От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Перечень материалов: статьи, книги, рефераты...
41. Християнство в ранньовізантійському Херсонесі (за культовими пам'ятками)
         Досліджено процес християнізації населення Херсонеса у пізньоантичний і ранньосередньовічний періоди на основі вивчення пам'яток ранньохристиянської культової архітектури та інших груп джерел. Згідно з писемними даними, створення Херсонеської єпархії припадає на останню чверть IV ст., і саме з даного часу в місті почали споруджувати християнські храми, архітектурні залишки яких не збереглися. Групу відомих ранньовізантійських церков умовно можна віднести до другого етапу християнського будівництва, який за матеріалами археологічних досліджень, почався в епоху Юстиніана I і тривав до першої половини VII ст. У цей період християнізація херсонеситів досягла найвищого ступеня. Висунуто гіпотезу, що у другій половині VI - початку VII ст. християни були більшістю міського населення. На підставі порівняння архітектурних форм місцевих храмів та їх візантійських аналогів доведено головну роль столичної школи у складанні ранньосередньовічних пам'яток церковного зодчества Херсонеса.
82. Енергоекономічна оцінка технологій виробництва зерна
         На підставі результатів енергетичного й економічного оцінювання визначено оптимальні варіанти технологій для підвищення ефективності виробництва зерна в Україні. Обгрунтовано доцільність врахування економічного й енергетичного аспектів у даному виробництві, що дозволяє раціонально використовувати енергетичні та матеріальні ресурси, а також більш об'єктивно оцінювати виробничу діяльність сільськогосподарських товаровиробників. Визначено вплив основних факторів інтенсифікації на енергетичну й економічну ефективність технологій виробництва зерна. Надано оцінку економічній і енергетичній ефективності ресурсозберігаючих технологій за умов Лісостепу України. Наведено рекомендації щодо впровадження інтенсивних і ресурсозберігаючих технологій виробництва зерна.
123. Інституційні форми розвитку конкурентних відносин
         Досліджено інституційні форми розвитку конкурентних відносин в економіці України. З'ясовано необхідність застосування інституційного підходу до вивчення конкуренції. Розроблено модель "інституційне середовище - конкурентне середовище - конкурентні відносини". Вивчено монополії радянського типу й інституційні відмінності переходу України до конкурентного ринку. Виділено п'ять блоків проблем інституційного середовища. Досліджено стан конкурентного середовища та визначено основні інституційні перепони, що заважають вільному руху капіталу на міжгалузевому та внутрішньогалузевому рівнях. Висвітлено шляхи подолання інституційних обмежень конкуренції з урахуванням спрямованості розвитку, існуючих мультигенерацій, реалізації інтересів груп інституційних новаторів, реформи системи галузевої, регіональної та горизонтальної державної допомоги галузям промисловості.
164. Природа і механізм трансформації банківських ресурсів
         Досліджено природу та механізм трансформації банківських ресурсів на мікро- та макрорівнях. Розроблено імовірнісну модель, що відображає природу і механізм формування умовно-постійної частини поточних пасивів як прояв "банківського ефекту" та дозволяє встановити кількісні взаємозв'язки у канонічному вигляді. Визначено механізм стабілізації змінної частини поточних пасивів за методом короткострокових запозичень. Розглянуто механізм трансформації сукупності короткострокових депозитів у довгострокові ресурси за методом послідовних заміщень. Доведено, що наявність дрібних, середніх і великих клієнтів необхідна для формування ресурсів зі стабільною складовою. Запропоновано враховувати вплив варіативності капіталу банку на трансформацію тимчасових коштів. Обгрунтовано необхідність обліку ресурсних ризиків у банківській діяльності, запропоновано їх класифікацію. Теоретично обгрунтовано моделювання процесів трансформації банківських ресурсів на макрорівні. Установлено, що довгострокові банківські ресурси, спрямовані на фінансування реального сектора економіки, витісняються короткостроковими коштами. Банки виконують місію відтворення довгострокових ресурсів за допомогою трансформації. Обгрунтовано, що цілеспрямоване та комплексне управління процесом трансформації може стати однією з головних умов досягнення збалансованого економічного зростання.
