От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Перечень материалов: статьи, книги, рефераты...
41. Суспільно-політична і просвітницька діяльність Ісмаїла Муфтій-заде (1841 - 1917)
         Зроблено спробу комплексно вивчити життя та діяльність видатного просвітителя та громадського діяча І.Муфтій-заде, створити його цілісну та наукову біографію. Показано роль цієї видатної особистості в суспільних процесах, характерних для кримських татар кінця XIX - початку XX ст. Простежено формування роду І.Муфтій-заде, розкрито основні події з його життя та показано долю нащадків. Доведено прогресивність його роботи в органах земського самоврядування, у національній благодійній організації, політичних структурах різного рівня. Визначено місце І.Муфтій-заде в діяльності таврійської вченої архівної комісії та у розвитку національних навчальних закладів різного типу.
82. Християнство в ранньовізантійському Херсонесі (за культовими пам'ятками)
         Досліджено процес християнізації населення Херсонеса у пізньоантичний і ранньосередньовічний періоди на основі вивчення пам'яток ранньохристиянської культової архітектури та інших груп джерел. Згідно з писемними даними, створення Херсонеської єпархії припадає на останню чверть IV ст., і саме з даного часу в місті почали споруджувати християнські храми, архітектурні залишки яких не збереглися. Групу відомих ранньовізантійських церков умовно можна віднести до другого етапу християнського будівництва, який за матеріалами археологічних досліджень, почався в епоху Юстиніана I і тривав до першої половини VII ст. У цей період християнізація херсонеситів досягла найвищого ступеня. Висунуто гіпотезу, що у другій половині VI - початку VII ст. християни були більшістю міського населення. На підставі порівняння архітектурних форм місцевих храмів та їх візантійських аналогів доведено головну роль столичної школи у складанні ранньосередньовічних пам'яток церковного зодчества Херсонеса.
123. Формування системи маркетингу у зернопродуктовому підкомплексі АПК регіону
         Висвітлено теоретичні та методичні аспекти формування системи маркетингу у зернопродуктовому підкомплексі АПК. Розроблено та реалізовано методику оцінки стану й ефективності маркетингової діяльності сільськогосподарських і промислових переробних підприємств зернопродуктового підкомплексу АПК. З викоританням кореляційно-регресійних моделей виявлено залежність і визначено кількісний вплив ступеня розвитку системи маркетингу сільськогосподарських підприємств і господарських формувань зі зберігання та переробки зерна на показники ефективності їх діяльності. Удосконалено методичні підходи щодо аналізу товарних стратегій підприємств з переробки зерна з використанням модифікованої матриці Бостонської консультаційної групи. Доведено, що в процесі організації маркетингової діяльності підприємств зернопродуктового підкомплексу АПК необхідно враховувати ступінь розвитку системи маркетингу, розмір підприємства, його фінансові можливості та виробничі потужності. Для покращання обслуговування сільськогосподарських підприємств запропоновано застосовувати маркетингові послуги в агроконсультаційній службі. Здійснено прогноз розвитку ринку зерна та продуктів його переробки на базі кореляційно-регресійних моделей із застосуванням сценарного методу прогнозування.
164. Міксоміцети Національного природного парку "Гомільшанські ліси"
         Досліджено міксоміцети національного природного парку "Гомільшанські ліси". Виявлено 143 види з 34-х родів, 10-ти родин, 6-ти порядків і 2-х класів відділу Myxomycota, з яких 125 видів є новими для Харківського Лісостепу, 81 - новими для Лісостепової зони України, 26 наведено для України вперше. З застосуванням оригінального підходу вивчено фітоценотичні уподобання видів міксоміцетів. Показано, що кожен вид у даному фітоценозі стабільно займає певне положення (домінант, субдомінант, аутсайдер), що є складовими системи його фітоценотичних уподобань. Схожість таких уподобань різних видів зазвичай поєднується з відмінностями у їх субстратній спеціалізації. Уперше з використанням аналізу відповідностей (correspodence analysis) обгрунтовано виділення самостійної екологічної групи - гербофільних міксоміцетів, що розвиваються переважно на зелених частинах вищих рослин. Визначено діапазони кислотності та гігроскопічності субстратів, сприятливі для розвитку певних видів міксоміцетів. Показано, що максимальна чисельність і видова різномантність міксоміцетів наявна у діапазоні pH 5,0 - 5,9 та гігроскоспічності - від 50 до 100 %.
205. Термофоретичне осадження рідких частинок турбулентного газового потоку
: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.14.06 [Електронний ресурс] / Сергій Сергійович Рижков; НАН України; Інститут технічної теплофізики. — К., 2007. — 20 с. — укp.
