От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Перечень материалов: статьи, книги, рефераты...
41. Удосконалення технології формування пакувань хрестового намотування
         Описано технологію намотування пакувань з додатковим зміщенням, яка підвищує якість мотальних пакувань і ефективність процесу перемотування за рахунок кутового і осьового розсіювання витків пряжі на поверхні намотування. Розглянуто нову конструкцію приклона мотального механізму, яка забезпечує зворотно-поступальний рух пакування вздовж вісі мотального барабанчика. Досліджено збільшення висоти розкладки пряжі на пакуванні. Наведено рівняння намотування пряжі на пакування, що враховує її додаткове зміщення в процесі формування. Доведено, що нерівномірність щільності вздовж утворюючої бобіни знижується на 43 %. Визначено резерви для збільшення середньої об'ємної щільності намотування, висоти розкладки та маси мотальних пакувань на 15 %. Розроблено технологічний режим формування пакувань збільшеної маси під час збереження вихідних радіальних розмірів намотування.
82. Методологія і застосування стохастичної екогідрології у постчорнобильський період
         Обгрунтовано методологію та застосовано стохастичну екогідрологію як новий науковий напрям у сфері гідрорадіоекологічних досліджень постчорнобильського періду. Предметом напряму є стохастичне (математичне) моделювання динаміки та стійкості водойм і річкових басейнів як складних поліфункціональних систем, що підпадають під багатофакторні природні та техногенні впливи, за вивченими закономірностями їх власних параметричних збурень. Розроблено й апробовано за умов найбільш радіоактивно забруднених територій Полісся та півночі Лісостепу України комплекс методів і методик стосовно оцінки, прогнозу, районування та обмеження ймовірних негативних наслідків для здоров'я населення, яке користується місцевими природними ресурсами водних об'єктів і водозборів, а також стабілізації стану останніх шляхом еколого-економічної оптимізації ресурсокористування й інших заходів з екологічної безпеки на основі сучасних моніторингових мереж.
123. Петрологія габро-анортозитових масивів Коростенського плутону
         Вивчено питання петрології габро-анортозитових масивів Коростенського плутону, який знаходиться в північно-західній частині Українського щита та належить до анортозит-рапаківігранітної формації Східно-Європейської платформи. Узагальнено новітні дані з геології, петрографії та речовинного складу основних порід Коростенського плутону. На підставі комплексних геологічних, мінералого-петрографічних, геохімічних досліджень доведено, що великі габро-анортозитові масиви є поліфазними інтрузіями, в будові яких приймають участь різновікові асоціації основних порід. У межах Володарськ-Волинського, Чоповицького, Федорівського та Пугачівського масивів виділено п'ять вікових серій базитів: ранню анортозитову, головну анортозитову, ранню габроїдну, пізню габроїдну та дайкову. На прикладі виділених серій простежено еволюцію мінерального та хімічного складу порід у ході становлення глибинного магматичного джерела, а також у межах окремих магматичних камер. Доведено, що вихідні магми базитової асоціації Коростенського плутону за складом відповідають сублужним високоглиноземистим лейкобазальтам, які підлягали фракціюванню в кількох проміжних камерах з послідовним відокремленням рідких фракціонатів сублужно-базальтового складу.
164. Проблемы деятельности библиотек Рязанской областив помощь местному самоуправлению
         У доповіді висвітлюється досвід централізованих бібліотечних систем області по взаємодії з органами місцевого самоврядування (МСВ). Виявлено основні проблеми в діяльності бібліотек по інформуванню працівників органів МСВ: низький рівень інформування збоку бібліотекарів, відсутність можливостей використання нових технологій та електронних баз даних, довідково-пошукових систем та Інтернет. З боку адміністрацій і органів МСВ - нерозуміння ролі бібліотек в інформуванні населення та муніципальних службовців, недовіру до бібліотек, спроби "приховати" інформацію від населення. Наведено орієнтовну структуру, функції, мінімум технічного оснащення, рух муніципальних інформаційних центрів (МІЦ), що створюються в бібліотеках для інформування муніципальних службовців і широких верств населення. Проаналізовано коло запитів, що надходять від користувачів МІЦ. Намічено перспективні напрямки розвитку МІЦ. Наведено приклади успішної взаємодії бібліотек з ОМС.
