От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Перечень материалов: статьи, книги, рефераты...
1. Внесок генетично детермінованої патології в частоту та спектр репродукційних втрат популяції Львівської області
         Вперше обчислено частоту репродукційних втрат у популяції Львівщини, яка у загальному за 9 років (1996 - 2004 рр.) становлила 8 на 100 зареєстрованих вагітностей. Встановлено, що частка самовільних викидів становить 6,28 %, мертвонароджених - 0,6 %, абортів за медичними показаннями - 0,7 %, померлих дітей від народження до 6-ти діб - 0,5 %. Вперше встановлено частоту природжених вад розвитку (ВВР) і хромосомної патології у новонароджених Львівщини протягом 1999 - 2004 рр., яка становить 45,9 %. Досліджено ефективність селективного ультразвукового скринінгу вагітних Львівської популяції, яка становить 41,6 жінок на 1 000 обстежених. Виявлено, що показник охоплення селективним ультразвуковим скринінгом вагітних Львівської популяції зріс від 7,5 % у 1996 р. до 28,8 % у 2004 р. На підставі застосування інвазійної діагностики з біохімічним і цитогенетичним дослідженням діагностовано природжену та хромосомну патологію плода у 17,6 % вагітних. Показано вищу на 9,8 % результативність цитогенетичного дослідження амніотичної рідини від біоптатів хоріона та плаценти та менший ризик виникнення самовільного викидня після амніоцентезу, який становить 2,5 % та 5,9 % за біопсії хоріона та плаценти відповідно.
2. Вплив перфторану на вираженість постреанімаційної енцефалопатії в ранньому та віддаленому періодах
         Дисертацію присвячено питанням обгрунтування та впровадження до практичної медицини нового методу інтенсивної терапії хворих на постреанімаційну енцефалопатію з використанням перфторану та методу прогнозування можливості виживання на підставі вивчення тяжкості загального стану, ступеня пригнічення свідомості, біохімічних маркерів ушкодження нейронів у ранньому та психоневрологічного статусу у віддаленому періодах після клінічної смерті. Вперше за умов клініки показано, що включення перфторану до комплексу інтенсивної терапії в перші 6 годин постреанімаційного періоду призводить до скорочення коматозного періоду,зменшує вираженість неврологічних ускладнень та покращує якість життя у віддаленому періоді. Доведено можливість прогнозування виживання за вихідними величинами клінічного індексу тяжкості стану, глюкози крові та глибиною пригнічення свідомості.
3. Знайдено документiв:        7644
Представлено документи: 1001 - 1100
4. Етапність формування і розповсюдженість алергійних захворювань у дітей м.Києва за уніфікованою методикою ISAAC
         Встановлено розповсюдженість бронхіальної астми (БА), алергійного риніту (АР) та атопічного дерматиту (АД) серед дітей Києва за уніфікованою методикою ISAAC (I - II фази). На підставі аналізу результатів шкірного алергологічного тестування, бронхіальної гіперреактивності за показниками функції зовнішнього дихання і концентрацією загального IgE, поширенням візингу і БА, риносинусопатій та АР, дерматозів і АД, віково-статевих особливостей проявів клініки та об'єктивних маркерів вивчено етапність формування, а також еволюції даних захворювань. Досліджено взаємовідносини візингу і БА, риносинусопатій та АР, дерматозів, а також АД. Виявлено головні чинники ризику, які діють на кожному етапі формування та особливості їх зв'язку з об'єктивними маркерами. Рекомендовано створювати групи ризику щодо формування алергійних захворювань первинними ланками медичної допомоги дітям та провести алергологічну паспортизацію з метою контролю за процесом розвитку патології.
