От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Перечень материалов: статьи, книги, рефераты...
41. Особливості взаємодії помірного бактеріофага Р1 Escherichia coli з фітопатогенними бактеріями роду Erwinia
: автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.06 [Електронний ресурс] / Лариса Михайлівна Бурова; НАН України; Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К.Заболотного. — К., 2007. — 21 с. — укp.
82. Тритерпенові глікозиди калопанакса семилопатного Kalopanax septemlobum (Thunb.) Koidz.
: Автореф. дис... канд. хім. наук: 02.00.10 [Електронний ресурс] / Денис Олександрович Панов; НАН України; Фізико-хімічний ін-т ім. О.В.Богатського. — О., 2007. — 23 с. — укp.
123. Функціональна несумісність автономних генетичних елементів у Erwinia carotovora
: автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.06 [Електронний ресурс] / Ніна Володимирівна Черватюк; НАН України; Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К.Заболотного. — К., 2007. — 21 с. — укp.
164. Методи оцінки інтермодуляційних завад при множинних впливах на вхідні каскади радіоприймального пристрою
         Розроблено методику оцінки рівнів інтермодуляційних завад за умов множинного впливу сигналів на вхідні каскади радіоприймального пристрою. Запропоновано методи підвищення точності розрахунку рівнів інтермодуляційних завад високих порядків, засновані на представленні характеристики нелінійного елемента високочастотного тракту радіоприймального пристрою декількома зонами з різними характеристиками нелінійності. З метою скорочення розмірності розв'язуваної задачі запропоновано проводити поетапну оцінку виникнення інтермодуляційних завад від формованих підмножин РЕЗ, сигнали яких істотно впливають на рівень даних завад.
205. Підвищення спектральної ефективності модемів з багатосмуговим передаванням символів
         Одержано аналітичні вирази для розрахунку пропускної здатності кіл електропровідних кабелів транспортної мережі та швидкості передавання модемів. Показано, що швидкість передачі малосмугової системи передавання дискретної інформації (СПДІ) несуттєво відрізняється від швидкості передачі багатосмугової СПДІ. Вирішено задачу максимізації швидкості передачі СПДІ для малого числа каналів за лімітованого значення середньої потужності передавача за рахунок оптимізації ширини смуги частот сигналу модема. Встановлено аналітичний взаємозв'язок між збільшенням допустимої захищеності та величиною відхилення фаз несучої та тактової частот від оптимальних значень. Показано можливість зменшення допустимої захищеності за допомогою взаємної компенсації фаз несучого та тактового коливань. Вирішено задачу мінімізації міжсимвольної та міжканальної інтерференції за наявності залишкової погрішності корекції амплітудно-частотних характеристик тракту за рахунок вибору оптимального значення фази несучого коливання демодулятора.
246. Формування творчої активності студентів педагогічного коледжу в процесі музично-сценічної діяльності
         Досліджено проблему формування творчої активності студентів педагогічного коледжу в процесі музично-сценічної діяльності. Розкрито сутність та структуру творчої активності, показано особливості її формування у студентів в процесі освоєння різних форм музично-сценічної діяльності. Визначено види та специфіку музично-сценічної діяльності у межах фахової підготовки студентів педагогічного коледжу. Встановлено критерії, показники та рівні сформованості творчої активності студентів, розроблено та впроваджено у практику навчальних закладів поетапну методику формування творчої активності в процесі музично-сценічної діяльності. Доведено ефективність запропонованої методики, показано її значущість для подальшого удосконалення теорії та практики музичного виховання.
287. Удосконалення радіометеорних систем вивчення динаміки нижньої термосфери та методів обробки радіометеорної інформації
         Розвинуто систему рознесеної радіолокації метеорних слідів з використанням сигналів телевізійного мовлення, а також метод визначення висоти відбивальної області метеорного сліду у рознесеній системі радіолокації за умов використання телевізійних сигналів. Розроблено метод знаходження амплітудно-часової характеристики телевізійного сигналу, відбитого від метеорного сліду, що враховує особливості телевізійного сигналу. Експерментально одержано амплітудно-часові характеристики телевізійних сигналів, відбитих від метеорних слідів, розподіли тривалості та добові варіації чисельності метеорних відбиттів. Удосконалено методику обробки часових рядів доплерівського зсуву частот даних сигналів для одержання просторово-часових параметрів внутрішніх гравітаційних хвиль. Методика передбачає врахування особливостей внутрішніх гравітаційних хвиль під час проведення вейвлет-аналізу. Одержано статистично забезпечені гістограми розподілу параметрів внутрішніх гравітаційних хвиль за радіометричними даними.
