От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Электронные документы
1 Б.М.Лятошинський і Д.Д.Шостакович: порівняльно-типологічний аналіз творчості
2 Б.М.Чичерін в ліберальному русі Росії (друга половина ХIХ - початок ХХ ст.)
3 Бiблiотечна полiтика в Українi на сучасному етапi
4 Бабезіоз собак (епізоотологія, патогенез та заходи боротьби)
5 Бабезіозний увеїт собак
6 Багатоальтернативна класифікація польотних ситуацій при управлінні повітряним рухом в умовах ризику
7 Багатоальтернативні оптимізаційні моделі технологічних процесів виробництв
8 Багатоаспектний метод та алгоритми генерації тестів комбінованого діагностування мікропроцесорних пристроїв
9 Багатовимірна класична і квантова космологія
10 Багатовимірне цифрове управління барабанними парогенераторами
11 Багатоелементні болометричні ІЧ-детектори зі скануванням на основі високотемпературних надпровідників
12 Багатоетапна робасна адаптивна фільтрація багатоканальних зображень дистанційного зондування
13 Багатоканальний відцентровий золопиловловлювач для аспірації теплоенергетичного обладнання
14 Багатоканальні активні фільтри з зворотнимі зв'язками для систем керування та контролю
15 Багатоканальні апаратно-орієнтовані процесори симетричного блокового шифрування
16 Багатоканальні багаточастотні кварцові генератори зі скороченим часом встановлення коливань
17 Багатоканальні мережі Джексона з керованим джерелом вимог
18 Багатоканальні оптоелектронні сенсорні системи на ефектах розповсюдження неоднорідної хвилі
19 Багатоканальні системи обслуговування у схемі усереднення та дифузійної апроксимації
20 Багатокомпонентні взаємодії ароматичних біологічно активних речовин і ДНК у водному розчині
21 Багатокомпонентні напівпровідникові тверді розчини АІІВVI та фотоприймачі на їхній основі
22 Багатократне розсіяння електромагнітних хвиль дискретними випадковими середовищами
23 Багатокритеріальне моделювання та оцінка альтернатив при переведенні холодильного обладнання на сучасні холодильні агенти
24 Багатокритеріальне моделювання термодинамічної поведінки природних робочих тіл
25 Багатокритеріальні моделі та методи у задачах управління ризиками
26 Багатокрокові алгоритми прогнозування і оцінювання нестаціонарних параметрів
27 Багатоманітність проявів феномену конкуренції в сучасному суспільстві
28 Багатомісна асоціативність і пов'язані з нею групоїди
29 Багатопараметричні алгоритми виявлення зон небезпечної турбулентності в дощі
30 Багатопараметричні дисипативні лінійні стаціонарні динамічні системи розсіяння (дискретний випадок)
31 Багатопараметричні коефіцієнтні обернені задачі для рівнянь параболічного типу
32 Багатопараметровий електромагнітний метод та прилад, заснований на комп'ютерних універсальних функціях перетворення
33 Багатопараметрові різницеві електромагнітні методи та пристрої для контролю матеріалів і виробів
34 Багаторівнева інтелектуальна скрізна модель створення програмного забезпечення
35 Багаторівнева система конструктивних реалізацій флоуспірометрів, заснована на критеріях їх функціональних характеристик
36 Багаторівнева система прийняття інвестиційних рішень як основа управління науково-технічним прогресом
37 Багаторівневе управління в автоматизованих системах приготування бетонної суміші
38 Багаторівневі задачі переносу випромінювання та діагностика сонячної і зоряної атмосфер
39 Багаторівневі ймовірнісні мережі для моделювання складних інформаційних систем в умовах невизначеності
40 Багаторічна димаміка та прогноз шкодочинності грушевої плодожерки у Східному Лісостепу України
41 Багаторічна динаміка популяцій гризунів як критерій стану середовища
42 Багаторічні зміни угруповання мезозоопланктону Севастопольської бухти
43 Багатоступенева термопереробка твердого палива. Енерготехнологічне використання бурого вугілля
44 Багатоступінчасті сповільнюючі системи та їх застосування в клінотронах міліметрових та субміліметрових хвиль
45 Багатоточкові задачі для гіперболічних рівнянь та рівнянь, не розв'язаних відносно старшої похідної
46 Багатоточкові задачі для диференціальних рівнянь та систем рівнянь із частинними похідними
47 Багатоточкові задачі для лінійних диференціальних та псевдодиференціальних рівнянь із частинними похідними
48 Багатофакторна модель регіонального управління підприємництвом у секторі малого та середнього бізнесу
49 Багатофакторна оптимізація просторово-часової структури телекомунікаційних мереж
50 Багатофакторний аналіз показників здоров'я та формування особистості дітей шкільного віку
51 Багатофотонна іонізація атомів лужноземельних елементів
52 Багатофотонні ефективні взаємодії в густому ферміонному середовищі
53 Багатофункціональний метод неруйнівного експрес контролю стану поверхні твердих тіл
54 Багатофункціональні параметричні зонні пристрої та їх використання у радіоелектронних засобах
55 Багатофункціональні рідкокристалічні сенсори фізичних величин
56 Багатохвильова Х-променева дифрактометрія реальних кристалів
57 Багатохвильове аномальне проходження рентгенівських променів в одновимірнодеформованих кристалах сполук А3В5
58 Багатоцільова антенна решітка з цифровим керуванням
59 Багатошаровий оптичний перетворювач на основі ефекту поверхневого плазмонного резонансу в тонкій плівці золота
60 Багатошарові мікроструктури для компенсації дисперсії в лазерах ультракоротких імпульсів
61 Баденій-ранньосарматський етап еволюції рослинного покриву і клімату Закарпаття
62 База данных "Многоаспектная роспись российской периодики" в Интернет. Доступ по протоколу Z39.50
63 Бази даних ЕВSCO Publishing в Інтернет та на CD-ROM: аспекти використання
64 Базисний підхід в теорії фермі-систем при низьких температурах
65 Базисні інститути у трансформаційній економіці
66 Базові аспекти процесу формування проектно-образного мислення
67 Базові моделі геопросторових даних транспортно-навігаційних ГІС
68 Базовый модуль информатизации в обслуживании детей- читателей Ленинградской области
69 Базы данных
70 Базы данных CDS/ISIS в среде Windows: проблемы и решения

Документы 1 - 70 из 683
Следующие >>>
© 2007-2016 vbs.com.ua