От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Перечень материалов: статьи, книги, рефераты...
41. Моделювання редактора формул секвенційних алгоритмів
         Розроблено новий принцип побудови трирівневого редактора формул, за яким інструментами системи є знаки операцій теорії секвенційних алгоритмів, а формули секвенційних алгоритмів автоматично формуються під час задання виразів, які в них входять, реалізацією якого зменшено затрати комп'ютерного часу та трудоємність процесів набору та редагування даних формул. Синтезовано та мінімізовано за кількістю термів структуру та математичну модель редактора, що описує процеси генерації, ідентифікації, масштабування та переміщення знаків операцій з врахуванням нелінійних співвідношень геометричних розмірів знаків операцій, реалізацією якої забезпечено їх автоматичну генерацію, автоматизоване масштабування та переміщення. Проведено на базі математичної індукції дослідження математичної моделі редактора, яким до практичної реалізації та апробоції виявлено та виправлено зроблені під час синтезу її структури помилки. Розроблено математичні моделі початкових і кінцевих структур даних, які включають типи, орієнтацію, колір, товщину лінії, геометричні параметри знаків операцій та використовується для виводу, збереження та конвертації формул секвенційних алгоритмів у середовища інших прикладних систем.
82. Регулятори та мінімаксні оцінки для параболічних рівнянь зі швидкоосцилюючими коефіцієнтами
         Наведено обмежене оптимальне синтезоване керування в параметричній формі, коли керований процес описується параболічною крайовою задачею та напіввизначеним критерієм якості. Ядро оператора оберненого зв'язку та точка переключення визначаються через деякі ряди Фур'є вихідних функцій. Обгрунтовано наближені синтезованих керування, коли дані ряди урізаються. Наведені результати розповсюджено на системи зі швидкоосцилюючими коефіцієнтами. Розглянуто аналогічні проблеми для задачі оптимальної стабілізації, а також нові постановки задач мінімаксного оцінювання для параболічного рівняння та керування за умов невизначеності на основі побудованих законів параметричного синтезу.
123. Формальна модель мови як основа прогресивних інформаційних технологій
         Розглянуто питання поширення інформаційних технологій на сферу природної мови, що базується на запропонованій формальній моделі. Основою даної моделі є формально визначена структура "синтаксичний блок" - максимально повна структура опису довільної ситуації довкілля. Дана структура постає підгрунтям всієї будови системної організації мови: монопредикатний рівень визначає усталені схеми використання базової структури, поліпредикатний рівень подає загальні схеми взаємозв'язку окремих монопредикатних структур. Системний підхід до такої важко формалізованої сфери як природна мова визначається потужним прогнозуючим потенціалом і відкриває нові перспективи у багатьох напрямах природно-мовних-технологій - це розробка лінгвістичного процесора, створення нових архітектур баз знань, інтегрування систем обробки різнопланової інформації, моделювання складних форм мовної поведінки людини. Встановлено, що формальна модель відкриває нові перспективи на шляху створення нових поколінь комп'ютерів.
164. Лучеськ X-XV ст.
         Дисертація присвячена питанням розвитку міста Лучеська середньовічного періоду. Лучеськ, як місто, сформувався на базі одного з племінних центрів волинян. У кінці Х ст. в ньому було збудовано потужну фортецю, яка стала опорним пунктом поширення влади київських князів на землі в басейні р.Стир. Виділення Лучеська в кінці ХІ ст. у центр князівського уділу прискорило його розвиток, що проявилося в швидкому збільшенні площі поселення, у структурі якого існували дві частини: дитинець і окольний город (посад). У ХІІ - 1-й половині ХІІІ ст. Лучеськ формується як визначний економічний центр Волині, столиця князівства. В цей час виникає третя укріплена частина міста - торгово-ремісничий Поділ. У 2-ій половині ХІІІ - 80-90-х рр. ХІV ст., не дивлячись на ординські набіги, Лучеськ продовжує розвиватись як визначне місто і залишається столицею окремого князівства. Споруджуються кам'яні укріплення Верхнього і Нижнього замків. З кінця ХІV і в ХV ст. Лучеськ поступово втрачає своє політичне значення, але залишається визначним центром ремесла і торгівлі.
