От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Перечень материалов: статьи, книги, рефераты...
41. Економічна структура виробництва в аграрному секторі України в 20-х рр. ХХ століття
         Значну увагу приділено теоретичним основам визначення форм власності та господарювання, альтернативним підходам різних наукових шкіл в 1920-х рр. щодо перспектив становлення та розвитку економічної структури сільськогоспдарського виробництва. Проаналізовано структуризацію сільськогосподарського виробництва, господарську діяльність індивідуальних та колективних селянських господарств. Розглянуто особливості структурних криз в аграрному секторі, їх соціально-економічні наслідки.
82. Економічний механізм формування ринку картоплі
         Досліджено проблеми удосконалення економічного механізму формування аграрного ринку, обгрунтовано конкретні наукові та практичні рекомендації стосовно розвитку ринку картоплі. Проаналізовано його сучасний стан, особливості формування та функціонування в Україні та, зокрема, на Чернігівщині. Проведено порівняльний аналіз економічної ефективності виробництва картоплі в різних господарських формуваннях, у тому числі особистісних підсобних господарствах населення. Досліджено проблеми попиту та пропозиції за регіонами країни, а також фактори, які їх обумовлюють. Розраховано обсяги потреб виробництва та напрями використання картоплі в державі, нормативи витрат на виробництво цієї культури.
123. Економічні основи управління інноваційною ресурсозберігаючою політикою в машинобудуванні
         Розвинуто теоретико-методичні засади управління інноваційною ресурсоощадною політикою у машинобудуванні на основі економічного стимулювання її впровадження для забезпечення підвищення ресурсоефективності виробництва. Розроблено систему показників для економічного обгрунтування вибору пріоритетних напрямків ресурсоощадження. Удосконалено класифікацію ресурсоощадних стратегій підприємств галузі, методичні підходи до управління інноваційною діяльністю з метою зменшення ресурсомісткості машинобудівної продукції. Запропоновано підходи до формування стратегій інвестування підприємств у ресурсоощадження. Сформовано організаційно-економічний механізм управління ресурсоощадженням на мікрорівні.
164. Економічні форми технологічного розвитку промисловості
         Висвітлено економічні проблеми структурних технологіних зрушень у промисловості. З позицій системного аналізу промислової еволюції виділено три способи технологічного розвитку. Обгрунтовано подвійний характер технологічних змін у сучасній промисловості. Розкрито організаційно-економічні основи моделі поступової диверсифікації промислово-фінансових груп в Україні, яка є однією з умов становлення нового способу технологічного розвитку національної промисловості. Розроблено організаційно-методичну модель двоступеневого економічного механізму використання лізингу для стимулювання технічного переозброєння та реконструкції підприємств промисловості.
205. Інституційні основи становлення соціального ринкового господарства
         Розкрито зміст поняття "інституційно-структурна рівновага національної економіки". Розроблено порівняльну класифікацію функціонуючих моделей ринкової економіки. Доведено, що найбільш адекватним для України є досвід становлення континентальної (німецької) моделі соціального ринкового господарства (СРГ). Проаналізовано відмінні ознаки, генезис, цілі та принципи формування моделі СРГ. З'ясовано, що на сучасному етапі вирішальне значення має побудова прогресивної інституційної системи СРГ. Розроблено розширену класифікацію інститутів СРГ, в науковий обіг введено категорію "інституційні гарантії". Встановлено критерії інституціоналізації та основні напрями інституційного реформування транзитивної економіки. Розглянуто основні шляхи та форми інституційної адаптації моделей СРГ на постсоціалістичному просторі. Сформульовано практичні рекомендації щодо інституційного становлення соціального ринкового господарства.
246. Інтереси України в розвитку Чорноморської зовнішньоекономічної інтеграції
[Електронний ресурс] / Г.Б. Пекна // Культура народов Причерноморья. — 2005. — N59. — С. 153 — укp. — укp. — англ.
287. Країни, що розвиваються, у системі міжнародного розподілу праці: проблема адаптації
         В роботі міститься аналіз сучасного становища країн, що розвиваються, у системі світового господарства і шляхи їх входження до сучасної економіки. Виділені два типи моделей розвитку. Дано визначення транснаціоналізації виробничої дільності. Виділені основні напрямки включення країн, що розвиваються, до системи сучасних світогосподарських зв'язків.
