От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Перечень материалов: статьи, книги, рефераты...
1. Культурно-філософський постмодерн Ф.Джеймісона: неомарксистський проект
         Розкрито філософські засади постмодерністського вчення Ф.Джеймісона у контексті неомарксистської спрямованості. Висвітлено особливості формування постмодернізму в американській філософській традиції. Виявлено вплив марксизму та неомарксизму на формування філософських поглядів Ф.Джеймісона. Розкрито зміст джеймісонівської ідеї постмодернізму як "логіки культури пізнього капіталізму". Визначено основні риси постмодернізму за Ф.Джеймісоном.
2. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту
         У збірку вміщено статті, що висвітлюють нові технології фізичного виховання молоді і підготовки спортсменів.ЗМІСТ
3. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту
         У збірнику №10 представлені статті з проблем психології і фізіології авіаційних фахівців; фізичного виховання дітей молодшого віку, школярів, студентів, дорослих; національної педагогічної школи; футболу; бейсболу.ЗМІСТ
4. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту
         У збірнику №24 представлені статті з проблем спортивних ігор; історії педагогіки; фігурного катання; фізичного виховання молоді; лижного спорту; медичного забезпечення спорту; філософських аспектів спорту; важкої атлетики.ЗМІСТ
5. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту
         У збірнику №5 представлені статті з проблем: фізична підготовленість студентів та дітей, важка атлетика, військова фізична підготовка, управління фізкультурними організаціями, сім'я та школа, легка атлетика, боротьба.ЗМІСТ
6. Психологія дії, що організує життя
         Проведено методолого-теоретичне й експериментальне дослідження психологічних особливостей дій щодо організації життя людини. Розглянуто склад дій з вираженою зовнішньою компонентою: пошуку інформації про проблемні ситуації (ПС); планування поведінки та діяльності в ПС; пошуку способів розв'язання актуальної ПС; адаптації до ПС. Проаналізовано дії з вираженою внутрішньою компонентою: аксіологічної оцінки ПС, емоційно-вольової регуляції в ПС, дезактивуючі вольові дії в ПС, а також дії з резюмуванням ПС. На підставі розробленої класифікації дій людини з організації її життя одержано експериментальні дані, які дають змогу робити висновки щодо типології подолання ПС.
7. Трансформація релігійно-моральної проблематики в нігілістично орієнтованому екзистенціалізмі
         Проаналізовано релігійно-моральну проблематику в нігілістично орієнтованому екзистенціалізмі та вітчизняному екзистенціалістському філософуванні. Виявлено трансформацію релігійних і моральних феноменів у релігійній філософії С. Кіргегора та у французькому атеїстичному екзистенціалізмі. Встановлено екзистенціалістські мотиви та їх специфіку у бутті української культури. Розкрито принципи релігійнго-моральних суперечностей в екзистенціалістській філософії, а також своєрідність експлікації зазначених питань в роботах українських філософів. Розкрито релігійні та моральні проблеми у літературно-філософських творах Б. Антоненка-Давидовича, В. Підмогильного, М. Хвильового та з'ясовано співзвучність багатьох їх екзистенціалістичних положень філософським інтенціям європейського екзистенціалізму.
8. Економічні взаємовідносини бурякосійних господарств з цукровими заводами
         Досліджено питання суті економічних взаємовідносин бурякосійних господарств з цукровими заводами. Систематизовано чинники цих відносин з урахуванням макро- та мікроекономічних факторів їх формування. Визначено перспективи розвитку бурякоцукрового виробництва та розміри оптимальної сировинної зони цукрових заводів регіону з використанням запропонованої методики визначення пріоритетних районів виробництва даної сировини. Обгрунтовано механізм формування та розвитку економічних відносин на підставі розподілу грошової виручки від реалізації цукру. Наведено пропозиції щодо перенесення строків збирання цукрових буряків на більш пізній час з метою збільшення маси коренів. Розраховано нормативну собівартість 1 т даних буряків як мінімального рівня ціни цукросировини. Розкрито суть поняття "економічні взаємовідносини" як взаємодії господарюючих суб'єктів за конкретних умов певного стану розвитку економіки країни. Систематизовано договірні зобов'язання та здійснено рекомендації щодо удосконалення умов договорів між виробниками та переробниками цукросировини у період реформування аграрного сектору економіки. Уперше на регіональному рівні запропоновано схему регулювання бурякоцукрового підкомплексу.