205. Оцінка причин розколу НРУ 1999 року у ЗМІ
         Досліджуючи дану проблему, автор спирається на статтю “Политические партии накануне выборов в зеркале газетной аналитики”, де започатковано її розв'язання. В зазначеній статті об'єктом дослідження стали такі газети як “Зеркало недели”, “День”, “Факты и комментарии” та “Україна молода”, кожна з яких мала власну точку зору на причини розколу в НРУ. Для дослідження було обрано саме ці газети, які представляли різні політичні інтереси. Так, “Факты” і “Україна молода” відносилися до лояльних, “День” - до опозиційних, а “Зеркало недели” - до незалежних газет. Таким чином, в залежності від політичної заангажованості того чи іншого видання подавалося власне бачення проблеми. Проте крім відмінностей був і єдиний спільний момент: друковані ЗМІ даний розкол пояснювали провиною конкуруючих кандидатів на посаду Президента України. Таким чином, автор статті намагається більш детально, спираючись на зазначену вище статтю, дослідити поставлену в назві статті проблему, причому взявши за об'єкт дослідження саме ті ж газети за лютий-квітень 1999 р. Чому взято саме цей часовий проміжок? А тому що, з часом з появою нових обставин, фактів, точка зору на подію змінюється. Це саме відбувалося і з оцінкою причин розколу НРУ у 1999 р. Тому досліжуються та порівнюються між собою перші відгуки зазначених газет на цю подію.
246. Сільська округа Феодосії у V-II ст. до н.е.
         Робота присвячена дослідженню сільської округи Феодосії від виникнення перших поселень на початку V ст. до н.е. і до припинення життя на укріплених поселеннях, фортецях та городищі наприкінці II ст. до н.е. Визначено межі сільської округи поліса, типологію та хронологію пам'яток античного часу у Південно-Східному Криму. На підставі аналізу археологічних, писемних, нумізматичних та епіграфічних джерел охарактеризовано матеріальну культуру населення, його господарську діяльність, етносоціальний склад, найхарактерніші риси духовної культури. Встановлено, що матеріальна культура як неукріплених поселень, так і укріплених пам'яток, однакова за складом і носить загалом варварський характер. Основою господарської діяльності населення було хліборобство, з переважним вирощуванням пшениці. За етнічним складом населення ранніх поселень було скіфо-кизил-кобинським, з IV ст. до н.е. воно стає скіфським. Очевидно, разом з варварами на поселеннях мешкала невелика кількість греків. Релігійні вірування населення носили змішаний греко-варварський характер і були пов'язані переважно з культами родючості та домашнього вогнища. Одержані результати дозволили запропонувати новий варіант реконструкції історії сільської округи Феодосії у V-II ст. до н.е.
287. Становлення незалежної грецької держави: 1797 - 1844 рр.
         Висвітлено період формування грецької держави, а саме - від утворення Республіки Семи З'єднаних островів до встановлення конституційної монархії 1797 - 1844 рр. З'ясовано передумови, особливості та напрями активізації національно-визвольного руху греків проти османського панування. Визначено, що створення Республіки Семи З'єднаних островів - першого незалежного утворення на території грецьких земель - стало важливим чинником, який стимулював визвольний рух у Греції. Розкрито характерні особливості створення та діяльності перших загальнонаціональних органів влади у революційній, а потім незалежній Греції. Розглянуто процеси державотворення: скликання Перших Національних Зборів, прийняття конституції та "Декларацію незалежності". Доведено, що використання "національних земель" як гарантії під позики європейських держав спричинило підпаданння Греції до економічної та політичної залежності від них. Доведено, що утворення грецької держави стало результатом складних процесів, що розгортались на Балканському півострові та у Східноєвропейському регіоні.
