От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Перечень материалов: статьи, книги, рефераты...
41. Етапність формування і розповсюдженість алергійних захворювань у дітей м.Києва за уніфікованою методикою ISAAC
         Встановлено розповсюдженість бронхіальної астми (БА), алергійного риніту (АР) та атопічного дерматиту (АД) серед дітей Києва за уніфікованою методикою ISAAC (I - II фази). На підставі аналізу результатів шкірного алергологічного тестування, бронхіальної гіперреактивності за показниками функції зовнішнього дихання і концентрацією загального IgE, поширенням візингу і БА, риносинусопатій та АР, дерматозів і АД, віково-статевих особливостей проявів клініки та об'єктивних маркерів вивчено етапність формування, а також еволюції даних захворювань. Досліджено взаємовідносини візингу і БА, риносинусопатій та АР, дерматозів, а також АД. Виявлено головні чинники ризику, які діють на кожному етапі формування та особливості їх зв'язку з об'єктивними маркерами. Рекомендовано створювати групи ризику щодо формування алергійних захворювань первинними ланками медичної допомоги дітям та провести алергологічну паспортизацію з метою контролю за процесом розвитку патології.
82. Етіологічна експрес-діагностика лікарської хвороби за рівнем поглинення ультразвуку еритроцитами, навантаженими медикаментозним алергеном
         Вивчено особливості морфометричних показників еритроцитів (ЕР) та функціонального стану їх мембран у хворих на лікарську хворобу (ЛХ). Розроблено біофізичний метод специфічної експрес-діагностики ЛХ на підставі встановлення патогенетичної ролі ЕР. У хворих з гострими та латентними формами ЛХ виявлено підсилення неоднорідності популяцій циркулюючих ЕР з перевагою їх макроформ, зміни електричних характеристик, іонтранспортної функції еритроцитарних мембран, що свідчить про участь системи еритрону в механізмах розвитку ЛХ. Порушення мікров'язкості та інтегральної щільності мембран ЕР спостерігалось переважно в хворих з гострими проявами ЛХ, про що свідчили показники питомого опору та відносної провідності, а також зростання величини струму електромагнітного пробою в 1,2 рази. Встановлено залежність фізико-хімічних властивостей ЕР від типу проявів алергічної реакції в хворих на ЛХ і виду основного захворювання. Розроблено спосіб етіологічної експрес-діагностики ЛХ за рівнем поглинання ультразвуку ЕР крові пацієнтів, навантажених медикаментозним алергеном, сконструйовано установку для його здійснення. Чутливість способу становить 80 % за латентних форм ЛХ і 91,5 % - за гострих у разі значного скорочення часу одержання результатів (до 20 - 30 хвилин замість 5 - 6 годин за умов традиційних імунологічних тестів).
123. Ефективність вітректомії з лазеркоагуляцією та газовою тампонадою в лікуванні діабетичного макулярного набряку
         Визначено критерії неефективності лазеркоагуляції у разі діабетичного макулярного набряку (ДМН), найбільш значущими з яких є наявність вітреоретинальної тракції, епіретинальної мембрани, фовеального та дифузного макулярного набряків, а також помутніння середовищ ока будь-якого ступеня. Установлено, що застосування вітректомії у випадку ДМН дає змогу усунути вітреоретинальну тракцію, регресію макулярного набряку та процес проліферації. Уперше доведено, що сумісне використання вітректомії з лазеркоагуляцією, а також газовою тампонадою підвищує частоту повного розсмоктування набряку у ранньому післяопераційному періоді.
164. Епідеміологічні особливості інфекцій невенеричної природи, що передаються статевим шляхом
         Установлено особливості поширення хламідіозу, мікоплазмозу та генітального герпесу впродовж 11-ти років у 7-ми західних областях. Уперше визначено території, групи та час ризику, тенденції розвитку епідеміологічного процесу на заході України. Показано, що існуюча система обліку інфекції невенеричної природи, що передаються статевим шляхом, неадекватно відтворює розвиток епідеміологічного процесу через невідповідність організації лабораторної верифікації цих захворювань. Охарактеризовано виявлені патології та патогени з урахуванням віку та статі населення. Обгрунтовано необхідність введення лабораторного обстеження осіб, що належать до груп ризику. Установлено провідні чинники ризику, що сприяють поширенню зазначених інфекцій. Доведено необхідність залучення профілактичних програм серед населення.
205. Знайдено документiв:        7644
Представлено документи: 1301 - 1400
246. До питання знання пацієнтів онкологічного профілю значення фізичної реабілітації у відновному процесі
          Визначено рівень знань про значення фізичної реабілітації хворими на рак легень та їх бажання проходити реабілітаційний курс.
