От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Перечень материалов: статьи, книги, рефераты...
1. Питання реформування адміністративного процесу в Україні
         Висвітлено зміст процесу адміністративно-правового регулювання процесуальних відносин в Україні, його структуру й основні напрями реформування та оновлення. Систематизовано принципи адміністративного процесу. Внесено пропозиції щодо процедури прийняття адміністративно-правових нормативних актів органів виконавчої влади, впровадження з вирішення справ за заявами, скаргами та прийняття індивідуальних адміністративних актів, а також оновлення правового регулювання провадження у справах про адміністративні правопорушення. Розроблено ряд пропозицій щодо вдосконалення теорії та практики адміністративного процесу, реалізації норм адміністративно-процесуального права, запровадження в Україні адміністративної юстиції та порядку розгляду справ адміністративними судами.
2. Формування функції обвинувачення та її реалізації у кримінальному процесі
         Розглянуто теоретичні та практичні питання, пов'язані з проблемами удосконалення правових засад реалізації функції обвинувачення у кримінальному процесі. Розкрито суть даного поняття та способи його реалізації, визначено позитивні та негативні наслідки обвинувачення, досліджено механізм відшкодування шкоди, що була завдана особі суб'єктами обвинувачення. Обгрунтовано концептуальну схему наукових та прикладних положень щодо удосконалення реалізації функції обвинувачення, наведено пропозиції та рекомендації щодо розв'язання проблем її правового забезпечення у діяльності відповідних органів, запропоновано зміни до законодавчих актів України у контексті досліджуваного питання.
3. Соціальна мімікрія як адаптивний спосіб життєдіяльності
         Уперше здійснено теоретичний і емпіричний аналіз соціальної мімікрії. Розкрито її суть, зміст, досліджено генезу і механізм функціонування у суспільному житті. Розроблено понятійний апарат, здійснено типологізацію, охарактеризовано особливості модернізації її історичних типів за умов трансформації. Доведено, що соціальна мімікрія є універсальним соціальним феноменом. Як ситуативно модифікована атрибутивна властивість людини вона поєднує в єдине ціле хитрість її розуму зі специфікою прояву за критичних для неї умов або ситуацій. Відзначено, що соціальна мімікрія є одним зі способів формування, структурування та функціонування адаптивної поведінки людини (групи), виконує інструментальну роль (конструктивну чи деструктивну, функціональну чи дисфункціональну) у пристосуванні до її певних соціальних умов.
4. Вплив стрептокінази на активаційну ланку системи фібринолізу
         З використанням модельних систем in vitro та in vivo проаналізовано вплив стрептокінази на механізми регуляції активності та взаємодії компонентів системи фібринолізу. Досліджено параметри тканниного активатора плазміногена, інгібітора активаторів плазміногена I типу (ПАІ-1) та їх взаємодію. Вивчено наступні компоненти системи зсідання крові: фібриноген, розчинний фібрин, продукти деградації фібрину та тромбін. Встановлено, що активність і концентрація тканинного активатора плазмінногена значно підвищується (майже в 3,5 рази) через 1 год після введення стрептокінази у всіх модельних системах in vitro, а в подальшому даний показник наближається до норми. На підставі одержаних даних виявлено активацію системи фібринолізу, пов'язану зі зростанням концентрації тканинного активатора плазміногена в руслі крові та відповідно компенсаторним підсиленням його інгібування. Показано здатність стрептокінази впливати на судинно-тромбоцитарну ланку системи гемостазу без участі плазміногена, внаслідок якої відбувається значне вивільнення тканинного активатора плазміногена та інгібітора активаторів ПАІ-1.
5. Дія анестетиків на сполучений з обміном аніонів транспорт іонів Н+ і осмотичну чутливість еритроцитів
: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.13 [Електронний ресурс] / Іхсан Алі Саламех Аль-Салаймех; Харківський національний ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2006. — 19 с. — укp.