205. Управління підприємством в умовах інноваційної конкуренції
         Вивчено теоретико-методологічні та практичні підходи до формування системи управління підприємством за умов інноваційної конкуренції. Проаналізовано суть інноваційної конкуренції та інноваційної конкурентоспроможності підприємства. Визначено основні детермінанти останньої. Обгрунтовано напрями вдосконалення системи управління. Проаналізовано нормативно-правове забезпечення у сфері інноваційної діяльності та розроблено основні напрями його вдосконалення. Оцінено інвестиційне забезпечення реалізації програм інноваційного розвитку, доведено доцільність використання єврооблігацій для фінансування інноваційних програм. Досліджено особливості розвитку міжнародного ринку єврооблігацій і проаналізовано специфіку випуску єврооблігацій підприємствами України. Обгрунтовано концептуальну модель організації випуску єврооблігацій. Розроблено теоретико-методологічні засади організаційного розвитку підприємства. Запропоновано механізм удосконалення системи управління цим розвитком й обгрунтовано концептуальні підходи до вдосконалення системи управління брендом.
246. Фінансові потоки економічних агентів: методологія та організація управління
         Розроблено теоретико-методологічні положення та науково-методичне забезпечення організації управління фінансовими потоками економічних агентів. До наукового обігу введено концепт "скелетон потоків фінансових ресурсів". Обгрунтовано концепцію управління фінансовими потоками економічних агентів. Встановлено узагальнювальну ознаку врахування наявної асиметрії розподілу фінансових ресурсів, яку необхідно використовувати під час проведення аналізу фінансових потоків. Визначено сутність категорії "фінансовий потік". Розглянуто особливості дослідження фінансових потоків фондового ринку та банків. Проаналізовано взаємодію фінансових потоків. Виявлено віртуальний ефект обмеженого зростання вхідного потоку фінансових ресурсів підприємств реального сектора економіки. Запропоновано методику оцінки вартісної характеристики економічної інформації.
287. Канали Kv-групи інтернейронів культури клітин гіпокампа
         Вивчено потенціал-керовані калієві канали, притаманні ГАМК-ергічним культивованим інтернейронам гіпокампа. З використанням електрофізіологічних методик фіксації струму та потенціалу у конфігурації "ціла клітина", парної реєстрації від синаптично зв'язаних клітин і електричної стимуляції аксону та методик імуноцитохімічного забарвлення і зворотньої транскрипції з полімеразною ланцюговою реакцією досліджено специфічні підтипи калієвих каналів, властиві інтернейронам гіпокампа, внесок цих каналів в інтегральний калієвий струм інтернейронів, а також їх участь у регуляції гальмівної синаптичної передачі. Показано, що головна роль у формуванні інтегрального калієвого струму культивованих інтернейронів гіпокампа належить струму, що не має інактивації. Показано незначний внесок в інтегральний калієвий струм каналів Kv2-, Kv3- і Kv4-родин. Показано наявність Kv7-каналів на сомі і на аксонах гальмівних інтернейронів, а також їх здатність впливати на мембранні потенціали та функціональний стан клітини. Зроблено висновок про головну роль каналів Kv7-родини у формуванні калієвого струму соми інтернейронів у відповідь на деполяризацію і про здатність цих каналів модулювати ГАМК-ергічну синаптичну передачу.
328. Мікроводорості як кормові об'єкти личинок мідій і устриць
         Оптимізовано умови живлення личинок устриці Crassostrea gigas і мідії Mytilus galloprovinciallis у разі їх вирощування в розпліднику. Виявлено трофічні потреби личинок мідій та устриць. Вперше в розпліднику апробовані елементи біотехніки масового культивування мікроводоростей - корму для личинок мідій та устриць, у проточному та нагромаджувальному режимах. Визначено швидкість росту та динаміку нагромадження урожаю мікроводоростей залежно від фази росту та умов культивування. Вперше досліджено процес нагромадження каротиноїдів личинками устриць і показано їх трансформацію устричним спатом. Вперше складено харчові раціони для личинок устриць і мідій залежно від стадій розвитку з урахуванням кількісного й якісного складу мікроводоростей.
369. Фізіологія симбіозу систем Bradyrhyzobium sp. (Lupinus) - Lupinus L.: алелопатичний аналіз
: автореф. дис... д-ра с.-г. наук: 03.00.12 [Електронний ресурс] / Світлана Василівна Пида; Уманський держ. аграрний ун-т. — Умань, 2007. — 44 с. — укp.
