От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Перечень материалов: статьи, книги, рефераты...
41. Токсикодинаміка бороцину
         Вивчено токсикодинаміку "Бороцину" з визначенням параметрів токсичності в дослідах на інфузоріях, мишах, щурах та птиці. Встановлено мутагенну дію препарату та його здатність до кумуляції в організмі щурів та птиці. Показано динаміку змін коефіцієнтів маси внутрішніх органів, гематологічних, біохімічних показників крові у щурів та молодняку птиці за умов хронічного токсикологічного впливу бороцину. Вивчено гістологічну структуру внутрішніх органів і процеси регенерації в щурів у разі тривалого застосування. Встановлено кінетичні характеристики діючої речовини препарату.
82. Роль умовно-патогенних мікробів сперми у розвитку субклінічного ендометриту у корів та телиць
         Вперше проведено комплексні дослідження сперми бугаїв-плідників на різних етапах технологічної обробки з урахуванням віку тварин та сезонного фактора. Вивчено якісний і кількісний склад бактерій і грибів у спермі та статевій системі самок за ендометритів. Виявлено вплив мікробів-контамінантів на біологічні, біохімічні та морфологічні показники сперми та на її запліднювальну здатність. Встановлено резистентність виділених штамів мікроорганізмів до нових антибактерійних і сануючих препаратів. Виявлено вплив препаратів "Декомсан" та "Антисепт Д", застосованих для санації сперми і порожнини матки корів за ендометриту, на рівень бактеріального забруднення, життєздатність сперміїв і фізіологічний стан тварин. Наведено методичні рекомендації щодо ізоляції та ідентифікації синьогнійної палички з сперми та статевих органів сільськогосподарських тварин. Розроблено методику мікробіологічного дослідження замороженої сперми бугаїв-плідників, яка застосовується під час штучного осіменіння. Розроблено інструкцію щодо порядку завозу, зберігання, контролю та використання імпортної сперми бугаїв-плідників.
123. Розробка вібраційної мийної машини для картоплі
         Теоретично й експериментально досліджено технологічний процес відмивання коренебульбоплодів, що проходить у пульсуючому повітряно-водяному потоці та за умовах вібрації. Використання даного процесу дозволяє зменшити енерговитрати, а також підвищити якість і продуктивність відмивання картоплі в мийних машинах. Розроблено математичну модель процесу переміщення коренебульбоплодів по решету мийної машини. Обгрунтовано параметри і раціональні режими роботи мийної машини вібраційного типу.
164. Розробка низькоінтенсивних модифікацій двоконсольного дощувального агрегата ДДА-100МА
         Розроблено нову конструкцію водорозподільного вузла та дощувальної насадки секторної дії для використання на агрегаті ДДА-100МА. Досліджено основні показники якості поливу розробленої конструкції дощувальної насадки секторної дії діаметром отвору 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм. Оптимізовано типорозміри дощувальних насадок і дюз та схеми їх розміщення вздовж трубопроводу ДДА-100МА з витратами води 60, 80, 100 і 130 л/c. Визначено оптимальний напір на вході в трубопровід, типорозміри насадок і дюз вздовж трубопроводу за оптимального співвідношення H/d структури крапель дощу в діапазоні 1700 - 2400 з відносною похибкою витрат води у межах 5 %. Проведено порівняльні дослідження серійного та удосконаленого агрегата ДДА-100МА з витратами води 60, 80 і 100 л/с. Визначено агротехнічні показники та параметри енерговитрат насосно-силового агрегата ДДА-100МА, які забезпечують захист грунту від ерозії, економію палива та води.
205. Підвищення кормової продуктивності конюшино-тимофіївкової сумішки при застосуванні добрив і вапнування в умовах Передкарпаття
         Наведено результати вивчення впливу норм внесення вапна та окремих видів органічних добрив на продуктивність конюшино-тимофіївкової суміші, якість корму, зміну агрохімічних і біологічних властивостей дерново-підзолистого грунту, економічної та біоенергетичної оцінки проведених агрозаходів за умов Передкарпаття України протягом 1996 - 1999 рр. Встановлено найбільш економічно вигідні та енергетично виправдані норми внесення вапна й окремих видів органічних добрив, які забезпечують оптимальні умови для росту та розвитку рослин конюшини лучної в конюшино-тимофіївковій суміші, що підвищують продуктивність травостою та якість корму.
