От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Электронные документы категории «Статьи и авторефераты диссертаций по философии, психологии и педагогике»
1 Антитрагедійне в сучасному філософсько-естетичному дискурсі
2 Антиферомагнітні кореляції та страйповий стан в YBa2 Cu3 O6~+~x за даними оптичного поглинання
3 Антиципаційні функції оперативної пам'яті у діяльності льотчика
4 Антична математика і становлення системних підвалин філософського раціоналізму
5 Антропная гносеология: содержание и основные презумпции
6 Антропогенез как будущее современного человека
7 Антроподицея Миколи Бердяєва
8 Антропологічні основи християнського проповідування
9 Антропологічні підстави неорелігійних впливів на особу
10 Антропологія Керкегора: рух філософії до літературності
11 Антропологія музичної тілесності
12 Антропологія східної патристики
13 Антропомірність контекстів ствердження ідеї раціональності
14 Антропософські тенденції в українському мистецтві 20-х рр. ХХ ст.
15 Апробация принципов Экодизайна на примере работ студентов ХГАДИ
16 Арістотелізм у Києво-Могилянській академії
17 Армія в суспільстві, що трансформується (соціально-філософський аналіз)
18 Артетип досконалої людини як феномен суспільної свідомості
19 Архітектурна композиція в світлі міфопоетики
20 Архітектурна композиція в світлі міфопоетики
21 Асимптотична поведінка розв'язків дисипативної системи рівнянь Захарова
22 Асимптотична поведінка та стійкість розв'язків деяких класів кусково-лінійних різницевих рівнянь
23 Аскетизм як принцип саморозвитку та самореалізації особистості
24 Асоціативна композиція та її складові
25 Астросейсмологія зірок нижньої частини смуги нестабільності: спостережувальний аспект
26 Атомна динаміка одновимірних коливальних систем, що мають точний розв'язок, з дефектами
27 Атомні дефекти і фізико-хімічні процеси в епітаксійних плівках селеніду свинцю
28 Атомно-абсорбційний спектрофотометр з капілярним електротермічним атомізатором
29 Аутоагресивна поведінка працівників органів внутрішніх справ України (соціально-психологічні детермінанти виникнення, методи превенції та профілактики)
30 Афіліація та влада як соціально-психологічний феномен в організації спільних відносин
31 Багатовимірна класична і квантова космологія
32 Багатоелементні болометричні ІЧ-детектори зі скануванням на основі високотемпературних надпровідників
33 Багатокритеріальні моделі та методи у задачах управління ризиками
34 Багатоманітність проявів феномену конкуренції в сучасному суспільстві
35 Багаторівневі задачі переносу випромінювання та діагностика сонячної і зоряної атмосфер
36 Багатофотонна іонізація атомів лужноземельних елементів
37 Багатофотонні ефективні взаємодії в густому ферміонному середовищі
38 Багатофункціональний метод неруйнівного експрес контролю стану поверхні твердих тіл
39 Багатохвильова Х-променева дифрактометрія реальних кристалів
40 Багатохвильове аномальне проходження рентгенівських променів в одновимірнодеформованих кристалах сполук А3В5
41 Багатошаровий оптичний перетворювач на основі ефекту поверхневого плазмонного резонансу в тонкій плівці золота
42 Базисний підхід в теорії фермі-систем при низьких температурах
43 Базові аспекти процесу формування проектно-образного мислення
44 Баричні ефекти та полікритичні явища в сегнетоактивних напівпровідниках групи A2IVB2VC6VI із неспівмірними фазами
45 Баричні зміни рефрактивних параметрів діелектричних кристалів
46 Бароко та народний стиль у формуванні слобожанської ментальності
47 Біоетика (Філософське обґрунтування)
48 Біоетика і громадянське суспільство
49 Біоетика у сучасній медицині
50 Біоетика — веління часу
51 Біоетика — новий ступінь інтеграції природничих і гуманітарних наук
52 Біоетика: минуле, сучасне і майбутнє
53 Біоетичні проблеми: теоретико-правовий аспект
54 Біологічні передумови виникнення емпатії у Homo Sapiens
55 Біосоціальні засади мистецтва в контексті коеволюційної парадигми
56 Буденно-музична свідомість як предмет філософсько-естетичного аналізу
57 Буттєвісне укорінення людини як соціально-філософська проблема
58 Буття людини як буття можливостей: соціально-філософський аналіз
59 Бытие человека как проблема социальной антропологии
60 В.И. Вернадский и образ науки: XXI век
61 Важнейшие события второй мировой войны и их космические движущие силы
62 Валеологія: філософсько-антропологічні аспекти
63 Варіанти, форми і психокорекція дезадаптації подружньої пари при позашлюбних зв'язках і венеричних захворюваннях жінок
64 Вдосконалення професійної підготовки операціоністів банківського відділення на основі контролю формування стресостійкості
65 Великие трагедии Америки и их космические причины
66 Вечность, архетип Самости и его символы
67 Взаємини між дітьми в сім'ї як чинник їх психосоціального розвитку
68 Взаємовідносини політики і релігії в соціокультурному просторі (соціально-філософський аналіз)
69 Взаємовідношення трансцендентальної антропології і онтології в феноменологічній традиції
70 Взаємодія особистісної та соціальної ідентичності (соціально-філософський аналіз)

Документы 71 - 140 из 2145
<<< Предыдущие || Следующие >>>
© 2007-2018 vbs.com.ua