От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Перечень материалов: статьи, книги, рефераты...
41. Молекулярно-генетичні порушення, асоційовані з гострими лейкеміями у дітей
         Досліджено порушення каріотипу, експресію химерних генів, клональних перебудов генів Ig, а також порушення в мікросателітній дезоксірибонуклеїновій кислоті у співставленні з показниками перебігу гострих лейкемій у дітей. Відзначено, що наявність клітин зі спорідненими клонами прогностично несприятлива ознака для перебігу гострих лейкемій, хворі з полімеразною ланцюговою позитивною реакцією щодо генів AML1/ETO та TEL/AML1 краще відповідають на терапію. Виявлено, що клональні перебудови генів імуноглобулінів, а також порушення в мікросателітних локусах D9S171 та D12S98 є молекулярними маркерами пухлинного клону у дітей, хворих на гострі лімфобластні лейкемії. На основі оцінки мінімальної резидуальної хвороби, заснованої на скринінгу химерних транскриптів та клональних порушень генів імуноглобулінів виділено хворих з вищим ризиком розвитку раннього рецидиву гострих лейкемій. Наведено генетичні критерії прогнозування перебігу захворювання. Розроблено оптимальну схему досліджень генетичних порушень у дітей з гострими лейкеміями.
82. Прогноз віддалених наслідків аневризматичних інтракраніальних крововиливів
         Досліджено проблему прогнозування віддалених наслідків аневризматичних інтракраніальних крововиливів, а також оптимізації тактики ведення хворих з такими крововиливами. Розроблено систему прогнозу віддалених результатів їх хірургічного лікування, яка передбачає застосування трьох дискримінантних рівнянь, які дозволяють прогнозувати інвалідність, виникнення тривожних і депресивних розладів у всій групі хворих та у підгрупі пацієнтів, які мають I ступінь відповідно до GOS у віддаленому періоді захворювання. У 67,1 % пацієнтів у віддаленому періоді захворювання виявлено тривожні та депресивні розлади різного ступеня виразності, суттєве (більше, ніж удвічі) зниження показників залежної від здоров'я якості життя у сферах рольового фізичного та рольового емоційного функціонування; порушення концентрації уваги й аналітичності індуктивного мислення; 81,9 % пацієнтів мають порушення вегетативного тонусу у серцево-судинній системі, головним чином парасимпатикотонії, порушується водно-електролітний обмін, що має прояв у зниженні відчуття спраги та півищенні рівня натрію у сироватці крові. Виникнення тривожних і депресивних розладів у віддаленому періоді захворювання статистично вірогідно взаємопов'язане з наявністю у хворих паренхіматозного, внутрішньошлуночкового крововиливу та тимчасового кліпкування. Інвалідність у віддаленому періоді захворювання статистично вірогідно зумовлена станом пацієнта під час виписування зі стаціонару, наявністю епілептичних нападів у дебюті захворювання та локалізацією аневризми. На базі розробленої системи прогнозу створено комплекс практичних рекомендацій, який передбачає дослідження психоемоційного стану пацієнтів з високим ризиком виникнення тривожних і дерпесивних розладів з застосуванням Госпітальної шкали тривоги та депресії, визначення показників залежної від здоров'я якості життя з використанням опитувальника SF-3, а також вмісту натрію у сироватці крові. Комплекс призначений для оптимізації тактики ведення хворих на аневризматичні інтракраніальні крововиливи.
123. Порушення у фетоплацентарному комплексі та їх корекція у вагітних, зайнятих у сфері переробки фосфоритів
         Наведено дані стосовно особливостей перебігу вагітності та пологів, стану фетоплацентарного комплексу (ФПК) у жінок, зайнятих у сфері переробки фосфоритів. Удосконалено методи профілактики та лікування порушень у системі мати - плацента - плід. Уперше встановлено антенатальні фактори ризику розвитку фетоплацентарної недостатності (важкі метали - Co, Cd, Pb) у даних жінок. За результатами динамічного спостереження за перебігом вагітності, станом внутрішньоутробного плоду і функціональним станом ФПК у жінок, зайнятих у сфері переробки фосфоритів, виявлено, що вже за ранніх термінів гестації спостерігається порушення плацентогенезу, яке супроводжується функціональною неповноцінністю ФПК. Установлено, що порушення плацентарної архітектоніки та гемоперфузії призводять до раннього виснаження компенсаторних можливостей ФПК.
