От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Перечень материалов: статьи, книги, рефераты...
41. Формування початкового підприємницького капіталу
Вступ 3 1. Підприємницький капітал та його форми 4 2. Порядок формування початкового підприємницького капіталу 8 3. Особливості формування стартового капіталу в перехідний період 11 4. Джерела формування підприємницького капіталу 23 Висновки 30 Список літератури 32 Додаток 1. Практичні рекомендації Мікрофінансового банку щодо отримання кредиту 34 Додаток 2. Заявка на отримання кредиту в Мікрофінансовому банку 35 Список літератури 1. Закон України “Про банки і банківську діяльність” від 7 грудня 2000 р. N 2121-III (із змінами та доповненнями Законом України від 20 вересня 2001 р. N 2740-III) 2. Закон України “Про лізинг”( Із змінами, внесеними згідно із Законом N 394-XIV від 14.01.99, ВВР, 1999, N 9-10, ст.67 ) 3. Положення Національного банку України "Про кредитування" N 246 від 28.09.95 (Із змінами і доповненнями, внесеними Постановами НБУ за станом на 04.12.2001 ) 4. "Малий бізнес України. Підприємці здатні відродити країну"/Асоціація сприяння розвитку приватного підприємництва в Україні "Єднання", 1997.-144с. 5. Банківська справа. Навчальний посібник /За ред. проф. Р.І.Тиркала. – Тернопіль:Карт-бланш, 2001 р. 6. Банківська справа. Навчальний посібник.// За ред. проф. Р.І.Тиркала. – Тернопіль:Карт-бланш, 2001 р. 7. Боровская М.А. Банковские услуги предприятиям: Учебное пособие. Таганрог: Изд-во ТРТУ, 1999. 169с. 8. Величко В., Величко А. Тенденції в нагромадженні капіталу і зростання інвестиційної активності// Економіка України. - 1999. - №1. 9. Грищенко О.В. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия: Учебное пособие. Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2000. 10. Капроні Р. Кисіль С. Лізинг в Україні. Проект з розвитку лізингу в Україні. МФК, 2001 р. 11. Кошкин Л.И. Хачатуров А.Е. Булатов И.С. Менеджмент на промышленном предприятии. К:"Эколайн", 2000 12. Лук'янець Т.І. Рекламний менеджмент. К.:КНЕУ, 1998 13. Покропивний С.Ф. Підприємництво: стратегія, ефективність, організація. К:КНЕУ, 1997р. 14. Устинов В.А. «Экономика управления предприятием» Учебное пособие.. – М.: ГАУ, 1993 г. 15. Шершньова З.Е., Оборська С.В. Стратегічне управління. К:КНЕУ – 1999
82. Контрольна з інформатики
Створіть простий запит на основі таблиці ЗАМОВНИКИ. Включіть в запит поля КОД ЗАМОВНИКА, ПРІЗВИЩЕ, ІМ'Я, ТЕЛЕФОН. Збережіть запит під ім'ям СПИСОК ЗАКАЗЧИКОВ. Задайте наступну умову відбору: знайти всіх замовників, що стали клієнтами фірми після того, як загальне число замовників стало більше 150.
123. КР з Бухобліку в страхуванні
1. Спеціальна звітність страхових компаній, що формується в порядку нагляду за страховою діяльністю. 2 2. Бухгалтерський облік операцій з перестрахування 4 Список використаних джерел 9 Додатки 1-3 до Порядку складання звітних даних страховиків 10
164. контрольна з мгк
1. Економічний зміст МГК 3 2. Основні форми та методи проведення зовнішньої торгівлі суб’єктами ЗЕД. 5 3. Особливості морських, залізничних, автомобільних і повітряних перевезень. 9 4. Основні види податків, запровадженні для суб’єктів ЗЕД в Україні. 15 5. Методи оцінювання виробничо-господарської діяльності ЗЕД. 17 Список використаних джерел: 19
205. мікроекономіки
1. Вплив різних факторів на змінення рівноважної ціни товару на ринку. 3 2. Поняття і склад “витрат втрачених можливостей”. 9 Задача 12 ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА 13
246. Контрольная по политологии
План 1. Гражданское общество: понятие, структура, функции 3 2. Политический режим. Характерные признаки демократического политического режима 5 Литература 8
287. Президент України
ПЛАН Вступ 3 1. Президент України – голова Держави, його вибори, приведення до присяги, та повноваження. 3 2. Випадки закінчення повноважень Президента достроково. 12 3. Нормативні акти, що видаються Президентом 14 4. Президент України, як председатель Національної безпеки і Оборони України 15 Висновок 16 Перелік використаної літератури: 17
328. Ремонт поршня.
