От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Перечень материалов: статьи, книги, рефераты...
1. Управління ефективністю діяльності підприємства на основі формування системи збалансованого розвитку
         Теоретично обгрунтовано та розроблено методичне забезпечення щодо управління ефективністю діяльності промислового підприємства, яке грунтується на формуванні системи збалансованого розвитку. Досліджено теоретичні аспекти даного управління, виявлено закономірності розвитку системи управління, сучасних технологій досягнення його результатів і показників вимірювання ефективності. Проаналізовано особливості формування підходів до оцінювання й управління ефективністю діяльності машинобудівних підприємств, визначено недоліки їх застосування та перешкодальні фактори впровадження світового досвіду. Розроблено методичний підхід до управління ефективністю діяльності машинобудівного підприємства на базі вимірювання та забезпечення його збалансованого розвитку. Вдосконалено модель комплексного оцінювання ефективності діяльності промислового підприємства, яка грунтується на виявленні стадії розвитку систем управління. Сформульовано пропозиції щодо підвищення ефективності діяльності машинобудівних підприємств за умов ринкових перетворень.
2. Проблема розвитку ідентичності в натовпі
[Електронний ресурс] / Ю.В. Омельченко // Культура народов Причерноморья. — 2000. — N15. — С. 142-144 — Библиогр.: 5 назв. — укp.
3. Кластерний підхід у підвищенні ефективності економічного розвитку підприємств в умовах глобалізації
[Електронний ресурс] / Т.В. Мірзодаєва // Культура народов Причерноморья. — 2005. — N59. — С. 139-140 — укp. — укp. — англ.
4. Менеджмент в молокопереробному підприємстві
         Досліджено соціально-економічну суть менеджменту, його цілі, види та методичні принципи організації. Розкрито роль керівника та самоуправління в сучасному менеджменті, а також тенденції та завдання розвитку молокопереробної галузі, вплив менеджменту на виробництво молочної сировини й управління інвестиційними процесами. Обгрунтовано напрями вирішення питань підвищення ефективності виробництва молокопереробної галузі в ланцюзі виробництво сировини - переробка сировини - реалізація продукції споживачеві. Розроблено організаційну систему управління якістю виробництва молокопродукції з використанням європейської моделі ділової досконалості, а також методичні та організаційні підходи щодо визначення ринків збуту молокопродукції.
5. Механізм регулювання рентабельності в торговому підприємстві
         Дисертацію присвячено проблемі реголювання рентабельності в торгових підприємствах в умовах становлення ринкових відносин. Визначена сутність регулювання рентабельності, її місце та роль в системі управління підприємством. Обгрунтований зміст механізму регулювання рентабельності власних коштів. Визначені сучасні тенденції в управлінні прибутком і рентабельністю в торгових підприємствах. Розроблені методичні основи регулювання рентабельності. Запропонована методика оптимізації рівня рентабельності власних коштів. Розроблений методичний інструментарій оцінки і обліку ризиків при прийнятті управлінських рішень щодо регулювання. Описані сценарії регулювання рентабельності для різноманітних ринкових ситуацій.
6. Моделювання процесів управління інвестиційною компанією в умовах нестабільного економічного середовища
         Розглянуто проблеми функціонування фінансових посередників в умовах нестабільної економічної ситуації в Україні. З метою підвищення ефективності діяльності інвестиційної компанії на фондовому ринку запропоновано концепцію адаптивного підходу щодо керування інвестиційною компанією. Побудовано математичні моделі стратегічного управління портфелем цінних паперів, спрямовані на максимізацію очікуваного прибутку у довгостроковому періоді. З метою покращання привабливості інвестиційної компанії вкладникам синтезовано модель формування портфеля цінних паперів на основі теорії нечітких множин, критерієм оптимальності якої є своєчасність виконання зобов'язань перед вкладниками. Для здійснення ефективного оперативного управління інвестиційними компаніями запропоновано модель управління інвестиційним портфелем, спрямовану на мінімізацію сумарного ризику зміни прибутковості цінних паперів. Проаналізовано методи реалізації синтезованих у роботі математичних моделей та реалізовано узагальнену модель стратегічного управління портфелем цінних паперів інвестиційної компанії на прикладі інвестиційної компанії "ТЕКТ" (м. Київ).
7. Організація та регулювання біржового ринку товарних деривативів на сільськогосподарську продукцію
         Досліджено питання організації та функціонування біржового ринку товарних деривативів на сільськогосподарську продукцію, а також трансформації механізму його регулювання у нашій країні. Уточнено визначення понять "товарний дериватив" і "біржовий ринок товарних деривативів на сільськогосподарську продукцію". Удосконалено класифікацію товарних деривативів. На підставі системного й економіко-математичного аналізів обгрунтовано доцільність і переваги застосування інструментарію біржового ринку товарних деривативів на дану продукцію за умов підвищення ефективності функціонування аграрного сектору економіки. На базі результатів теоретичних досліджень для становлення та повноцінного розвитку вітчизняного біржового ринку товарних деривативів на сільськогосподарську продукцію розроблено пропозиції щодо організації та регулювання даного сегмента інфраструктури ринку. Базуючись на методах прогнозування, з урахуванням умов і факторів зростання обсягів біржової торгівлі сільськогосподарською продукцією під час реформування аграрного сектору України запропоновано методологію оцінки розвитку вітчизняного біржового товарного ринку.
