От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Электронные документы
1 Г. Семирадский и судьба античной темы в русском искусстве конца XIX - начала ХХ веков
2 Г. Семирадський і сучасні проблеми академічної мистецької освіти в Харкові
3 Г.И. Семирадский и Александр III
4 Г.М.Хоткевич і українська театральна культура кінця XIX - початку XX століття
5 Гаванська Хартія
6 Гавриїл Костельник як журналіст і літературний критик
7 Газета 'Голос Крыма' как источник по изучению немецкой оккупационной политики на советских территориях
8 Газова чутливість поверхнево- бар'єрних структур на основі кремнію, арсеніду галію та сульфіду кадмію з надтонкими плівками титану та нікелю
9 Газовиділення з відбитого вугілля в шахтних бункерах і розрахунок параметрів їх провітрювання
10 Газогідродинамічні особливості експлуатації газосховищ у виснажених покладах
11 Газодинаміка і теплообмін імпактних струменів при виборі ефективних режимів експлуатації системи газодинамічної відсічки шлаку
12 Газодинаміка нерівноважних систем "розріджений газ - ядерна мембрана"
13 Газодинамічна теорія бозе-квазічастинок та методи розрахунку кінетичних коефіцієнтів
14 Газодинамічна установка утилізації газових викидів вузла одоризації газу
15 Газодинамічний та тепловий режими, що забезпечують економію природного газу при виробництві вапна в шахтних протитокових печах
16 Газоенергетичний обмін і метаболічна активність печінки у яєчних курей у постембріогенезі
17 Газообмін та пігментна система макрофітів за дії іонів міді(ІІ) і марганцю(ІІ) водного середовища
18 Галицьке військо і визвольні змагання на території Правобережної України (липень 1919 - травень 1920 рр.)
19 Галицьке військо і визвольні змагання на території Правобережної України (липень 1919 - травень 1920 рр.)
20 Галицьке москвофільство міжвоєнного періоду
21 Галицьке Підгір'я в громадсько-політичній та науковій діяльності Івана Франка
22 Галицький музичний бідермаєр (на матеріалі фортепіанних творів з нотних колекцій Львова XIX ст.)
23 Галицько-Волинська держава. Внутрішня і зовнішня політика.
24 ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКЕ ДЕРЖАВА
25 Галицько-Волинське князівство
26 Галицько-Волинське князівство
27 Галліцизм в сучасній українській сільськогосподарської термінології
28 Галогеохімія грунто-підгрунтя ландшафтних комплексів Причорноморсько-Приазовського сухостепового краю
29 Галофільна рослинність Північно-Західного Причорномор'я (синтаксономія, сучасний стан, напрямки трансформації, охорона та використання)
30 Галузевий і ринковий попит
31 Галузевий рубрикатор як відображення перспективного напрямку у розвитку інформаційно-бібліотечної системи
32 Гальваномагнітні явища в органічних шаруватих провідниках
33 Гальмівні постсинаптичні струми в нейронах спінальних гангліїв, культивованих разом з нейронами спинного мозку
34 Гальмування заряджених частинок у двовимірних провідниках з домішковими станами електронів
35 Гамма-розпад ізобар-аналогових резонансів у ядрах 23Na, 27Al, 31P та 35,37Cl
36 Гарантийный фонд в системе финансового кредитования предпринимательства
37 Гарантії захисту прав громадян у виконавчому провадженні
38 Гарантії захисту прав громадян у виконавчому провадженні
39 Гарантії прав и свобод за Європейською конвенцією прав и основних свобод людини 1950 року
40 Гарантії прав і свобод людини та громадянина в праві України (теоретико-правовий аспект)
41 Гарантії права власності на землю в Україні
42 Гарантії правового захисту процесуальної самостійності та незалежності слідчого
43 Гарантії суб'єктів провадження у справах про адміністративні проступки
44 Гарантії фінансових установ як засіб цивільно-правового захисту прав та інтересів учасників цивільних відносин
45 Гарантія у цивільному праві
46 Гарантія як вид забезпечення виконання цивільно-правових зобов'язань
47 Гарантований результат для конфліктно-керованих процесів
48 Гарантованість виконання біржових угод
49 Гарантування державної безпеки України: історичний досвід провідних держав та сучасність
50 Гарантування експлуатаційної точності навігаційних визначень в складній електромагнітній обстановці роботи контрольно-коригуючих станцій
51 Гармонизация Англо-американских и Российских правил каталогизации: проект OCLC-РБА 11 Загорская, Е.И.
52 Гармоничное сочетание интеллектуального и физического развития как необходимое условие укрепления здоровья студентов и подготовки квалифицированных специалистов
53 Гармонізація бухгалтерського обліку та фінансової звітності України з міжнародними стандартами
54 Гармонізація законодавства України та Європейського Союзу
55 Гармонізація національних монетарних політик у процесі євроінтеграції
56 Гармонізація особистості спортсмена за допомогою удосконалювання педагогічного процесу
57 Гармонізація податкового законодавства України з законодавством Європейських Співтовариств про непряме оподаткування
58 Гармонічність еволюційної динаміки самоорганізації містобудівних систем
59 Гармонія в живопису
60 Гармонія у вченнях стародавніх греків
61 Гастрит кукси та анастомозит після резекції шлунка: комплексна консервативна терапія і показання до хірургічного лікування
62 Гастроніми в сучасній французькій мові: когнітивно-ономасіологічний аспект
63 ГАТТ та СОТ
64 Гедонізм та аскетизм у динаміці культури
65 Гексафторофосфати лужних металів: синтез, властивості, застосування у суперконденсаторах
66 Гельмінти бичків (Gobiidae) та інших фонових видів риб Одеської затоки та лиманів Північно-Західного Причорномор'я (фауна, екологія)
67 Гельмінтози собак міських популяцій: поширення, терапевтична та імунологічна оцінка комплексної терапії
68 Гельмінтофауна та гельмінтоценози диких водоплаваючих птахів Біосферного заповідника "Асканія-Нова" ім. Ф.Е.Фальц-Фейна, розробка заходів боротьби та профілактики
69 Гельсінський рух і його вплив на національно-політичні процеси в Україні (1976 - початок 90-х років)
70 Гематологічні механізми хронізації запалення

Документы 1 - 70 из 1028
Следующие >>>
© 2007-2016 vbs.com.ua