От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Перечень материалов: статьи, книги, рефераты...
41. Інформаційна підтримка управління надходженням позабюджетних коштів вузу
         З метою підвищення ефективності управління позабюджетною діяльністю типового вузу, пов'язаної з формуванням вхідних позабюджетних фінансових потоків, з використанням інструментальних засобів прийняття комп'ютерних рішень проведено дослідження інформаційної підтримки управління надходженням позабюджетних коштів вузу. Проаналізовано процеси надходження позабюджетних коштів вузу за допомогою методу простору станів, що відображає його внутрішні динамічні властивості й особливості. Наведено результати розробки математичних моделей надходження позабюджетних коштів вузу, особливістю яких є адаптивні властивості, що забезпечують адекватність моделі у разі зміни зовнішніх умов і впливу, а також прогнозувати динаміку позабюджетного доходу вузу з урахуванням фактичних даних. Сформовану модель реалізовано у формі комп'ютерної підсистеми інформаційної підтримки управління надходженням позабюджетних коштів вузу, що забезпечує надання ретроспективної, оперативної й прогнозованої інформації та вибір найкращих рішень із множини альтернатив за заданим формалізованим критерієм вибору та показником якості рішення з урахуванням суб'єктивних оцінок і переваг особи, що приймає рішення.
82. Медико-соціальні основи використання трудового потенціалу в Україні
         Розроблено новий напрямок наукового дослідження використання трудового потенціалу за умов врахування медико-соціальних засад і положень нової парадигми економічної науки. Запропоновано нові підходи до прогнозування регіонального трудовикористання, базуючись на стратегії соціально-економічного розвитку регіонів. Створено нову термінологію (соціально-економічне, а також трудове мотиваційне поле регіону, трудові мотиваційні хвилі, медико-соціальний каркас території). Запропоновано модель аналізу та прогнозу використання трудового потенціалу, що враховує медико-соціальні основи за умов трансформації економіки. Сформульовано концепцію медико-соціального каркасу території та досліджено особливості впливу геополітичних і соціально-економічних чинників на його формування. Розроблено теорію трудового мотиваційного поля. Розроблено методику визначення величини трудового потенціалу та рівня її використання. Обгрунтовано напрямки регіонального трудовикористання з врахуванням медико-соціальних засад у контексті найближчої та більш віддаленої перспектив у межах стратегій соціально-економічного розвитку регіонів.
123. Організаційно-економічні засади виробничої діяльності енергогенеруючих підприємств
         Висвітлено сучасний стан і перспективи енергозабезпечення в Україні, розроблено математичні моделі рішення задач, спрямованих на удосконалення виробничої діяльності енергопідприємств. Здійснено аналіз поточних і капітальних витрат у процесі управління виробництвом електроенергії, показано залежність її генерованої потужності та собівартості від поточних витрат паливних ресурсів. Визначено характер впливу та доведено доцільність оптимізації технологічних процесів і модернізації обладнання на енергогенеруючих підприємствах. Обгрунтовано необхідність використання системи машин і механізмів, яка сприятиме утилізації паливних відходів та підвищенню ефективності використання місцевих первинних паливних ресурсів. Розглянуто питання реорганізації енергетичної галузі як механізму удосконалення виробничої діяльності енергогенеруючих підприємств шляхом створення паливно-енергетичного консорціуму, функціонування якого дасть можливість підвищити ефективність виробництва електроенергії та її збуту.
164. Прогнозирование
[Электронный ресурс] / И.Ф. Карташевская // Культура народов Причерноморья. — 2001. — N18, т.1. — С. 114-116 — Библиогр. в конце ст. — рус.
205. Прогнозування створення конкурентоздатної продукції
         Удосконалено метод прогнозування нових виробів на основі застосування принципів системного підходу щодо визначення перспективних потреб суспільства у нових виробах. На підставі розгляду функціонального призначення ринкової ніші, застосування принципів системного підходу з метою формування параметричних рядів та побудови "дерева функцій", визначення коридора цін щодо нового виробу, а також ступеня завоювання ринку досліджено закономірність розвитку функціональних потреб суспільства. Доведено, що застосування запропонованих методів дозволяє прогнозувати напрямки розробок та варіанти виробів, на ранніх стадіях проектування нового виробу визначити його функціональні характеристики, виконати розрахунок ціни споживання, виробництва та нових функцій прогнозованого виробу до початку процесу розроблення, а також встановити розроблювачам граничний розмір вартості даного виробу та обсягу завоювання ринку.
