От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Перечень материалов: статьи, книги, рефераты...
1. Дослідження логічних схем з використанням шинних та комутаційних елементів
         Досліджено логічні схеми, побудовані з використанням нетрадиційної елементної бази - комутаційних та шинних елементів. Введено поняття шинних функції та елемента. Формально побудовано моделі обчислень, в межах яких можливий синтез обчислювальних схем з використанням комутаційних та шинних елементів, а також проаналізовано деякі граничні властивості даних моделей. Побудовано та досліджено паралельні обчислювальні схеми, призначені для виконання деяких широко вживаних операцій, зокрема, схеми таких операцій, як множення, порівняння, а також модулярне множення та експоненціювання багаторозрядних чисел; на шинних елементах - таких операцій як багаторозрядне порівняння, додавання та множення.
2. Застосування варіювання вибірки у задачах ідентифікації
         Досліджено методи структурно-параметричної ідентифікації апроксимативних моделей, що базуються на варіюванні вибірки. Особливу увагу приділено таким методам, як ковзний контроль та варіювання рядків матриці. На базі одержаних результатів створено апроксимативну модель процесу різання монолітними твердосплавними кінцевими фрезами, призначену для оптимізації геометрії інструменту та режимів різання з метою підвищення стійкості інструменту. Встановлено переваги застосування методу варіювання рядків матриці.
3. Математичний і програмний інструментарій автоматизації процесу перетворення конструкторської документації в електронний вигляд
         Висвітлено питання розвитку, удосконалення та розробки математичного і програмного інструментарію для автоматизації процесу перетворення конструкторської документації в електронний векторний вигляд. Удосконалено методи усунення завад і нормалізації бінарних растрових зображень та на їх базі розроблено алгоритми, що дозволяє усунути малі за площею завади, згладжувати краї ліній. Набули подальшого розвитку методи сегментації бінарних растрових зображень. Розроблено метод виділення примітивів та їх векторизації, що значно скорочує час перетворення креслень в електронний вигляд. Описано метод і розроблено алгоритм усунення дрібних спотворень і розривів ліній, що враховують атрибути виділених примітивів і дозволяють значно підвищити якість векторизації, а також знизити витрати на ручну доробку одержаних креслень.
4. Оптимальне проектування конструкцій антенних опор радіорелейного зв'язку
         Запропоновано розрахункову модель антенної опори. Розроблено методику оптимізації конструктивної форми в системі автоматизованого проектування антенних опор і фундаментів, яка дає змогу суттєво покращити показники економічності та технологічності конструкцій, підвищити якість продукції. Запропоновано методику технікоекономічного аналізу, з використанням якої спроектовано антенні опори мінімальної трудомісткості та вартості виготовлення і монтажу. Розроблено нові оптимальні сталеві опори радіорелейного зв'язку, які є економічними та технологічними у виготовленні. Створено нову конструкцію вузькобазої антенної опори АО-35 для умов міської забудови, технологічну у виготовленні та монтажі.
5. Регулятори та мінімаксні оцінки для параболічних рівнянь зі швидкоосцилюючими коефіцієнтами
         Наведено обмежене оптимальне синтезоване керування в параметричній формі, коли керований процес описується параболічною крайовою задачею та напіввизначеним критерієм якості. Ядро оператора оберненого зв'язку та точка переключення визначаються через деякі ряди Фур'є вихідних функцій. Обгрунтовано наближені синтезованих керування, коли дані ряди урізаються. Наведені результати розповсюджено на системи зі швидкоосцилюючими коефіцієнтами. Розглянуто аналогічні проблеми для задачі оптимальної стабілізації, а також нові постановки задач мінімаксного оцінювання для параболічного рівняння та керування за умов невизначеності на основі побудованих законів параметричного синтезу.
6. Рождение "экологического резонанса"
         Освещается значение и опыт совместной работы госкомэкологии Брянской области с библиотеками по экологическому просвещению населения. По результатам первого всероссийского смотра-конкурса библиотек по экологическому просвещению населения в 1996 году Брянская областная библиотека им. Ф.И.Тютчева была признана победителем, а Новозыбковская и Унечская городские ЦБС стали лауреатами.
7. Розподілена система імітаційного моделювання
         Розроблено теоретичні та практичні основи побудови розподілених систем імітаційного моделювання на базі вдосконалення формального апарату Е-мереж за рахунок застосування додаткових механізмів синхронізації. Описано алгоритми роботи Е-мережевого переходу та планувальника подій у термінах алгебри взаємодіючих послідовно-паралельних процесів. Теоретично обгрунтовано положення про неефективність використання алгоритму класичного послідовного планування подій в Е-мережах за умов розподіленого моделювання. Розглянуто метод синхронізації паралельного виконання Е-мережевих переходів, що використовує NULL-повідомлення для запобігання взаємних блокувань. Проаналізовано розподілену систему імітаційного моделювання багатопроцесорних комп'ютерів, мереж персональних комп'ютерів, MPI-кластерів на основі механізмів підтримки напівнатурного моделювання, технології зберігання Е-мережевих моделей і графічного інтерфейсу користувача. Експериментально досліджено властивості даної системи, доведено достовірність результатів за моделями систем масового обслуговування, оцінено продуктивність системи в різних розподілених середовищах.
