От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Перечень материалов: статьи, книги, рефераты...
1. Ефективність інвестицій підприємств пивобезалкогольної промисловості
         Досліджено питання підвищення ефективності інвестицій та удосконалення підходів до оцінки ефективності інвестицій підприємств пивобезалкогольної промисловості в період ринкової трансформації економіки. Узагальнено теоретико-методологічні засади інвестування та удосконалено методичні підходи до оцінки ефективності інвестицій. Проаналізовано інвестиційну діяльність підприємств пивобезалкогольної промисловості, визначено її галузеві та системні особливості. Обгрунтовано пріоритетні напрями інвестування та шляхи підвищення ефективності інвестицій підприємств галузі. Основні результати дослідження використано підприємствами пивобезалкогольної промисловості.
2. Єдність економічної і соціальної ефективності на підприємстві
         Обгрунтовано використання системного аналізу для дослідження різновидів ефективності функціонування підприємства для поглибленого розуміння їх суті. Удосконалено систему економічної ефективності підприємства, яка об'єднує техніко-економічну та соціально-економічну сторони виробництва, що дозволяє розширити шляхи її підвищення. Розкрито внутрішній зв'язок і діалектику взаємопереходу техніко-економічної, соціально-економічної та соціальної ефективності підприємства. На підставі аналізу різних точок зору розкрито основний зміст і систему показників соціальної ефективності на мікрорівні. Запропоновано модель досягнення зони єдності економічної та соціальної ефективності, визначено фактори її розширення. Ця модель може бути використана з метою пом'якшення протиріччя між економічною та соціальною ефективністю підприємства та вдосконалення соціально-економічних відносин.
3. Інституційні основи становлення соціального ринкового господарства
         Розкрито зміст поняття "інституційно-структурна рівновага національної економіки". Розроблено порівняльну класифікацію функціонуючих моделей ринкової економіки. Доведено, що найбільш адекватним для України є досвід становлення континентальної (німецької) моделі соціального ринкового господарства (СРГ). Проаналізовано відмінні ознаки, генезис, цілі та принципи формування моделі СРГ. З'ясовано, що на сучасному етапі вирішальне значення має побудова прогресивної інституційної системи СРГ. Розроблено розширену класифікацію інститутів СРГ, в науковий обіг введено категорію "інституційні гарантії". Встановлено критерії інституціоналізації та основні напрями інституційного реформування транзитивної економіки. Розглянуто основні шляхи та форми інституційної адаптації моделей СРГ на постсоціалістичному просторі. Сформульовано практичні рекомендації щодо інституційного становлення соціального ринкового господарства.
4. Інтеграція витрат як фактор ефективності інвестицій
         Розроблено нову модель управління інтегрованими витратами за умов трансформації економіки. Запропоновано новий науковий підхід до узагальнення та обгрунтування витратного механізму перетворення будівельних інвестиційних затрат на поточні видатки зведення об'єктів, яке надає економічні вигоди, виражені додатковими фізичними інвестиційними спорудами та прибутком протягом життєвого циклу їх експлуатації. Наведено методику й алгоритм калькулювання кошторисних витрат для їх розрахунків, аналізу та контролю у будівельному виробництві.
5. Інформаційна підтримка управління надходженням позабюджетних коштів вузу
         З метою підвищення ефективності управління позабюджетною діяльністю типового вузу, пов'язаної з формуванням вхідних позабюджетних фінансових потоків, з використанням інструментальних засобів прийняття комп'ютерних рішень проведено дослідження інформаційної підтримки управління надходженням позабюджетних коштів вузу. Проаналізовано процеси надходження позабюджетних коштів вузу за допомогою методу простору станів, що відображає його внутрішні динамічні властивості й особливості. Наведено результати розробки математичних моделей надходження позабюджетних коштів вузу, особливістю яких є адаптивні властивості, що забезпечують адекватність моделі у разі зміни зовнішніх умов і впливу, а також прогнозувати динаміку позабюджетного доходу вузу з урахуванням фактичних даних. Сформовану модель реалізовано у формі комп'ютерної підсистеми інформаційної підтримки управління надходженням позабюджетних коштів вузу, що забезпечує надання ретроспективної, оперативної й прогнозованої інформації та вибір найкращих рішень із множини альтернатив за заданим формалізованим критерієм вибору та показником якості рішення з урахуванням суб'єктивних оцінок і переваг особи, що приймає рішення.