246. Производство средств информатики: территориальный анализ
         Бурное развитие информационных технологий (IT) в последние десятилетия в сочетании с процессами глобализации привели к наблюдаемой в настоящее время структурно-отраслевой трансформации мирового хозяйства – все большую долю в ее структуре занимают отрасли, производящие информационный продукт и средства информатики, что позволяет с уверенностью говорить о начале новой эры в эволюции мирового хозяйства – эры «глобальной информационной (цифровой) экономики». Данной проблеме посвящено большое количество исследований, однако практически все они имеют экономический характер, экономгеографы же не уделяют этому направлению должного внимания. В качестве положительного примера можно привести работы таких ученых как Алисов Н.В. (Россия) и Гукалова И.В. (Украина). Актуальность же данного исследования на наш взгляд для социально-экономической географии очевидна.
287. Региональная геополитика: геоисторический анализ и синтез региона
         Геополитика традиционно рассматривается как сфера отношений между странами, блоками стран и регионами мира, основанных на определенном отношении интересов: их компромиссе, противопоставлении или подавлении. Обычное в современной геополитической литературе в Украине понятие «вектор интересов», хотя и не является таким же строго определенным, как в естественнонаучной литературе, емко отображает смысл геополитики. Знание геополитического «вектора интересов» имеет не только познавательно-научное значение - прежде всего в ретроспективном историческом и этическом [1] или даже этнографическом [2] анализе. Оно важно при выборе стратегии последующего развития, о чем мы в общем виде уже писали ранее [3]. Важность этого момента такова, что многие геополитические решения, находящиеся «на лезвии бритвы», своей дальнейшей судьбой (в плане эффективности, экономии усилий и ресурсов и т.п.) зависят от того, «угадал» или «не угадал» политик, принимающий решения, этот «вектор интересов» как объективно существующую тенденцию, присущую данной стране.
328. Регулювання експортно-імпортної діяльності з урахуванням порівняльних переваг сільського господарства України
         Досліджено особливості регулювання експортно-імпортної діяльності в аграрному секторі України, проаналізовано поточну структуру та тенденції розвитку експорту та імпорту агропродовольчої продукції. Узагальнено сучасні концепції визначення порівняльних переваг країни у зовнішій торгівлі даною продукцією. Доведено, що Україна має суттєві порівняльні переваги у зовнішній торгівлі експоорієнтованими агропродовольчими товарами (соняшникова олія та насіння соняшнику, зернові, яловичина, окремі види молочної продукції), виявлено перспективні ринки збуту вітчизняної агропродовольчої продукції. Оцінено потенційну конкурентоспроможність виробництва основних видів сільськогосподарської продукції в Україні за умов лібералізації зовнішньої торгівлі внаслідок вступу до СОТ. Визначено основні напрями регулювання імпорту агропродовольчої продукції та заходи державного стимулювання експорту з урахуванням світового досвіду та особливостей вітчизняної аграрної економіки.
369. Резерви і шляхи забезпечення конкурентоздатності селянських (фермерських) господарств
         Обгрунтовано економіко-організаційну сутність селянських (фермерських) господарств. Розмежовано організаційно-правові особливості селянських (фермерських) господарств і приватних підприємців, що виробляють, переробляють і продають сільськогосподарську продукцію. Уточнено методику оптимізації розмірів селянських (фермерських) господарств, зважаючи на їх спеціалізацію та регіональні умови. Доведено, що конкурентоздатність селянських (фермерських) господарств забезпечується низкою чинників, основними з яких є стратегія підприємництва, спеціалізація виробництва, освоєння прогресивних технологій, висока якість продукції, оптимізація виробничих витрат, маркетингова діяльність. Запропоновано моделі конкурентоздатних спеціалізованих селянських (фермерських) господарств.