8. Розробка сімейства он-лайнових інформаційних ресурсів для телекомунікаційних освітніх середовищ
         Предложена концептуальная модель системы информационных ресурсов (ОИР), разработанная на основании данных анализа требований к он-лайновым ОИР, предъявляемых различными категориями пользователей (обучаемых, преподавателей, администраторов, разработчиков, инфо-брокеров). Модель обеспечивает основу для создания ОИР, способных функционировать в различных телекоммуникационных образовательных средах и поддерживать разнообразные сценарии дистанционного обучения. На основе данной модели разработана система-демонстратор, включающая гетерогенную цифровую библиотеку, семейство специализированных он-лайновых каталогов и набор сервисов, ориентированных на разработчиков и конечных пользователей.
9. Система лінійних антен в одновісному анізотропному середовищі
         У дисертації на основі методу інтегральних рівнянь макроскопічної електродинаміки, узагальнених на одновісне анізотропне середовище, розглянута задача про розсіяння електромагнітних хвиль системою двох тонких лінійних вібраторів, паралельних між собою і довільно орієнтованих щодо осі анізотропії середовища. Із інтегральних рівнянь електродинаміки одержана система сингулярних інтегральних рівнянь для густин струмів, наведених у кожному вібраторі. Ці рівняння зведені до системи рівнянь із малими параметрами і розв'язані методом часткового усереднення. Одержано аналітичні вирази для електромагнітних полів і випромінюваної потужності у далекій зоні. Досліджено струми і діаграми спрямованості по потужності системи симетричних активних і пасивних вібраторів у залежності від анізатропії середовища, розміщення антен у цьому середовищі, а також від геометрії самої антенної системи.
10. Історія племен зрубної спільності
         З використанням результатів дослідження 7624 поховань розроблено концепцію походженння, розвитку та зникнення культур зрубної спільності, (XVII - XII ст. до н. е.). На підставі наявних даних про поховальні ритуали в ареалі зрубної спільності виділено дві археологічні культури - покровську зрубну та бережнівсько-маївську зрубну. Генезу культур зрубної спільності розглянуто в контексті пом'яток передзрубного обрію, пов'язаних своїм походженням з Південноуральським осередком культурогенези. Обгрунтовано дві лінії розвитку культур зрубної спільності та двохетапну періодизацію кожної з них. Порушено питання етнічної належності та позначено історичні долі носіїв культур зрубної спільності, ймовірні напрямки та шляхи міграції цих праіранських племен, їх роль у формуванні культур іраномовних кіммерійців, скіфів, савроматів.
11. Історія фідаїзму у новітній час
         Зазначено, що релігійно мотивовані дії мусульманських релігійно мотивованих терористів перестали бути регіональною проблемою арабських країн і представляють собою загрозу безпеці усього світового товариства. Особливу тривогу викликають суїцидні теракти фідаїв - ісламських терористів-смертників, саме тому особливу увагу приділено аналізу їх ідеології. Наголошено, що дії арабських екстремістів не можна ототожнювати з мусульманською релігією, яка засуджує насильство та терор. Розглянуто соціально-економічні чинники, які сприяють розвитку релігійно мотивованого тероризму в ісламських країнах. Запропоновано термін "фідаїзм" на позначення дій ісламських радикалів. Проаналізовано діяльнясть ісламських терористів-смертників в арабських країнах і на Північному Кавказі, узагальнено наявний досвід боротьби проти фідаїзму.
12. Концепція релігійної влади в шиїзмі (за твором Абу Джа'фара ал-Куліні "Компендіум із богословської науки", Х ст.)
         Вивчено шиїтську концепцію релігійної влади на ранній стадії її формування. Досліджено розділ "Книга богословських доказів" шиїтської збірки переказів "Компендіум з богословської науки", яку уклав ал-Куліні (X ст.). Показано, що твір був головним джерелом інформації для пізніших догматичних праць та являє собою одну з основоположних ланок у ланцюгу розвитку релігійно-політичної літератури шиїтів. Запропоновано найдавніший виклад теорії релігійної влади в шиїзмі на початковій стадії її формування. Зазначено, що перекази, записані ал-Куліні, є узагальненням ідеологічної спадщини дванадцяти імамів. На підставі аналізу змісту твору висвітлено процес розвитку концепції релігійної влади дванадцятників періоду зникнення останнього імама (X ст.). Значну увагу приділено переказам, що висвітлюють шиїтське розуміння історії ісламу та конкретні факти стосовно тогочасних полеміко-догматичних суперечок. Зроблено висновок, що інформація, яку містить джерело, дає змогу визначити початок процесу перетворення шиїзму як політичного угруповання на релігійно-догматичну спільноту.