Ремонт поршня.
369. Контрольна з менеджиенту
n/a
410. Фінанси
План Розкрити поняття регіональних фінансів, проблеми їх розбудови 3 Практична частина 9 Список використаної літератури 18
451. Товарные биржи
Содержание Введение 3 1. Товарные биржи: понятие и суть 6 1.1. Формирование товарных рынков как условия деятельности товарных бирж 13 1.2. Биржевой товар 14 1.3. Учасники биржевых торгов 17 2. Механизм функционирования товарной биржи 24 2.1. Биржевые сделки 26 2.2. Расчеты в биржевых сделках 31 2.3. Техника проведения торгов 35 2.4. Место брокерской фирмы в биржевой деятельности 40 3. Место товарных бирж в современной международной торговле. Перспективы и тенденции их развития. 44 Заключение 50 Список литературы 52
492. Історія економічних вчень
План 1. Виникнення і розвиток капіталістичних форм промисловості 3 2. Становлення неокласичної традиції. Кембриджська школа 5 3. Сучасний соціал-реформізм 7 Література 10
533. Контрольна з інформатики
n/a
574. Позовна давність
Вступ Позовна давність Висновок Використана література
615. Фінанси
Вступ / 1. Сутність і форми прояву фінансів підприємства / 2. Види і призначення банківського рахунку підприємства. Порядок їх відкриття / 3. Порядок визначення, підготовки і страхування запасів обігових коштів / 4. Методи прогнозування банкрутства підприємств / Задача / Використана література
656. Інвестування регіональної економіки та її ефективність в Україні
         Здійснено дослідження інвестиційного клімату регіону, стану та механізмів організації управління регіональним інвестуванням в Україні. Проаналізовано особливості та проблеми внутрішнього та зовнішнього інвестування в цілому та у регіональну економіку зокрема. Висвітлено зарубіжний досвід інвестування регіональної економіки та його еволюцію в Україні. На підставі проведеного аналізу обгрунтовано пріоритети регіонального розвитку та напрями реалізації інвестиційної політики регіону. Визначено основні напрями залучення іноземних інвестицій в регіональну економіку. Складено прогнози надходження іноземних інвестицій в економіку Львівщини та запропоновано організаційний механізм управління ефективністю інвестування регіону.
697. Вторинний підйом радіоактивних аерозолів при виконанні агротехнічних операцій, осушенні водойм, лугових та лісових пожежах
         Оцінено параметри вторинного підйому й атмосферного переносу чорнобильських радіонуклідів під час виконання агротехнічних операцій, лугових і лісових пожеж на радіоактивно забруднених територіях з донних відкладів осушених водойм, що зазнали радіоактивного забруднення. Визначено значущість вторинного підйому радіонуклідів у додаткове забруднення територій, дезактивованих населених пунктів і аерального забруднення рослинності. Оцінено параметри радіоактивного аерозолю у зоні забруднення, видів агротехнічних операцій, метеоумов, типу грунту, умов праці. Показано, що незважаючи на значне збільшення концентрації радіонуклідів у повітрі, лугові та лісові пожежі за нормальних метеоумов не призводять до будь-якого значущого перерозподілу радіоактивного забруднення у локальному масштабі, а основний радіологічний ефект пожеж у Чорнобильській зоні зумовлений забрудненням екосистем трансурановими елементами. Експриментально одержано параметри ресуспензії з донних відкладів осушених водойм Чорнобильської зони, необхідні для математичного моделювання атмосферного переносу й оцінювання ризику у разі зниження рівня води у водоймі-охолоджувачі ЧАЕС до природного рівня. Показано, що до цього часу у донних відкладеннях водойми-охолоджувача ЧАЕС основна маса радіонуклідів міститься у матриці паливних частинок, що не зазнали значних змін з моменту аварії на ЧАЕС через нейтральні умови навколишнього середовища.
