От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Перечень материалов: статьи, книги, рефераты...
1. Вплив антибактеріальних засобів на карієсогенні властивості зубного нальоту
         Вивчена роль антибактеріальних препаратів хлоргексидіну, фурагіну і А-бактерину в профілактичних заходах карієсу зубів у дітей 5-10 річного віку в зіставленні. В аналіз взяті результати п'ятирічного спостереження над 1205 дітьми. Встановлено, що всі дослідні антибактеріальні засоби пригнічують ріст Streptococcus, причому дослідний комплекс застосування А-бактерину та фурагіну має більш високі характеристики такого впливу. Випробувані в клініці засоби дозволили істотно знизити захворюваність на карієс зубів, причому комплекс фурагіну і А-бактерину знизив приріст інтенсивності карієсу удвічі в порівнянні з використанням хлоргексидіну.
2. Вплив перфторану на вираженість постреанімаційної енцефалопатії в ранньому та віддаленому періодах
         Дисертацію присвячено питанням обгрунтування та впровадження до практичної медицини нового методу інтенсивної терапії хворих на постреанімаційну енцефалопатію з використанням перфторану та методу прогнозування можливості виживання на підставі вивчення тяжкості загального стану, ступеня пригнічення свідомості, біохімічних маркерів ушкодження нейронів у ранньому та психоневрологічного статусу у віддаленому періодах після клінічної смерті. Вперше за умов клініки показано, що включення перфторану до комплексу інтенсивної терапії в перші 6 годин постреанімаційного періоду призводить до скорочення коматозного періоду,зменшує вираженість неврологічних ускладнень та покращує якість життя у віддаленому періоді. Доведено можливість прогнозування виживання за вихідними величинами клінічного індексу тяжкості стану, глюкози крові та глибиною пригнічення свідомості.
3. Знайдено документiв:        7644
Представлено документи: 1001 - 1100
4. Ендохірургічне лікування перерваної позаматкової вагітності з помірною та масивною крововтратою
: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.01 [Електронний ресурс] / Лідія Вікторівна Суслікова; Донецький держ. медичний ун-т ім. М.Горького ; НДІ медичних проблем сім'ї. — Донецьк, 2005. — 20 с. — укp.
5. Дозована екстравазальна корекція клапанів глибоких вен при варикозній хворобі
         Розроблено спосіб діагностики та лікування варикозної хвороби, ускладненої відносною клапанною недостатністю глибоких вен нижніх кінцівок, що базується на виявленні клапанної недостатності за допомогою ультразвукової допплерографії, флебосонографії та точному визначенні того діаметра вени, за якого клапан буде функціонувати. Зазначено, що дані ультразвукового дослідження порівнювалися з результатами рентгенконтрасної стегнової флебографії та інтраопераційними знахідками. Виявлено збіг результатів дослідження. Оперованих хворих розділено на три групи. 135-ти (42,58 %) хворим виконано флебектомію без корекції клапанного апарату. Екстравазальну корекцію даного апарату глибоких вен за традиційною методикою Веденського зі звуженням вени на 1/3 діаметра, у поєднанні з флебектомією, здійснено 97-ми (30,6 %) хворим. У 85-ти (26,81 %) випадках виконано корекцію клапанного апарату глибоких вен за оригінальною методикою - дозовано. Доведено, що віддалені результати свідчать про те, що спосіб дозованої екстравазальної корекції значно знижує кількість рецидивів: з 7,53 % до 3,80 % через 3 - 6 років і з 8,64 % до 4,54 % - через 7 - 9 років.
6. Зв'язок стану hla-системи лімфоцитів з частотою виникнення застудних захворювань у борців
          Наведено результати вивчення стану HLA-системи лімфоцитів у борців та зроблено висновок про існування зв'язку захворюваності спортсменів з генетичним станом В-лімфоцитів.
7. Застосування відеоторакоскопічних операцій при спонтанному пневмотораксі
         Досліджено проблему відеоторакоскопічних операцій у хворих на спонтанний пневмоторакс з метою підвищення ефективності та радикальності лікування хвороби. Розроблено види відеоторакоскопічних операцій, їх алгоритми й методики удосконалення, які дозволяють значно збільшити ефективність оперативного лікування хворих на спонтанний пневмоторакс, зменшити терміни лікування та реабілітації останніх. Відзначено, що кількість рецидивів спонтанного пневмотораксу у разі відеоторакоскопічних операцій значно знизилась (більш, ніж удвічі у порівнянні з даними світової літератури) завдяки використанню оригінальних методик огляду органів плевральної порожнини й оперативної техніки. Доведено значну перевагу відеоторакоскопічних операцій над торакоскопічними та торакотомними втручаннями. Хоча кількість рецидивів спонтанного пневмотораксу у випадку відкритих втручань є нижчою, ніж після відеоторакоскопічних операцій, але останні переважають їх за скороченням строків больового синдрому, а також швидшим відновленням функції зовнішнього дихання та реабілітації хворих.
8. Застосування елементів інтенсиву у викладанні курсу "Електропунктурна діагностика і інформотерапія"
         Рассмотрены психолого-педагогические принципы организации и проведения учебного процесса, его материальное и техническое обеспечение.
9. Ефективність специфічної та неспецифічної гіпосенсибілізації при полінозах у дітей
         Дисертація присвячена комплексній терапії сезонного алергійного риніту (САР) у дітей з включенням специфічної імунотерапії та поетапного застосування медикаментів в залежності від важкості захворювання. Ефективним методом лікування є специфічна імунотерапія, під впливом якої спостерігається не тільки покращення перебігу САР, але й імунологічна перебудова. Запропонований терапевтичний алгоритм забезпечує високу ефективність (86,2%) лікування. У 69,8% дітей у періоді загострення вдалося досягнути позитивних результатів, застосовуючи антигістамінні препарати нової генерації - лоратадин та азедастина гідрохлорид - місцево та перорально у вигляді монотерапії або в поєднанні з іншими препаратами. У пацієнтів з дуже вираженими або різнобічними симптомами необхідна комплексна терапія.
