От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Перечень материалов: статьи, книги, рефераты...
1. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту
         У збірку вміщено статті, що висвітлюють нові технології фізичного виховання молоді і підготовки спортсменів.ЗМІСТ
2. Способи формування емпатійної культури студентів
         Розглянуто способи формування емпатійної культури студентів. Приділено увагу соціально-психологічному тренінгу, діловій грі, прийомам розігрування ролей, дискусіям, особливостям створення різних ситуацій.
3. Теорія фрагментації та універсальні асимптотики
         Розвинуто теорію сильної фрагментації двовимірних та тривимірних об'єктів з фрактальною межею та побудовано теорію динамічної фрагментації одновимірних об'єктів. У межах теорії сильної фрагментації знайдено весь спектр показників універсальних степеневих асимптотик для функції розподілу фрагментів за розмірами, що реалізуються у природі, у великомасштабній області у межі великих енергій. Показано узгодженість асимптотик з характером поведінки потоку об'єму фрагментів з енергією, що йде на руйнування. На підставі проведеного аналізу одержаних даних експериментів з дроблення скла та граніту за різних прикладених руйнівних навантажень підтверджено узгодженість результатів теорії сильної фрагментації з експериментальними спостереженнями. В теорії одновимірної динамічної фрагментації процес дроблення визначено як розрізування відрізка на більш дрібні частини в дискретному часі за нелінійним детермінованим законом (відображенням відрізка у відрізок). У великомасштабній області одержано дві універсальні асимптотики функції розподілу фрагментів за розмірами залежно від типу режиму реалізованого законом розрізування.
4. Ефективність створення і споживання промислових виробів
         Обгрунтовано методичні положення щодо підвищення ефективності розробки та споживання засобів праці, зокрема електротехнічних виробів (ЕТВ) за конкретних умов експлуатації. Визначено шляхи розвитку електротехнічної промисловості України. Проаналізовано та удосконалено класифікацію методів ціноутворення на промислові вироби з виділенням групи методів, що забезпечують бажану норму прибутку та раціональний рівень цін за найбільш важливими критеріями. Сформульовано теоретичні підходи щодо визначення цін на дану продукцію на базі виявлення зв'язків питомих значень ціни з основними параметрами виробів і можливих відхилень цін у разі зміни рівня економічної ефективності у споживачів і додаткових переваг на підприємствах-виробниках. Удосконалено методи визначення двох ефектів нововведень - попереднього та фактичного. Запропоновано методи визначення величини витрат на ремонти ЕТВ за їх функціонування у схемах управління рухомим складом міськелектротранспорту з урахуванням фактичних характеристик надійності техніки, що досліджується. Наведено методи визначення величини соціально-економічних збитків на відомі ЕТВ. Розроблено методичний підхід щодо встановлення потреби в електротехнічних виробах на їх поточне виробництво та ремонти.
5. Менеджмент комбікормового виробництва України
         Визначено основні напрями маркетингової політики комбікормових підприємств щодо освоєння нових сегментів ринків сировини та комбікормів, а також підвищення їх конкурентоспроможності. Обгрунтовано наукові принципи та програму розвитку інтеграційних процесів у кормовиробництві, а також удосконалення взаємовідносин підприємств щодо виробництва комбікормів, постачальників сировини та сервісних структур, які обслуговують галузь. Запропоновано методичні підходи та алгоритм визначення оптимальної ціни на комбікормову продукцію з урахуванням інтеграційних взаємозв'язків комбікормових підприємств, що дозволить підвищити ефективність і конкурентоспроможність тваринницької продукції. Розроблено методику визначення раціонального поєднання тваринництва та кормовиробництва з використанням елементів кореляційно-регресійного аналізу та модифікованої системи економіко-математичних моделей оптимізації раціонів годівлі тварин у різних природно-кліматичних зонах залежно від наявності кормів та їх поживності. Наведено пропозиції щодо удосконалення державного економічного регулювання розвитку комбікормового виробництва, зокрема, фінансування перспективних проектів розвитку галузі та послідовної реалізації принципу аграрного протекціонізму стосовно учасників виробництва комбікормової продукції.
6. Моделі антисипативного управління у фінансовій діяльності підриємства
: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.03.02 [Електронний ресурс] / Ніколас Димитриу Богоніколос; Харківський національний економічний ун-т. — Х., 2005. — 18 с.: рис. — укp.