246. Особливості акумулятивного грунтоутворення за нульового обробітку чорноземів Степу Донбасу
         Досліджено особливості грунтотворного процесу за технологією нульового обробітку грунту та проведено комплексну оцінку даної технології на чорноземі Степу Донбасу. Доведено, що нульовий обробіток спряє розвитку акумулятивного процесу грунтоутворення. З'ясовано, що агрофізичні, агрохімічні та біологічні параметри грунту не стримують розвиток рослин та не зменшують врожайність польових культур. Встановлено кращу ефективність захисту від дефляції за технологією нульового обробітку в порівнянні з традиційним. Доведено економічну та енергетичну ефективність нульового обробітку.
287. Контрольна з економіки
1. Форми торгівлі 2. Монетарна політика Центрального банку Література
328. Історія розвитку кліматів планети
1. Клімати Землі на ранній стадії її формування 2 2. Зародження зональності клімату в кембрії 3 3. Клімати фанерозою 4
369. Інтернаціоналізація економіки, наднаціональне регулювання
Інтернаціоналізація економіки, наднаціональне регулювання
410. Інформатика в фінансових установах
1. Необхідність автоматизації інформаційних процесів у діяльності фінансових установ на сучасному етапі розвитку економіки 2. Розвиток, запровадження та архітектура систем підтримки прийняття рішень, їх застосування у фінансових установах
451. Контрольна з економіки підприємства
1. Економічні обмеження, що обумовлюють можливості розвитку підприємства 2.Поняття та методика визначення "точки ліквідації, "точки беззбитковості", "точки мінімальної прибутковості" 3. Задача. Визначити вартісну величину звільненого зворотного капіталу, якщо вартість реалізованої продукції (РП) - 80млрд.грн, вартість зворотних коштів (ЗВ) - 20 млрд. грн.
492. Контрольна з інформатики
5.1 В текстовому редакторі Word намалювати таблицю за зразком. 1 Розподіл міських земель за видом забудови.... 5.2 В середовищі електронного процесора Excel зробити розрахунки 1 Вид міської забудови.... 5.3 В середовищі електронного процесора Excel знайти значення Y для заданої функції та побудувати її графік. 1 У=х3+5х Література 2
533. Контрольна з екології
1. Кругообіг енергії та речовини в природі. Вплив антропогенного фактору на кругообіг 3 2. Гідросфера, її склад, екологічне значення 5 3. Види еколого-правової відповідальності 6 Список використаної літератури 8
574. Організація привалів і ночівель
Організація привалів і ночівель Література
615. Кр Бухоблік
1.Подвiйний запис, його сутнiсть та значення 3 2. Облiк витрат дiяльностi (клас 9) 6 Література 24
656. контрольна з мгк
1. Економічний зміст МГК 3 2. Основні форми та методи проведення зовнішньої торгівлі суб’єктами ЗЕД. 5 3. Особливості морських, залізничних, автомобільних і повітряних перевезень. 9 4. Основні види податків, запровадженні для суб’єктів ЗЕД в Україні. 15 5. Методи оцінювання виробничо-господарської діяльності ЗЕД. 17 Список використаних джерел: 19
697. Види бюджетних дефіцитів
1. Види бюджетних дефіцитів 3 2. Механізм досягнення рівноваги на товарному ринку. 4 3. Взаємозв'язок інфляції та безробіття. Крива Філіпса. 6 4. Що таке індекс цін? 8 Задача 11 Список використаної літератури 12
738. Контрольна робота по екон аналізу
Характеристика теорії масового обслуговування й область використання в економічному аналізі 3 Задача 7 Література 10
779. Конт раб по ек працы
Вступ 3 1. Поняття, види та форми зайнятості населення 4 2. Державні норми і гарантії в оплаті праці 7 3. Складові механізми соціального захисту населення, державні соціальні гарантії 11 Висновки 14 Список використаних джерел 15
820. Страхування
План 1. Договір страхування та страховий поліс. Вимоги до нього 3 2. Види страхових премій 5 3. Ризики стихійних явищ 7 Література 10

Ссылки 41 - 60 из 47318
<<< Предыдущие || Следующие >>>
© 2007-2017 vbs.com.ua