6. Комерційні банки та лізинговий бізнес в Україні
         Визначено суть понять "лізинг", "лізинговий бізнес" та "лізингова індустрія". Розглянуто процес розвитку та регулювання лізингових відносин у зарубіжних країнах та в Україні. Вивчено можливі форми участі комерційних банків у лізинговому бізнесі. Висвітлено питання організації та реалізації лізингових проектів за фінансування комерційними банками. Показано доцільність застосування комерційними банками у разі фінансування лізингових проектів методики техніко-економічним обгрунтуванням розробленої ЮНІДО, яка забезпечує наявність необхідної інформації для прогнозування руху грошових коштів та дає змогу визначити оцінки лізингового проекту. Запропоновано комерційним банкам у своїй діяльності використовувати розроблену структуру Кодексу лізингової політики, яка апробована в АППБ "Аваль", а також з метою покращення стану кредитного портфеля банку застосовувати схему реструктуризації кредитної заборгованості шляхом переоформлення її на лізингову угоду та схему проведення лізингових операцій у холдинговій структурі через власні лізингові компанії. Наведено обгрунтовані рекомендації у комерційній, податковій, обліковій та регуляторній сферах інфраструктури лізингу для ефективного розвитку лізингового бізнесу в Україні.
7. Кооперативний капітал в умовах переходу до ринку
         Досліджено кооперативні системи з позицій особливості формування та розвитку кооперативного капіталу. Визначено соціально-економічну структуру кооперативного капіталу і виявлено характер її трансформацій за умов переходу до ринку. З позицій відповідної ринкової трансформації соціально-економічної структури кооперативного капіталу проаналізовано зміни в структурі кооперативного бізнесу. Описано характер трансформації цінової системи на кооперативному ринку за умов відповідної трансформації соціально-економічної структури кооперативного капіталу. Висвітлено економічну ефективність приватизації, децентралізації і комерціалізації кооперативного капіталу в коротко-, довго- і гіпердовготривалому періодах. Розглянуто вплив декооператизації та інтеграції кооперативного капіталу за перехідних умов на систему формування загальних грошових доходів від кооперативної діяльності. Відзначено, що в ціновій системі саморегуляції кооперативного ринку формується цінова непаритетність (негативний кооперативний податок) за умов якої масштаби кооперативної діяльності відхиляються в сторону зменшення від їх оптимального (суспільно необхідного рівня) і виникає недостатній розподіл ресурсів у кооперативний сектор національної економіки. Запропоновано ліквідувати негативні наслідки формування негативної цінової непаритетності методом державної регуляції кооперативного сектора економіки.
8. Кредитні бюро і бюро економічної інформації у польській банківській системі
         Несолідність у бізнесі - явище, відоме в цілому світі, проте в країнах з розвинутою економікою напрацьовано доволі ефективні механізми й інституції, що обмежують недобросовісність у господарських стосунках. В економічних системах, які тільки розвиваються, а до цієї категорії можна віднести нових членів Європейського Союзу, і ще більшою мірою, Україну, чимало відомих фірм, банків і страхових компаній несуть величезні збитки від недобросовісних контрагентів і несолідних боржників. Розкрито досвід боротьби з цим явищем у польській економіці.
9. Кріоконсервовані органні культури щитовидної залози при ало- та ксенотрансплантації
         Проведено морфофункціональний аналіз кріоконсервованих і нативних органних культур щитоподібних залоз кроликів та новонароджених поросят та їх вивчення in vitro (рекультивування) та in vivo у разі трансплантації субтонально тиреоїдектомованим самцям кроликів. Зроблено висновок про коригуючий вплив трансплантатів на гормональний статус тиреоїдектомованих тварин, що дає змогу використовувати ксеногенний матеріал, функціонування якого в організмі реципієнта пролонгується за умов використання сумісної трансплантації культур надниркових залоз.