164. Похідні 2-оксоіндолін-3-гліоксилової кислоти - потенційні регулятори сечовидільної функції нирок
         Уперше доведено, що серед похідних 2-оксоіндолін-3-гліоксилової кислоти є сполуки, які проявляють достатньо виражений діуретичний ефект, показано доцільність їх подальшого пошуку. Встановлено, що зміни функціональної діяльності нирок під впливом гліоксирену залежать від дози сполуки, тривалості її застосування та ступеня гідратації організму. Вперше описано ренальні механізми впливу гліоксирену на екскреторну функцію нирок. Доведено, що сечогінна дія сполуки переважно обумовлена збільшенням швидкості клубочкової фільтрації. Встановлено залежність ренальних ефектів гліоксирену від стану основних регуляторів водно-сольового гомеостазу. Виявлено, що зміни функціонального стану нирок у випадку застосування гліоксирену більшою мірою проявляються за умов пригнічення активності мінералокортикоїдів (введення спіронолактону), зростання впливу натрійуретичного гормону (фактора) в організмі. Вперше доведено ефективність використання гліоксирену під час лікування експериментального гломерулонефриту. Описано імовірні механізми діуретичної дії гліоксирену.
205. Порівняльна характеристика пористих і непористих внутрішньокісткових стоматологічних танталових імплантантів (екcпериментально-клінічне дослідження)
         Дисертацію присвячено питанням порівняння пористих і непористих танталових імплантантів для обгрунтування подальшого впровадження в клінічну практику танталу як матеріалу для виготовлення внутрішньокісткових стоматологічних імплантантів. Вперше розроблена технологія виготовлення пористих стоматологічних імплантантів з танталу. Установлені в експерименті особливості реакції кісткової тканини на танталові імплантанти з різною характеристикою поверхні в сполученні танталу з трикальційфосфатом. Вивчено вплив танталу на концентрацію макро- і мікроелементів в органах і тканинах. Проведені клінічні випробування та освоєний випуск танталових імплантантів. Отримані позитивні клінічні результати підтверджують можливість використання танталових імплантантів з пористою поверхнею для практичної медицини.
246. Порівняльний клініко-етологічний аналіз маніпулятивної поведінки при ендо- і екзогенних психозах
         Уперше у психіатричній клінічній практиці проаналізовано та теоретично обгрунтовано доцільність включення до структури діагностичних методів оцінки особливостей маніпуляційного поводження осіб за наявності психічних порушень. На основні синтезу сучасних представлень про характер маніпуляцій у людини та значимості клініко-етологічної оцінки функціонального стану хворих запропоновано новий метод діагностики маніпулятивної поведінки, асоційованої з мовою, що дозволяє оцінювати стан психомоторики у хворих з психічною патологією. Розроблено метод оперативної оцінки їх маніпулятивного поводження, використання якого забезпечує підвищення ступеня об'єктивності виявлення порушень у руховій сфері хворих. У порівняльному аспекті у хворих і здорових осіб досліджено особливості маніпулятивної поведінки, специфіку вибору предметів для маніпуляцій та виявлено його характерні варіанти.
287. Післяопераційна лапароскопія в діагностиці та динамічний лапароскопічний адгезіолізис в лікуванні спайкової хвороби
         Показано низьку чутливість рентгенологічних і сонографічних методів діагностики спайкової хвороби очеревини. Залежно від інформативності клініко-лабораторних та інструментальних ознак спайкової хвороби очеревини з урахуванням рівня діагностичної помилки обгрунтовано алгоритм діагностики різних форм цієї хвороби. Доведено діагностичну цінність відеолапароскопії у вивченні частоти та поширеності вісцеропаріетального спайкового процесу, на підставі цього вперше застосовано поділ передньої черевної стінки на чотири зони щодо локалізації післяопераційного рубця для визначення точки введення першого троакару. Визначено показання та протипоказання до операції динамічного лапароскопічного адгезіолізису. Удосконалено технічні аспекти мініінвазивного втручання у хворих на спайкову хворобу очеревини. Опрацьовано запропонований комплексний підхід до лікування таких хворих.