7. Організаційно-економічне забезпечення функціонування підприємницької ланки у промисловому секторі економіки
         Досліджено теоретичні підходи до організаційного керування діяльністю підприємницької ланки, визначено основні поняття та категорії процесу керування та його аналітичного забезпечення. Виявлено роль управлінського аналізу в цьому процесі. Розроблено концепцію динамічного керування для підприємницької ланки, що складається з організаційних і економічних заходів щодо забезпечення її функціонування. Сформовано алгоритм проведення управлінського аналізу, адаптований під конкретні цілі системи управління об'єкта дослідження, на базі уточненої класифікації управлінського аналізу. Розроблено методику критеріального добору показників, засновану на матричних методах. Проаналізовано можливість використання сучасних математичних методів інтегральної оцінки функціонування підприємницької ланки в промисловості.
8. Прогнозирование
[Электронный ресурс] / И.Ф. Карташевская // Культура народов Причерноморья. — 2001. — N18, т.1. — С. 114-116 — Библиогр. в конце ст. — рус.
9. Відоме і невідоме в історії інформаційних технологій
         Поняття «інформаційні технології» (ІТ) з'явилося зовсім недавно. Воно виникло у зв'язку з тим, що розробка, виробництво і застосування комп'ютерів, обладнання для інформаційних мереж, периферії і компонентів до них, а також програмного забезпечення перетворюються нині на найважливішу промислову галузь, яка за економічними показниками конкурує з такими галузями, як автомобіле- і авіабудівна, металургійна тощо. І як кожна галузь, вона потребує для свого розвитку ефективних технологій. Прабатьками ІТ були електронні обчислювальні машини, створені в середині ХХ століття. Вони, зі свого боку, спричинили появу «Computer Science»— науки про комп'ютери та «Informatique» — інформатики. Перше поняття виникло у США, друге — в Європі. Власне кажучи, вони позначали одне й те саме — велику галузь теоретичних і прикладних знань, пов'язаних з отриманням, зберіганням, обробкою, передачею і використанням інформації. Саме вони й стали базою для розвитку і становлення ІТ. Перші кроки на шляху до сучасних інформаційних технологій в Україні були зроблені у першій половині ХХ століття. На жаль, деякі з них до останнього часу залишалися «білими плямами» в історії науки. «Оживити» їх, відтворити невідомі або забуті події, пов'язані зі становленням цього «векторного» напряму науки і техніки, — важливе завдання сучасних науковців.
10. Засоби повірки вторинних пристроїв контактної термометрії на основі активних імітаторів опору
         Робота присвячена створенню калібраторів для повірки вторинних засобів вимірювання температури. Запропоновано шляхи побудови ефективних термометричних калібраторів на основі активних імітаторів опору. Створено інженерну методику аналізу та синтезу структур калібраторів електричних величин. Створено ряд пристроїв автоматизованої повірки засобів вимірювання температури.
11. Філософія демократичної державності
         Досліджено державність держави як такої, яка за повнотою реалізації ідеї повинна бути демократією, тому що тільки у цій формі наявне втілення її суті і вона є набільш життєздатним засобом для реалізації сутнісних сил людини. Феномен державної влади народу розкривається через сферу ідеальної реальності, складовою частиною якої вона є. Проаналізовано суть влади, визначено її межові засади, показано прояв демократичної форми влади як цілісності, диференційованої за частинами. Міру одержання свободи розглянуто як правову підставу демократії, яка формулююється у законі як такому, що співпадає з моральним началом людини. Успішність законодавчої творчості залежить від принципів організації державної влади народу та містить принципи деференціації державної влади та принципи реалізації свободи людини з метою забезпечення більш повної реалізації її сутнісних сил. Обгрунтовано, чому у демократичній державі здійснення принципів справедливого правосуддя можливе лише тоді, коли суд знаходиметься "по той бік" влади. Запропоновано критерій визначеності поняття "народ", розкрито структурну єдність державної влади народу за чотирма формами, а саме: контролю - безпосередньої влади народу, організації - законодавчої влади, керівництва - влади президента, управління - виконавчої влади. Устрій державної влади повною мірою відповідає ідеї демократичної державності за умови, коли він оформлюється як похідна від людини. Всі форми влади мають свою дійсність лише в цій єдності, а їх відмінності визначають суть ідеї державності демократичної держави.