6. Моделі реакцій неокортексу людини у робототехнічних системах
         Удосконалено метод дослідження нейрофізіологічної реакції людини, який, на відміну від існуючих, розроблено з використанням фіксованого комплексу впливів, що дозволяє адекватно оцінювати біоритми головного мозку як елементи інтелектуальної діяльності людини. Запропоновано метод аналізу реакцій неокортексу людини на різні зовнішні подразники, за допомогою якого встановлено асоціативні зв'язки, які характеризуються стандартними біоритмами різних полів нової кори головного мозку, що доповнюють процеси формування образів. Уперше розроблено математичні моделі статичного прогнозу інтелектуальної діяльності людини на підставі нейрофізіологічних реакцій функціональних полів неокортексу на вплив зорових, слухових, концентраційних подразників, а також їх комплексу, що дозволяє реалізувати запропоновані моделі у підсистемі технічної сенсорики системи керування робототехнічного комплексу. Розроблено математичні моделі динамічного процесу реакції функціональних полів неокортексу на вплив подразників, які використано для формування образів навколишньгго світу з урахуванням випадкового характеру часових параметрів зовнішніх впливів, що дозволяє спрогнозувати зміни нейрофізіологічної реакції та використати даний прогноз у роботехнічних системах.
7. Протонна рухливість у модельних білково-нуклеїнових і нуклеїново-нуклеїнових комплексах та її можливе біологічне значення
         Теоретично та експериментально вивчено фізико-хімічні властивості модельних білково-нуклеїнових і нуклеїново-нуклеїнових комплексів, що залежать від протонної рухливості, проаналізовано їх можливу біологічну значущість. Висвітлено елементарні молекулярні механізми управління таутомерним статусом нуклеотидних основ через протонування та специфічну взаємодію з карбоксилат-іоном. Одержано повне сімейство точкових контактів електронейтральної та депротонованої карбоксильної групи амінокислот з низкою канонічних і модифікованих нуклеотидних основ. Показано, що електронейтральна карбоксильна група, на відміну від карбоксилат-іону, не провокує у вакуумі перехід основ у рідкісну таутомерну чи протоновану форму. Встановлено природу структурних переходів полі(C) і полі(dC), спричинених протонуванням. Зафіксовано неканонічні внутрішньомолекулярні H-зв'язки у 6azaCyd та в одноланцюгових полі(A), полі(C) і полі(dC). Досліджено кислотно-лужні властивості низки модифікованих нуклеотидних основ.
8. Формування імунологічних варіантів при пригніченні нейротрансмітерних реакцій
         З'ясовано роль генетичного поліморфізму лейкоцитарних антигенів, мутабельності геному, вірусної персистенції та змін неспецифічної резистентності, гуморального та клітинного імунітету, деяких ендокринних і біохімічних показників у порушенні компенсаторно-адаптивних процесів та виявлено певну популяційну частоту зустрічальності різних імунофізіологічних варіантів за пригнічення нейротрансмітерних реакцій. Установлено, що міастенія може бути наслідком вірусної персистенції, що викликає істотні зміни неспецифічних факторів резистентності, формування імунодефіцитних станів у Т-клітинній ланці імунітету, негативну активацію синтезу прозапальних і протизапальних цитокінів, молекул адгезії ІСАМ-1, ІСАМ-3, підвищений вміст циркулюючих імунних комплексів, імуноглобуліну Е, пептидів середньої молекулярної маси, органоспецифічних антитіл до ДНК. Розроблено концепцію формування різних варіантів імунореактивності за пригнічення нервово-м'язової передачі.
