От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Электронные документы категории «Научные статьи и авторефераты диссертаций по горному делу»
1 Адаптивна система управління процесом магнітної сепарації залізних руд на базі засобів ультразвукового контролю
2 Адаптивне керування процесом буріння глибоких свердловин
3 Алгоритмічний підхід у навчанні майбутніх інженерів-гірників вищих технічних навчальних закладів
4 Вдосконалення ватметрографічних методів діагностування штангових глибинно- насосних установок для видобутку нафти та розробка технічних засобів для їх реалізації
5 Вдосконалення динамометричного методу та технічних засобів діагностування штангових глибинно-насосних установок для видобутку нафти
6 Вдосконалення методики проектування неорієнтованих компоновок низу бурильної колони
7 Вдосконалення методів обгрунтування раціональних технологічних рішень і розрахунку параметрів підземного видобутку залізних руд
8 Вдосконалення методів прогнозування довговічності бурильної колони в ускладнених умовах буріння свердловин
9 Вдосконалення методів розрахунку параметрів дегазації зближених пластів, що підробляються
10 Вдосконалення прогнозу малоамплітудних диз'юнктивних та плікативних порушень при проведенні пластових гірничих виробок
11 Вдосконалення процесу зневоднення та знесолення нафтових емульсій неіоногенним деемульгатором
12 Вдосконалення технології відновлення свердловин забурюванням додаткових стовбурів
13 Вдосконалення технології проведення підготовчих виробок буропідривним способом на базі оптимізації параметрів взаємодії вантажно-транспортного обладнання
14 Вентильний реактивний тяговий двигун із живленням від джерела постійного струму
15 Взаємодія імпульсного лазерного випромінювання з вибуховими речовинами
16 Взаємодія поверхнево-активних речовин з природним вугіллям в процесах його видобутку і переробки
17 Взаємозв'язок параметрів процесу зрушення і параметрів очисної виїмки положистих вугільних пластів
18 Вибухозахист рудникового електроустаткування з елементами, що нагріваються (розвиток наукових основ і розробка)
19 Визначення впливу внутрішнього та зовнішнього тертя гірських порід на їх міцність при одноосьовому стисканні
20 Визначення навантаженності вагонів-самоскидів при ударі падаючим вантажем з метою забезпечення міцності
21 Визначення параметрів пилогазованих потоків у повітроводах і контроль осадження пилу для їх безпечної експлуатації
22 Визначення параметрів розміщення перевантажувальних пунктів автомобільно-конвейєрного транспорту при відробці глибоких горизонтів кар'єрів
23 Визначення режиму гірничих робіт в кар'єрі при зміненні бортового вмісту заліза в руді
24 Вплив динамічних процесів у бурильній колоні на роботу тришарошкових доліт
25 Вплив лігносульфонатів на колоїдно-хімічні та реологічні властивості шламовугільних суспензій
26 Вплив процесів видобутку залізних руд на стан навколишнього середовища та екологічну безпеку у Криворізькому гірничовидобувному регіоні
27 Вплив тріщинуватості порід-колекторів на характер нафтогазоносності локальних структур Долинського нафтопромислового району
28 Втомні властивості бурильних труб при екстремальних режимах буріння свердловин
29 Газовиділення з відбитого вугілля в шахтних бункерах і розрахунок параметрів їх провітрювання
30 Газогідродинамічні особливості експлуатації газосховищ у виснажених покладах
31 Геодезичний моніторинг і прогнозування техногенної геодинаміки на родовищах нафти і газу
32 Геоекологічні основи зниження впливу зворотних вод шахт при їх скиданні в річкові басейни (на прикладі р.Самари)
33 Геологічні чинники формування та закономірності розташування перспективних ділянок для видобутку метану з вугільних пластів Красноармійського геолого-промислового району Донбасу
34 Геолого-економічні критерії та перспективи розвитку бази плавиковошпатової сировини для чорної металургії України
35 Геолого-технологічні основи підвищення коефіцієнта вуглеводневилучення з газоконденсатних родовищ
36 Геолого-фізичні чинники деформаційних процесів породних масивів і експлуатаційних колон свердловин нафтогазових родовищ Внутрішньої зони Передкарпатського прогину