328. Про ієрархічність структури соціально-географічного процесу
         Постановка проблеми та актуальність дослідження. Стратегічною концепцією розвитку сучасної цивілізації в новому тисячолітті більшістю країн світу вважається стійкий розвиток. Для подальшого існування глобальна соціогеосистема повинна перейти до стратегії стійкого розвитку, адаптувавши науково - теоретичні, методологічні та технологічні засади цієї концепції до різних за рівнем економічного, історичного та соціально-культурного розвитку регіональних та локальних соціумів. Останні мають її сприйняти на рівні всіх структур (наукові, політичні, суспільні організації тощо) як підґрунтя формування нового глобального мислення кожної людини і суспільства взагалі, без чого неможливе подолання глобальної соціально - геоекологічної кризи і відпрацювання механізмів подальшого переходу до ноосферного розвитку.
369. Роль грунтових та антропогенних факторів у формуванні екологічної ситуації Волині: обгрунтування методики та картографо-аналітична оцінка
         Проаналізовано існуючі уявлення про особливості дослідження змін у природі. Доведено, що Волинь характеризується переважанням нестійких ландшафтів та, водночас, високим ступенем господарського освоєння. Упроваджено методику цілісного вивчення передумов формування екологічної ситуації, в основу якої покладено дослідження грунтових та антропогенних факторів. Виявлено здатність грунтового покриву протистояти змінам інших природних компонентів. Встановлено і здійснено кількісний опис зв'язку між стійкістю природних систем та фільтраційно-сорбційними властивостями грунту. Враховано та проаналізовано специфічні для Волині антропогенні навантаження, що призводять до погіршення якості середовища. Обгрунтовано інтегральні показники грунтово-екологічної стійкості та антропогенного впливу, а також зв'язку останніх із екологічною ситуацією. Доведено зв'язок екологічної ситуації із здоров'ям населення. Створено відповідний картографічний матеріал.
410. Сучасний еоловий морфогенез у береговій зоні морів
         Розроблено часткову теорію еолового морфогенезу в береговій зоні морів та океанів. Встановлено закономірності впливу окремих факторів еолового рельєфоутворення та їх взаємодії в різних широтах та регіонах узбережжя морів і океанів. Еоловий морфогенез розглянуто у тісному зв'язку з гідрогенними процесами прибережно-морського рельєфоутворення. Досліджено прояв еолового морфогенезу за умов глобальних змін клімату, які обумовлюють коливання рівня Світового океану. Виявлено провідні тенденції еолового морфогенезу. Розроблено теоретичні положення та моделі розвитку берегових дюн з урахуваннням запасів наносів у береговій зоні, напрямку вектора вітрової енергії та сучасної динаміки берегової лінії. Розроблено теоретичні положення про довжину розбігу вітропіщаного потоку, еолову диференціацію наносів за фаціальних умов берегової зони Світового океану та коефіцієнти еолового скиду, натиску вітропіщаного потоку, розпорошення вітрового потоку. Встановлено морфологічні та генетичні особливості та відмінності ландшафтної структури на акумулятивних формах берегової зони, а також вплив на них еолових форм і процесів. Визначено реальні швидкості росту та формування берегового еолового рельєфу. Систематизовано та вивчено матеріали, на підставі яких обгрунтовано науково-теоретичні положення про географічну зональність еолових процесів у береговій зоні Світового океану. Розроблено динамічну класифікацію акумулятивного рельєфу прибережно-морської генези, яка враховує особливості еолового морфогенезу та динамічні принципи даних класифікацій.
451. Формування локальних складок та нафтогазоносність акваторіальної частини Каркінітсько-Північно-Кримського прогину
         Дисертація присвячена вивченню особливостей будови та умов формування локальних структур, з якими пов'язані вуглеводневі поклади акваторіальної частини Каркінітсько-Північно-Кримського прогину. На основі виконаних структурних та палеотектонічних побудов обгрунтовано два генетичні типи локальних структур- диз'юнктивно-плікативні та плікативні. У формуванні складок виділені основні етапи розвитку структур. Здійснено класифікацію основних встановлених та прогнозних типів вуглеводневих покладів. Встановлено з'вязок між розподілом вуглеводневих покладів та інтенсивністю складкоутворюючих процесів. Доведено, що тектонічні фактори мали визначальний вплив як на формування локальних структур, так і на утворення вуглеводневих покладів.
492. Елементи інтеграції мистецтва та лінгводидактики в роботі фольклорного ансамблю
         Розглянуто сутність поняття "інтеграція" та особливості інтегративних процесів у різних галузях, зокрема в педагогіці та мистецтві, а також специфіка фольклору та інтегративні процеси, які відбуваються в роботі фольклорного ансамблю.
533. Питання єдності елементів найкращого наближення в інтегральній метриці
         Досліджено задачу найкращого несиметричного та однобічного наближення у загальних напіввпорядкованих просторах (КВ-просторах), доведено теорему двоїстості і визначено критерії елемента найкращого наближення.
