господарства
8 Автоматизована діагностика технічного стану тепломасообмінних систем і устаткування енергоустановок на основі математичного моделювання
9 Автоматизована система контролю і управління технологічним комплексом виробництва машин зворотно-поступальної дії з низькою віброакустичною активністю
10 Автоматизоване оперативне управління централізованим теплопостачанням в умовах неповної інформації
11 Автоматизоване управління технологічним процесом генерації вологої пари в енергоблоках з реакторами ВВЕР-1000
12 Автоматизований електромеханічний комплекс по визначенню параметрів машин постійного струму після ремонту
13 Автоматизований контроль моментних характеристик електричних машин
14 Автоматизований оперативний вибір схем технологічних процесів енергоблоків електростанцій з урахуванням показників надійності
15 Автоматизований структурний синтез число-імпульсних функціональних перетворювачів
16 Автоматизовані засоби технічної діагностики та електричного контролю за станом ізоляції в сільських електричних мережах
17 Автоматическое управление электродной системой электрогидроимпульсной установки с асинхронным электроприводом
18 Автономні інвертори як складова частина електротехнологічних установок
19 Адаптивні електронні вимірювальні перетворювачі для високоточних імпульсних та фазових лазерних далекомірів
20 Адаптовні силові модулі імпульсних перетворювачів малої та середньої потужності
21 Алгоритми керування напівпровідниковими перетворювачами на основі швидкого симетричного перетворення
22 Алгоритми оптимального використання електроенергії в системах з відновлюваними джерелами
23 Алгоритми проектування перетворювачів напруги, електромагнітно-сумісних з мережею та навантаженням
24 Алгоритмізації та програмування оптимального синтезу багатоконтурних систем теплопостачання
25 Альтернативная энергетика Франции
26 Альтернативні системи кондиціонування повітря з прямою сонячною регенерацією абсорбенту
27 Анализ влияния температуры двигателя на процесс самонастройки регулятора тока в системе управления асинхронного электропривода
28 Анализ несинусоидальности напряжения в системах с тиристорными преобразователями при наличии коммутационных колебаний
29 Аналіз безпеки і експрес-методики оцінки стану АЕС з ВВЕР під час аварій
30 Аналіз виникнення самозбудження асинхронних двигунів при поздовжньому вмиканні ємності в пристрої регулювання напруги та реактивної потужності
31 Аналіз динаміки напівпровідникових перетворювачів на комплексній площині
32 Аналіз електричних кіл з нелінійними електрохімічними елементами методом перетворення змінних
33 Аналіз електричних кіл з розподіленими параметрами при малих нелінійностях елементів
34 Аналіз ефективності пристроїв обмеження внутрішніх перенапруг на регулювальному трансформаторі статичного компенсатора реактивної потужності прямого регулювання
35 Аналіз і синтез магнітних систем давачів лінійних переміщень
36 Аналіз квазістаціонарних магнітних полів в неоднорідних середовищах з використанням розривних функцій
37 Аналіз напружено-деформованого стану та власних коливань вузлів турбін на основі МСЕ
38 Аналіз нелінійних електричних кіл з фотоелектричними та електрохімічними джерелами живлення
39 Аналіз проектних аварій для реакторної установки ВВЕР-1000 з використанням методики оцінки невизначеності даних
40 Аналіз розвитку електроенергетики як складової частини паливно-енергетичного комплексу областей півдня України
41 Аналіз сигналів та побудова систем керування перетворювачів на базі спектрально-часових методів
42 Аналіз та синтез систем збудження машин змінного струму електромашиновентильних комплексів генерування електроенергії
43 Аналіз теплового стану синхронних явнополюсних двигунів на основі еквівалентних теплових схем
44 Аналіз функціонування електричних систем на основі структурної зв'язності
45 Аналіз ядерної безпеки ядерно-небезпечних об'єктів Чорнобильської АЕС
46 Аналіз, моделі та діагностика кризових теплогідравлічних явищ в енергообладнанні АЕС
47 Асинхронна автономна генераторна система з керованим збудженням
48 Асинхронний електропривід з частотним керуванням підйомно-транспортних механізмів за нормальними та аномальними режимами
49 Асинхронний електропривод з векторним керуванням напругою фазного ротора
50 Асинхронний трифазно-однофазний електропривод з тиристорним керуванням
51 Асинхронні генератори з вентильним та вентильно-ємнісним збудженням для автономних енергоустановок
52 Асинхронный тиристорный электропривод с бездатчиковым измерителем скорости
53 Асинхронный электропривод бытовой стиральной машины с микропроцессорным управлением
54 Аспекти вияву композиторської індивідуальності у сучасній культурі (на матеріалі творчості В.С.Губаренка)
55 Багатовимірне цифрове управління барабанними парогенераторами
56 Багатоканальний відцентровий золопиловловлювач для аспірації теплоенергетичного обладнання
57 Багатоканальні оптоелектронні сенсорні системи на ефектах розповсюдження неоднорідної хвилі
58 Багатокритеріальне моделювання та оцінка альтернатив при переведенні холодильного обладнання на сучасні холодильні агенти
59 Багатокритеріальне моделювання термодинамічної поведінки природних робочих тіл
60 Багатопараметровий електромагнітний метод та прилад, заснований на комп'ютерних універсальних функціях перетворення
61 Багатопараметрові різницеві електромагнітні методи та пристрої для контролю матеріалів і виробів
62 Багатоступенева термопереробка твердого палива. Енерготехнологічне використання бурого вугілля
63 Безконтактні електромагнітні перетворювачі з різною орієнтацією зондуючого магнітного поля
64 Безреактивне згладжування пульсацій у мережевих перетворювачах електричної енергії
65 Вдосконалення діагностування обмоток короткозамкнених асинхронних електродвигунів на основі контролю параметрів робочого режиму
66 Вдосконалення методів та засобів інформаційного забезпечення задач керування режимами електроспоживання промислових підприємств
67 Вдосконалення мір електрорушійної сили і сталої напруги та їх нормативної бази
68 Вдосконалення приладів теплового контролю складу речовин на основі застосування сенсорів з P-N переходом
69 Вдосконалення процесів сумішоутворення та згоряння в двигунах з іскровим запалюванням при безпосередньому вприскуванні палива
70 Векторне керування асинхронними двигунами

Документы 1 - 70 из 915
Следующие >>>
© 2007-2016 vbs.com.ua