328. Кредитування експортоорієнтованих підприємств
         Розкрито сутність кредитних банківських операцій, досліджено зміст процесу кредитування експортоорієнтованих підприємств і розглянуто чинники, які впливають на його ефективність. Розроблено теоретичні положення та методичні засади щодо процесу кредитування експортоорієнтованого підприємства. Надано практичні рекомендації щодо відбору показників і механізмів, які дозволяють розширити кредитні операції вітчизняних банків, інвестиційні операції підприємств і підвищити їх прибутковість. Наведено визначення класифікації кредитування експортоорієнтованих підприємств за суб'єктами й об'єктами впливу кредиту на конкурентоспроможність позичальника. Вдосконалено механізм кредитування експортоорієнтованих підприємств за етапами кредитного процесу, що включає дослідження кон'юктури ринку (галузі) позичальника, аналіз його конкурентоспроможності, виробнично-інвестиційного потенціалу експортного виробництва, оцінку стратегії підприємства на міжнародному ринку. Обгрунтовано важливість розвитку експортної діяльності країни, а також можливостей, що відкриває ця діяльність для підприємств і зацікавленості банків щодо її кредитування.
369. Моделювання інвестиційного потенціалу антикризових рішень в електроенергетиці
         Досліджено теоретичні, методичні та прикладні питання визначення економічної оцінки антикризових (стабілізаційних) рішень в енергетичному комплексі. Завдяки системному підходу, розроблено економіко-математичні моделі для визначення їх інвестиційного потенціалу на основі імітаційного моделювання комплексів стабілізаційних рішень, спрямованих на покращання інвестиційного забезпечення систем електроенергетики. Моделювання передбачає оцінку складових інвестиційного потенціалу стабілізаційних рішень з урахуванням їх власного ефекту, ефекту взаємовпливу та здійснюється на базі ситуаційного моделювання сценаріїв реалізації стабілізаційних рішень і функціонування об'єкта інвестування в часі.
410. Моделювання транспортної діяльності в системі міжнародної торгівлі
         Висвітлено питання моделювання транспортної діяльності в системі міжнародної торгівлі. Визначено місце транспорту в міжнародній торгівлі, специфіку їх взаємодії. Наведено критеріальні показники виміру виграшу від міжнародної торгівлі за трьома складовими: у сферах виробництва, споживання, транспорту. Розроблено рівноважні та оптимізаційні моделі транспортної діяльності в системі міжнародної торгівлі на мікро-, макро- та мегаекономічних рівнях. Запропоновано методи розрахунку рівноважних світових цін і транспортних тарифів. Показано ієрархію світової економічної системи. Розглянуто структуру інформаційної системи міжнародної торгівлі з урахуванням транспорту. Сукупність запропонованих моделей і методів є математичним апаратом обгрунтування прийняття рішень у сфері транспортної діяльності та зовнішньої торгівлі на державному та міжнародному рівнях.
451. Організаційний механізм регулювання економіки
         Розроблено організаційний механізм регулювання економіки на основі системного підходу до синтезу систем управління економікою. Запропоновано принципи демократизації та визначено закономірності відносин держави й економічної системи у трансформаційний період. Досліджено відносини та взаємозв'язки між політичною системою, механізмом держави, державним апаратом і державною службою. Обгрунтовано найважливіші функції держави у сфері економіки. Узагальнено роль державної служби в організації управління та регулювання економіки та визначено напрями їх удосконалення. Проаналізовано систему професійного навчання державних службовців, запропоновано шляхи її трансформації.
492. Організаційно-економічні принципи розвитку мережних структур постачальників послуг
         Розроблено методологічні та теоретичні підходи щодо формування та розвитку мережних структур постачальників послуг. Визначено суть мережної структури й мережної взаємодії та обгрунтовано методичний підхід щодо перевірки ступеня їх сформованості в сукупності підприємств. Розроблено організаційно-економічну модель оцінки ефективності розвитку мережних структур на основі показника відносного загального прибутку. Обгрунтовано новий підхід щодо оцінки складових рівня розвитку торговельних підприємств на основі економічних і психологічних чинників даного процесу. Розроблено методику комплексного визначення ефективності функціонування підприємства, за допомогою якої обгрунтовано комплексний критерій рівня розвитку за кожною його складовою та встановлено можливість використання індивідуального підхіду під час розробки заходів раціонального формування мережі роздрібної торгівлі міста.
533. Організація та регулювання біржового ринку товарних деривативів на сільськогосподарську продукцію
         Досліджено питання організації та функціонування біржового ринку товарних деривативів на сільськогосподарську продукцію, а також трансформації механізму його регулювання у нашій країні. Уточнено визначення понять "товарний дериватив" і "біржовий ринок товарних деривативів на сільськогосподарську продукцію". Удосконалено класифікацію товарних деривативів. На підставі системного й економіко-математичного аналізів обгрунтовано доцільність і переваги застосування інструментарію біржового ринку товарних деривативів на дану продукцію за умов підвищення ефективності функціонування аграрного сектору економіки. На базі результатів теоретичних досліджень для становлення та повноцінного розвитку вітчизняного біржового ринку товарних деривативів на сільськогосподарську продукцію розроблено пропозиції щодо організації та регулювання даного сегмента інфраструктури ринку. Базуючись на методах прогнозування, з урахуванням умов і факторів зростання обсягів біржової торгівлі сільськогосподарською продукцією під час реформування аграрного сектору України запропоновано методологію оцінки розвитку вітчизняного біржового товарного ринку.