5. Знайдено документiв:        7644
Представлено документи: 1501 - 1600
6. Знайдено документiв:        7644
Представлено документи: 1301 - 1400
7. Знайдено документiв:        7644
Представлено документи: 2501 - 2600
8. Клініко-морфофункціональне обгрунтування гормонотерапії аденоміозу
         Вивчено клініко-морфофункціональні особливості аденоміозу за впливу гормонотерапії з метою вдосконалення лікування. Проведено клініко-інструментальні, радіоімунологічні гормональні, цитологічні, морфологічні дослідження, а також статистичний аналіз результатів та клініко-акустичні паралелі у разі аденоміозу з гістологічним обгрунтуванням ехоскопічної картини у зіставленні зі зсувами гормонального балансу залежно від форми та стадії процесу. Запропоновано та науково обгрунтовано метод діагностичного цитологічного контролю ступеня апоптозу як критерію ефективності гормонального лікування аденоміозу. Установлено, що гормонотерапія аденоміозу з урахуванням клініко-ехо-морфофункціональних особливостей процесу, характеру гормональних порушень і цитологічного рівня апопотозу еутопічного ендометрію у динаміці спостереження підвищує ефективність лікування до 72,5 %, що у 1,6 разів достовірно переважає результати від традиційної терапії захворювання за стандартними схемами.
9. Наслідки шигельозів залежно від методів лікування та соматотипів хворих
         Вивчено наслідки гострих шигельозів Флекснера та Зонне залежно від етіотропної терапії хвороби. Досліджено залежності між соматотипом людини та ймовірністю виникнення гострих шигельозів, а також їх наслідками. Відображено залежність ризику виникнення хвороби від певних соматотипів чоловіків і жінок, а також зв'язок між соматотипом хворого та ймовірністю виникненя несприятливих наслідків шигельозу або одужанням у різні терміни. Доведено, що застосування ніфуроксазиду або інтетриксу прискорює зникнення проявів гострих шигельозів, скорочує термін лікування та суттєво знижує ризик виникнення повторного бактеріовиділення, дисбактеріозу кишечнику та інших несприятливих наслідків хвороби у різні строки.
10. Обмін та зв'язок поліамінів з функціонуванням ядерного фактору транскрипції NF-В при пухлинах молочної залози
         Вперше показано чітку кореляцію між ступенем підвищення вмісту ПА у сечі хворих на РМЗ та зменшенням тривалості їх життя.
11. Оптимізація еколого-гігієнічних умов рекреацій Криму
         Встановлено, що рекреаційні резерви традиційних курортів практично вичерпані, що вимагає розвитку більш екологічно придатних для цього нових перспективних курортних зон, таких як західні та південно-східні райони Чорноморського узбережжя, які за санітарно-гігієнічними критеріями віднесені до чистих регіонів. У зв'язку з бактеріальним забрудненням морських вод відзначено різке зростання захворюваності населення на гострі кишкові хвороби, що поряд з дефіцитом питної води загострює епідеміологічний стан курортів. На підставі результатів дослідження розроблено систему оціночних показників пляжів та критеріальну шкалу оцінки їх якості, які об'єктивно відображають санітарно-гігієнічний стан курортів та можуть розглядатися як інтегральний показник оцінки інфраструктури морських курортів, що існує. Зроблено висновок, що подальший розвиток санаторно-курортної сфери у Криму потребує вирішення проблем водопостачання та водовідведення, розробки та затвердження округів та зон санітарної охорони курортних ресурсів, розвитку курортної інфраструктури у перспективних курортних районах.
12. Особливості обміну нейроамінокислот у хворих на гіпертензивну енцефалопатію
         На підставі даних комплексного клінічного, інструментального та біохімічного дослідження виявлено роль співвідношення збудливих і гальмівних нейроамінокислот у прогресуванні гіпертензивної енцефалопатії та формуванні неврологічних синдромів. Виявлено залежність основних біоелектричних ритмів від нейроамінокислотного співвідношення, яка полягає у зниженні потужностей швидкохвильових і підвищенні потужностей повільнохвильових ритмів з підвищенням коефіцієнта глутумат/ГАМК. Обгрунтовано та впроваджено до практики диференційоване призначення ноотропної терапії (пірацетаму, ноофену, гліциседу) залежно від клінічних, біоелектричних і біохімічних змін.
13. Підготовка вчителів іноземних мов на вищих жіночих курсах в Україні (початок ХХ ст.)
         На основі історичних літературних джерел та архівних матеріалів досліджено зміст і організаційні форми професійної підготовки майбутніх учительок іноземних мов на Вищих жіночих курсах, що діяли в Києві, Харкові, Одесі на початку ХХ ст.