9. Кредитні бюро і бюро економічної інформації у польській банківській системі
         Несолідність у бізнесі - явище, відоме в цілому світі, проте в країнах з розвинутою економікою напрацьовано доволі ефективні механізми й інституції, що обмежують недобросовісність у господарських стосунках. В економічних системах, які тільки розвиваються, а до цієї категорії можна віднести нових членів Європейського Союзу, і ще більшою мірою, Україну, чимало відомих фірм, банків і страхових компаній несуть величезні збитки від недобросовісних контрагентів і несолідних боржників. Розкрито досвід боротьби з цим явищем у польській економіці.
10. Структура системи інтерактивного моделювання методів ручної і машинно-ручної праці
         Проаналізовано існуючі підходи до нормування ручної та машинно-ручної праці, виявлено їх переваги та недоліки. Доведено необхідність застосування базових систем мікроелементних нормативів (зокрема БСМ-1) з метою створення єдиної нормативної бази за умов існування різних типів виробництва. Розроблено методи та моделі, що дають змогу значно зменшити трудомісткість нормування в порівнянні з існуючими підходами до нормування за БСМ-1 і довести її до рівня, що прийнятий для серійного та штучного виробництва. При цьому можливе збільшення точності нормативів у порівнянні зі спрощеними підходами в кілька разів. Розроблено метод визначення відхилень тривалості процесів праці за умов заданих відхилень його факторів. Для досягнення цих результатів використано методи імітаційного моделювання, експертні системи, інтерактивне моделювання. Розроблено структуру системи та її складових, визначено їх функції та взаємозв'язки.
11. Удосконалення процесів формування власності на повітряному транспорті
         Проведено аналітичний огляд зарубіжних і вітчизняних досліджень, присвячених проблемам визначення власності, формування прав власності, трансакційних трансформаційних витрат на повітряному транспорті. Досліджено діяльність суб'єктів повітряного транспорту промислово розвинених країн світу, за результатами якого виявлено загальгоосвітні тенденції формування прав і суб'єктів власності, використання об'єктів власності, способів досягнення синергетичного ефекту в галузі повітряного транспорту. Визначено особливості встановлення прав власності, формування об'єктів і суб'єктів власності, їх організаційного та юридичного оформлення на повітряному транспорті. Наведено визначення поняття "циліндр власності" авіакомпаніями власності суб'єктів повітряного транспорту. Запропоновано модель процесу формування та використання власності у даній галузі. Розглянуто поняття якості та ефективності власності.
12. Питання реформування адміністративного процесу в Україні
         Висвітлено зміст процесу адміністративно-правового регулювання процесуальних відносин в Україні, його структуру й основні напрями реформування та оновлення. Систематизовано принципи адміністративного процесу. Внесено пропозиції щодо процедури прийняття адміністративно-правових нормативних актів органів виконавчої влади, впровадження з вирішення справ за заявами, скаргами та прийняття індивідуальних адміністративних актів, а також оновлення правового регулювання провадження у справах про адміністративні правопорушення. Розроблено ряд пропозицій щодо вдосконалення теорії та практики адміністративного процесу, реалізації норм адміністративно-процесуального права, запровадження в Україні адміністративної юстиції та порядку розгляду справ адміністративними судами.
13. Розвиток прав жінок УРСР: національний та міжнародний аспекти (1917 - 1991 рр.)
         Висвітлено сучасні методологічні підходи щодо вивчення прав жінок та способів їх реалізації за різних політико-правових доктрин. Здійснено поглиблений аналіз стану дослідження даної наукової проблеми у вітчизняній історіографії. Охарактеризовано положення української радянської Конституції 1919 р., 1929 р., 1937 р. та 1978 р. як базові норми розвитку основних прав і свобод жінок. Проаналізовано законодавчі акти 1917 - 1991 рр. щодо нормування політичних, шлюбно-сімейних, трудових та освітніх прав жінок. Розглянуто процес формування міжнародного співробітництва та охарактеризовано міжнародно-правові зобов'язання України як члена ООН у сфері захисту прав жінок, набутих державою у 1945 - 1991 рр. Оцінено ефективність здійснюваної в УРСР державної політики щодо законодавчого забезпечення прав жінок.
14. Вища школа регіону як об'єкт соціального прогнозу
         Дисертація присвячена проблемі регіоналізації системи вищої освіти України в період трансформації суспільства і прогнозуванню її подальшого розвитку. У роботі розглядаються специфічні особливості територіального раціонального розміщення системи вищої освіти України. Введено поняття "освітнього регіону". Зазначені основні "проблемні синдроми" кризових процесів у вітчизняній системі вищої освіти і висунені цілі трьох рівнів дезагрегації регіональної моделі вищої школи. Оптимізація процесу цілепокладання на регіональному рівні зачіпає організаційні, структурні та змістовні аспекти системи вищої освіти регіону. Обгрунтовані основні критерії і принципи реформування системи вищої освіти з урахуванням регіональних особливостей. В якості механізму впровадження регіональної моделі вищої освіти запропоновані науково-освітньо-виробничі "парки".