738. Організація і функції суддівського самоврядування за законодавством України
         Досліджено сучасну систему суддівського самоврядування, зокрема, процес становлення, правове регулювання організації та діяльності цих органів. Проаналізовано проблеми нормативного визначення поняття "суддівське самоврядування" та шляхи подолання наявних вад з урахуванням досвіду нормативного регулювання тотожних відносин у певних зарубіжних країнах. Наведено загальну характеристику правового оформлення національної моделі суддівського самоврядування та зазначено, що даний вид управління перебуває на стадії становлення та вирізняється колізійністю, дублюванням функцій, високим рівнем деталізації окремих питань, наявністю унікальних для пострадянського простору контрольних функцій органів суддівського самоврядування. Обгрунтовано доцільність запровадження в судах усіх рівнів рад суддів як альтернативи зборів суддів. Доведено необхідність створення системи регіональних судів у справах суддів України. Відзначено, що процедура ініціювання дисциплінарних заходів впливу на судів має відповідати принципам розподілу влади та незалежності суддів.
779. Регулювання міжнародних товарних потоків в умовах транснаціоналізації
         Проаналізовано теоретико-прикладні підходи до регулювання товарних потоків за умов транснаціоналізації, а також фактори та суперечливі прояви процесів транснаціоналізації, тенденції та особливості сучасного етапу розвитку товарних ринків. Досліджено систему регулювання міжнародних товарних ринків і виділено наднаціональний, національний і корпоративний рівні. Визначено статус і функціональну специфіку держав, транснаціональних корпорацій, міжнародних організацій за умов глобальної реінституціоналізації регулювання світових товарних відтоків. Проаналізовано рівень, характер і глибину транснаціоналізації економіки України та її товарного ринку. Діагностовано ефективність використання наявних інструментів регулювання торговельної діяльності на національному рівні. На підставі аналізу стану та перспектив розвитку зовнішньоторговельного сектору вітчизняної економіки визначено основні пріоритети національної торговельної політики та запропоновано комплекс заходів щодо активізації та підвищення ефективності регуляторної політики України, що формується та реалізується у межах розробленої стратегії взаємодії з транснаціональними корпораціями та фінансово-промисловими групами.
820. Рефлексивне управління конкурентоспроможністю туристичних підприємств
         Обгрунтовано теоретико-методологічні положення з упроводження рефлексивного підходу в систему управління конкурентоспроможністю туристичних підприємств. Проаналізовано сучасний стан туристичного ринку, визначено основні тенденції розвитку туризму в Україні та Донецькому регіоні. Доведено доцільність використання рефлексивного підходу до управління конкурентоспроможністю туристичних підприємств. Обгрунтовано концепію рефлексивного управління конкурентоспроможністю туристичних підприємств, яка дозволяє підвищити конкурентну позицію суб'єкта ринку з найменшими витратами. Розроблено комплекс моделей і методів, які реалізують рефлексивне управління конкурентоспроможністю. Створено метод оцінювання конкурентоспроможності на підставі використання рефлексивного підходу, динамічну модель прогнозування її рівня та метод вибору рефлексивних управлінських впливів. Розглянуто питання організаційного забезпечення рефлексивного управління конкурентоспроможністю туристичних підприємств. На підставі структурного аналізу бізнес-процеси туристичного підприємства формалізовано в інформаційну модель управління конкурентоспроможністю.

Ссылки 41 - 60 из 47318
<<< Предыдущие || Следующие >>>
© 2007-2019 vbs.com.ua