328. Фрагмент сосуда с изображением лошадей из поселения у села Вишенное
[Электронный ресурс] / А.В. Белый // Культура народов Причерноморья. — 1998. — N3. — С. 11-13 — Библиогр. в конце статьи: 12 назв. — рус.
369. Правові основи створення фінансових установ в Україні та ліцензування їх операцій
         На підставі порівняльного аналізу законодавства України та деяких зарубіжних країн визначено зміст поняття фінансової установи, досліджено його співвідношення з поняттям "банк". Визначено й охарактеризовано основні види фінансових установ. Розкрито зміст поняття "банк" та встановлено специфічні ознаки, що відрізняють його від інших фінансових установ. Досліджено правову природу створення, державної реєстрації та ліцензування операцій фінансових установ. Обгрунтовано необхідність застосування в законодавстві України поняття "легітимація фінансових установ". Охарактеризовано систему та встановлено повноваження державних органів у сфері створення фінансових установ та ліцензування їх операцій. Комплексно досліджено правові засади та особливості правового регулювання процесу створення фінансових установ в Україні та ліцензування їх операцій. Проаналізовано правові проблеми, що виникають у процесі легітимації фінансових установ в Україні. Наведено пропозиції щодо удосконалення правового регулювання процесу створення фінансових установ в Україні та ліцензування їх операцій.
410. Розробка моделі формування сценарію розвитку міста
         Запропоновано підхід до розкриття механізму розвитку міста з урахуванням факторів самоорганізації колективних взаємодій у територіальній громаді. Обгрунтовано концептуальну модель формування сценарію розвитку міста, яка базується на механізмі його розвитку та враховує фактори самоорганізації, що дозволяє ідентифікувати джерела варіантності взаємодії стратегічних суб'єктів міста й органічно імплементувати оцінювання сценаріїв до процесу сценарного дослідження. Для оцінювання варіантів сценарію на базі функції колективного добробуту, з використанням відповідних методико-технологічних моделей розроблено підхід, який дозволяє враховувати в агрегованому вигляді незалежно від шкали вимірювання сукупні вигоди-витрати громади міста та характеристики оптимальності, а саме: вигідність, справедливість, стійкість (рівновага за Парето, Нешем). Запропоновано розглядати як закономірність явище, а саме: альтернативна вартість відносних витрат часу стратегічних суб'єктів на процеси економічної взаємодії максимізується за умов створення у межах міста ситуацій, рівноважних за Нешем та Парето одночасно. Це дозволяє визначати бажану спрямованість вектора сценарію та критерії оцінювання його варіантів. Удосконалено підхід щодо територіальної громади міста як соціального стратегічного суб'єкта проектування власного розвитку завдяки наявності процесів колективної рефлексії. Розкрито структурно-семантичний зміст поняття "сценарне дослідження розвитку міста", наведено модель покрокового проектування й аналізу віртуальних ймовірнісних ситуацій взаємодії стратегічних суб'єктів міської громади, зумовлених закономірностями колективної самоорганізації на підставі оптимізації абсолютних і відносних витрат часу на процеси економічних взаємодій стратегічних суб'єктів міста, а також здатністю самих суб'єктів до самоорганізації. Розвинуто підхід щодо опису механізму розвитку міста на базі запропонованого теорією самоорганізації набору чотирьох універсальних атракторів. Удосконалено застосування методу аналізу ієрархій для побудови "воронки причинності" з метою виявлення структурного контексту домінувальної ситуації у місті. Здійснено класифікацію сценаріїв за запропонованою системою критеріїв, а саме: за змістом об'єкту сценарного дослідження та наявністю впливу результатів сценарних досліджень на об'єкт.
