От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Электронные документы категории «Статьи и авторефераты диссертаций по физике и астрономии»
1 Антропогенний вплив на річки України
2 Антропогенні грунти Розточчя - Опілля та їх спроможність щодо екологічних функцій
3 Антропогенні ландшафти правобережної України: історико-географічний аналіз, регіональні структури, оптимізація
4 Архитектурно-планировочная структура крупного города: географические аспекты изучения
5 Аспекты изучения морского фитонейстона при усилении волновых процессов
6 Атласне еколого-природоохоронне картографування адміністративних областей (на прикладі Харківської області)
7 Багатоетапна робасна адаптивна фільтрація багатоканальних зображень дистанційного зондування
8 Балансова оцінка водних ресурсів річок басейну Дніпра, їх використання та охорона (в межах України)
9 Басейнова організація мезозой-кайнозойського морфолітогенезу північного та центрального Волино-Поділля
10 Библиотека в системе информационного обеспечения региональной политики
11 Бифуркация полярного фронта в весенний период
12 Біологічна та медична лексика у лікарських порадниках ХVІ - ХVІІІ ст.
13 Біостратиграфія міоценових відкладів Рівнинного Криму за форамініферами
14 Ближній порядок в аморфних сплавах на основі телуру
15 Будова і розвиток реакційної зони у процесах синтезу надпровідникових купратів
16 Бурштин покривних відкладів Українського Полісся
17 Вакуум топологічно-масивних полів Янга-Міллса при нульовій та скінченній температурі
18 Варіаційний метод розрахунку теплових і пружних властивостей простих кристалів
19 Вдосконалення методів та засобів геометричного нівелювання
20 Вдосконалення технології створення координатної основи для забезпечення загальнодержавного картографування України
21 Вдосконалення технологій вводу-виводу картографічної інформації в кадастрових геоінформаційних системах
22 Вейвлетний аналіз багатомасштабних процесів та сигналів
23 Великомасштабне аерокосмічне картографування території з метою пошуку нафти і газу (теорія і практика робіт в Україні)
24 Великомасштабні рухи спіральних галактик каталогу RFGC
25 Великомасштабні хвильові процеси в навколоземному космічному просторі
26 Вероятносная связь видимости на пунктах мезополигона северо – Западного Причерноморья
27 Верхнє критичне поле в надрешітках і шаруватих надпровідниках
28 Верхньоюрський рифогенний комплекс Українського Передкарпаття: біолітомікрофації та стратиграфія
29 Взаємодія електромагнітних полів і потоків заряджених часток у напівпровідникових хвилеведучих структурах
30 Взаємодія електромагнітних хвиль з активними хвилями в періодичних напівпровідникових структурах
31 Взаємодія електромагнітного випромінювання з регуляторними структурами на поверхні твердих тіл
32 Взаємодія заряджених частинок з магнітними полями і хвилями в космічній плазмі
33 Взаємодія квазічастинок у складних напівпровідникових наногетероструктурах
34 Взаємодія поляризованого електромагнітного випромінювання з однорідними анізотропними середовищами
35 Взаємодія пучків поляризованих електронів з поляризованою електронною мішенню
36 Взаємодія та кристалічна структура сполук в системах HgS(Se,Te) - HgBr2 - HgI2
37 Взаємодія хвиль у пасивних та активних середовищах
38 Взаємодія штучних газо-плазмових утворень з атмосферою Землі
39 Взаємозв'язки полів спінів 1 і 1/2 та їхня роль у побудові квантової електродинаміки в термінах напруженостей
40 Взаємозв'язок електронної і атомної структур адсорбованих шарів
41 Взаємозв'язок поляризації та об'ємного заряду в напівкристалічних та аморфних плівках органічних активних діелектриків
42 Взаємозв'язок структурних особливостей вуглецевих матеріалів з їх оптичними та механічними властивостями
43 Вивчення дефектних станів у напівізолюючому нелегованому арсеніді галію
44 Вивчення еколого-токсикологічного стану річок Прип'ять та Стохід
45 Вивчення електричних коливань у курсі фізики
46 Вивчення просторово-часової структури сейсмічності методами фрактального і кластерного аналізу
47 Виділення поліміктових пісковиків у кам'яновугільних та пермських нафтогазоносних відкладах центральної частини Дніпровсько-Донецької Западини за даними ядерно-фізичних досліджень
48 Виділення регіональної покришки в карбонатних відкладах верхньої крейди Причорноморсько-Кримської нафтогазоносної провінції за пластовими тисками
49 Визначення висот геоїда і аномалій сили ваги за даними супутникової альтиметрії
50 Визначення властивостей південних чорноземів та темно-каштанових грунтів для просторового аналізу їх протиерозійної стійкості
51 Визначення контактної границі за значеннями похідних логарифмічного потенціалу на істотно обмежених множинах (лінеаризована постановка)
52 Визначення кутової структури радіовипромінювання космічних радіоджерел у декаметровому діапазоні хвиль
53 Визначення орбіт ШСЗ для вирішення задач геодинаміки та моніторингу геостаціонарної зони за результатами спостережень
54 Визначення параметрів обертання Землі та їх похідних за результатами лазерних спостережень ШСЗ
55 Визначення параметрів обертання, форми та зміщення фотоцентра астероїдів методами чисельного моделювання
56 Визначення параметрів плівково-поверхневих структур методом обвідних спектрів
57 Визначення положень небесних об'єктів до 15m із спостережень на аксіальному меридіанному крузі Миколаївської астрономічної обсерваторії
58 Визначення рельєфу та оптичних характеристик ділянки поверхні планети за серією її зображень
59 Визначення хімічного складу планетарних туманностей з врахуванням неоднорідностей густини газу в їх оболонках
60 Використання автоматичних пристроїв і функціональних вузлів ЕОТ у системі шкільного фізичного експерименту
61 Використання бентонітових глин Кудринського родовища для охорони навколишнього середовища
62 Використання задач із тематикою виробничого навчання у предметно-профільних інтегративних курсах
63 Використання комп'ютера для керування творчою навчальною діяльністю в процесі навчання фізики
64 Використання літературознавчих термінів ("романтизм", "алегоризм", "метафоризм", "символіка" та ін.) при аналізі творчості Н. Готорна
65 Використання методу НеЛТР аналізу для дослідження вмісту легких елементів у зоряних атмосферах
66 Використання скануючої тунельної мікроскопії для вивчення структури поверхні твердих тіл- провідників
67 Використання спадщини харківських наукових фізичних шкіл у професійній підготовці майбутніх фізиків
68 Вилучення багатократних хвиль-завад із сейсмічних записів на основі рядів розсіяння Борна
69 Вимоги до професійної підготовки вчителя фізики в умовах особистісно-орієнтованого навчання
70 Вимушене комбінаційне розсіяння в умовах самофокусування збуджуючої електромагнітної хвилі

Документы 71 - 140 из 2096
<<< Предыдущие || Следующие >>>
© 2007-2019 vbs.com.ua