15. Освіта: формування структури чи розвиток функцій?
         Зазначено, що на відміну від спеціальних та природничих наук, де студентів прийнято орієнтувати на практичне застосування одержаних знань, викладання соціальних та гуманітарних дисциплін в Україні відбувається у формі лише накопичення певної суми знань. Така модель викладання зорієнтована на утворення інформаційної структури і не дає розвитку функцій з активного використання набутих знань. Проаналізовано причини поширення такого структурно зорієнтованого викладання та дано рекомендації з переорієнтації викладання соціально-гуманітарних курсів з утворення структур на розвиток функцій.
16. Соціально-адекватний менеджмент: концептуалізація моделі
         Визначено сутність, структуру та зміст соціально-адекватного менеджменту, його роль в аспекті трансформаційних процесів, що відбуваються в українському суспільстві. З точки зору адекватного менеджменту проаналізовано типи соціальних організацій, стилі управління та визначено умови набуття останніми ознак соціальної адекватності. Розглянуто питання адекватності психологічного типу менеджера управлінським функціям, забезпечення професіографічних досліджень управлінської діяльності, розроблено професіограму менеджера. Розкрито соціально-психологічні умови впровадження моделі соціально-адекватного менеджменту з урахуванням головних рис національного менталітету та його регіональних складових.
17. Вміст тіобарбітуратреактивних речовин в насінні озимої пшениці в зв'язку з його життєздатністю за різних умов зберігання
         Вивчено мінливість морфофізіологічних показників життєздатності й інтенсивності пероксидного окиснення ліпідів (ПОЛ) в окремих органах насіння озимої м'якої пшениці сорту Обрій різних років урожаю, нерівнозначних за метеорологічними умовами вирощування та зберігання. Досліджено вплив шести різних режимів зберігання на харатер мінливості енергії проростання, схожості, сили росту насіння, структури та якості його проростків, концентрації ексудативних цукрів та вмісту ТБК-реактивних продуктів в цілих зернівках, зародках та зернівках без зародків. Визначено вміст ТБК-реактивних речовин у насінні, яке втратило життєздатність внаслідок несприятливих умов зберігання. Досліджено мінливість вмісту ТБК-реактивних продуктів у насінні різної життєздатності за його бубнявіння. Отримані результати свідчать про інформативність застосування ТБК-тесту для оцінки життєздатності насіння озимої пшениці на початкових етапах його проростання.
18. Особливості протеолітичних процесів у травному тракті телят
         Вперше здійснено комплексне дослідження протеолітичної активності протеїназ у вмісті рубця та хімусі 12-палої кишки телят. Визначено вікові особливості даних процесів, субстратну залежність активності протеїназ у даних відділах травного тракту, а також вплив на їх рівень концентрації протонів водню, інгібіторів протеїназ, катіонів та інших модуляторів. Проведено розділення протеїназ рубцевої рідини залежно від молекулярної маси та виявлено деякі їх фізико-хімічні та функціональні особливості. Вивчено властивості частково очищеної нейтральної серинової протеїнази, виділеної із безклітинної рідини рубця телят.
19. Плітка (Rutilus rutilus L.) Каховського водосховища та її промислове значення
: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.10 [Електронний ресурс] / Тимофій Васильович Спесівий; Інститут рибного господарства. — К., 2006. — 20 с.: рис. — укp.
20. Протонна рухливість у модельних білково-нуклеїнових і нуклеїново-нуклеїнових комплексах та її можливе біологічне значення
         Теоретично та експериментально вивчено фізико-хімічні властивості модельних білково-нуклеїнових і нуклеїново-нуклеїнових комплексів, що залежать від протонної рухливості, проаналізовано їх можливу біологічну значущість. Висвітлено елементарні молекулярні механізми управління таутомерним статусом нуклеотидних основ через протонування та специфічну взаємодію з карбоксилат-іоном. Одержано повне сімейство точкових контактів електронейтральної та депротонованої карбоксильної групи амінокислот з низкою канонічних і модифікованих нуклеотидних основ. Показано, що електронейтральна карбоксильна група, на відміну від карбоксилат-іону, не провокує у вакуумі перехід основ у рідкісну таутомерну чи протоновану форму. Встановлено природу структурних переходів полі(C) і полі(dC), спричинених протонуванням. Зафіксовано неканонічні внутрішньомолекулярні H-зв'язки у 6azaCyd та в одноланцюгових полі(A), полі(C) і полі(dC). Досліджено кислотно-лужні властивості низки модифікованих нуклеотидних основ.

Ссылки 1 - 20 из 47318
Следующие >>>
© 2007-2017 vbs.com.ua