451. Формування трудового потенціалу рекреаційних зон України (на прикладі СЕЗ "Курортополіс Трускавець")
         Розвинуто теоретико-методологічні засади вивчення й удосконалення механізму формування трудового потенціалу рекреаційної зони. На базі рекреаційної оцінки теоретичних поглядів і підходів створено методологію визначення "трудового потенціалу рекреаційної зони". Запропоновано вдосконалену класифікацію факторів, що впливають на формування її трудового потенуціалу. Розроблено алгоритм розрахунку інтегрального індексу його якості на підставі групових індикаторів якості. Здійснено оцінку тенденцій формування трудового потенціалу спеціальної економічної зони (СЕЗ) "Курортополіс Трускавець". Розроблено економічну та соціальну математичну моделі залежності показників якості трудового потенціалу даного СЕЗ від системи факторів впливу на такі показники. Обгрунтовано систему заходів щодо створення центру формування та розвитку даного потенціалу у структурі "Трускавецького валеологічного інноваційного центру". Запропоновано шляхи вдосконалення механізму формування трудового потенціалу рекреаційної зони у контексті державної інноваційної політики.
492. Урбанофлора Кіровограда
         Вперше детально досліджено урбанофлору Кіровограда в найбільш повному обсязі, проведено її аналіз. Складено детальний опис флори судинних рослин міста, який містить 1 165 видів, що належать до 254-х родів, 121-ої родини, 62-х порядків та 4-х відділів. Вперше для території міста наведено 170 видів. Обгрунтовано необхідність включення до складу урбанофлори не лише спонтанних, але й культивованих видів рослин. Показано роль культивованої фракції у формуванні, розвитку та оптимізації урбанізованого середовища. Наведено порівняльну характеристику спонтанної фракції урбанофлори Кіровограда із урбанофлорами інших міст та зональною природною флорою. Виявлено кількісні співвідношення спонтанної та культивованої фракцій, індигенофітів, синантропофітів, адвентофітів та культигенофітів, які свідчать про невисокий ступінь антропогенної трансформації урбанофлори Кіровограда та приналежність її до флор малих і середніх міст України. Вперше проаналізовано дендрофлору міста, визначено видовий склад трав'янистих культивованих рослин. Складено перелік рідкісних для міста рослин, що нараховує 63 види. Виявлено ядра біорізноманітності та рефугіуми природної флори у межах міста, досліджено їх вплив на розвиток урбанофлори.
533. Системи повітророзподілення при зональній вентиляції турбінних відділень АЕС
         Розглянуто проблеми створення компактних і енергоефективних систем повітророзподілення для забезпечення нормативних параметрів повітря в турбінних відділеннях АЕС. Розроблено математичну модель повітрообміну в даних приміщеннях. Показано, що для досягнення максимальної ефективності повітрообміну слід подавати повітря струминами, що інтенсивно затихають і не взаємодіють з конвективними потоками від тепловидільного обладнання. Запропоновано математичну модель струмини, що настилається на опуклу циліндричну поверхню. Розроблено конструкції кінцевих і транзитних повітророзподільників ежекційних тангенціальних (ПЕТ) з використанням взаємодії струмин, що настилаються на опуклу поверхню та забезпечують рівномірне розподілення повітря в межах характерних зон приміщення. Наведено методику розрахунку систем припливної вентиляції з використанням повітророзподільників ПЕТ.
574. Методологія і застосування стохастичної екогідрології у постчорнобильський період
         Обгрунтовано методологію та застосовано стохастичну екогідрологію як новий науковий напрям у сфері гідрорадіоекологічних досліджень постчорнобильського періду. Предметом напряму є стохастичне (математичне) моделювання динаміки та стійкості водойм і річкових басейнів як складних поліфункціональних систем, що підпадають під багатофакторні природні та техногенні впливи, за вивченими закономірностями їх власних параметричних збурень. Розроблено й апробовано за умов найбільш радіоактивно забруднених територій Полісся та півночі Лісостепу України комплекс методів і методик стосовно оцінки, прогнозу, районування та обмеження ймовірних негативних наслідків для здоров'я населення, яке користується місцевими природними ресурсами водних об'єктів і водозборів, а також стабілізації стану останніх шляхом еколого-економічної оптимізації ресурсокористування й інших заходів з екологічної безпеки на основі сучасних моніторингових мереж.