9. Особливості взаємодії паль, заглиблених вдавлюванням, з грунтом основи
         Одержано нові дані про вплив крупності, щільності та вологості піску на зусилля вдавлювання, енергію заглиблення, несучу здатність, розміри зон активного ущільнення та силового впливу навколо вдавлених та забивних моделей паль. Установлено залежності між несучою здатністю та зусиллям вдавлювання паль, а також несучими здатностями, основними осіданнями вдавлених і забивних паль для різних піщаних грунтів, які значно доповнюють та уточнюють сучасні уявлення про роботу таких паль. Одержано дані про взаємний негативний вплив двох поруч розташованих моделей паль з різним ступенем навантаження та їх несучу здатність, осідання, напружений стан піщаних грунтів основи. Уперше встановлено кількісну залежність додаткового осідання одиночної палі, зумовленого вдавлюванням та роботою сусідньої палі, від рівня її навантаження, відстані між ними, характеристик грунтів. Розвинуто нормативну методику прогнозування несучої здатності вдавлених паль з урахуванням зусилля їх вдавлювання, несучої здатності забивних паль за ідентичних грунтових умов. Наведено пропозиції стосовно визначення основних і додаткових осідань розглянутих паль.
10. Роль місцевих правил забудови при регулюванні процесів управління міськими територіями
[Електронний ресурс] / Г. Айлікова // Містобудування та терит. планув. — 2003. — Вип. 16. — С. 3-7. — укp.
11. Теплометрична діагностика підземних теплотрас
         Теоретично досліджено вплив температури теплоносія, глибини закладання теплопроводів, їх технічних параметрів, вологісного стану теплової ізоляції та навколишнього грунту, а також температури зовнішнього повітря на характер розподілу теплового випромінювання над тепломережами. За результатами проведених досліджень розроблено метод неруйнівного контролю теплозахисних властивостей ізоляції та загального стану теплопроводів підземних мереж безканальної та канальної прокладок на підставі застосування термоелектричних перетворювачів теплового потоку. Створено засоби теплометричної діагностики для реалізації запропонованого методу. Розроблено та впроваджено в практику обстеження теплотрас методики неруйнівного контролю діючих тепломереж із застосуванням створених приладів. Експериментальним шляхом установлено аномальні значення величин перевищення густини теплового потоку та температури на поверхні грунту над місцями течії теплоносія та пошкодженнями теплоізоляційної конструкції теплопроводів.
12. Термоакустична нестійкість теплоносія в активній зоні водоводяних енергетичних реакторів
         Обгрунтовано фізичну та математичну моделі процесів виникнення термоакустичних коливань параметрів теплоносія в реакторній системі. Розроблено методики та розрахункову програму оцінки границь режимних теплогідравлічних параметрів області термоакустичної нестійкості активної зони ядерних енергетичних установок. Подано верифікацію та оцінку застосованості розрахункових засобів визначення умов виникнення термоакустичної стійкості. Проаналізовано досвід експлуатації діючих реакторних систем типу водоводяний енергетичний реактор щодо термоакустичної нестійкості теплоносія в активній зоні, а також охарактеризовано відповідні технічні й організаційні заходи для підвищення надійності та безпеки даних систем.
13. Анализ применения автоматического индексировани документов в АИС "Информкультура"
         Analisys is given of word-by-word automatic indexing of titles and annotations (abstracts) of documents in IRS "Informkultura". The need for classification language to enhance recall and precision is stressed. Presented are specific types of concept names in documents on culture and arts which fail to be retrieved effectively using automatic indexing. Additional intellectual processing of these types is suggested. It implies using keywords naming broader concepts for unique names and numeric data forchronological characteristics.
14. Еталонні моделі символьної обробки
         Розроблено систему взаємопов'язаних адекватних моделей символьної обробки (СО). Моделі відображають семантику програм СО як функцій над символьними даними визначеної структури. Досліджено визначні конкретні різновиди структури символьних даних (літерну зіставленість, конкатенацію, ієрархію) та відповідні їх засоби обробки. Запропоновано узагальнену математичну модель поняття структури символьних даних у термінах операції синтезу та аналізу. За методом композиційного програмування змодельовано типові засоби побудови програм СО та логіки їх структурної організації. Для моделей суттєво різних типів СО показано можливість виразити одну в одній, чим підтримується концептуальна єдність предмета. Моделі грунтуються на аналізі суті та змісту предмета для їх точного відображення. Відзначено, що розроблені моделі СО є конкретизаціями моделей загальнозначущих структур програмування, що забезпечує їх інтеграцію в середовище моделей інших галузей програмування.
