От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Перечень материалов: статьи, книги, рефераты...
1. Формування оптимальної структури функціональної підготовленності борців високої кваліфікації
: автореф. дис... канд. наук з фіз. виховання та спорту: 24.00.01 [Електронний ресурс] / Тарас Григорович Данько; Національний ун-т фізичного виховання і спорту України. — К., 2009. — 23 с. — укp.
2. Пружний контакт тіл з узгодженими поверхнями за наявності газорідинного заповнювача міжконтактних просвітів
         Досліджено контактну взаємодію півнескінченних тіл з узгодженими поверхнями за наявності міжповерхневих зазорів, заповнених рідиною та газом, з урахуванням перепаду тисків між ними, зумовленого поверхневим натягом рідини. Сформульовані контактні задачі зведено до сингулярних інтегральних рівнянь відносно функції висоти міжконтактних зазорів і системи трансцендентних рівнянь відносно довжини зазору та ділянки з рідиною та тиску рідини та газу, одержаних з рівняння стану стисливої рідини, рівняння Клапейрона - Менделеєва для газу, умов плавного змикання берегів зазору та формули Лапласа, що описує стрибок тисків у двох субстанціях. Побудовано аналітично-числові розв'язки нових контактних задач для тіл з плиткими тунельними виїмками різного профілю та міжповерхневими містками змочувальної або незмочувальної рідини на краях або посередині зазору та газу в його іншій частині. Розглянуто взаємодію тіл, одне з яких має регулярну систему поверхневих виїмок, зазори між якими заповнені рідиною або газом, та досліджено вплив заповнювача на контактне зближення у такій структурі. Розв'язано просторові контактні задачі для півпросторів з еліптичним у плані зазором між ними, цілком заповненого рідиною чи газом, або частково заповнений рідиною.
3. Діагностика та лікування епендимом ділянки кінського хвоста
         На підставі результатів спостережень за хворими з епендимомами ділянки кінського хвоста досліджено проблему покращання результатів їх хірургічного лікування завдяки своєчасному застосуванню сучасних методів діагностування, диференційованого використання новітніх нейрохірургічних технологій з урахуванням гістологічного варіанта епендимоми та її топографо-анатомічного розташування. Вивчено гістологічні особливості, ступені диференціації епендимом кінського хвоста. Виявлено міксопапілярний гістологічний варіант пухлини у 33-х (45 %) хворих (grade I), клітинно-відростковий - у 11-ти (15 %), папілярний - у 5-ти (7 %) пацієнтів (grade II), анапластичний - у 25-ти (34 %) (grade III). Проведено клінічний розподіл епендимом ділянки кінського хвоста залежно від варіантів топографо-анатомічного розташування. З застосуванням спондилографії уточнено ступінь інформативності рентгенологічних і за допомогою комп'ютерної та магнітно-резонансної томографії - нейровізуальних - методів за умов діагностування епендимом кінського хвоста та кінцевої нитки спинного мозку. Розроблено шкалу та критерії оцінювання якості життя хворих з епендимомами ділянки кінського хвоста, проведено її аналіз у до- та післяопераційному періодах. Визначено оптимальну тактику діагностування та лікування епендимом кінського хвоста та кінцевої нитки спинного мозку. З'ясовано залежність результатів хірургічного лікування від ступеня анаплазії пухлини та радикальності її видалення.
4. Особливості порушень когнітивних функцій у хворих на розсіяний склероз
: автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.04 [Електронний ресурс] / Олена Євгенівна Гант; Харківська медична академія післядипломної освіти. — Х., 2009. — 20 с. — укp.
5. Профілактика інфекційних ускладнень при відкритих ушкодженнях надп'ятково- гомілкового суглоба
: автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.21 [Електронний ресурс] / Володимир Григорійович Бець; Державна установа "Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М.І.Ситенка АМН України". — Х., 2009. — 18 с. — укp.