574. Оцінка перспективи попиту та стратегія реалізації продукції в електротехнічній промисловості
         Дисертацію присвячено питанням прогнозування попиту на продукцію електротехнічної промисловості і управління її реалізацією. Як найбільш достовірний метод прогнозування попиту на електротехнічну продукцію розглядається комбінований метод прогнозування, який включає як складові частини якісне (експертне) і кількісне прогнозування на основі алгоритму багатомірної екстраполяції по прецедентах. Розроблені принцип розрахунку очікуваного прибутку на основі прогнозованого попиту і алгоритм вироблення стратегії підприємств електротехнічної промисловості. Запропонована удосконалена структура служби збуту підприємств електротехнічної промисловості.
615. Природно-климатическая характеристика к инвестиционному проекту "Туристический комплекс "Прибрежное"
[Электронный ресурс] / Т.Л. Миронова // Культура народов Причерноморья. — 2001. — N18, т.2. — С. 45-46 — Библиогр. в конце ст. — рус.
656. Проблемы технико-экономического обоснования толлинговых (давальческих) операций
[Електронний ресурс] / Л.С. Запасная // Культура народов Причерноморья. — 2005. — N59. — С. 107-108 — рус. — укp. — англ.
697. Прогнозирование
[Электронный ресурс] / И.Ф. Карташевская // Культура народов Причерноморья. — 2001. — N18, т.1. — С. 114-116 — Библиогр. в конце ст. — рус.
738. Регулювання експортно-імпортної діяльності з урахуванням порівняльних переваг сільського господарства України
         Досліджено особливості регулювання експортно-імпортної діяльності в аграрному секторі України, проаналізовано поточну структуру та тенденції розвитку експорту та імпорту агропродовольчої продукції. Узагальнено сучасні концепції визначення порівняльних переваг країни у зовнішій торгівлі даною продукцією. Доведено, що Україна має суттєві порівняльні переваги у зовнішній торгівлі експоорієнтованими агропродовольчими товарами (соняшникова олія та насіння соняшнику, зернові, яловичина, окремі види молочної продукції), виявлено перспективні ринки збуту вітчизняної агропродовольчої продукції. Оцінено потенційну конкурентоспроможність виробництва основних видів сільськогосподарської продукції в Україні за умов лібералізації зовнішньої торгівлі внаслідок вступу до СОТ. Визначено основні напрями регулювання імпорту агропродовольчої продукції та заходи державного стимулювання експорту з урахуванням світового досвіду та особливостей вітчизняної аграрної економіки.
779. Регулювання ринку праці на основі маркетингової стратегії
         Висвітлено принципи маркетингової стратегії на ринку праці, проведено його сегментацію. Доведено значну роль посередників у регулюванні попиту та пропозиції на ринку праці. Виявлено та класифіковано соціально-економічні ризики цього ринку, визначено основні напрямки удосконалення механізму його регулювання з використанням концепції маркетингу. Розроблено модель ринку праці та методичні підходи до дослідження ринку з позиції потреб і можливостей найманих працівників та вимог роботодавців.
820. Регулювання соціальних відносин в Європейському Союзі
         Досліджено теоретичні та прикладні аспекти регулювання соціальних відносин у світі. Значну увагу приділено особливостям поліструктурної соціальної моделі ЄС. Проаналізовано методичні підходи до визначення характеру та динаміки соціальних процесів в ЄС. Розроблено методику індикації соціального розвитку шляхом застосування соціального кластеру. Визначено напрямки конвергенції національних соціальних моделей країн ЄС та нових членів цієї організації, що випливають з Соціальної хартії. На підставі селективних індикативних показників виявлено особливості сучасного рівня розвитку соціальної сфери України та визначено перспективи її інтеграції до Спільного Європейського економічного простору. Обгрунтовано комплекс організаційних заходів, застосування яких має підвищити ефективність регулювання соціальних відносин в Україні та їх зближення з принципами, механізмами та інструментами функціонування соціальної моделі ЄС.

Ссылки 41 - 60 из 47318
<<< Предыдущие || Следующие >>>
© 2007-2018 vbs.com.ua