15. Моделі та алгоритми ієрархічного трасування НВІС з декомпозицією дво- і тривимірного конструктивного простору
         Удосконалено математичну модель об'єкту макротрасування у дво- та тривимірному конструктивному просторі з представленням контактів ланцюгів ребрами графа, що зменшує обсяг даних, необхідних для опису ланцюгів і часову складність трасування схем. Вперше введено формальне визначення суміжності ребер у графовій моделі монтажно-комутаційного простору. Розглянуто метод побудови мінімальних зв'язувальних дерев на основі декомпозиції простору пошуку рішення шляхом введення проміжних точок та розроблених стратегій визначення джерела хвилі, що оптимізує процес макротрасування за часом та зменшує ширину канала на 13 - 15 %. Досягнуто підвищення ефективності алгоритма ієрархічного макротрасування надвеликих інтегральних схем (НВІС) дво- та тривимірної топології на базі використання сортування ланцюгів за критерієм насиченості та удосконаленої паралельно-послідовної стратегії побудови ланцюга через декомпозицію галузі мінімального прямокутника за критерієм насиченості контактами, що зменшує сумарну довжину ланцюгів схеми на 5 - 9 %. Вперше застосовано метод оптимального призначення фрагментів трас на магістралі каналів щодо програмованих логічних інтегральних схем на етапі мікротрасування та розроблено алгоритм призначення з урахуванням вагових функцій фрагментів трас, що зменшує показник сумарної довжини ланцюгів у середньому на 13 % та збільшує показник економії ресурсів каналів на 14 %.
16. Технологічні можливості підвищення довговічності інструменту для виробництва волокно-оптичних кабелів
         Дисертація присвячена питанням забезпечення необхідних якостей робочих поверхонь фільєр та дорн-пресформ завдяки раціональним технологічним параметрам, особливо на фінішних операціях, що сприяє підвищенню довговічності цих інструментів та якості волоконно-оптичної продукції, що виробляється. Розроблена модель для вивчення термомеханічних процесів, що супроводжують операцію шліфування робочих поверхонь інструментів, дозволяє одержати критеріальні співвідношення, технологічна реалізація яких дозволить запобігти дефектоутворенню на оброблюваних поверхнях, тим самим сприяти підвищенню їх довговічності. Дослідження впливу шорсткості робочих поверхонь інструментів на відшарування покриття від оптичного волокна дозволили установити межу величини шорсткості, нижче якої можна запобігти явищу відшарування і тим самим забезпечити необхідну якість оптично-волоконної продукції. За встановленими критеріями визначені фізико-механічні властивості інструментального матеріалу, технологічні заходи для одержання якісних заготовок. Алмазна обробка робочих поверхонь фільєр та дорн-пресформ кругами, параметри яких та режими шліфування чітко детерміновані властивостями твердих сплавів, дозволила підвищити довговічність інструменту.