8. Прогнозирование
[Электронный ресурс] / И.Ф. Карташевская // Культура народов Причерноморья. — 2001. — N18, т.1. — С. 114-116 — Библиогр. в конце ст. — рус.
9. Прогнозування розвитку картопляного агропромислового підкомплексу України
         Проаналізовано фактичний стан виробництва, зберігання, переробки і реалізації картоплі. Розроблено економіко-математичну модель прогнозування розвитку картоплепродуктового підкомплексу, розв'язану як багатоцільову, за декількома критеріями оптимальності. За допомогою методики обчислення показників відносної і сукупної ефективності обгрунтовано прогноз розвитку підкомплексу на період до 2005 року. Розроблено пропозиції щодо функціонування картопляного агропромислового підкомплексу в умовах ринкової економіки.
10. Прогнозування створення конкурентоздатної продукції
         Удосконалено метод прогнозування нових виробів на основі застосування принципів системного підходу щодо визначення перспективних потреб суспільства у нових виробах. На підставі розгляду функціонального призначення ринкової ніші, застосування принципів системного підходу з метою формування параметричних рядів та побудови "дерева функцій", визначення коридора цін щодо нового виробу, а також ступеня завоювання ринку досліджено закономірність розвитку функціональних потреб суспільства. Доведено, що застосування запропонованих методів дозволяє прогнозувати напрямки розробок та варіанти виробів, на ранніх стадіях проектування нового виробу визначити його функціональні характеристики, виконати розрахунок ціни споживання, виробництва та нових функцій прогнозованого виробу до початку процесу розроблення, а також встановити розроблювачам граничний розмір вартості даного виробу та обсягу завоювання ринку.
11. Регулювання інформаційного середовища маркетингу
         Теоретично обгрунтовано значущість ресурсного потенціалу та розвитку ринку маркетингової інформації. Розроблено методичні рішення та практичні рекомендації щодо регулювання інформаційних ресурсів для забезпечення економіки знань за умов інформатизації суспільства. Виявлено суть ресурсного потенціалу маркетингової інформації. Розкрито механізм регулювання інформаційного середовища маркетингу. Запропоновано модель регулювання процесів накопичення та трансформації професійних знань як фундаментальної умови розвитку попиту на маркетингову інформацію, що сприяє формуванню інформаційного середовища для ефективної взаємодії суб'єктів ринку.
12. Регулювання соціальних відносин в Європейському Союзі
         Досліджено теоретичні та прикладні аспекти регулювання соціальних відносин у світі. Значну увагу приділено особливостям поліструктурної соціальної моделі ЄС. Проаналізовано методичні підходи до визначення характеру та динаміки соціальних процесів в ЄС. Розроблено методику індикації соціального розвитку шляхом застосування соціального кластеру. Визначено напрямки конвергенції національних соціальних моделей країн ЄС та нових членів цієї організації, що випливають з Соціальної хартії. На підставі селективних індикативних показників виявлено особливості сучасного рівня розвитку соціальної сфери України та визначено перспективи її інтеграції до Спільного Європейського економічного простору. Обгрунтовано комплекс організаційних заходів, застосування яких має підвищити ефективність регулювання соціальних відносин в Україні та їх зближення з принципами, механізмами та інструментами функціонування соціальної моделі ЄС.
13. Становлення та функціонування ринку картоплі на регіональному рівні
         Здійснено комплексне дослідження теоретичних, методичних та прикладних аспектів становлення ринку картоплі. Вивчено сучасний стан його функціонування на міжнародному, національному та регіональному рівнях. Проаналізовано особливості діяльності господарств населення як суб'єктів ринку картоплі. Розроблено рекомендації щодо нарощування обсягів та підвищення економічної ефективності виробництва картоплі. Окреслено шляхи подальшого розвитку її промислової переробки в регіоні. Визначено напрями удосконалення інфраструктури ринку картоплі. Обгрунтовано напрямки та механізм міжгалузевої інтеграції його суб'єктів на рівні регіону.
14. Удосконалення процесів формування власності на повітряному транспорті
         Проведено аналітичний огляд зарубіжних і вітчизняних досліджень, присвячених проблемам визначення власності, формування прав власності, трансакційних трансформаційних витрат на повітряному транспорті. Досліджено діяльність суб'єктів повітряного транспорту промислово розвинених країн світу, за результатами якого виявлено загальгоосвітні тенденції формування прав і суб'єктів власності, використання об'єктів власності, способів досягнення синергетичного ефекту в галузі повітряного транспорту. Визначено особливості встановлення прав власності, формування об'єктів і суб'єктів власності, їх організаційного та юридичного оформлення на повітряному транспорті. Наведено визначення поняття "циліндр власності" авіакомпаніями власності суб'єктів повітряного транспорту. Запропоновано модель процесу формування та використання власності у даній галузі. Розглянуто поняття якості та ефективності власності.