37 Геометризація процесу зрушення земної поверхні над рухомим очисним вибоєм пологого вугільного пласта
38 Геометризація якісних показників покладів гранітоїдних і габроїдних декоративних каменів
39 Геомеханіка управління стійкістю просторової системи "масив-зміцнені породи-кріплення підземних виробок"
40 Геомеханічне обгрунтування параметрів безпечної відробки виїмкових дільниць у процесі формування вугільних ціликів
41 Геомеханічне обгрунтування параметрів і розробка комбінованого способу та засобів піддержання покрівлі на сполученнях штрек - лава в умовах нестійких порід
42 Геомеханічне обгрунтування параметрів обвалення важкокерованої покрівлі в лавах пологих пластів Донбасу
43 Геомеханічне обгрунтування параметрів способів кріплення та охорони виробок в нестійких породах при інтенсивному відпрацюванні пологих вугільних пластів
44 Геомеханічне обгрунтування параметрів способу керування напруженим станом порід навколо виробок камерного типу
45 Геомеханічне обгрунтування раціональних технологічних схем відробки кінцевих дільниць вийомочних стовпів на інтенсивно порушених дільницях шахтних полів
46 Геомеханічне обгрунтування способу управління станом гірничого масиву при щитовій відробці крутих вугільних пластів
47 Геомеханічне обгрунтування технологічних рішень підвищення ефективності виїмки крутих вугільних пластів, схильних до газодинамічних явищ
48 Геомеханічні і аерологічні основи запобігання пожеж від самозаймання вугілля в шахтах
49 Геомеханічні моделі в системі геомоніторингу глибоких вугільних шахт та способи забезпечення стійкості протіжних виробок
50 Геомеханічні основи запобігання обвалень земної поверхні над шахтами, що ліквідуються
51 Геомеханічні основи розробки і вибору комбінованих способів кріплення вертикальних стовбурів у структурно неоднорідних породах
52 Геомеханічні основи та просторово-технологічні рішення забезпечення стійкості виробок вугільних шахт у складно-структурних тріщинуватих порідних масивах
53 Гідродинамічні основи методики розрахунку електромагнітних очисників
54 Граф-операторне моделювання для багатокритеріальної оптимізації технологічних систем глушіння свердловин
55 Динаміка компонентів твердої та рідкої фаз вуглевміщуючої товщі як основа згладжування техногенних аномалій
56 Динаміка та стійкість бурильних колон бурових установок роторного типу
57 Динамічні процеси в бурових установках під час гальмування колони бурильних труб
58 Динамічні характеристики виконавчих механізмів бурових і нафтопромислових установок та їх оптимізація
59 Динамічні характеристики стрічкового конвеєра та способи їх оцінки
60 Дослідження вуглистих глин Дніпровського буровугільного басейну і розробка теоретичних основ їх комплексної переробки
61 Дослідження дифузійних і газодинамічних процесів у ПСГ при фільтрації природного газу і азоту
62 Дослідження механізму дії та обгрунтування раціональних параметрів зарядів вибухової речовини з газоутворюючими компонентами
63 Дослідження режимів роботи компресорних установок з багатокорпусним відцентровим компресором і газотурбінним приводом для нафтової промисловості
64 Дослідження структури вугілля для підвищення ефективності гідрообробки вугільних пластів
65 Дослідження та розробка раціональних конструкцій подовжених зарядів з регулюванням динамічного навантаження донної частини свердловини
66 Дослідження, оцінка та прогнозування рівня забруднення навколишнього середовища в районі накопичувачів радіоактивних відходів
67 Екологічна безпека гірничо-хімічних виробництв в умовах аеротехногенного забруднення довкілля (на прикладі Калуського промислового району)
68 Екологічна безпека гірничопромислових комплексів Західного регіону України
69 Екологічна безпека регіону в умовах техногенного пилового забруднення атмосферного повітря
70 Екологічні і геолого-економічні параметри максимального безпечного промислового освоєння розсипних титано-цирконієвих родовищ України

Документы 1 - 70 из 530
Следующие >>>
© 2007-2016 vbs.com.ua