615. Оцінка перспектив алмазоносності Кіровоградського рудного району шляхом використання систем розломів фундаменту (за геолого-геофізичними даними)
         Наведено оцінку перспектив алмазоносності Кіровоградського рудного району шляхом використання систем розломів, виділених за даними гравітаційного та магнітного полів за методикою К.Ф.Тяпкіна, в основу якої покладено концепцію ротаційного режиму Землі. Запропоновано нову методику прогнозу різномасштабних алмазоперспективних об'єктів, яка базується на застосуванні визначених в процесі дослідження закономірностей та критеріїв, що випливають з ротагенної природи структуроутворення в їх зв'язку з системами розломів, достовірність якої перевірена бурінням. Виділено алмазоперспективні об'єкти різного ієрархічного рівня: мінералогічна зона, кімберлітове поле, кущ трубок, локальні трубки. Розроблено модель формування експлозивних структур зсувних розломів четвертого порядку, зумовлених ротагенними причинами. Виявлено декілька алмазоперспективних структур зазначеного типу у районі досліджень. Встановлено спільність мінерагенії алмазів та урану, що зумовила визначену комплексну металогенічну спеціалізацію широтних розломів, які значною мірою контролюють прояви порід алмазоносних формацій та скупчення урану, що дозволило додатково розширити перспективні площі на пошуки алмазоносних об'єктів.
656. Петрогенезис жильного виповнення тріщин у гранітоїдах Криворізького та Коростенського районів
         Наведено результати дослідження жильного виповнення тріщин у гранітоїдах Українського щита. Отримано велику петрографічну, мінералогічну інформацію, яка має важливе значення щодо оцінки проникності гранітоїдних масивів та міграції флюїдів через них внаслідок низькотемпературних гідротермальних процесів. Виділено три основні типи жил, які виповнюють тріщини у гранітоїдах та різняться за складом та відносним віком. Утворення жильного комплексу у гранітоїдах пов'язано з інфільтрацією глибинних гідротерм та з фільтрацією метеорних вод. Більш давні кварцові та анкеритові жилки заліковані. Більш пізні та сучасні кальцитгідрослюдисті та гематитові спостерігаються як заліковані, так і напівзаліковані. Встановлено, що у разі проблеми захоронення радіоактивних відходів (РАВ) особливо важливі сучасні відкриті та напіввідкриті тріщинні зони. Доведено, що гранітоїди Криворізького району значно водопроникливі і не є сприятливим середовищем щодо захоронення РАВ. З'ясовано, що граніти Коростенського району стійкі до радіоактивного впливу, малопроникливі (особливо на глибині 350-450 м) і можуть використовуватись для захоронення РАВ.
697. Формування локальних складок та нафтогазоносність акваторіальної частини Каркінітсько-Північно-Кримського прогину
         Дисертація присвячена вивченню особливостей будови та умов формування локальних структур, з якими пов'язані вуглеводневі поклади акваторіальної частини Каркінітсько-Північно-Кримського прогину. На основі виконаних структурних та палеотектонічних побудов обгрунтовано два генетичні типи локальних структур- диз'юнктивно-плікативні та плікативні. У формуванні складок виділені основні етапи розвитку структур. Здійснено класифікацію основних встановлених та прогнозних типів вуглеводневих покладів. Встановлено з'вязок між розподілом вуглеводневих покладів та інтенсивністю складкоутворюючих процесів. Доведено, що тектонічні фактори мали визначальний вплив як на формування локальних структур, так і на утворення вуглеводневих покладів.