328. Пункційна вертебропластика в лікуванні гемангіом хребта
         Розглянуто питання доцільності використання пункційної вертебропластики (ПВП) у лікуванні агресивних гемангіом хребта. Встановлено інформативну значущість методу магнітно-резонансної спектроскопії (чутливість якого становить 100 %) для діагностики агресивності гемангіом хребта на початкових стадіях їх розвитку. Проведено порівняльний аналіз ефективності використання спондилографії, магніто-резонансної та спіральної комп'ютерної томографії та розроблено оптимальний діагностичний алгоритм для виявлення гемангіом хребта та визначення їх агресивності. Обгрунтовано показання та протипоказання щодо проведення оперативного втручання методом ПВП і визначено особливості його застосування залежно від рівня ураження та характеру розповсюдження гемангіоми хребта. Проаналізовано найближчі та віддалені результати лікування хворих з агресивними гемангіомами хребта, оперованих методом ПВП.
369. Протимікробні властивості глюкогенних амінокислот та їх синергізм з антибіотиками
         Досліджено антимікробну здатність кислих амінокислот з глюкогенними властивостями. Доведено, що рацемати та стереохімічні D-ізомери аспарагінової та глютамінової амінокислот відрізняються широким спектром помірно вираженої мікробоцидної активності щодо чутливих та антибіотикостійких штамів грампозитивних бактерій. Розроблено новий антисептик "Аспарцид", який відрізняється значною лікувально-профілактичною активністю у разі експериментальної локалізованої та генералізованої інфекції, яка етіологічно відтворена грампозитивними та грамнегативними мікроорганізмами з вираженими піогенними властивостями.
410. Роль фотоперіоду в регуляції процесів пероксидації в базальних ядрах мозку щурів за гострої гіпоксії
         Досліджено вплив фотоперіодичних змін на перебіг процесів пероксидації в базальних ядрах за умов гострої гіпоксії. Встановлено, що змінений фотоперіод зумовлює модифікацію реакцій організму на дію гострого стресу, зокрема, викликаного гострою гіпоксією. Показано, що постійне світло посилює чутливість нейронів базальних ядер до гострої гіпоксії за рахунок збільшення інтенсивності пероксидного окиснення ліпідів і білків, а постійна темрява перед гіпоксією викликає зростання рівня окиснених білків у базальних ядрах, але зменшує активність процесів ліпопероксидації. Виявлено, що введення екзогенного мелатоніну у дозі 1 мг/кг перед моделюванням гострої гіпоксії тваринам, що утримувались за умов різного фотоперіоду (звичайного та зміненого) переважно сприяє наближенню до норми показників процесів пероксидації в базальних ядрах.
451. Співвідношення засобів реабілітації протягом життя дитини з ЦП
         Розглянуто проблему реабілітації дітей з церебральним паралічем. Доведено епізодичність застосування засобів фізичної реабілітації та необхідність пошуку та розробки спеціальних програм, які б могли постійно використовуватися батьками за домашніх умов.
492. Компакт-диск "Сокровища Киево-Печерской лавры"
[Электронный ресурс] / Т.М. Можаровская // Електронні зображення та візуальні мистецтва: Зб. пр. першої укр. конф. сер. EVA, 22 - 24 трав. 2002 р., Київ. — К., 2002. — С. 233-237. — рус.
533. Особливості семантики у формуванні образу представницької архітектури України
         Представницькою архітектурою визначено групу будівель громадського призначення, зокрема, резиденції, дипломатичні та комерційні представництва, будівлі адміністративно-управлінського призначення тощо, які відображають змістовність певної епохи, підкреслюють яскраво виражений її образ. Показано, що протягом свого історичного розвитку дана архітектура виробила сталі семантичні принципи, за допомогою яких розпізнається її функціональне призначення та втілюються в свідомість людей певні суспільні ідеї. Запропоновано семантичні методи формування образу об'єктів представницької архітектури, які вирізняються з-поміж інших типологічних груп. Розроблено принципи формоутворення будівель представницького призначення. Проаналізовано характерні знаки-символи, що визначають їх образ. Визначено прийоми їх сучасного практичного використання
574. Пластичне у фортепіанно-виконавському інтонуванні
         Охарактеризовано загальні властивості пластичного в природі, запропоновано визначення даної категорії. Встановлено ієрархічні рівні пластичного, що мають практичне застосування у художній (конкретно - музичній) практиці та в мистецтвознавстві. Категорію пластичного розглянуто як одну з основ фортепіанно-виконавського інтонування. Запропоновано положення, що пластичне притаманне не тільки речам об'ємним та наочним, але й таким, що сприймаються слухом, як певна якість звукового матеріалу. Аргументовано тезу, що пластичне у творчому процесі піаніста виражається синкретично - у взаємопроникненні та взаємозбагаченні інтонацій двох видів - чутної та видимої. Введено поняття "виконавська пластика", "соматична інтонація", "соматичне інтонування", "виконавська інтонаційна модель", "виконавське кодування", "музично-пластичний метазнак", "внутрішнє співінтонування", запропоновано визначення понять "інтонація", "інтонування" та "виконавське інтонування". Обгрунтовано припущення, що явище пластичного у фортепіанно-виконавській інтонації є органічною цілісністю: у творчій діяльності виконавця (синкрезис інтелекту, відчуття і тіла); в єдності компонентів музично-виконавського інтонування (виконавця, музичного твору, музичного інструмента).