287. Дозована екстравазальна корекція клапанів глибоких вен при варикозній хворобі
         Розроблено спосіб діагностики та лікування варикозної хвороби, ускладненої відносною клапанною недостатністю глибоких вен нижніх кінцівок, що базується на виявленні клапанної недостатності за допомогою ультразвукової допплерографії, флебосонографії та точному визначенні того діаметра вени, за якого клапан буде функціонувати. Зазначено, що дані ультразвукового дослідження порівнювалися з результатами рентгенконтрасної стегнової флебографії та інтраопераційними знахідками. Виявлено збіг результатів дослідження. Оперованих хворих розділено на три групи. 135-ти (42,58 %) хворим виконано флебектомію без корекції клапанного апарату. Екстравазальну корекцію даного апарату глибоких вен за традиційною методикою Веденського зі звуженням вени на 1/3 діаметра, у поєднанні з флебектомією, здійснено 97-ми (30,6 %) хворим. У 85-ти (26,81 %) випадках виконано корекцію клапанного апарату глибоких вен за оригінальною методикою - дозовано. Доведено, що віддалені результати свідчать про те, що спосіб дозованої екстравазальної корекції значно знижує кількість рецидивів: з 7,53 % до 3,80 % через 3 - 6 років і з 8,64 % до 4,54 % - через 7 - 9 років.
328. Знайдено документiв:        7644
Представлено документи: 1701 - 1800
369. Ефективність пробіотиків на тлі аерококів у боротьбі з гнійно- запалювальними захворюваннями
: Автореф. дис... канд. мед. наук: 03.00.07 [Електронний ресурс] / Сергій Анатолійович Риженко; Дніпропетровська держ. медична академія МОЗ України; Інститут мікробіології та імунології ім. І.І.Мечникова АМН України. — Д., 2000. — 24 с.: рис. — укp.
410. Іридофакопротезування хворих з частковою посттравматичною аніридією
         Досліджено процес переносимості тканинами ока кролів різних видів лавсанових трансплантантів. Встановлено, що тканини ока кролів більш толераннтні до лавсанового матеріалу з вуглецевим покриттям ніж без покриття. Запропоновано модіфіковану модель лавсонового іридопротезу з вуглецевим покриттям. Доведено, що у випадку клінічного застосування модифікованого іридопротезу у хворих з посттравматичною аніридією ступінь вираженості запальної реакції в ранньому післяопераційному періоді був менший у порівнянні з реакцією на іридопротези без такого покритття, що сприяє уникненню ускладнень упродовж ранніх і віддалених термінів спостереження. Показано, що підвищення гостроти зору до 0,3 - 1,0 на момент виписки під час імплантації індопротезів з вуглецевим покриттям досягнуто у 87,5 % хворих проти 57,1 % пацієнтів, яким імплантовані іридопротези без вуглевого покриття.
451. Знайдено документiв:        7644
Представлено документи: 2001 - 2100
492. Клініко-експериментальне обгрунтування та порівняльний аналіз малоінвазивних втручань на верхньощелепних пазухах
         Уперше проведено комплексне дослідження взаємозв'язку варіантів анатомічної будови перегородки порожнини носа, структур остіомеатального комплексу та нижньо-орбітальних етномоїдальних клітин Халлера з хронічними запально-проліферативними захворюваннями слизової оболонки верхньощелепних пазух, одержано гістологічне підтвердження рентгенологічних змін слизової оболонки верхньощелепних пазух (дані спіральної комп'ютерної томографії), характерних для хронічного проліферативного врехньощелепного синуситу. Одержано дані про зміни рівня кортизолу у венозній крові хворих залежно від способу, об'єму та тривалості хірургічного втручання у разі операцій на верхньощелепних пазухах. Оптимізовано способи малоінвазивних ендоскопічних втручань на цих пазухах за результатами експериментальних досліджень на об'ємних високоточних моделях порожнини носа та параназальних синусів, створених на базі розробленої технології.
533. Клініко-імунологічний моніторинг хворих на хронічну мієлоїдну лейкемію на фоні хіміотерапії та застосуванні імунотропних препаратів
         Виявлено, що поліхіміотерапія (ПХТ) переважно впливає на клітинний імунітет зі зниженням загальної кількості Т-лімфоцитів, субпопуляцій Т-хелперів, Т-супресорів, збереженням зниженого співвідношення Т-хелперів/Т-супресорів, що супроводжується виникненням інфекційних ускладнень у 22 % хворих на хронічну мієлоїдну лейкемію. Встановлено, що у разі імунокорекції тимогеном на тлі ПХТ досягається нормалізація кількісних (загальної кількості Т-лімфоцитів, субпопуляцій Т-хелперів, Т-супресорів) та якісних показників Т-клітинного імунітету (збільшується співвідношення Т-хелперів/Т-супресорів), а також паралельно зменшується кількість інфекційних ускладнень втричі. Визначено, що тимоген суттєво зменшує популяцію лімфоцитів з експресією антигену CD95. Доведено, що застосування лаферону після ПХТ викликає збільшення рівня Т-хелперів за умов збільшення загальної кількості Т-лімфоцитів (CD3), імунорегуляторного індексу, а також призводить до змешення в 1,5 рази інфекційних ускладнень. У деяких хворих виявлено феномен аутоеритрофагоцитозу, який є проявом ураження гуморальної ланки імунітету з підвищенням рівня ЦІК та IgA. Виявлено, що застосування лаферону та тимогену у лікуванні хворих десятиденним курсом нормалізує показники клітинного імунітету, зменшує ризик виникнення інфекційних ускладнень, покращує якість їх життя.