738. Функціональні моделі та метричні вузли для операторів, що близькі до нормальних
         Розроблено єдиний підхід для вивчення операторів, близьких до нормальних, за допомогою розкладання оператора на дійсну й уявну частини та полярного розкладання. Введено відповідні метричні вузли та їх визначальні функції, які є повними унітарними інваріантами належних вузлів. Побудовано сингулярні інтегральні моделі, доведено існування символів для них, одержано задачі Рімана - Гільберта, що зв'язують сильні межові значення визначальних функцій з характеристичними функціями. За допомогою визначальних та характеристичних функцій побудовано мозаїки та принципальні функції Пінкуса, а також вивчено їх зв'язки з символами та загальними символами. Одержано нові формули слідів, розроблено зв'язок принципальних функцій з індексом оператора T - zI, досліджено носії принципальних функцій. Побудовано функціональні моделі самоспряженого абсолютно неперервного сингулярного інтегрального оператора та деяких класів несамоспряжених операторів у вигляді множення на незалежну змінну. Введено поняття сингулярного метричного вузла та його характеристичної функції, на основі якого побудовано унітарну дилатацію еволюційного оператора, що відповідає диференціальному рівнянню зі змінним дисипативним оператором, вивчено відповідні хвильові оператори та оператор розсіяння.
779. Віддалені наслідки перенесених дифтерійних міокардитів (ранніх і пізніх)
         На підставі тривалого динамічного спостереження, аналізу великої кількості клінічних випадків проведено поглиблене вивчення перебігу дифтерійних міокардитів (ДМ) (раннього та пізнього) різного ступеня важкості впродовж трирічного спостереження. Вивчено рівень фактора некрозу пухлин у реконвалесцентів ДМ на 6 - 12-му місяці хвороби з урахуванням проявів серцевої недостатності (СН). Установлено відмінності клінічного перебігу та характеру гемодинаміки за динамічного спотереження у реконвалесцентів раннього та пізнього ДМ у порівнянні з реконвалесцентами неспецифічного інфекційно-алергічного міокардиту. Ці відмінності відображають особливості патогенезу пошкодження міокарду зазначених ускладнень та зумовлюють використання певних підходів до їх лікування. Досліджено функціональний стан серцево-судинної системи у реконвалесцентів раннього ДМ (РДМ), пізнього ДМ (ПДМ) і неспецифічного інфекційно-алергічного міокардиту. Застосування навантажувальних тестів дозволяє об'єктивізувати зміни гемодинаміки у реконвалесцентів РДМ і ПДМ за різних етапів хвороби. Велоергометрична навантажувальна проба уможливлює кількісне визначення функціонального стану серцево-судинної системи, розробки й обгрунтування рекомендації щодо трудового режиму та трудової діяльності реконвалесцентів. Оцінено толерантність до фізичного навантаження та визначено реакцію на неї серцево-судинної системи впродовж реабілітаційного періоду після перенесених дифтерійних міокардитів. Проведено диференціацію органічних і функціональних змін на електрокардіограмі у реконвалесцентів РДМ і ПДМ. Проаналізовано їх якість життя.
820. Вплив секрекції аглютиногенів системи АВО (секреторства) на перебіг та лікування інфекцій сечостатевих шляхів у чоловіків
         Вперше в клінічній практиці використано методику визначення ступеня секреторства для дослідження місцевого імунітету. Встановлено зв'язок між типом перебігу інфекції сечостатевих шляхів у чоловіків (ІССШЧ) та їх здатності до хронізації, а також зі ступенем секреторства. Вперше проведено дослідження та з'ясовано природу протективного ефекту секреторства, що полягає в утворенні на поверхні клітин уроепітелію секреторів шару з аглютиногенів, які не дають збудникам ІССШЧ наблизитися до клітин уроепітелію та відтворити запальний процес. Вперше встановлено зв'язок між ступенем секреторства й імунологічною відповіддю пацієнта на інфекційного збудника.

Ссылки 41 - 60 из 47318
<<< Предыдущие || Следующие >>>
© 2007-2017 vbs.com.ua