10. Знайдено документiв:        7644
Представлено документи: 2001 - 2100
11. Імплантація кріоконсервованої тканини в комплексному лікуванні хворих на хронічний поліпозний риносинуїт
         Наведено дані комплексного клініко-лабораторного (бактеріологічного, імунологічного та морфологічного) обстеження хворих з хронічними поліпозними риносинуїтами (ХПР). Установлено, що найчастіше на зазначене захворювання страждають люди працездатного віку. Визначено ознаки захворювання: утруднення або відсутність носового дихання, головний біль та виділення водянистого або слизового характеру. Поліпозну тканину, яку було вилучено у таких хворих, на мікроскопічному рівні розцінювали як "зрілий" та "незрілий" тип будови. Виявлено, що в хворих на ХПР найчастіше висівались золотистий стафілокок та асоціації мікроорганізмів, з меншою частотою виявлення - епідермальний та сапрофітовий стафілококи. За результатами дослідження установлено в хворих на ХПР наявність зниженого вмісту Т- та В-лімфоцитів, хелперів і підвищення недиференційованих О-клітин, а також знижений рівень сироваткових імуноглобулінів А і М, а IgG - підвищений. Розроблено та запропоновано ізольований та комбінований методи для підвищення ефективності лікування хворих на ХПР за допомогою застосування у післяопераційному періоді кріоконсервованої плацентарної тканини та препарату "ІРС-19".
12. Корекція аеробної та анаеробної лактатної продуктивності організму молоді біговими навантаженнями різного режиму
         Вивчено вікову динаміку та статеві особливості показників аеробної та анаеробної лактатної продуктивності молоді в період з 18-ти до 22-х років та зроблено висновок щодо необхідності підвищення рівня аеробної та анаеробної лактатної продуктивності. За результатами досліджень впливу різних режимів бігових тренувань на показники аеробної та анаеробної лактатної продуктивності, біоелектричної активності серця, артеріального тиску та зовнішнього дихання встановлено, що їх ефективність залежить від величини внутрішнього об'єму та режиму енергозабезпечення навантажень, методу тренувань і періодичності занять. Запропоновано новий методичний підхід до визначення оптимального діапазону внутрішнього об'єму бігових навантажень з урахуванням рівня аеробних можливостей організму. Встановлено статеві особливості корекції аеробної та анаеробної лактатної продуктивності організму залежно від режиму бігових навантажень. Виявлено переваги тренувань у змішаному режимі енергозабезпечення у порівнянні з тренуванням в аеробному режимі.
13. Знайдено документiв:        7644
Представлено документи: 2901 - 3000
14. Знайдено документiв:        7644
Представлено документи: 3401 - 3500
15. Знайдено документiв:        7644
Представлено документи: 3301 - 3400
16. Знайдено документiв:        7644
Представлено документи: 3201 - 3300
17. Неврологічна патологія при різних брадиаритміях серця та шляхи її корекції
: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.15 [Електронний ресурс] / Софія Веніамінівна Селезньова; Київська медична академія післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика. — К., 2000. — 20 с. — укp.
18. Наукові конференції як засіб удосконалення професійної компетенції майбутніх учителів-словесників
         З'ясовано функції, зміст, види наукових конференцій, їх роль в удосконаленні професійної, зокрема комунікативної, дослідницької компетенцій студентів-філологів, проаналізовано досвід роботи колективу викладачів філологічного факультету Глухівського ДПУ в аспекті підготовки майбутніх учителів української мови і літератури до участі в наукових конференціях.
19. Обгрунтування та розробка тактики лікування хворих на камені сечовода, ускладнені гострим пієлонефритом
         Розглянуто проблему підвищення ефективності лікування хворих з каменями у сечоводі, ускладнених гострим пієлонефритом (ГП)), шляхом диференційованого застосування екстракорпоральної ударно-хвильової літотрипсії (ЕУХЛ) в клінічній практиці на базі урологічних відділень обласних клінічних лікарень. Доведено вісутність значущих змін мікрофлори сечі, як наслідок вивільнення збудника з каменів нирки та сечовода після їх фрагментації. Показано, що для об'єктивної оцінки ефективності відновлення пассажу сечі з блокованої каменем сечовода нирки застовано УЗД-моніторинг периметру порожнинної системи нирки та визначено терміни його проведення після екстреної ЕУХЛ. На підставі використання моніторнгу С-реактивного білка сироватки крові доведено відсутність клінічно значущого травматичного впливу ЕУХЛ на нарку, сечовід та оточуючі тканини у хворих на нефроуретеролітіаз та уретеролітіаз, ускладнений ГП. Обгрунтовано можливість проведення екстреної ЕУХЛ у хворих на камені сечовода, ускладнені гострим серозним пієлонефритом, як альтернативного методу відновлення пасажу сечі з блокованої нирки, що дає можливість перегляду та поширення показань до ЕУХЛ в цілому.
20. Обмін та зв'язок поліамінів з функціонуванням ядерного фактору транскрипції NF-В при пухлинах молочної залози
         Вперше показано чітку кореляцію між ступенем підвищення вмісту ПА у сечі хворих на РМЗ та зменшенням тривалості їх життя.

Ссылки 1 - 20 из 47318
Следующие >>>
© 2007-2018 vbs.com.ua