10. Методи управління внутрішніми резервами підприємств
         Дисертацію присвячено питанням розробки механізму виявлення та мобілізації внутрішніх резервів виробництва. В роботі розвинено новий напрямок в теорії формування своєчасного виявлення та ефективного управління витратами на етапі вільних ринкових відносин. Доведений зв'язок можливості стабілізації економічної ситуації на підприємстві з удосконаленням механізму пошуку та реалізації внутрішніх резервів підприємств. Запропоновано: класифікація внутрішніх резервів; матричний метод, як складова механізму пошуку внутрішніх резервів; модель оптимізації бавовняної суміші; метод нормування праці, заснований на співвідношенні витрат по заробітній платі та по сировині в одиниці готової продукції; імітаційна модель завантаження технологічного обладнання. Основні результати роботи знайшли практичне застосування, вони апробовані на провідних текстильних підприємствах.
11. Механізм інтегрування України у євроазіатські економічні структури
         Розроблено науково-практичні рекомендації щодо удосконалення механізму інтеграції України у євроазіатські економічні структури. Розглянуто теоретичні засади міжнародної економічної інтеграції, визначено особливості її сучасного стану. Розкрито сутність, охарактеризовано види та напрямки розвитку міжнародної економічної діяльності. Досліджено участь України у процесах інтернаціоналізації транспортного обслуговування світогосподарських зв'язків, проаналізовано розвиток її зовнішньоекономічної діяльності та інституціональне забезпечення включення до євроазіатських інтеграційних процесів. Визначено пріоритетні напрямки та перспективи міжнародної еконмоічної інтеграції за участю України, обгрнутовано можливості подальшого розвитку її інтеграційного співробітництва шляхом використання міжнародних транспортних коридорів.
12. Механізм регулювання рентабельності в торговому підприємстві
         Дисертацію присвячено проблемі реголювання рентабельності в торгових підприємствах в умовах становлення ринкових відносин. Визначена сутність регулювання рентабельності, її місце та роль в системі управління підприємством. Обгрунтований зміст механізму регулювання рентабельності власних коштів. Визначені сучасні тенденції в управлінні прибутком і рентабельністю в торгових підприємствах. Розроблені методичні основи регулювання рентабельності. Запропонована методика оптимізації рівня рентабельності власних коштів. Розроблений методичний інструментарій оцінки і обліку ризиків при прийнятті управлінських рішень щодо регулювання. Описані сценарії регулювання рентабельності для різноманітних ринкових ситуацій.
13. Прогнозирование
[Электронный ресурс] / И.Ф. Карташевская // Культура народов Причерноморья. — 2001. — N18, т.1. — С. 114-116 — Библиогр. в конце ст. — рус.
14. Правове забезпечення екологічного прогнозування
         Розглянуто питання стосовно поняття та класифікації екологічного прогнозування. Вивчено відносини з екологічного прогнозування як самостійний правовий інститут, що перебуває на стадії формування. Проведено комплексне дослідження екологічного законодавства щодо правового закріплення екологічного прогнозування. Наведено концептуальні положення, обгрунтовано нові пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства.
15. Іммобілізовані на кремнеземі антрахінони, флавоноїди та краун-ефіри як твердофазні реагенти для визначення Sn(ІV), Tl(ІІІ), Zn(ІV) та флуориду
         Розроблено твердофазні реагенти на основі адсорбційно закріплених на кремнеземі О-вмісних модифікаторів: алізарину, хіналізарину, морину, кварцетину, гематоксиліну та цис-син-цис-дициклогексил-18-краун-6. Сорбційним та спектроскопічними методами встановлено природу взаємодії реагентів з поверхнею кремнезему. Показано, що іммобілізація О-реагентів призводить до підсилення їх кислотних властивостей. Досліджено природу взаємодії між твердофазними реагентами та полівалентними елементами у розчині, запропоновано схеми взаємодії. Іммобілізований алізарин виявився перспективним для визначення флуориду. В усіх випадках іммобілізація реагентів призводить до покращання їх хіміко-аналітичних властивостей, зокрема підвищення чутливості та покращання вибірковості. Встановлено оптимальні умови концентрування Zr(IV), Sn(IV) та Tl(III) на поверхні твердофазних морину, кварцетину та ДЦГ18К6 відповідно. Визначено вплив сторонніх іонів на ступінь вилучення досліджуваних елементів та величину аналітичного сигналу в спектрах відбиття, запропоновано способи його усунення. Доведено, що дані методики прості у виконанні, експресні та економічні. Проведено апробацію методик на об'єктах природного та техногенного походження.