574. Корекція аеробної та анаеробної лактатної продуктивності організму молоді біговими навантаженнями різного режиму
         Вивчено вікову динаміку та статеві особливості показників аеробної та анаеробної лактатної продуктивності молоді в період з 18-ти до 22-х років та зроблено висновок щодо необхідності підвищення рівня аеробної та анаеробної лактатної продуктивності. За результатами досліджень впливу різних режимів бігових тренувань на показники аеробної та анаеробної лактатної продуктивності, біоелектричної активності серця, артеріального тиску та зовнішнього дихання встановлено, що їх ефективність залежить від величини внутрішнього об'єму та режиму енергозабезпечення навантажень, методу тренувань і періодичності занять. Запропоновано новий методичний підхід до визначення оптимального діапазону внутрішнього об'єму бігових навантажень з урахуванням рівня аеробних можливостей організму. Встановлено статеві особливості корекції аеробної та анаеробної лактатної продуктивності організму залежно від режиму бігових навантажень. Виявлено переваги тренувань у змішаному режимі енергозабезпечення у порівнянні з тренуванням в аеробному режимі.
615. Комплексна система психофізіологічного професійного відбору суднових операторів
         Досліджено особливості корково-підкоркової взаємодії, зокрема, вегетативного енергозабезпечення вищих психічних функцій, вплив індивідуально-типологічних якостей особистості на професійну успішність, адаптацію до умов рейсу та функціональну надійність суднових операторів з позицій системно-структурного підходу та багатомірних методів дослідження. Виявлено закономірність зміни рівня розумової працездатності осіб з різними співвідношеннями властивостей вищої нервової діяльності за умов психоемоційного напруження. Обгрунтовано та розроблено адаптовані методики: розрахунку професійно важливих якостей операторів; інтегральної оцінки когнітивного потенціалу, індивідуально-типологічних і особистісних якостей особистості; оцінки рівня психоемоційної стійкості, біологічно активного віку та вікового психофізіологічного статусу.
656. Знайдено документiв:        7644
Представлено документи: 3701 - 3800
697. Особливості цистектомії за життєвими показаннями
         Вивчено клініко-анатомо-функціональні особливості сечовивідних шляхів у хворих з ускладненим перебігом раку сечового міхура, удосконалено життєві показання до проведення цистектомії. Проаналізовано результати комплексного обстеження та лікування 52-х хворих з тяжкими ускладненнями раку сечового міхура (профузною гематурією, мікроциститом, больовим синдромом), яким виконано цистектомію за життєвими показаннями з різними методами відведення сечі (уретерокутанеостомії - 1, уретеросигмоанастомозу - 23, уретероілеосигмоанастомозу - 7, операцію Майнц II - 16, ідеонеоцистопластику - 5). З'ясовано вплив симптоматики занедбаного раку сечового міхура на якість життя хворих, визначено особливості вимушеної цистектомії. Обгрунтовано доцільність проведення цистектомії за тяжких ускладнень раку сечового міхура. Наведено оцінку ефективності різних способів відведення сечі. Розроблено схему диспансерного спостереження за хворими, яким проведено цистектомію за життєвими показаннями. Встановлено критерії оцінки віддалених результатів цистектомії за життєвими показаннями.
738. Особливості фенотипічних ознак і генетичних маркерів у чоловіків, хворих на ІХС
         Вивчено особливості соматотипу, антропометричних показників і еритроцитарних антигенів крові у міських чоловіків зрілого та похилого віку, хворих на ішемічну хворобу серця (ІХС), які не мають іншої супутньої патології. Виявлено кореляційні зв'язки антропометричних показників, соматотипу та еритроцитарних антигенів крові з показниками скоротливої функції та розмірів серця в даних чоловіків. Розроблено математичну модель виникнення ІХС у чоловіків зрілого та похилого віку, яка враховує особливості соматотипу, антропометричних показників, еритроцитарних антигенів крові.
779. Знайдено документiв:        7644
Представлено документи: 4501 - 4600
820. Особливості оперативного лікування і післяопераційної реабілітації при повних пошкодженнях ротаційної манжети плеча
         Вдосконалено існуючу систему хірургічного лікування повних пошкоджень ротаційної манжети плеча. Вивчено біомеханічну роль ротаційної манжети плеча та біомеханічні розлади, що виникають у разі повного її пошкодження. Запропоновано методику оперативного втручання. Досліджено функціональні особливості кровопостачання інсерційної частини сухожилля надостного м'яза за методом ультразвукової допплерометрії. Розроблено абдукційну пов'язку для динамічної іммобілізації плеча в післяопераційному періоді. Клінічно апробовано запропоновані нововведення під час проведення комплексного хірургічного лікування 22 хворим з повними пошкодженнями ротаційної манжети плеча, що призвело до суттєвого, статично значимого покращання результатів лікування. Наведено алгоритм лікувально-діагностичних заходів у хворих з різними видами патології ротаційної манжети плеча.

Ссылки 41 - 60 из 47318
<<< Предыдущие || Следующие >>>
© 2007-2018 vbs.com.ua