246. Підвищення спектральної ефективності модемів з багатосмуговим передаванням символів
         Одержано аналітичні вирази для розрахунку пропускної здатності кіл електропровідних кабелів транспортної мережі та швидкості передавання модемів. Показано, що швидкість передачі малосмугової системи передавання дискретної інформації (СПДІ) несуттєво відрізняється від швидкості передачі багатосмугової СПДІ. Вирішено задачу максимізації швидкості передачі СПДІ для малого числа каналів за лімітованого значення середньої потужності передавача за рахунок оптимізації ширини смуги частот сигналу модема. Встановлено аналітичний взаємозв'язок між збільшенням допустимої захищеності та величиною відхилення фаз несучої та тактової частот від оптимальних значень. Показано можливість зменшення допустимої захищеності за допомогою взаємної компенсації фаз несучого та тактового коливань. Вирішено задачу мінімізації міжсимвольної та міжканальної інтерференції за наявності залишкової погрішності корекції амплітудно-частотних характеристик тракту за рахунок вибору оптимального значення фази несучого коливання демодулятора.
287. Етнічна історія стародавнього Еламу (V - cередина I тис. до н.е.)
         Проведено комплексне дослідження етнічної історії стародавнього Еламу, що охоплює період з V тис. до н.е. до середини I тис. до н.е. Розглянуто процес етноконсолідації еламітів - давнього народу, що мешкав у доарійську епоху на Південному Заході Ірану та разом з шумерами та семітами-аккадцами сформував найдавнішу у світі цивілізацію - месопотамську. На підставі порівняльного аналізу даних різних наукових галузей (археології, лінгвістики) та дослідження письмових джерел визначено сутність процесу етногенезу еламітів - етноконсолідації спільнот, що мали спільні елементи в культурі та спілкувалися за допомогою еламських діалектів, у відносно єдину етнічну спільноту. Визначено фактори, що сприяли її об'єднанню та збереженню протягом тривалого історичного періоду (еламські писемні джерела зв'явилися наприкінці III тис. до н.е., зникли у I тис. до н.е.). Зроблено висновок, що еламіти, завдяки сприятливим природно-географічним умовам та соціальному прогресу, створили багату культуру, але в силу свого сусідства з Дворіччям, держави якого прагнули до експансії на інші території внаслідок обмеженості природних ресурсів для розвитку цивілізації, сформованої в епоху енеоліту, нерідко ставали не лише об'єктом політичної експансії, але й у значній мірі асимілювалися в культурному відношенні з давніми етносами Месопотамії. Встановлено, що джерелом еламської самобутності є гірська долина Аншану, на якій в епоху Ахеменідів знаходився Персеполь. З'ясовано, що після розгрому Еламу асирійцями Аншан захопили перси, що обумовило виникнення процесу асиміляції еламітів. Встановлено, що слабка етнічна консолідація еламської спільноти, що мешкала у відносно ізольованих одне від одного гірських долинах і на Сузіанській рівнині, відсутність єдиного пантеону, релігійного центру, багатої літературної традиції, шумеризація та аккадизація є основними причинами асиміляції еламітів.
328. Наукові основи безвистійного обрізування книжково-журнальних блоків: технологія і устаткування
         За результатами експериментальних і аналітичних досліджень установлено оптимізовані геометричні параметри різального інструмента та розроблено метод його автоматизованого проектування, вибрано найбільш придатну для використання високошвидкісну систему транспортування блоків та пристрій для зміни напрямку їх переміщення на основі однобічних зубчастих пасів. Розроблено теоретичні засади процесу транспортування блоків, розкрито явища, що виникають у процесі транспортування блоків під час їх обрізування. Виявлено можливість застосування багатолезевого інструмента для обрізування переду "англійскої" брошури. Визначено технічні можливості способу обрізування блоків інструментом, лезо якого коливається з ультразвуковою частотою.
369. Краєзнавча освіта в системі професійної підготовки вчителя
         Досліджено теоретико-методологічні, організаційні та навчально-методичні аспекти краєзнавчої підготовки студентів вищих педагогічних навчальних закладів. Висвітлено загальну методологію системного аналізу складних соціокультурних явищ. Визначено, сутність, внутрішню будову, тенденції розвитку краєзнавчої педагогічної освіти, що дає можливість на практиці конструювати стратегію побудови її структурних компонентів та здійснювати ефективне управління ними. На базі розробки теоретично і експериментально обгрунтованої моделі краєзнавчої підготовки вчителя з позицій особистісно-орієнтованого підходу створено зразок організаційно-методичної системи. Зазначено, що завдяки запровадженню запропонованої системи краєзнавчого навчання у практику освітньо-виховної діяльності регіонально-педагогічна творчість стане базою для удосконалення конкретних напрямів краєзнавчо-туристичної роботи.