12. Синтез механізмів ефективної платіжної політики великого металургійного комплексу
         На підставі результатів проведеного дослідження процесів фінансового менеджменту підприємств металургійної промисловості України розроблено концепцію синтезу механізмів ефективної платіжної політики великого металургійного комплексу на базі принципів адаптивного підходу. Створена концепція дозволяє вчасно уникнути фінансових втрат, зумовлених зміною умов економічного середовища, а також підвищити платоспроможність і фінансову стійкість металургійного комплексу з урахуванням стратегічних цілей розвитку. Запропоновано механізми управління платежами на рівнях стратегічного й оперативного управління, які базуються на організаційно-правових методах і методах економіко-математичного моделювання. Реалізація механізму функціонування інформаційної системи управління платежами великого металургійного комплексу, який передбачає використання сучасних інформаційних технологій і методів синтезу експертних систем, а також забезпечує підвищення ефективності організаційних і економічних процесів управління платежами комплексу у межах формування ефективної платіжної політики.
13. Рослини Бернської конвенції в Україні (поширення, екологія, ценологія та охорона)
         Досліджено види рослин флори України, що занесені до Додатку І Конвенції про охорону дикої флори, фауни та природних середовищ існування в Європі, на підставі вивчення їх географічного поширення в межах країни, еколого-центотичних особливостей і сучасного стану охорони. Відзначено, що флора України нараховує 64 види рослин, занесених до Бернської конвенції, з яких два види не зростають у природній флорі України. Проведено географічний аналіз, описано екологічні та ценотичні особливості видів рослин даної конвенції, надано їх созологічну оцінку згідно категорій рідкісності. Визначено види рослин Бернської конвенції на території природно-заповідного фонду України. Досліджено еколого-ценотичну приуроченість даних видів на підставі методологічних принципів еколого-флористичної класифікації. Наведено синтаксономічну схему рослинних угруповань за участю видів рослин Бернської конвенції, яка включає 31 клас, 40 порядків, 53 союзи, 78 асоціацій та 50 безрангових угруповань. Запропоновано 50 видів включити до Додатку І Бернської конвенції.
14. Формозберігаюче наближення сплайнами з фіксованими вузлами
         Побудовано 3-монотонні сплайни найкращого за порядком наближення 3-монотонних функцій з класичних функціональних класів. Одержано нові оцінки типу Джексона 3-монотонного наближення сплайнами з рівновіддаленими та чебишевськими вузлами. Зауважено, що раніше було відомо лише конструкцію квадратичного 3-монотонного сплайну з рівновіддаленими вузлами. Доведено, що довільний 3-монотонний сплайн з фіксованими вузлами степеня не менше 3-х, що наближує деяку 3-монотонну функцію, завжди можна модифікувати таким чином, щоб одержати 3-монотонний сплайн з тими ж вузлами і того ж степеня, що є двічі неперервно-диференційованою, і зберігає порядок наближення. Одержано 3-монотонний сплайн мінімального дефекту четвертого степеня з рівновіддаленими вузлами, що забезпечує відповідну оцінку наближення. Визначено, що конструкції функцій, що "погано" наближуються зі збереженням форми, є незалежними від кількості вузлів наближуючих сплайнів і степеня n багаточленів. Раніше відомі приклади будувались для кожного n окремо.
15. Функціональні моделі та метричні вузли для операторів, що близькі до нормальних
         Розроблено єдиний підхід для вивчення операторів, близьких до нормальних, за допомогою розкладання оператора на дійсну й уявну частини та полярного розкладання. Введено відповідні метричні вузли та їх визначальні функції, які є повними унітарними інваріантами належних вузлів. Побудовано сингулярні інтегральні моделі, доведено існування символів для них, одержано задачі Рімана - Гільберта, що зв'язують сильні межові значення визначальних функцій з характеристичними функціями. За допомогою визначальних та характеристичних функцій побудовано мозаїки та принципальні функції Пінкуса, а також вивчено їх зв'язки з символами та загальними символами. Одержано нові формули слідів, розроблено зв'язок принципальних функцій з індексом оператора T - zI, досліджено носії принципальних функцій. Побудовано функціональні моделі самоспряженого абсолютно неперервного сингулярного інтегрального оператора та деяких класів несамоспряжених операторів у вигляді множення на незалежну змінну. Введено поняття сингулярного метричного вузла та його характеристичної функції, на основі якого побудовано унітарну дилатацію еволюційного оператора, що відповідає диференціальному рівнянню зі змінним дисипативним оператором, вивчено відповідні хвильові оператори та оператор розсіяння.