17. Князі Нижегородсько-Суздальської землі в кінці ХІV - середині ХV ст. (історико-генеалогічний дискурс)
         Вперше у вітчизняній історіографії здійснено комплексне дослідження історії правління роду князів Суздальських (правлячої династії Нижегородсько-Суздальської землі) у кінці XIV - середині XV ст. - складного історичного періоду перетворення регіону з самостійного державного утворення на провінцію Московської держави. Проаналізовано весь комплекс джерел та історіографію з досліджуваної теми, зокрема недостатньо вивчені актові документи. Відтворено генеалогію роду кн. Суздальских, вирішено ряд проблемних питань з хронології життя та правління окремих князів. З максимально можливою точністю встановлено дати першого приєднання до Московської держави Суздальського князівства і остаточної втрати політичної самостійності Нижегородсько-Суздальської землі. Проаналізовано основні етапи боротьби нижегородсько-суздальских "отчичів" за свої родові володіння з Московською державою. Показано вирішальну роль Золотої Орди та Казанського ханства в епізодичних успіхах князів Суздальських. Відзначено, що згадані держави були, по суті, їх єдиною опорою у боротьбі з Москвою. Доведено прямий зв'язок між успіхами московської централізаторської політики в регіоні та процесом поступового ослаблення влади ординських ханів. Розкрито причини успіхів і невдач князів Суздальських та їх остаточної поразки у боротьбі проти московської централізаторської політики, наслідком якої є втрата статусу суверенних правлячих князів та їх утвердження у складі верхівки московської службової аристократії.
18. Обіг земельних володінь волинської шляхти у другій половині XVI ст. (на матеріалах Луцьких актових книг 1566 - 1599 рр.)
         Охарактеризовано зміни, що відбулися в територіально-адміністративному устрої Великого князівства Литовського (ВКЛ) після реформ 1564 - 1566 рр., а також особливості економіки та соціальної структури населення Луцького повіту. З'ясовано правові процедури та визначено типи операцій зі шляхетською земельною власністю. Установлено склад осіб, задіяних у операції з земельною власністю шляхти у луцькому повіті, проаналізовано динаміку укладення контрактів. Проаналізовано величину та ціну обігової власності. Надано оцінку формам і методам ділової активності учасників укладення контрактів у сфері обігових поземельних операцій. Досліджено процес перерозподілу земельних володінь луцької шляхти наприкінці XVI ст.
19. Римсько-вірменські відносини в І ст. до н.е. - на початку І ст. н.е.
         Показано, що у період з I ст. до н. е. до початку I ст. н. е. більшість вірменських царів прагнула налагодити стосунки з римлянами. За допомогою союзу з Римом царі Великої Вірменії намагалися протистояти зростаючій експансії Парфії. Відзначено, що менш послідовною політикою була політика Риму стосовно вірменського царства. Гней Помпей перетворив царство Тіграна II з ворожої на дружню державу, однак Марк Ліціній Красс та Марк Антоній порушили союзні відносини з Артаваздом II. Август спробував повернутися до традиційно дружньої політики стосовно Вірменії, але потім був змушений відкрито втрутитись у внутрішні справи союзної держави. Зроблено висновок, що у даний період Велика Вірменія перетворилася на другорядну державу. Політика Риму в другій половині I ст. до н.е. сприяла посиленню сепаратистських настроїв серед вірменської знаті. Занепад Великої Вірменії негативно відбився на політиці римлян у регіоні, тому що вони втратили надійного союзника та були змушені постійно піклуватися про забезпечення свого впливу у Вірменії.
20. Росіяни в Донбасі (20 - 30 рр. ХХ ст.)
         Здійснено комплексне історичне дослідження розвитку російського населення Донбасу в 1920 - 1930-ті рр. Проаналізовано динаміку чисельності та з'ясовано особливості розміщення росіян у регіоні, а також зміни, які відбулися у їх соціальному складі та представництві у державних, господарських і партійних структурах регіону протягом міжвоєнного періоду. Досліджено історію створення російських національних адміністративно-територіальних одиниць. Визначено особливості цього процесу та труднощі, які виникали у процесі його здійснення. Розглянуто політико-правовий статус росіян в Україні на різних етапах реалізації політики українізації. З'ясовано рівень задоволення їх національно-культурних потреб. Відзначено щодо значного внеску росіян у розвиток промисловості регіону, висвітлено перебіг радянських соціально-економічних перетворень у російських селах, а також масштаби та спрямованість політичних репресій органів НК - ДПУ проти російського населення Донеччини.

Ссылки 1 - 20 из 47318
Следующие >>>
© 2007-2018 vbs.com.ua