410. Роль грунтових та антропогенних факторів у формуванні екологічної ситуації Волині: обгрунтування методики та картографо-аналітична оцінка
         Проаналізовано існуючі уявлення про особливості дослідження змін у природі. Доведено, що Волинь характеризується переважанням нестійких ландшафтів та, водночас, високим ступенем господарського освоєння. Упроваджено методику цілісного вивчення передумов формування екологічної ситуації, в основу якої покладено дослідження грунтових та антропогенних факторів. Виявлено здатність грунтового покриву протистояти змінам інших природних компонентів. Встановлено і здійснено кількісний опис зв'язку між стійкістю природних систем та фільтраційно-сорбційними властивостями грунту. Враховано та проаналізовано специфічні для Волині антропогенні навантаження, що призводять до погіршення якості середовища. Обгрунтовано інтегральні показники грунтово-екологічної стійкості та антропогенного впливу, а також зв'язку останніх із екологічною ситуацією. Доведено зв'язок екологічної ситуації із здоров'ям населення. Створено відповідний картографічний матеріал.
451. Статистическая энтропия как мера неопределённости и связности структуры гидрографической сети
         Цель работы – изучить строение и конфигурацию речной сети как совокупности случайных фактов с определенной вероятностью проявления. С этой целью к описанию системы водотоков, протекающих по территории речного бассейна, применяется математический аппарат теории информации. Это связано в первую очередь с тем обстоятельством, что конфигурация водотоков, их распределение по территории – это случайный процесс, у которого имеются элементы неопределённости.
492. Сучасний еоловий морфогенез у береговій зоні морів
         Розроблено часткову теорію еолового морфогенезу в береговій зоні морів та океанів. Встановлено закономірності впливу окремих факторів еолового рельєфоутворення та їх взаємодії в різних широтах та регіонах узбережжя морів і океанів. Еоловий морфогенез розглянуто у тісному зв'язку з гідрогенними процесами прибережно-морського рельєфоутворення. Досліджено прояв еолового морфогенезу за умов глобальних змін клімату, які обумовлюють коливання рівня Світового океану. Виявлено провідні тенденції еолового морфогенезу. Розроблено теоретичні положення та моделі розвитку берегових дюн з урахуваннням запасів наносів у береговій зоні, напрямку вектора вітрової енергії та сучасної динаміки берегової лінії. Розроблено теоретичні положення про довжину розбігу вітропіщаного потоку, еолову диференціацію наносів за фаціальних умов берегової зони Світового океану та коефіцієнти еолового скиду, натиску вітропіщаного потоку, розпорошення вітрового потоку. Встановлено морфологічні та генетичні особливості та відмінності ландшафтної структури на акумулятивних формах берегової зони, а також вплив на них еолових форм і процесів. Визначено реальні швидкості росту та формування берегового еолового рельєфу. Систематизовано та вивчено матеріали, на підставі яких обгрунтовано науково-теоретичні положення про географічну зональність еолових процесів у береговій зоні Світового океану. Розроблено динамічну класифікацію акумулятивного рельєфу прибережно-морської генези, яка враховує особливості еолового морфогенезу та динамічні принципи даних класифікацій.
533. Розділяючі функції та їх застосування в алгебрі і функціональному аналізі
: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.01.06 [Електронний ресурс] / І.К. Редчук; НАН України. Ін-т математики. — К., 2006. — 12 с. — укp.
574. Розрахунок шарових пластин на згинаюче і стискаюче навантаження
         Розроблено метод розрахунку несиметричних за товщиною шарових пластин окремо під час дії згинаючого та стискаючого навантажень із наступним підсумовуванням результатів їх розрахунку. Метод засновано на розкладанні компонент напружено-деформованого стану (НДС) за товщиною і використанні змішаного варіаційного принципу Рейсснера для отримання рівнянь рівноваги та умов на контурі. Надано загальний НДС у вигляді суми основного (несамоурівноваженого) та послідовності самоурівноважених станів зі зростаючими показниками їх змінності за товщиною. Одержано основні рівняння, які дозволяють визначати з високою точністю внутрішній НДС і у відповідному наближенні НДС примежових шарів. Подальше уточнення НДС примежових шарів рекомендовано проводити за допомогою енерго-асимптотичного методу, який призводить до ітераційного процесу. Досліджено внутрішній НДС шарових пластин несиметричної будови за умов дії різних згинаючих та стискаючих навантажень. Встановлено, що запропонований метод ефективний для розрахунку шарових пластин із суттєво різними пружньо-геометричними параметрами шарів та високим показником змінності НДС.