205. Сучасний еоловий морфогенез у береговій зоні морів
         Розроблено часткову теорію еолового морфогенезу в береговій зоні морів та океанів. Встановлено закономірності впливу окремих факторів еолового рельєфоутворення та їх взаємодії в різних широтах та регіонах узбережжя морів і океанів. Еоловий морфогенез розглянуто у тісному зв'язку з гідрогенними процесами прибережно-морського рельєфоутворення. Досліджено прояв еолового морфогенезу за умов глобальних змін клімату, які обумовлюють коливання рівня Світового океану. Виявлено провідні тенденції еолового морфогенезу. Розроблено теоретичні положення та моделі розвитку берегових дюн з урахуваннням запасів наносів у береговій зоні, напрямку вектора вітрової енергії та сучасної динаміки берегової лінії. Розроблено теоретичні положення про довжину розбігу вітропіщаного потоку, еолову диференціацію наносів за фаціальних умов берегової зони Світового океану та коефіцієнти еолового скиду, натиску вітропіщаного потоку, розпорошення вітрового потоку. Встановлено морфологічні та генетичні особливості та відмінності ландшафтної структури на акумулятивних формах берегової зони, а також вплив на них еолових форм і процесів. Визначено реальні швидкості росту та формування берегового еолового рельєфу. Систематизовано та вивчено матеріали, на підставі яких обгрунтовано науково-теоретичні положення про географічну зональність еолових процесів у береговій зоні Світового океану. Розроблено динамічну класифікацію акумулятивного рельєфу прибережно-морської генези, яка враховує особливості еолового морфогенезу та динамічні принципи даних класифікацій.
246. Фронтальне вологоперенесення над територією України
         Шляхом адаптації методів фізичної кінетики для опису хмарних систем планетарного масштабу фронтальні хмарні системи та пов'язане з ними перенесення вологи визначено у фазовому просторі координат та швидкостей втягування та задано функціями щільності ймовірності їх розподілу у зазначеному просторі. Моделі клімату для епох із зональним (Дж.Адем) та меридіональним (К.М.Блінова) типами циркуляції доповнено супроводжуючими їх полями атмосферної вологи. Розглянуто особливості просторового розподілу фронтального вологоперенесення за типових для території України синоптичних ситуацій. На підставі виділених груп синоптичних процесів, що ведуть до опадоутворення над територією України та їх повторюваністю, підрахованою за період з 1998 р. по 2004 р., встановлено факт найбільш інтенсивного перенесення вологи над територією України циклонами, еволюція та переміщення яких тісно пов'язані з новим розташуванням полярного кліматичного фронту, що підтверджують результати моделювання.
287. Елементи інтеграції мистецтва та лінгводидактики в роботі фольклорного ансамблю
         Розглянуто сутність поняття "інтеграція" та особливості інтегративних процесів у різних галузях, зокрема в педагогіці та мистецтві, а також специфіка фольклору та інтегративні процеси, які відбуваються в роботі фольклорного ансамблю.
328. Інтерлокаційні формули RFM та їх реалізація в системах POLYE
         Розроблено та обгрунтовано інтерлокаційні формули (узагальнені формули Лагранжа та Ерміта), доведено теорему про повноту побудованих інтерлокаційних в'язок. Розв'язано задачу Софі Жермен з локальними комбінованими навантаженнями пластини. Побудовано математичну і комп'ютерну модель екологічного стану з використанням конструктивних засобів теорії R-функцій (границю України та функцію атмосферного забруднення регіону, модифіковано інтерлокаційну формулу Лагранжа для урахування закону згасання функції забрудненості). Розвинено методи побудови нормалізованих рівнянь тривимірних локусів на базі теорії R-функцій. Побудовано нову R-операцію для задач блендінгу. Вперше інтерлокаційні формули застосовано під час побудови нормалізованих функцій, що описують блендінг на каркасі. Розроблено новий підхід до конструювання тривимірних поверхонь (на основі інтерлокаційної формули та бледінгу на каркасі), який надав змогу побудувати нормалізоване рівняння лопатки турбіни.
369. Спектральна теорія узагальнених ядер Тепліца
         Одержано інтегральне зображення для додатно означених узагальнених ядер Тепліца, значеннями яких є комплексні числа та обмежені оператори у сепарабельному гільбертовому просторі. Доведення зображень здійснено на базі спектральної теорії розкладу за узагальненими власними функціями відповідного диференціального оператора, що діє в гільбертовому просторі, побудованому за цим ядром. Показано можливості використання даного методу для реалізації стандартного підходу щодо вивчення інтегральних зображень узагальнених ядер Тепліца, а також для доведення теорем про єдиність міри в інтегральному зображенні, про властивість перетворення Фур'є та визначення загального критерію самоспряженості диференціального оператора.
410. Узагальнення золотої системи числення
         Виведено подання натуральних чисел в системі числення, в основу якої покладено ірраціональне число, що одержується в результаті розв'язування рівняння узагальненого відношення золотого перерізу. Наведено програму мовою BASIC для реалізації запропонованого алгоритму.
451. Використання голкотерапії та лазеропунктури на доклінічній стадії дистальної діабетичної полінейропатії
         Обгрунтовано клінічне застосування методів рефлексотерапії, а саме, голковколювання у поєднанні з лазеропунктурою інфрачервоним лазерним випромінюванням для лікування діабетичної полінейропатії на доклінічній стадії. Показано, що використання голковколювання та лазеропунктури має позитивний вплив на визначені ланки патогенезу діабетичної полінейропатії та є патогенетичним методом лікування. Встановлено, що запропоноване комплексне лікування дозволяє досягти стійкого терапевтичного ефекту. Визначено, що дані використаних методів дослідження стану периферійної нервової системи (електронейроміографія, імунологічні показники, електроакупунктурні методи діагностики за Накатані та Фоллем, психодіагностичні тести) є інформативними та достовірними критеріями діагностики діабетичної полінейропатії за умов відсутності клінічної симптоматики.