410. Розвиток систем соціального захисту в умовах глобалізації економіки
         В дисертації використано принципово новий методологічний підхід: соціальний захист розглядається не як залишковий продукт економічного розвитку, а як механізм збереження і розвитку людського потенціалу. Досліджено механізми реалізації соціального захисту за дев'ятьма основними галузями, встановлено їх національні особливості. На основі узагальнення світової практики, зокрема країн ОЕСР (Організація економічного співробітництва і розвитку), досліджені основні механізми державного регулювання в сфері соціального захисту, ринку праці. Розглянуті взаємозв'язки соціального захисту з елементами макроекономіки, встановлений вплив на нього зовнішньоекономічних факторів. Проаналізовані проблеми створення систем соціального захисту в країнах з перехідною економікою. Зроблені висновки та практичні рекомендації відносно створення в Україні системи соціального захисту, адекватної принципам ринкової економіки.
451. Соціальний компонент інтеграції України в глобальну економічну систему
         Висвітлено позитивні та негативні наслідки глобалізації в контексті соціального розвитку країн. Досліджено параметри соціального розвитку світової економічної системи з урахуванням рівня, структури та перспектив залучення національних економік до міжнародного економічного поля. Проаналізовано механізми формування соціально-економічної моделі розвитку України з урахуванням державного регулювання в сфері соціального захисту. Розглянуто взаємозв'язки між станом розвитку економіки, зовнішньої торгівлі, механізмом міжнародноекономічного співробітництва та соціальною сферою країни. Визначено пріоритетні напрями підвищення ефективності соціально-економічної політики з урахуванням потенціалу моделі інноваційного розвитку України та розвитку соціальної інфраструктури.
492. Структура системи інтерактивного моделювання методів ручної і машинно-ручної праці
         Проаналізовано існуючі підходи до нормування ручної та машинно-ручної праці, виявлено їх переваги та недоліки. Доведено необхідність застосування базових систем мікроелементних нормативів (зокрема БСМ-1) з метою створення єдиної нормативної бази за умов існування різних типів виробництва. Розроблено методи та моделі, що дають змогу значно зменшити трудомісткість нормування в порівнянні з існуючими підходами до нормування за БСМ-1 і довести її до рівня, що прийнятий для серійного та штучного виробництва. При цьому можливе збільшення точності нормативів у порівнянні зі спрощеними підходами в кілька разів. Розроблено метод визначення відхилень тривалості процесів праці за умов заданих відхилень його факторів. Для досягнення цих результатів використано методи імітаційного моделювання, експертні системи, інтерактивне моделювання. Розроблено структуру системи та її складових, визначено їх функції та взаємозв'язки.
533. Формування та розподіл коштів бюджету місцевого самоврядування
         Проаналізовано у теоретико-методологічному та соціально-практичному аспектах бюджети місцевого самоврядування на сучасному етапі розвитку України. Визначено, що повнофункціональний бюджет самоврядування є одним з головних чинників економічного розвитку окремих територій та держави в цілому. Узагальнено існуючі підходи та результати досліджень з даної проблематики, виявлено ряд малодосліджених її аспектів, розроблено теоретичні та практичні рекомендації щодо оптимізації та реформування системи самоврядних бюджетів.
574. Міськрайоргани внутрішніх справ в умовах правової реформи
         Розглянуто питання реформування міськрайорганів внутрішніх справ, досліджено проблему створення їх сучасної моделі. Надано характеристику сучасного стану системи управління органами внутрішніх справ в Україні за умов врахування їх компетенції та завдань. Особливу увагу приділено правовим засадам реформування у зв'язку з поширенням прав органів місцевого самоврядування щодо організації та фінансування діяльності міліції, реалізацією конституційних положень про пріоритет прав і свобод людини і громадянина, розподілом державної влади на законодавчу, виконавчу та судову, з формуванням системи досудового слідства. Зроблено висновки про необхідність вдосконалення Закону України "Про міліцію", існуючої нормативної бази МВС України, що стосується управління міськрайорганами внутрішніх справ. Визначено шляхи, форми та методи організації виконання оперативно-службових завдань за умов реформування державних органів та розвитку ринкових відносин у суспільстві.
615. Питання реформування адміністративного процесу в Україні
         Висвітлено зміст процесу адміністративно-правового регулювання процесуальних відносин в Україні, його структуру й основні напрями реформування та оновлення. Систематизовано принципи адміністративного процесу. Внесено пропозиції щодо процедури прийняття адміністративно-правових нормативних актів органів виконавчої влади, впровадження з вирішення справ за заявами, скаргами та прийняття індивідуальних адміністративних актів, а також оновлення правового регулювання провадження у справах про адміністративні правопорушення. Розроблено ряд пропозицій щодо вдосконалення теорії та практики адміністративного процесу, реалізації норм адміністративно-процесуального права, запровадження в Україні адміністративної юстиції та порядку розгляду справ адміністративними судами.
