От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Электронные документы категории «Научные статьи и авторефераты диссертаций по гуманитарным наукам»
1 Адгезивні та імуномодулюючі властивості бактерій роду Lactobacillus
2 Аеробна та анаеробна продуктивність організму юнаків 17 - 19 років при застосуванні різних режимів фізичних навантажень
3 Аеротехногенна трансформація соснових екосистем середньої течії басейну р. Сіверський Донець
4 Академічне народно-інструментальне ансамблеве мистецтво України ХХ ст.: історико-виконавський аспект
5 Акантоцефали справжніх тюленів тихоокеанського сектору Антарктики
6 Аккумуляційно-денудаційні процеси як фактор ценозоутворювання (на прикладі деяких рослинних угруповань Криму)
7 Аксіологічний підхід до інтеграції мистецьких дисциплін у контексті гуманітаризації вищої освіти
8 Аксіологічні засади ставлення школярів до природи у вітчизняній педагогічній теорії та практиці (кінець XIX - початок XX століття)
9 Активізація пізнавальної діяльності школярів на початковому етапі навчання гри на струнно-смичкових інструментах
10 Активність амінотрансфераз, фосфатаз і деяких оксидаз крові у динаміці дії нових похідних оксанілової кислоти
11 Активність антиоксидантної системи деяких чорноморських гідробіонтів у прибережній акваторії Севастополя
12 Активність високопорогових кальцієвих каналів гіпокампу щура при зменшенні напруги кисню в зовнішньоклітинному розчині
13 Активність війок миготливого епітелію зябер і ноги Unio conus (in vitro) як тест-функція при еколого-фізіологічних дослідженнях
14 Активність ключових ферментів азотного метаболізму салату посівного (Lactuca sativa L.) за дії нітратного і амонійного азоту та синтетичних цитокінінів
15 Активність тирозинових протеїнфосфатаз в лімфоїдних клітинах щурів за умов впливу іонізуючого випромінювання
16 Акторське "переживання в ролі" як творчий процес
17 Акторське мистецтво В.М.Чистякової як явище української театральної культури ХХ сторіччя
18 Актуальні проблеми формування культури наукового мовлення майбутніх учителів-біологів (на прикладі вивчення деяких тем з курсу "Зоологія безхребетних" та інших фахових дисциплін)
19 Актуальные вопросы методологии профориентационной работы
20 Актуальные проблемы религиозно-нравственного воспитания в отечественной педагогической теории конца XIX века
21 Акустичні властивості респіраторного тракту людини
22 Акустичні репеленти в комплексній дератизації об'єктів ветеринарно-санітарного нагляду
23 Алелопатична дія екзометаболітів культурних злаків у агрофітоценозах
24 Алелопатичний вплив вищих водяних рослин на функціональну активність планктонних синьозелених водоростей
25 Алелопатичні та біохімічні особливості видів роду Чорнобривці (Tagetes L.)
26 Алелопатично активні сполуки бур'янів та наукові принципи розробки фіторегуляторів
27 Алельний поліморфізм мінісателітних та мікросателітних локусів в популяціях з різних регіонів України
28 Ален Флешер: місце автора медійного проекту у просторі сучасної культури
29 Алкалоїди водяних рослин та їх вплив на функціональну активність гідробіонтів
30 Алогенна дія RFa-подібних пептидів на периферичні сенсорні нерви: дані in vitro та in vivo
31 Альбом литографических изображений Апсли Хаус и замка Уолмер из собрания М.С. Воронцова
32 альфа-L-Pамнозидаза Penicillium commune 266
33 Альфа-N-ацетилгалактозамінідаза та альфа-галактозидаза Aspergillus niger 185ш
34 Аматорське мистецтво як історико-культурне явище (на матеріалах України другої половини XIX ст.)
35 Американо-радянське ракетно-ядерне протистояння в 1945-1962 рр.
36 Амінокислотні та пептидні похідні кумаринів
37 Ампір у музейних колекціях Львова. Колиска ХVІІІ ст. (із експозиції Музею етнографії та художнього промислу Інституту народознавства НАН України)
38 Амплітудно-частотні залежності дії комбінованих магнітних полів на гравітропичну реакцію та випромінювання рослин
39 Анализ влияния деятельности кластера на создание конкурентного преимущества
40 Анализ и оценка геоэкологических ситуаций в Крыму
41 Анализ многолетней таксономической дискуссии: сколько видов пресноводных двустворчатых моллюсков насчитывается в фауне Украины?
42 Аналіз "образу" М. Гейка в контексті давніх традицій іконопису
43 Аналіз ліхенофлори Таджикистану
44 Аналіз популяцій Salicornia europaea L. на градієнті еколого-ценотичних факторів
45 Аналіз семантики мотивів угорського орнаменту в контексті світової системи знаків
46 Аналіз структури та екологічного стану угрупувань водяних рослин із застосуванням дистанційного моніторингу та системних методів
47 Аналітична анатомія русла вінцевих артерій серця людини
48 Аналітичні центри як суб'єкти дослідження публічної політики
49 Анатоль Вахнянин і становлення музичного професіоналізму в Галичині (друга половина XIX - початок XX ст.)
50 Анатомічна мінливість ворітної вени
51 Анатомічна мінливість і морфометрична характеристика турецького сідла для тривимірного комп'ютерного моделювання
52 Анатомічні характеристики ставковикових (Gastropoda, Pulmonata, Lymnaeidae) фауни України
53 Анатомія воріт нирки на етапах постнатального онтогенезу людини
54 Анатомія лозоподібного сплетення та яєчкових вен у ранньому періоді онтогенезу людини
55 Анатомія стравохідно-шлункового переходу в ранньому періоді онтогенезу людини
56 Анатомо-морфологічна мінливість хвої видів роду Pinus L. на території України
57 Ангіопаренхіматозні взаємовідношення нирок людини
58 Англійська комічна опера середини ХХ століття в контексті національної художньої традиції
59 Андрагогічний підхід до професійної перепідготовки вчителя гуманітарного профілю
60 Андрогенез та ембріокультура у кукурудзи in vitro
61 Ансамблевий комплекс українського традиційного вбрання як зразок протодизайну одягу
62 Ансамблево-виконавська творчість бандуриста: мистецтвознавчий та психолого-педагогічний аспекти
63 Ансамбль костюма як система образного мислення в моді XX століття
64 Антибактеріальна активність синтетичних порфіринів
65 Антибактеріальна ефективність індукторів інтерферону різного походження
66 Антивоєнний роман Ремарка і Гончара: проблеми типології
67 Антигенна структура білків оболонки двох українських штамів М-вірусу картоплі
68 Антиклерикальная политика Крымских органов власти (30-е годы XX века)
69 Антимутагенна і протипухлинна активність Pseudomonas syringaepv. atrofaciens і Pseudomonas syringae pv. coronafaciens
70 Антиноцицептивна дія низькоінтенсивного електромагнітного випромінювання надвисокої частоти

Документы 71 - 140 из 4879
<<< Предыдущие || Следующие >>>
© 2007-2019 vbs.com.ua