15. Формування національної моделі товарного знаку
          Наголошено,що товарний знак залишився осторонь від прямих проявів національних рис і традицій та його створення процес творчого діалогу дизайнера і замовника.
16. Формування регіонального ринку м'ясної продукції
         Досліджено теоретичні аспекти та організаційно-економічні проблеми формування регіонального ринку м'ясної продукції, розглянуто питання кон'юнктури ринку м'яса, проведено аналіз витрат на виробництво, визначено його економічну ефективність та вплив різних факторів на собівартість одиниці продукції, рентабельність, затрати праці тощо. Розглянуто проблеми розвитку виробництва за умов різноструктурної економіки та трансформації соціально-економічної бази аграрного сектора. З'ясовано суть товарно-грошових відносин та місце особистого господарства населення як товаровиробника на ринку аграрної продукції. Досліджено проблему удосконалення територіально-організаційної структури виробництва і механізму формування ринку м'яса шляхом інтенсифікації розвитку скотарства та свинарства. Обгрунтовано концептуальний підхід до проблеми нарощування поголів'я всіх видів худоби і птиці на основі оптимізації галузевої структури та прогноз виробництва продукції на період до 2010 року. На цей же період запропоновано організаційно-технологічну модель реструктуризації кормовиробництва, збалансованого за обсягом з потребами товаровиробництва у процесі його розвитку в регіоні.
17. Правове регулювання валютних операцій суб'єктів господарської діяльності
         На підставі комплексного дослідження відносин, що складаються в процесі здійснення валютних операцій, обгрунтовано принцип об'єктивної оцінки валютних операцій, за яким валютна операція кваліфікується однаково для всіх її сторін під час розв'язання питання про її правомірність та застосування відповідальності. Виявлено окремі шляхи безпідставного відпливу валютних коштів з України, а також механізми запобігання цього. Надано визначення термінів "валютні операції","валютне регулювання","валютний контроль", "суб'єкти валютних операцій", "розрахунок", "платіж", "експорт", "імпорт". Надано рекомендації з удосконалення порядку купівлі іноземної валюти. Запропоновано поділ правомірних (легальних) валютних операцій на легітимні (правомірні за законом) і легітимізовані (правомірні за наявності ліцензії). Обгрунтовано принцип вільного використання суб'єктами господарювання бланкетних норм у разі невидання державними органами відповідних підзаконних нормативних актів, а також правомірність застосування заходів відповідальності до суб'єктів господарювання у разі виконання ними підзаконних нормативних актів, виданих державними органами з порушенням закону.
18. Соціальна мімікрія як адаптивний спосіб життєдіяльності
         Уперше здійснено теоретичний і емпіричний аналіз соціальної мімікрії. Розкрито її суть, зміст, досліджено генезу і механізм функціонування у суспільному житті. Розроблено понятійний апарат, здійснено типологізацію, охарактеризовано особливості модернізації її історичних типів за умов трансформації. Доведено, що соціальна мімікрія є універсальним соціальним феноменом. Як ситуативно модифікована атрибутивна властивість людини вона поєднує в єдине ціле хитрість її розуму зі специфікою прояву за критичних для неї умов або ситуацій. Відзначено, що соціальна мімікрія є одним зі способів формування, структурування та функціонування адаптивної поведінки людини (групи), виконує інструментальну роль (конструктивну чи деструктивну, функціональну чи дисфункціональну) у пристосуванні до її певних соціальних умов.
19. Дослідження рістстимулюючих властивостей лізоензимного препарату Streptomyces recifensis variant lyticus
: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.07 [Електронний ресурс] / Н.П. Чорногор; НАН України, Інститут мікробіології та вірусології ім. Д.К.Заболотного. — К., 1998. — 17 с. — укp.
20. Кінетичні закономірності інгібування лужної фосфатази з кишок теляти L-цистеїном, відновленим глутатіоном і фосфоновими кислотами
         Уперше встановлено кінетичні закономірності інгібуючої дії відновленого глутатіону та дигідроліпоєвої кислоти на активність лужної фосфатази з кишок теляти. Показано, що вплив відновленого глутатіону описується закономірностями частково змішаного інгібування. Взаємодію L-цистеїну з лужною фосфатазою у центрі зв'язування субстрату охарактеризовано як двостадійний процес, за яким відбувається швидке утворення первинного комплексу та має місце повільна стадія формування наступного комплексу інгібітора з ферментом. Розраховано мікроскопічні константи швидкості повільної стадії взаємодії L-цистеїну з лужною фосфатазою з кишок теляти. Доведено, що більшу спорідненість до відновленого глутатіону та L-цистеїну проявляють гідрофільні фракції цього ферменту у порівнянні з гідрофобними, одержаними після його розділення на октилсефарозі. Доведено високу ефективність інгібіторів лужної фосфатази, що містять у своїй структурі гідрофобний калікс[4]арен як фундамент для одного або двох фрагментів метиленбісфосфонової кислоти.

Ссылки 1 - 20 из 47318
Следующие >>>
© 2007-2018 vbs.com.ua