От партнеров

Заказать работу

От партнёров

http://stan-tech.all.biz/gilotinnye-nozhnicy-inanlar-modeli-ahgm-g5040397

Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Электронные документы категории «Статьи и авторефераты диссертаций по философии, психологии и педагогике»
1 "Бароковий універсалізм" в українському художньому мисленні
2 "Допозитивістський" етап філософії науки (історико-філософський аналіз)
3 "Душу исцелит добро и слово"
4 "Ісе моногатарі" як пам'ятка японської релігійно-філософської культури доби Хейан
5 "Картина мира" как функциональная лингвистическая модель представлений об универсуме
6 "Критична теорія" науки Франкфуртської школи (до 80-ліття Франкфуртського інституту соціальних досліджень)
7 "Начало" як основоположний символ релігійної свідомості: феноменологічний аналіз
8 "Смысл" как маргинальная проблема теоретической философии
9 "Текст" и "текстуальность" в текстах Ж. Деррида
10 "Учение об идеях" Платона: реконструкция замысла и создания
11 Art as a Symbolic Form of Culture
12 Assessment of behavior disintegration and attitude to the task in the situation difficult for fighting pilots against the comparative groups
13 Creating an integrate content of fine arts education within the framework of globalization Створення змісту утворення, що поєднується, мистецтв у межах структури глобалізації
14 Ecoethics - View from Internet (Approach to Internet - Ethics in an Education-Researching Environment of Institution)
15 Kinesthetic memory - verbal and visual interferences
16 Librarians and Ethical Values: Different Circumstance, Similar Values
17 Oсуществление программы формирования психологических навыков в командах по баскетболу
18 Pastiche у постмодерновому просторі
19 Абсолютна спектрофотометрія стандартних зір проміжної яскравості в діапазоні 3200-7900 EE
20 Абстрактная семиотика нефигуративного искусства
21 Абстракціонізм в контексті культуротворчих процесів ХХ століття (естетико-мистецтвознавчий аналіз)
22 Автоматизована система визначення працездатності авіаційних операторів
23 Автохвильові розв'язки моделі середовища з просторовою та часовою нелокальностями
24 Агресивні реакції та шляхи їх корекції в молодших школярів
25 Агробіотехнології: біосферно-ноосферний підхід
26 Адаптація курсантів молодших курсів до навчання у вищому військовому навчальному закладі
27 Адсорбоелектричні ефекти в багатошарових структурах, стимульовані композитними плівками (CuхPd)
28 Адсорбційна чутливість напівпровідникових матеріалів групи А2В6, оксидів важких металів та поруватого кремнію з реальною поверхнею з кластерними структурами
29 Аквакультура як чинник соціальної динаміки
30 Аконфліктність і аконфліктна драматургія в художній культурі XX століття європейської традиції (на прикладі розвитку музичного мистецтва). Культурологічний аспект
31 Аксіологічний вимір методологічних тенденцій гуманітарного знання
32 Аксіологічний потенціал наукового знання: поняття, структура, спосіб актуалізації
33 Аксіопсихологічний потенціал гуманізації професійної підготовки соціальних педагогів
34 Активаторні центри забарвлення в кристалах {SrCl2}:TlCl
35 Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках вивчення нового навчального матеріалу з електродинаміки з застосуванням комп'ютера
36 Активне соціально-психологічне навчання компетентності у спілкуванні керівників військових колективів
37 Активні процеси в кометах: аналіз кривих блиску та спектрів
38 Активність молодих зірок сонячної маси
39 Акустична емісія як прояв динаміки дефектів кристалічної гратки
40 Акустичні дослідження динамічних дислокаційних ефектів у кристалах КВr
41 Акустичні поля в неканонічних областях
42 Акустичні та реологічні властивості ряду рідинних систем поблизу критичної температури
43 Алгоритми розв'язку задачі відновлення сигналів в спектроскопії з використанням дискретних ортогональних перетворень
44 Альфвенівські власні коливання та континуум магнітогідродинамічних хвиль у стелараторах
45 Американська філософія прагматизму: витоки і цінності
46 Аморфізація розплавів метал-металоїд при швидкому охолодженні і еволюція аморфних фаз при нагріві
47 Анализ и оценка психофизиологических возможностей будущих управленцев перевозками на железнодорожном транспорте в зависимости от уровня и вида физической активности
48 Анализ особенностей личности спортсменов, занимающихся боксом
49 Анализ философско-психологических учений о человеке как о субъекте
50 Аналіз викривлень хвильового фронту лазерным диференційно-фазовим методом
51 Аналіз впливу рольових взаємин на конфлікти в спортивній команді
52 Аналіз впливу теплових умов на структурну досконалість монокристалів кремнію і розробка теплового вузла для вирощування бездефектних зливків у промислових умовах
53 Аналіз ефективності розвитку психофізичних якостей юних гімнастів на етапі початкової спортивної підготовки
54 Аналіз зв'язку сучасної архітектури та орнаментального мистецтва: культурологічний аспект
55 Аналіз знання як стратегічного ресурсу трансформації суспільства (світоглядно-методологічний аспект)
56 Аналіз історичних аспектів, базових принципів і структури духовних практик психосоматичних систем саморегуляції й програм фізкультурних комплексів
57 Аналіз міжособистісної взаємодії у ситуації конфлікту: літературний огляд
58 Аналіз резонансних та нелінійних динамічних процесів стосовно проблем управління плазмою та теорії гідромагнітного динамо
59 Аналіз ситуації міжособистісного конфлікту: педагогічний аспект
60 Аналіз функціональної форми міжмолекулярних потенціалів на основі статистично-обгрунтованих рівнянь стану
61 Аналіз, економетричне моделювання та прийняття оптимальних рішень в умовах невизначеності
62 Аналітичні дисперсійні моделі багатопровідних смужкових структур на основі квазістатичних наближень
63 Аналітичні номінації в економічній терміносистемі (структурно-типологічний аспект)
64 Англійська юридична термінологія в економічних текстах: генезис, дериваційні та семантико-функціональні аспекти
65 Англомовні запозичення в українській правничій термінології
66 Анізотропія критичного струму YBa2Cu3O7 - x, обумовлена структурою вихрової гратки та двійниками
67 Анізотропія магнітних та надпровідних властивостей в нестехіометричних рідкоземельних перовскітах REBa2Cu3O6+ delta
68 Аномалії хімічного складу зір помірних мас
69 Аномальні процеси релаксації та переносу при стохастичних впливах
70 Ансамблі магнітних наночасток з домінуючими дипольними взаємодіями

Документы 1 - 70 из 2145
Следующие >>>
© 2007-2016 vbs.com.ua