410. Очищення газів від композиційних домішок
         Досліджено актуальну проблему очищення повітря системи вентиляції від композиційних домішок (КД). Розроблено й апробовано нову конструкцію установки, яка ефективно очищає повітря від КД мікроорганічного походження. Показано, що за умов застосування для очищення повітря від КД секції надвисокочастотної інактивації композиційних домішок (НВЧІМ) та фільтру з активованого вуглецевого матеріалу досягається ефективність не менше 99,9 %. Експериментально визначено залежності ефективності інактивації в НВЧІМ від коливальної потужності НВЧІМ, швидкості повітря та початкової концентрації КД. Встановлено ефективність очищення повітря за допомогою фільтра з активованого вуглецевого матеріалу. Виявлено, що ефективність уловлювання колонієтвірних одиниць складає 80 % частинок, не інактивованих в НВЧІМ.
451. Системи повітророзподілення при зональній вентиляції турбінних відділень АЕС
         Розглянуто проблеми створення компактних і енергоефективних систем повітророзподілення для забезпечення нормативних параметрів повітря в турбінних відділеннях АЕС. Розроблено математичну модель повітрообміну в даних приміщеннях. Показано, що для досягнення максимальної ефективності повітрообміну слід подавати повітря струминами, що інтенсивно затихають і не взаємодіють з конвективними потоками від тепловидільного обладнання. Запропоновано математичну модель струмини, що настилається на опуклу циліндричну поверхню. Розроблено конструкції кінцевих і транзитних повітророзподільників ежекційних тангенціальних (ПЕТ) з використанням взаємодії струмин, що настилаються на опуклу поверхню та забезпечують рівномірне розподілення повітря в межах характерних зон приміщення. Наведено методику розрахунку систем припливної вентиляції з використанням повітророзподільників ПЕТ.
492. Методи оцінки інтермодуляційних завад при множинних впливах на вхідні каскади радіоприймального пристрою
         Розроблено методику оцінки рівнів інтермодуляційних завад за умов множинного впливу сигналів на вхідні каскади радіоприймального пристрою. Запропоновано методи підвищення точності розрахунку рівнів інтермодуляційних завад високих порядків, засновані на представленні характеристики нелінійного елемента високочастотного тракту радіоприймального пристрою декількома зонами з різними характеристиками нелінійності. З метою скорочення розмірності розв'язуваної задачі запропоновано проводити поетапну оцінку виникнення інтермодуляційних завад від формованих підмножин РЕЗ, сигнали яких істотно впливають на рівень даних завад.
533. Підвищення спектральної ефективності модемів з багатосмуговим передаванням символів
         Одержано аналітичні вирази для розрахунку пропускної здатності кіл електропровідних кабелів транспортної мережі та швидкості передавання модемів. Показано, що швидкість передачі малосмугової системи передавання дискретної інформації (СПДІ) несуттєво відрізняється від швидкості передачі багатосмугової СПДІ. Вирішено задачу максимізації швидкості передачі СПДІ для малого числа каналів за лімітованого значення середньої потужності передавача за рахунок оптимізації ширини смуги частот сигналу модема. Встановлено аналітичний взаємозв'язок між збільшенням допустимої захищеності та величиною відхилення фаз несучої та тактової частот від оптимальних значень. Показано можливість зменшення допустимої захищеності за допомогою взаємної компенсації фаз несучого та тактового коливань. Вирішено задачу мінімізації міжсимвольної та міжканальної інтерференції за наявності залишкової погрішності корекції амплітудно-частотних характеристик тракту за рахунок вибору оптимального значення фази несучого коливання демодулятора.
574. Ідея об'єднаної Європи та пошук шляхів її реалізації у 1945 - 1952 рр.
         Комплексно вивчено розвиток європейської ідеї у 1945 - 1952 рр. Її головними носіями у цей час були різні громадські організації ліберально-демократичного напрямку, що прагнули об'єднання Європи. Вони поділялись на федералістів, які виступали за делегування частини національних повноважень на наднаціональний рівень, й уніоністів, які обстоювали міждержавне співробітництво. Початок "холодної війни" зумовив зростання об'єднавчих настроїв на заході континенту. Це підтвердив Гаазький конгрес 1948 р., під час роботі якого було створено ідейні засади інтеграційних процесів. Заснування Ради Європи (РЄ) - першої міжнародної парламентської асамблеї - було одним з його головних підсумків. Однак відсутність у РЄ значних повноважень спричинила пошук інших варіантів євробудівництва. "Декларація Шумана" (1950) і, як її наслідок, створення Європейського співтовариства вугілля та сталі започаткували інтеграційні процеси, визначивши їх напрямок на наступні десятиріччя.