16. Розробка промислової технології культивування біологічних агентів для виробництва ротавірусних антигенів
         Розроблено промислову технологію культивування поверхневозалежної культури клітин свинячої нирки ембріональної версинізованої (ПКК СНЕВ) та ротавірусу мавп. Встановлено, що культивування поверхневозалежних культур клітин (ПКК) можливе на полімерних матеріалах, зокрема, плівці поліетилену низької щільності. Для культивування на насадці, виготовленої зі стрічок поліетиленової плівки, запропоновано використовувати нову систему рециркуляції та аерації середовища культивування, розміщену всередині апарату та розроблена з урахуванням принципу перекачування рідини водопідйомником Архімеда. Встановлено, що присутність глюкози у концентрації до 2,8 г/л на початку культивування ПКК СНЕВ позитивно впливає на виживання клітин під час інокуляції, проте її концентрація у процесі культивування має становити 0,53 г/л. Для скорочення lag-фази запропоновано вносити 25 % середовища кондиціювання до основного складу живильного середовища. Розроблено напівбезперервний режим культивування ПКК СНЕВ з порційним внесенням концентрованих субстратів росту, застосування якого дозволяє збільшити антигенний титр у 4 рази у порівнянні з класичною технологією культивування даних біологічних агентів.
17. Спеціалізація зеленої дубової листовійки (Tortrix viridana L.: Lepidoptera, Tortricidae) до кормової рослини та її прояви в індивідуальних консорціях і фенологічних групах консорцій дубу
         Вперше застосовано метод тонкошарової хроматографії на поліамідному сорбенті для дослідження складу вторинних метаболітів у листі дубу, що дозволило суттєво підняти роздільну здатність на відміну від методу хроматографії, застосованого раніше. Для двох видів дубу - Q. petraea і Q. pubescens - хроматографічно показана участь 39 індивідуальних сполук, які можуть відігравати роль потенційних алелохіміків щодо фітофагів. Одержано дані про зміни складу цих сполук у процесі весняного розвитку листя дубу, у комплексі вторинних речовин природного корму, які відбувались під час його проходження у кишечнику гусениць монофага - зеленої дубової листовійки і поліфага - непарного шовкопряду. Хроматографічно підтверджено дані про принципову відмінність у функціонуванні детоксикаційних захисних систем комах-фітофагів, які відрізняються за ступенем спеціалізації до їжі. Показано відмінності у спроможності до утилізації деяких вторинних метаболітів гусеницями різної вікової стадії. Для T. viridana одержано експериментальні дані, що підтверджують гіпотезу можливої участі ферментів естеразного комплексу в захисних детоксикаційних системах комах-монофагів.
18. Структурні принципи композиційного моделювання об'єднаних вокзальних комплексів
         Досліджено процеси формоутворення об'єктів, що забезпечують цілісність архітектурно-містобудівного середовища на декількох містобудівних рівнях, зокрема об'єднаних вокзальних комплексів (на прикладі залізнично-автобусних). Уточнено поняття об'єднаного вокзального комплексу, доведено необхідність розгляду його як елемента двох ієрархічних структур - системи населених місць (СНМ) і міста. Отримані результати дозволяють вирішувати проблеми містобудування та визначати перспективи розвитку міста та СНМ в аспектах удосконалення територіальної організації та формування цілісного архітектурного вигляду.
19. Формування концепції торговельно-розважальних закладів з передпроектним розрахунком потужності
[Електронний ресурс] / Ю.В. Лисенька // Містобудування та терит. планув. — 2005. — Вип. 21. — С. 188-196. — Бібліогр.: 10 назв. — укp.
20. Осторожно: автоматизация и рядом Интернет. Не носите розовых очков! Проблемный доклад
         С позиций исторического аспекта и реалий сегодняшнего дня анализируются типичные ошибочные мнения и подходы к автоматизации библиотек и освоению новых технологий. Приводятся основные проблемы сети Интернет, с которыми сталкиваются начинающие пользователи. Даются советы и рекомендации по нахождению правильного пути вхождения в автоматизированную информационную среду.

Ссылки 1 - 20 из 47318
Следующие >>>
© 2007-2018 vbs.com.ua