13. Крымоведение в научном наследии Н.Н. Мурзакевича: биобиблиографический аспект
[Электронный ресурс] / А.А. Непомнящий // Культура народов Причерноморья. — 1999. — N9. — С. 82-87 — Библиогр. в конце статьи: 79 назв. — рус.
14. Общинное и участковое крестьянское землепользование
         Цель статьи – проанализировать реформы, которые проводились на селе в 20 годы ХХ века. Для реализации данной цели необходимо выполнить несколько задач, а именно: показать роль земобществ в решении земельных вопросов и выявить основные формы пользования землей в эти годы.
15. Передача і поділ спадщини в селянських родинах Галичини в XIX - 30-их роках XX ст.
         На підставі архівних і польових джерел, а також узагальнення вітчизняного та зарубіжного історіографічного доробку досліджено основні етапи еволюції та функціонування спадкового права. Проаналізовано вплив економічних і соціально-побутових факторів на формування правової свідомості населення краю, співвідношення звичаєвого та державного права щодо регулювання умов передачі та поділу спадщини, їх взаємозалежність у правничих системах, вплив звичаєвих принципів передачі та поділу спадщини на розвиток селянського господарства.
16. Походження військово-самурайської державності у традиційній Японії (середина 1 тис. до н.е. - ХІV ст. н.е.)
         Дисертацію присвячено феномену походження військово-самурайської державності як результату комплексної цивілізаційної еволюції традиційної Японії. На основі аналізу аутентичних японських і перекладених документів доведено, що режим легітимної самурайської диктатури сформувався у 1392 р. не в якості крайнього засобу збереження кризової державності (що притаманно типовій військовій диктатурі), а як природний результат п'ятиетапного еволюційного суспільно-політичного розвитку класичної Японії в умовах перманентного багатовладдя, кланової "правової держави" та неефективності місцевого різновиду цивілізаційної системи китайсько-конфуціанського типу. В роботі висловлені рекомендації стосовно використання позитивного досвіду класичного японського державотворення в реформуванні суспільно-політичної структури сучасної України.
17. Резолюция генеральной ассамблеи ООН № 181
         При написании статьи, на наш взгляд, необходимо поставить следующую цель: показать сохраняющуюся законность резолюции по разделу Палестины. Для выполнения этой цели были поставлены определенные задачи: во-первых, детально рассмотреть историю резолюции о разделе, во-вторых, проследить действия Специальной комиссии ООН по вопросам Палестины (ЮНСКОП), и деятельность специальной комиссии (АdHOC) по рассмотрению палестинского вопроса; в-третьих, доказать легитимность резолюции
18. Розвиток історичної пропедевтики в українській школі
         Розроблено періодизацію розвитку початкової історичної освіти, проаналізовано шляхи генези змісту й практики шкільної історичної пропедевтики, визначено суть поняття "історична пропедевтика", структурні компоненти та принципи, згідно яких на різних етапах шкільництва укладалися початкові курси історії, узагальнено сучасні тенденції у розвитку початкових курсів історії, що дає змогу прогнозувати подальше майбутнє історичної пропедевтики. На підставі тривалого педагогічного спостереження систематизовано класифікацію уроків з початкових курсів історії за типологічними й видовими ознаками, розроблено навчально-методичне забезпечення сучасного пропедевтичного курсу історії України для загальноосвітньої школи. Обгрунтовано доцільність використання навчально-методичних комплексів з історичної пропедевтики. До наукового обігу введено нові документи, історичні факти, які дають змогу створити цілісне уявлення про розвиток шкільної історичної пропедевтики.
19. Роль народної ініціативи в розвитку початкової та середньої освіти на Лівобережній Україні в 1825 - 1860 рр.
         Розглянуто внесок меценатів і благодійників у становлення та розвиток початкових і середніх навчальних закладів на Лівобережній Україні в 1825 - 1860 рр. Вперше виявлено, досліджено й систематизовано різні погляди громадськості на початкові державні школи. Визначено роль колишніх масонів, деяких декабристів, кирило-мефодіївців та інших представників демократичної громадськості у формуванні мережі освітніх закладів. Зроблено висновок щодо провідної ролі у створенні мережі приватних початкових навчальних закладів на території Лівобережної України представників прогресивних кіл поміщиків, чиновників, духовенства та світської інтелігенції. Доведено важливу роль у матеріальній підтримці початкових шкіл приватних осіб, серед яких були представники різних соціальних верств населення - чиновники, поміщики, військові, купці, козаки, селяни. Висвітлено місце у розгортанні меценатства в галузі середньої освіти представників окремих старшинських родин, які на певних етапах свого існування опозиційно ставилися до політики царського режиму щодо української державності.
20. Российские дипломаты на Босфоре (1698-1798)
[Электронный ресурс] / А.И. Гордиенко, Р.Н. Югош // Культура народов Причерноморья. — 1997. — N1. — С. 100-102 — рус.

Ссылки 1 - 20 из 47318
Следующие >>>
© 2007-2019 vbs.com.ua