16. Вибір методу відкритої пластики двобічних пахових гриж
: автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.03 [Електронний ресурс] / Микола Володимирович Манойло; АМН України; Інститут хірургії та трансплантології. — К., 2006. — 20 с. — укp.
17. Вплив секрекції аглютиногенів системи АВО (секреторства) на перебіг та лікування інфекцій сечостатевих шляхів у чоловіків
         Вперше в клінічній практиці використано методику визначення ступеня секреторства для дослідження місцевого імунітету. Встановлено зв'язок між типом перебігу інфекції сечостатевих шляхів у чоловіків (ІССШЧ) та їх здатності до хронізації, а також зі ступенем секреторства. Вперше проведено дослідження та з'ясовано природу протективного ефекту секреторства, що полягає в утворенні на поверхні клітин уроепітелію секреторів шару з аглютиногенів, які не дають збудникам ІССШЧ наблизитися до клітин уроепітелію та відтворити запальний процес. Вперше встановлено зв'язок між ступенем секреторства й імунологічною відповіддю пацієнта на інфекційного збудника.
18. Ефективність вітректомії з лазеркоагуляцією та газовою тампонадою в лікуванні діабетичного макулярного набряку
         Визначено критерії неефективності лазеркоагуляції у разі діабетичного макулярного набряку (ДМН), найбільш значущими з яких є наявність вітреоретинальної тракції, епіретинальної мембрани, фовеального та дифузного макулярного набряків, а також помутніння середовищ ока будь-якого ступеня. Установлено, що застосування вітректомії у випадку ДМН дає змогу усунути вітреоретинальну тракцію, регресію макулярного набряку та процес проліферації. Уперше доведено, що сумісне використання вітректомії з лазеркоагуляцією, а також газовою тампонадою підвищує частоту повного розсмоктування набряку у ранньому післяопераційному періоді.
19. Ефективність внутрішньоартеріального введення спазмалітичних препаратів в лікуванні передньої ішемічної нейропатії та ішемічних тромбозів вен сітківки
         Дисертацію присвячено проблемі лікування передньої ішемічної нейропатії та ішемічних тромбозів вен сітківки. Запропоновано метод фракційного внутрішньоартеріального введення спазмалітичних препаратів на фоні традиційної консервативної терапії. Зроблено порівняльну оцінку ефективності запропонованої методики та традиційної консервативної терапії з внутрішньовенним введенням спазмалітичних препаратів. Доведено, що запропонована методика дозволяє підвищити показники гемодинаміки у басейні очної артерії та тонографічні показники, а також досягти більш високих функціональних результатів після лікування та у віддалені строки спостереження (4 роки) порівняно з традиційною консервативною терапією.
20. Енергетичний стан печінки при гіпотермічному зберіганні та нормотермічній реперфузії
         З використанням методів порівняльного аналізу енергетичного стану печінки щурів уперше показано особливості змінювання процесів дихання й окиснюваного фосфорилювання мітохондрій після довготривалого гіпотермічного зберігання (ГЗ) печінки у розчинах різного складу та подальшої нормотермічної реперфузії (НР). Установлено, що у разі ГЗ печінки у сахарозо-вміщувальному розчині (СВР) підвищується дихальна активність мітохондрій, яка зберігається протягом 24 год консервації. Показано, що розвиток ушкоджень системи окиснюваного фосфорилювання мітохондрій після ГЗ печінки у двох середовищах має загальні закономірності. З'ясовано, що альбумін, який міститься у складі СВР, сприяє збереженню високих функціональних параметрів мітохондрій та ефективно запобігає роз'єднанню дихання й окиснюваного фосфорилювання за умов ГЗ і НР. У процесі моделювання фізіологічних умов у разі реперфузії органу одержано високі показники збереження та швидкості відновлення енергетичного обміну печінки після консервації у СВР.

Ссылки 1 - 20 из 47318
Следующие >>>
© 2007-2017 vbs.com.ua