574. Розділяючі функції та їх застосування в алгебрі і функціональному аналізі
: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.01.06 [Електронний ресурс] / І.К. Редчук; НАН України. Ін-т математики. — К., 2006. — 12 с. — укp.
615. Ультрадобутки нетерових V-областей та їх теоретико-скрутові властивості
         Описано гратку лівих ідеалів ультрадобутку нетерових V-областей та будову максмальних ідеалів в ультрадобутку зліченої сім'ї нетерових V-областей. Знайдено формулу, яка задає континуальнопороджені максимальні ліві ідеали в ультрадобутку нетерових V-областей за допомогою злічених послідовностей максмальних ідеалів і ультрафільтрів над множиною натуральних чисел. Встановлено необхідні та достатні умови ізоморфності кільця ендоморфізмів ультрадобутку вільних модулів та ультрадобутку кілець ендоморфізмів цих модулів. Досліджено теоретико-скрутовий спектр ультрадобутку V-областей головних ідеалів.
656. Виробнича канцерогенна небезпека в Україні та обгрунтування профілактики професійного раку
         Досліджено динаміку та тенденції онкологічної захворюваності населення України у порівнянні з країнами європейського регіону. Визначено демографічні, соціально-економічні, гігієнічні фактори, які впливають на рівень цієї захворюваності. Розроблено прогноз щодо її динаміки на фоні зростання внутрішнього валового продукту (ВВП) у країні. Визначено епідеміологічні закономірності та гігієнічні фактори, які формують захворюваність населення на "професійний рак". Досліджено особливості клінічного перебігу цієї патології. З'ясовано формування канценрогенної небезпеки в основних галузях народного господарства України. Визначено гігієнічні фактори, які зумовлюють ризики виникнення онкологічної патології серед працюючих за канцерогенно-небезпечних умов, вивчено фактори, які модифікують канцерогенез. Обгрунтовано підходи до використання біологічних маркерів (молекулярно-генетичних та імунологічних) для оцінювання популяційного й індивідуального ризиків виникнення онкологічної патології серед працюючих за канцерогенно-небезпечних умов. Оцінено ефективність і адекватність до міжнародних вимог і стандартів існуючої в Україні системи профілактики "професійного раку". Визначено основні недоліки та розроблено напрямки щодо вдосконалення первинної, вторинної та третинної профілактики цієї патології. Створено інтегративну систему профілактики "професійного раку" на державному та локальному рівнях.
697. Виявлення видоспецифічного антигену серед поверхневих компонентів Mycobacterium avium
: Автореф. дис... канд. мед. наук: 03.00.07 [Електронний ресурс] / Олександр Вікторович Філіповський; Харківський НДІ мікробіології та імунології ім. І.І.Мечникова. — Х., 2000. — 15 с.: рис. — укp.
738. Віддалені наслідки перенесених дифтерійних міокардитів (ранніх і пізніх)
         На підставі тривалого динамічного спостереження, аналізу великої кількості клінічних випадків проведено поглиблене вивчення перебігу дифтерійних міокардитів (ДМ) (раннього та пізнього) різного ступеня важкості впродовж трирічного спостереження. Вивчено рівень фактора некрозу пухлин у реконвалесцентів ДМ на 6 - 12-му місяці хвороби з урахуванням проявів серцевої недостатності (СН). Установлено відмінності клінічного перебігу та характеру гемодинаміки за динамічного спотереження у реконвалесцентів раннього та пізнього ДМ у порівнянні з реконвалесцентами неспецифічного інфекційно-алергічного міокардиту. Ці відмінності відображають особливості патогенезу пошкодження міокарду зазначених ускладнень та зумовлюють використання певних підходів до їх лікування. Досліджено функціональний стан серцево-судинної системи у реконвалесцентів раннього ДМ (РДМ), пізнього ДМ (ПДМ) і неспецифічного інфекційно-алергічного міокардиту. Застосування навантажувальних тестів дозволяє об'єктивізувати зміни гемодинаміки у реконвалесцентів РДМ і ПДМ за різних етапів хвороби. Велоергометрична навантажувальна проба уможливлює кількісне визначення функціонального стану серцево-судинної системи, розробки й обгрунтування рекомендації щодо трудового режиму та трудової діяльності реконвалесцентів. Оцінено толерантність до фізичного навантаження та визначено реакцію на неї серцево-судинної системи впродовж реабілітаційного періоду після перенесених дифтерійних міокардитів. Проведено диференціацію органічних і функціональних змін на електрокардіограмі у реконвалесцентів РДМ і ПДМ. Проаналізовано їх якість життя.
779. Знайдено документiв:        7644
Представлено документи: 1001 - 1100
820. Знайдено документiв:        7644
Представлено документи: 901 - 1000

Ссылки 41 - 60 из 47318
<<< Предыдущие || Следующие >>>
© 2007-2017 vbs.com.ua