656. Розвиток прав жінок УРСР: національний та міжнародний аспекти (1917 - 1991 рр.)
         Висвітлено сучасні методологічні підходи щодо вивчення прав жінок та способів їх реалізації за різних політико-правових доктрин. Здійснено поглиблений аналіз стану дослідження даної наукової проблеми у вітчизняній історіографії. Охарактеризовано положення української радянської Конституції 1919 р., 1929 р., 1937 р. та 1978 р. як базові норми розвитку основних прав і свобод жінок. Проаналізовано законодавчі акти 1917 - 1991 рр. щодо нормування політичних, шлюбно-сімейних, трудових та освітніх прав жінок. Розглянуто процес формування міжнародного співробітництва та охарактеризовано міжнародно-правові зобов'язання України як члена ООН у сфері захисту прав жінок, набутих державою у 1945 - 1991 рр. Оцінено ефективність здійснюваної в УРСР державної політики щодо законодавчого забезпечення прав жінок.
697. Вища школа регіону як об'єкт соціального прогнозу
         Дисертація присвячена проблемі регіоналізації системи вищої освіти України в період трансформації суспільства і прогнозуванню її подальшого розвитку. У роботі розглядаються специфічні особливості територіального раціонального розміщення системи вищої освіти України. Введено поняття "освітнього регіону". Зазначені основні "проблемні синдроми" кризових процесів у вітчизняній системі вищої освіти і висунені цілі трьох рівнів дезагрегації регіональної моделі вищої школи. Оптимізація процесу цілепокладання на регіональному рівні зачіпає організаційні, структурні та змістовні аспекти системи вищої освіти регіону. Обгрунтовані основні критерії і принципи реформування системи вищої освіти з урахуванням регіональних особливостей. В якості механізму впровадження регіональної моделі вищої освіти запропоновані науково-освітньо-виробничі "парки".
738. Вміст тіобарбітуратреактивних речовин в насінні озимої пшениці в зв'язку з його життєздатністю за різних умов зберігання
         Вивчено мінливість морфофізіологічних показників життєздатності й інтенсивності пероксидного окиснення ліпідів (ПОЛ) в окремих органах насіння озимої м'якої пшениці сорту Обрій різних років урожаю, нерівнозначних за метеорологічними умовами вирощування та зберігання. Досліджено вплив шести різних режимів зберігання на харатер мінливості енергії проростання, схожості, сили росту насіння, структури та якості його проростків, концентрації ексудативних цукрів та вмісту ТБК-реактивних продуктів в цілих зернівках, зародках та зернівках без зародків. Визначено вміст ТБК-реактивних речовин у насінні, яке втратило життєздатність внаслідок несприятливих умов зберігання. Досліджено мінливість вмісту ТБК-реактивних продуктів у насінні різної життєздатності за його бубнявіння. Отримані результати свідчать про інформативність застосування ТБК-тесту для оцінки життєздатності насіння озимої пшениці на початкових етапах його проростання.
779. Міграції червоногрудого побережника як приклад використання континентального пролітного шляху арктичними куликами
: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.08 [Електронний ресурс] / Сергій Володимирович Хоменко; НАН України; Інститут зоології ім. Шмальгаузена. — К., 2003. — 18 с.: рис., табл. — укp.
820. Особливості протеолітичних процесів у травному тракті телят
         Вперше здійснено комплексне дослідження протеолітичної активності протеїназ у вмісті рубця та хімусі 12-палої кишки телят. Визначено вікові особливості даних процесів, субстратну залежність активності протеїназ у даних відділах травного тракту, а також вплив на їх рівень концентрації протонів водню, інгібіторів протеїназ, катіонів та інших модуляторів. Проведено розділення протеїназ рубцевої рідини залежно від молекулярної маси та виявлено деякі їх фізико-хімічні та функціональні особливості. Вивчено властивості частково очищеної нейтральної серинової протеїнази, виділеної із безклітинної рідини рубця телят.

Ссылки 41 - 60 из 47318
<<< Предыдущие || Следующие >>>
© 2007-2017 vbs.com.ua