615. Роль Йорданії у близькосхідному конфлікті (1947 - 1999 рр.)
         Здійснено комплексне дослідження причин динаміки арабо-ізраїльського конфлікту. Розглянуто основні схеми перетворного процесу в рамках врегулювання близькосхідного протистояння у 1940 - 1990 рр. Визначено ступінь впливу йорданського фактора на мирний процес у регіоні. Вивчено феномен прямих палестино-ізраїльських і йордано-ізраїльських переговорів, які проводились уперше за час існування самого конфлікту. Констатовано, що вступ Йорданії у мирний процес був закономірним кроком, який був зумовлений прихильністю йорданівського керівництва до реалістичного та зваженого підходу щодо проблем війни та миру, його намаганням базуватися на міжнародному праві та діяти у злагоді зі світовим співтовариством.
656. Специальная направленность поэтапного формирования физических качеств военных специалистов ПВО сухопутных войск
         Розглянуто та обгрунтовано питання спеціальної спрямованості поетапного формування фізичних якостей курсантів Збройних Сил України в процесі навчання у вищому військовому закладі. Для розвитку спеціальних якостей військовослужбовців пропонувалося використати спортивні й рухливі ігри. Дана добірка спортивних і рухливих ігор сприяла підвищенню стійкості організму до кисневого голодування, до перевантажень, заколисуванню й розвитку військово-прикладних навичок. Курсант повинен мати високу загальну фізичну й функціональну підготовку. Вона впливає на рівень працездатності під час виконання учбово-бойових завдань.
697. Формування колективістської спрямованості підлітків у дитячому об'єднанні
: автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.07 [Електронний ресурс] / Олена Віталіївна Боровець; Інститут проблем виховання АПН України. — К., 2007. — 20 с. — укp.
738. Закономірності розвитку внутрішніх напружень при сушінні деревини як анізотропного тіла
         На основі експериментальних даних отримано рівняння початкового розподілу вологості в бруску деревини та розроблено фізико-математичну модель зміни вологості та розвитку внутрішніх напружень у процесі сушіння деревини. На базі теорії різницевих схем обгрунтовано вибір і параметри методу кінцевих різниць (тип накладеної сітки, тип апроксимуючого шаблону, тип схеми, стійкість схеми) для пошуку наближеного розв'язку нестаціонарного рівняння в частинних похідних другого порядку параболічного типу.
779. Меблярська практика фахових деревообробних шкіл Прикарпаття 1920 - 30-х років: формотворчі принципи і декорування виробів
         Висвітлено передумови відродження меблярства на Прикарпатті, впровадження в ремесло мистецького смаку, індивідуального підходу до створення виробу, професійне конструювання, налаштованість на історичні стилі. Всі ці фактори стали обов'язковою нормою і вимогою фахового підходу деревообробних шкіл, які визначали подальший розвиток народного, професійного меблярства та сприяли розвитку художнього ремесла.
820. Західно-Подільське горбогір'я як географічний екотон
         Сформовано цілісне уявлення про геоекотони як специфічні утвори матеріального світу. Здійснено розмежування понять екотон та геоекотон (як біологічної та географічної категорій). Обгрунтовано визначення геоекотона як еколого-географічної категорії, розроблено його модель. Доведено доцільність ширшого використання нового терміна у географічній науці. Виявлено основні властивості геоекотонів, розроблено їх класифікацію. Визначено сутність Західно-Подільського горбогір'я як перехідної зони або географічного екотону. Здійснено покомпонентний конструктивно-географічний аналіз геокомплексів досліджуваної території, охарактеризовано їх сучасний стан, встановлено закономірності просторового розподілу та просторово-часової динаміки. Розкрито роль геоекотонів у життєдіяльності людини. Обгрунтовано шляхи оптимізації природокористування в регіоні у межах реалізації концепції сталого розвитку. Розроблено рекомендації щодо формування регіональної екомережі на теренах Західно-Подільського горбогір'я, показано її роль у збереженні ландшафтного різноманіття та оптимізації природокористування в регіоні.

Ссылки 41 - 60 из 47318
<<< Предыдущие || Следующие >>>
© 2007-2018 vbs.com.ua