492. Вільнорадикальні процеси в крові при радіаційних ураженнях. Засоби їх корекції
         Досліджено вільнорадикальні процеси у системі крові за дії іонізувальної радіації та вивчено можливості їх корекції за допомогою мінеральних вод. Виявлено порушення оксидантно-антиоксидантної рівноваги в організмі за умов дії іонізувальних випромінювань, що характеризується інтенсифікацією генерування супероксидного радикала-аніона, зміною активності супероксиддисмутази у каталази, дерегуляцією їх узгодженого функціонування. Базуючись на результатах дослідження, розроблено комплексний тест визначення функціонального стану організму. В експерименті in vitro встановлено онтиоксидантні властивості мінеральних вод типу "Нафтуся". Доведено, що їх курсове застосування є засобом виведення з організму токсичних речовин. Показано регуляторний вплив природної мінеральної води з підвищеним вмістом заліза на інтенсивність каталази у периферичній крові опромінених тварин. Зауважено, що у крові дітей, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, установлено порушення окисного метаболізму, зниження та виснаження антиоксидантного потенціалу плазми крові. Запропоновано метод визначення антиоксидантних властивостей плазми крові для діагностики у донозологічний період патологічних порушень, зумовлених опроміненням.
533. Вітамінне забезпечення хворих епілепсією дитячого та юнацького віку при лікуванні їх антиконвульсантами
         Встановлено вплив карбамазепіну та його метаболітів, вальпроату натрію на вітамінну забезпеченість хворих на епілепсію залежно від дози вживаного препарату та його концентрації в плазмі крові, тривалості лікування, зареєстрованих побічних дій призначеного антиконвульсанту. З метою визначення механізмів девітамінізованої дії протисудомних препаратів у ході експериментів на щурах досліджено вплив антиконвульсантів на вітамінну забезпеченість тварин. Проаналізовано коригувальний вплив вітамінотерапії на вітамінний статус дітей, хворих на епілепсію у ході лікування їх препаратами карбамазепіну та вальпроатом натрію.
574. Вплив моноксиду вуглецю та гіпертермії на синтез ейкозаноїдів та гормонів, що регулюють загибель клітин в легеневій тканині
         Дисертацію присвячено питанням ролі та участі моноксиду вуглецю та гіпертермії в механізмах розвитку клітинної загибелі. В результаті експериментальних досліджень виявлено нові шляхи взаємодії між молекулами моноксиду вуглецю, простагландинів та циклічних нуклеотидів в процесі регуляції клітинної смерті. Під впливом гіпертермії, моноксиду вуглецю та їх сумісної дії в легеневій та нирковій тканинах зростали тканинні концентрації простагландинів E2 та F2a. Продемонстрована відмінність в рівнях базального та стимульованого біосинтезу простагландинів та циклічних нуклеотидів між правою та лівою легенею. Встановлена динаміка змін нейрогормонів, адренокортикотропного гормону, ренінангіотензин-альдостеронової та кальцій-регулюючої гормональних систем в умовах виникнення клітинної смерті в легеневій тканині.
615. Впровадження оздоровчих заходів у гімназії №1 м. Сум
         Розроблено комплекс оздоровчих заходів для дітей молодшого шкільного віку, впроваджений у гімназії №1 м. Сум. Оздоровчий комплекс позитивно вплинув на розвиток психофізіологічних показників.
656. Знайдено документiв:        7644
Представлено документи: 1001 - 1100
697. Знайдено документiв:        7644
Представлено документи: 901 - 1000
738. Ендохірургічне лікування перерваної позаматкової вагітності з помірною та масивною крововтратою
: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.01 [Електронний ресурс] / Лідія Вікторівна Суслікова; Донецький держ. медичний ун-т ім. М.Горького ; НДІ медичних проблем сім'ї. — Донецьк, 2005. — 20 с. — укp.
779. Екотоксична дія пестицидів в агроценозах України як функція фізико-хімічної будови їх молекул
         З'ясовано кількісно-якісні закономірності дії пестицидів у агроценозах України як функції їх молекулярної будови. Доведено, що фізико-хімічні властивості пестицидів зумовлені їх полярністю. Розроблено алгоритм визначення різнополярних пестицидів і проведено моніторинг пестицидів у сільськогосподарській продукції хроматографічними методами. Визначено, що потенційна небезпека забруднення урожаю пестицидами збільшується обернено їх полярності. Найбільш небезпечним є неполярні пестициди 1 - 3 ступеня небезпечності за інтегральною класифікацією, споріднені з ліпофільними речовинами та накопичені в трофічних ланках. Розроблено комп'ютерні моделі процесу детоксикації та екологічно безпечного навантаження пестицидів у агроценозах різних грунтово-кліматичних зон України.
820. Знайдено документiв:        7644
Представлено документи: 1301 - 1400

Ссылки 41 - 60 из 47318
<<< Предыдущие || Следующие >>>
© 2007-2019 vbs.com.ua