615. Стохастичні потоки із взаємодією
         Доведено існування слабкого розв'язку за виконання умови лінійного росту та локальної умови Ліпшиця щодо коефіцієнтів для нового класу стохастичних диференціальних рівнянь, зокрема: для рівнянь зі взаємодією, а також доведено існування та єдність розв'язку рівняння, в якому взаємодія описується узагальненою функцією, що переноситься потоком. Сформульовано достатні умови для коефіцієнтів рівняння зі взаємодією, що забезпечують компактність відносно зсуву для відповідного мірозначного процесу, а також достатні умови стійкості мірозначного процесу, що відповідає даному рівнянню, та умови стійкості потока для цього рівняння.
656. Ультрадобутки нетерових V-областей та їх теоретико-скрутові властивості
         Описано гратку лівих ідеалів ультрадобутку нетерових V-областей та будову максмальних ідеалів в ультрадобутку зліченої сім'ї нетерових V-областей. Знайдено формулу, яка задає континуальнопороджені максимальні ліві ідеали в ультрадобутку нетерових V-областей за допомогою злічених послідовностей максмальних ідеалів і ультрафільтрів над множиною натуральних чисел. Встановлено необхідні та достатні умови ізоморфності кільця ендоморфізмів ультрадобутку вільних модулів та ультрадобутку кілець ендоморфізмів цих модулів. Досліджено теоретико-скрутовий спектр ультрадобутку V-областей головних ідеалів.
697. Формозберігаюче наближення сплайнами з фіксованими вузлами
         Побудовано 3-монотонні сплайни найкращого за порядком наближення 3-монотонних функцій з класичних функціональних класів. Одержано нові оцінки типу Джексона 3-монотонного наближення сплайнами з рівновіддаленими та чебишевськими вузлами. Зауважено, що раніше було відомо лише конструкцію квадратичного 3-монотонного сплайну з рівновіддаленими вузлами. Доведено, що довільний 3-монотонний сплайн з фіксованими вузлами степеня не менше 3-х, що наближує деяку 3-монотонну функцію, завжди можна модифікувати таким чином, щоб одержати 3-монотонний сплайн з тими ж вузлами і того ж степеня, що є двічі неперервно-диференційованою, і зберігає порядок наближення. Одержано 3-монотонний сплайн мінімального дефекту четвертого степеня з рівновіддаленими вузлами, що забезпечує відповідну оцінку наближення. Визначено, що конструкції функцій, що "погано" наближуються зі збереженням форми, є незалежними від кількості вузлів наближуючих сплайнів і степеня n багаточленів. Раніше відомі приклади будувались для кожного n окремо.
738. Вибір методу відкритої пластики двобічних пахових гриж
: автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.03 [Електронний ресурс] / Микола Володимирович Манойло; АМН України; Інститут хірургії та трансплантології. — К., 2006. — 20 с. — укp.
779. Вивчення механізму дії макроциклічних трихотеценів із Dendrodochium toxicum Pidopl. et Bilai
         Розглянуто деякі аспекти механізму дії макроциклічних трихотеценів (МЦТЦ), які синтезовано Dendrodochium toxicum, щодо тест-культур і модельних систем. Проаналізовано вплив на синтез білка і нуклеїнових кислот у тест-організмі. З'ясовано, що досліджувані токсини у залежності від концентрації спричиняють інгибуючу і активуючу дію на їх синтез у найпростішого представника прокаріот Acholeplasma laidlawii й інгибуючу дію на синтез даних сполук у представників еукаріот Saccharomyces cerevisiae та Chlorella vulgaris. Вперше виявлено, що досліджувані МЦТЦ впливають на синтез білка дріжджів на етапі транскрипції, з порушенням функціонування основного ферменту даного етапу ДНК-залежної РНК-полімерази. Проаналізовано дії досліджуваних токсинів щодо росту і синтезу пігментів у хлорели за різних умов культивування. Виявлено зниження сумарного вмісту АТФ у клітинах хлорели за умов освітлення під дією досліджуваних МЦТЦ. Встановлено здатність досліджуваних токсинів підвищувати проникність мембран саркоплазматичного ретикулуму щодо іонів кальцію з порушенням його градієнт на мембрані, аналогічно з метою впливу відомого кальцієвого іонофору А 23187.
820. Використання лазеро- та електропунктурної рефлексотерапії у хворих з шлунково-стравохідним рефлюксом
         Дисертація містить результати наукових досліджень 217 хворих з шлунково-стравохідним рефлюксом. Обгрунтовано основні засади підходу у використанні лазеро- та електропунктурної рефлексотерапії під час лікування стравохідно-шлункового рефлюксу. Показано ефективність рекомендованих методів на підставі клінічних, рентгенологічних, ендоскопічних, морфологічних, електрогастрографічних досліджень, а також досліджень секреторної функції шлунка, внутрішньошлункової рН-метрії й вимірів біоелектричних потенціалів і температури шкіри.

Ссылки 41 - 60 из 47318
<<< Предыдущие || Следующие >>>
© 2007-2018 vbs.com.ua