14. Причина та механізм явища гіпертонічного кріогемолізу
         Створена теоретична модель гіпертонічного кріогемолізу, який спостерігається при охолодженні клітинної суспензії після попередньої експозиції еритроциту в гіпертонічному розчині непроникаючої речовини. Показано, що пошкодження є результатом деформації, яка виникає в мембрані клітини при дегідратації еритроцитів і внаслідок термотропного структурного перетворення в мембрані, тоді як окремо ці фактори не пошкоджують клітини необоротно в широкому діапазоні швидкостей охолодження та концентрацій позаклітинного гіпертонічного розчину. Чисельні експерименти доводять, що при достатньо великих концентраціях позаклітинного розчину та достатньо швидкому охолодженні клітинної суспензії в мембрані еритроциту може утворюватися макроскопічна пора, і це призводить до необоротного пошкодження клітини. Модель пояснює головні закономірності цього явища, виходячи з невеликої кількості вихідних припущень.
15. Проблема екологізації навчальної програми предметів природничого та гуманітарного циклів
         Визначено ступінь екологізації навчальних програм предметів природничого та гуманітарного циклів для середніх та старших класів загальноосвітньої школи. Доведено фрагментарність подачі екологічних знань. Обгрунтовано необхідність підвищення ступеня екологізації програм. Зроблено висновки щодо доцільності створення нової, більш ефективної, системи подачі екологічних знань з використанням міжпредметних зв'язків.
16. Ультраструктурна морфологія компонентів аерогематичного бар'єру при хронічному бронхіті
         Визначено характер розвитку оборотних і необоротних морфологічних змін у компонентах аерогематичного бар'єру за хронічного бронхіту. Уточнено роль неорганічних частинок у патогенезі даної нозології. Проведено імуногістохімічне дослідження сурфактант-асоційованих білків. На підставі одержаних результатів доведено, що за хронічного бронхіту має місце пошкодження сурфактантної системи легень, обгрунтовано необхідність її корекції заміщувальною сурфактантною терапією, особливо на ранніх етапах розвитку хронічного бронхіту. Встановлено, що кількість неорганічних частинок, що виявляються в компонентах аерогематичного бар'єру на стадіях хронічного катарального та гранулюючого бронхіту є незначною і не відрізняється від неорганічних частинок, що виявляються в аерогематичному бар'єрі хворих контрольної групи. Встановлено, що стадії гнійного та фіброзного хронічного бронхіту характеризуються значною кількістю неорганічних речовин і широким їх хімічним спектром у поєднанні з склеротичними та деструктивними явищами в аерогематичному бар'єрі.
17. Урахування системності функціонального стилю у формуванні комунікативно-стилістичної компетенції студентів-філологів
         Висвітлено питання важливості оволодіння студентами філологічних спеціальностей стилістичними нормами, які формують і розвивають їх комунікативно-стилістичну грамотність.
18. Фізіотерапевтичні методи корекції адаптаційних процесів у студентів, що прибувають на навчання в Крим
         Досліджено можливості застосування ароматерапії препаратом "Поліол" у поєднанні з магнітотерапією з метою корекції адаптаційних процесів в іноземних студентів, що прибувають на навчання в Крим. Проведено порівняльну оцінку адаптаційних процесів із застосуванням даних методів корекції в поєднанні з загартуванням і лікувальною фізкультурою. На підставі визначення адаптаційного потенціалу серцево-судинної системи, аналізу лейкоцитарної формули та нормалізації прооксидантно-антиоксидантної рівноваги встановлено активний вплив обраних методів корекції на перебіг адаптаційних процесів.
19. Внутреннее убранство храма "Усекновения головы Иоанна Предтечи"
          Розглянуто процес відновлення і нового будівництва храмової архітектури та внутрішнє убранство храму "Усічення голови Іоанна Предтечі."
20. Диригентське оркестрове виконавство і вітчизняне аматорське музикування (початок ХІХ ст.)
         Проаналізовано специфіку диригентського виконавства в період культивування академічного колективного музикування в Україні.

Ссылки 1 - 20 из 47318
Следующие >>>
© 2007-2019 vbs.com.ua