615. Роль Чину св. Василія Великого у розвитку культурно-мистецького життя Західної України ХVIII століття
         Проаналізовано окремі аспекти впливу монастирської ідеології на формування культурно-естетичних основ національного стилю церковного будівництва, збагачення традиційної церковної практики новими ритуалами та художньо-образними сюжетами. Відзначено доступність і привабливість обрядових змін, завдяки яким нова естетика релігійного мистецтва поширилася в народних верствах.
656. Роль юношеских библиотек в экологическом просвещении
         Висвітлюється досвід екологічної освіти юнацьких бібліотек Росії, позначені перспективи і труднощі роботи.
697. Морфогенетичний аналіз раннього ембріогенезу свиней при одержанні зародків in vitro
: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 03.00.15 [Електронний ресурс] / Юрій Володимирович Куновський; УААН; Інститут розведення і генетики тварин. — с. Чубинське (Київська область), 2007. — 19 с. — укp.
738. Розробка принципових схем і конструкцій сумісної роботи мобільних і широкозахватних дощувальних машин
         Уперше визначено агротехнічні параметри та умови сумісного використання мобільних дощувальних машин на зрошувальній мережі з широкозахватними дощувальними машинами. Оптимізовано параметри витрат води та втрат напору за використання мобільних дощувальних машин з допоміжними трубопроводами на існуючих зрошуваних системах. Визначено енергоємність зрошення різних типів дощувальних машин залежно від метереологічних умов. Визначено та проведено порівняння агротехнічних показників різних конструкцій мобільних і широкозахватних машин. З'ясовано конструктивні параметри та досліджено основні агротехнічні показники нової дощувальної машини.
779. Поліморфізм генофонду гречки звичайної (Fagopyrum esculentum Moench.) за рівнем продуктивності та адаптивності в умовах Лісостепу України
         Наведено результати досліджень прояву показників продуктивності та посухо- і жаростійкості сортозразків чотирьох еколого-географічних груп гречки звичайної (Fagopyrum esculentum Moench.) за умов південно-східного Лісостепу України, вивчено питання генотипної обумовленості елементів структури продуктивності (урожайності, маси та кількості зерен з рослини, тривалості вегетаційного періоду та його характеристик висоти рослини та кількості міжвузль) та критеріїв адаптивності (водного дефіциту, водоутримувальної здатності, інтенсивності транспірації, раннього скринінгу, водонасиченості тканин рослини, термостійкості листової пластинки). Розроблено систему діагностичних оцінок вихідного та селекційного матеріалу за ознаками продуктивності та адаптивності. За результатами вивчення зразків гречки селекціонерам рекомендовано використовувати як вихідний матеріал генетичні джерела за ознаками високої врожайності, індивідуальної насіннєвої продуктивності, скоростиглості, низькорослості, крупноплідності, одночасності достигання, стійкості до осипання, вилягання, посухо- та жаростійкості та з комплексом ознак адаптивності та високого рівня насіннєвої продуктивності.
820. Оцінка помісних коропів від схрещування української рамчастої та рамчастої румунської породи фресинет і перспективи їх використання
         Вперше в практиці рибництва одержані помісні коропи від реципрокних схрещувань української рамчастої та румунської рамчастої породи фресинет. Проведено комплекс рибоводно-біологічних та фізіолого-біохімічних досліджень, що виявили значний гетерозис у помісних форм за переважною більшістю показників продуктивності та фізіологічного стану. Встановлено, що екстер'єрні та інтер'єрні ознаки помісних коропів спадкуються проміжно відносно вихідних батьківських форм. Виробництву запропоновані нові помісні форми малолускатого коропа з покращеними продуктивними та товарними якостями.

Ссылки 41 - 60 из 47318
<<< Предыдущие || Следующие >>>
© 2007-2018 vbs.com.ua