6. Стан імунитету у хворих на мікробну екзему з мікогенною алергією
         Досліджено стан імунітету у хворих на мікробну екзему з мікогенною алергією. За результатами дослідження виявлено зв'язок наявності хворих на хронічну мікробну екзему (ХМЕ) підвищеного рівня специфічного імуноглобуліну класу E (IgE), IgG4 до алергенів непатогенних і умовно-патогенних грибів: Mucor racemosus, Alternaria tenuis, Candida albicans, Penicillium notatum, Cladosporium herbarum, Aspergillus fumigatus на стан основних показників клітинного та гуморального імунітету. Досліджено рівень специфічного імуноглобуліну E до алергенів окремих грибів у хворих на ХМЕ. У більшості з обстежених хворих установлено підвищення рівня специфічного IgE до алергенів Penicillium notatum - 39 %, за цього середній рівень показників виявися збільшеним удвічі. У 58 % хворих з встановленим підвищеним рівнем специфічного IgE виявлено чутливість до двох і більше алергенів грибів. Одержано вірогідні дані, які свідчать за наявності в пацієнта сенсибілізації до Penicillium notatum чутливість до одного з інших алергенів грибів. Досліджено рівень специфічного IgG4 до алергенів окремих грибів у хворих на ХМЕ. Встановлено в 95,7 % з обстежених хворих підвищення рівня специфічного IgG4 до одного з досліджених алергенів. У 47 % хворих виявлено підвищений рівень специфічного IgG4 до алергенів Mucor racemosus. Досліджено імунну систему у хворих на ХМЕ з підвищеним рівнем специфічного IgE та специфічного IgG4. За цього встановлено, що рівень CD3+ та CD20+ клітин має тенденцію до зниження, показники IgA і IgM - до зниження. Під час проведення кластерного аналізу у більшої кількості випадків виявлено підвищений рівень IgE до одного чи більше алергенів грибів, пов'язаний з з показниками імунограми.
7. Міфопоетичний світ Роберта Грейвса
: автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.04 [Електронний ресурс] / Едіс Каримівна Джапарова; Таврійський національний ун-т ім. В.І.Вернадського. — Сімф., 2009. — 24 с. — укp.
8. Профанация демократии
         Статья посвящена критическому рассмотрению демократии как формы общественного устройства. Составляющие институты демократии иногда понимаются только как видимость народовластия. В статье исследуется феномен упрощения демократии наивным сознанием, которая превращается в поверхность. При рассмотрении закона как поверхности ведущее значение приобретает запрещение, а не разрешение, в результате чего возникает коррумпированность власти. Поверхность свободы слова связана с отсутствием наличия продуктивной обратной связи институтов власти и общества. Негативное влияние конкуренции возникает при условии, когда теряется сущность богатства при его использовании. Принцип большинства как поверхность возможен, если другой политический субъект рассматривается как вещь. Недостатки плюрализма особенно очевидны, когда в полифонии голосов власти отсутствуют два уравновешивающих голоса. Поверхностное равенство приводит к господству субъективности, а непродуктивность деления властей - к отсутствию рационально обоснованных решений. Выборность как поверхность становится причиной того, что основанием для признания является имидж политика. Видимость самоуправления ограничена только создания благоприятной среды обитания. Национальные интересы как поверхность становятся источником тотального господства.          Стаття присвячена критичному розгляду демократії як форми суспільного устрою. Іінститути демократії іноді розуміються тільки як видимість народовладдя. В статті досліджується феномен спрощення демократії наївною свідомістю, яка перетворюється на поверхню. При розгляді закону як поверхні провідне значення придбаває заборона, а не дозвіл, внаслідок чого виникає корумпованість влади. Поверхня свободи слова пов'язана з відсутністю наявності продуктивного зворотного зв'язку інститутів влади і суспільства. Негативний вплив конкуренції виникає при умові, коли втрачається єство багатства при його використовуванні. Принцип більшості як поверхня можливий, якщо інший політичний суб'єкт розглядається як річ. Недоліки плюралізму особливо очевидні, коли в поліфонії голосів влади відсутні два врівноважуючі голоси. Поверхнева рівність приводить до панування суб'єктивності, а непродуктивність розподілу властей - до відсутності раціонально обґрунтованих рішень. Виборність як поверхня стає причиною того, що підставою для визнання є імідж політика. Видимість самоврядування обмежена тільки створення сприятливого середовища існування. Національні інтереси як поверхня стають джерелом тотального панування.          An article is devoted to the critical consideration of democracy as forms of public device. Making institutes of democracy are sometimes understood only as visibility of democracy. A phenomenon of simplification of democracy by the naive consciousness is explored in article, which grows into surface. In case of consideration of law as surfaces the leading value acquires prohibition, instead of permission, as a result corruption of power arises up. A surface of freedom of speech is related to absence of presence of productive feed-back of institutes of power and society. The negative influencing of competition arises up at condition, when essence of riches in case of his use is lost. Principle of majority as a surface is possible, if other political subject is considered as a thing. Lacks of pluralism are especially obvious, when two counterbalancing voices are absent in polyphony of voices of power. The superficial equality results in domination of subjectivity, and unproductiveness of division of power - to absence of rationally grounded decisions. Elective as a surface becomes a cause of that, that foundation for confession is an image policy. Visibility of self-government is limited only creations of favorable environment of dwelling. The national interests as a surface become a source of total domination.
9. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту
         У збірку вміщено статті, що висвітлюють нові технології фізичного виховання молоді і підготовки спортсменів.ЗМІСТ
10. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту
         У збірнику №10 представлені статті з проблем психології і фізіології авіаційних фахівців; фізичного виховання дітей молодшого віку, школярів, студентів, дорослих; національної педагогічної школи; футболу; бейсболу.ЗМІСТ
11. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту
         У збірнику №11 представлені статті з проблем: футбол, комп'ютерна психодіагностика, лікувальна гімнастика, психологічний тренінг, педагогіка, управління, боротьба, інформатика.ЗМІСТ
12. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту
         У збірку вміщено статті, що висвітлюють нові технології фізичного виховання молоді і підготовки спортсменів.ЗМІСТВиноградський Б.А., Ковальчук А.М. Комп'ютерно-вимірювальний комплекс хронометрування техніко-тактичних дій стрільців у швидкісних стрілецьких вправах   (С. 3)Курнишев Ю.А. Система комплексної теоретико-практичної підготовки як один із шляхів підвищення ефективності навчального процесу студентів факультету фізичного виховання   (С. 8)Щербей М.В. Методологія оцінки рівня фізичної підготовленості учнів середньої загальноосвітньої школи   (С. 12)Губка П.І., Іванов В.І., Корнієнко О.Д. Мотивація до оздоровчої діяльності студентів   (С. 15)Бенсбаа Абделькрим Педагогические основы методики развития двигательной функции школьников при формировании осанки   (С. 19)Латышев С. В., Чочарай З.Ю., Езан В.Г. Совершенствование тактико-технических действий в партере борцов вольного стиля   (С. 23)Власенко С.А., Носко Н.А. Сравнительный анализ влияния уроков с режимами "А" и "В" и задачами действия № 1, 2, 3 на развитие отдельных показателей специальной работоспособности лыжников-гонщиков   (С. 27)Луценко Д.Ю. Уровень физического и функционального состояния женщин, занимающихся фитнессом   (С. 32)Лисенчук Г.А. Особенности отбора футболистов на этапах многолетней подготовки   (С. 39)Романенко В.А. Скоростно-силовая подготовка как фактор коррекции психических расстройств у начинающих дзюдоистов   (С. 46)
13. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту
         У збірнику №24 представлені статті з проблем спортивних ігор; історії педагогіки; фігурного катання; фізичного виховання молоді; лижного спорту; медичного забезпечення спорту; філософських аспектів спорту; важкої атлетики.ЗМІСТ
14. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту
         У збірку вміщено статті, що висвітлюють нові технології фізичного виховання молоді і підготовки спортсменів.ЗМІСТ
15. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту
         У збірнику №3 представлені статті з проблем: фізичне виховання студентів, футбол, фізична підготовка військовослужбовців, фізична підготовка спортсменів.ЗМІСТ
16. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту
         У збірку вміщено статті, що висвітлюють нові технології фізичного виховання молоді і підготовки спортсменів.ЗМІСТ
17. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту
         У збірнику №6 представлені статті з проблем волейболу; фізичного виховання школярів, військовослужбовців, студентів, інвалідів; баскетболу; плавання; керування фізичною культурою і спортом; баскетболу; психології взаємин.ЗМІСТ
18. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту
         У збірнику №6 представлені статті з проблем: важка атлетика, підготовка кадрів, психологія, гандбол, лікувальна фізична культура, футбол, біохімія, спорт ветеранів.ЗМІСТ
19. Прояв та корекція ризику у студентів, які навчаються за різними освітньо-професійними програмами
         Досліджено особливості прояву ризику у студентів, які навчаються за різними освітньо-професійними програмами та розроблено цілеспрямовану систему його корекції. Уточнено суть поняття "ризик", концептуальні уявлення, що дозволяють зрозуміти механізми й умови його виникнення. Показано, що ризик є інтегральною властивістю особистості, яка грунтується на емоційно-вольових, інтелектуальних та інших ознаках, внаслідок яких, людина потрапляє до небезпечних ситуацій та прагне вийти з них. Розроблено тести для з'ясування проявів ризику у студентів у різних галузях діяльності. У психодіагностичному дослідженні встановлено, що вираженість ризику у студентів детермінується комплексом різних властивостей особистості, визначивши які можна підвищити ефективність процесу корекції його небажаних проявів.
20. Стильове оновлення мистецтва в 1950-ті роки і його культурно-парадигматичний зміст
         Узагальнено дані про особливості культурних процесів середини ХХ ст., відзначеного молодіжним рухом і відповідними тенденціями "проcтоти вираження" у сфері мистецтва, у тому числі в мас-культурному його виявленні.

Ссылки 1 - 20 из 47318
Следующие >>>
© 2007-2017 vbs.com.ua