От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел каталога

Научные статьи и авторефераты диссертаций по экономическим наукам

Название

Урбанізовані зони в системі поселень Закарпатської регіональної містобудівної системи / Й.М. Голик // Містобудування та терит. планув. — 2003. — Вип. 16. — С. 35-39. — укp.

Коротко

Урбанізовані зони в системі поселень Закарпатської регіональної містобудівної системи

СсылкаК сожалению, на данный момент ссылка не доступна
Добавлено2008-08-15 14:23:11
Описание
         Вказано на необхідність адаптації за нових соціально-економічних умов сучасної Закарпатської регіональної містобудівної системи. Визначено етапи її формування. Проведено аналіз системи розселення та з'ясовано напрям можливого розвитку системи поселень урбанізованих зон. Сформульовано основне завдання та фактори розвитку урбанізованих зон.
См. также:
 • Питання формування функіонально-планувальних структур міст Закарпатської регіональної системи розселення

           Розкрито один з аспектів формування функціонально-планувальної структури середнього міста через призму реалізації містобудівних документів.

 • Сучасні проблеми комплексного планування територій в існуючій системі містобудівної документації

           Розглянуто необхідність і проблеми розробки правил, умов, стандартів і норм забудови кожної зони міста, що спростило б перебіг допроектного періоду.

 • Моделі економічної підсистеми містобудівної системи

  [Електронний ресурс] / А.П. Осітнянко // Мiстобудування та терит. планування. — 2002. — Вип. 12. — С. 102-107. — Бібліогр.: 3 назв. — укp.

 • Медико-соціальна характеристика інвалідності дітей з хворобами нервової системи та удосконалення регіональної системи її профілактики і реабілітації

           Висвітлено проблему дитячої інвалідності, яка є однією з найгостріших не лише в охороні здоров'я, але й у соціальній політиці суспільства. На підставі проведених досліджень здійснено комплексне вивчення проблеми щодо стану та динаміки дитячої інвалідності Вінницької області за період 1994 - 2002 рр., її розповсюдженості та структури, причин, вікових і територіальних особливостей. Охарактеризовано медико-соціальні контингенти дітей-інвалідів з хворобами нервової системи, умови їх життя та стан здоров'я. Проведено порівняльний аналіз серед мешканців міської та сільської місцевості. З використанням факторного аналізу визначено провідні медико-біологічні, медико-організаційні та соціальні ризик-чинники, які мали місце в групі дітей з дитячим церебральним паралічем. Встановлено основні проблеми існуючої системи реабілітації дітей-інвалідів з хворобами нервової системи. Удосконалено та впроваджено науково-обгрунтовану регіональну, міжгалузеву систему довготривалої (від народження до зрілого віку), комплексної реабілітації таких дітей. Показано, що впровадження системи розроблених заходів дозволило покращити показники якості життя дітей-інвалідів, а також знизити показник інвалідності дітей від хвороб нервової системи на 30%, від дитячого церебрального паралічу - на 35%.

 • Транскордонне співробітництво в системі процесів регіональної інтеграції України: політологічний аналіз

           Досліджено проблеми функціонування та розвитку транскордонного співробітництва як важливого чинника процесу регіональної інтеграції. Розглянуто аспекти виникнення та розвитку даного співробітництва, суть, принципи й особливості його функціонування у Центрально-Східній Європі та вплив на наближення постсоціалістичних країн до європейських стандартів, а також на приєднання до Європейського Союзу. Проаналізовано розвиток транскордонного співробітництва на західних кордонах України та існуючих єврорегіонів. Здійснено ретельний аналіз пріоритетних векторів у зовнішній політиці України, а також вдосконалено класифікацію основних впливів і механізмів європейської інтеграції нашої країни. Наголошено на важливості українсько-російських відносин, необхідності розвитку транскордонного співробітництва, взаємозалежність двох країн. Запропоновано створити новий єврорегіон "Меотіда", до складу якого мають увійти Донецька та Ростовська області, відповідно з української та російської сторін. Визначено головні напрями розвитку транскордонного співробітництва.

 • Прикордонний регіон в системі зовнішньоекономічних відносин в умовах європейських інтеграційних процесів (на прикладі Закарпатської області)

           Досліджено теоретичні та практичні аспекти формування ефективної зовнішньоекономічної діяльності прикордонного регіону України - Закарпатської області. Розкрито принципи формування даної діяльності, визначено детермінанти системи формування сприятливого інвестиційного клімату у регіоні. Здійснено системний, теоретичний аналіз основних проблемних питань економіко-правового характеру інвестиційного процесу, інвестиційної діяльності. Наголошено на необхідності дослідження сучасних тенденцій розвитку зовнішньоекономічних міжрегіональних зв'язків прикордонного регіону Закарпаття, це зумовлено певним фактором - з 2004 р. за умов "східного" розширення європейського співтовариства західні прикордонні регіони України здійснюють економічне (міжнародне, міжрегіональне, транскордонне) співробітництво безпосередньо з країнами-членами ЄС. Значну увагу приділено аналізу зміни організаційно-економічного механізму регулювання міжнародного, міжрегіонального економічного співробітництва, що спричинило модифікацію міжрегіональних інвестиційно-виробничих зв'язків. Проаналізовано суть і особливості ефективної інвестиційної діяльності у прикордонному регіоні. Обгрунтовано необхідність удосконалення системи інвестування у комплексному розвитку прикордонної та транспортної інфраструктури такого регіону. Як основні напрямки розвитку прикордонної транспортної інфраструктури, логістики прикордонного регіону визначено практичну реалізацію можливостей вигідного транспортно-географічного розташування регіону, активізацію роботи зі створення міжнародного транспортного коридору, інтеграцію у транспортні коридори країн Європи, участь у реалізації проектів з транспортування енергоресурсів на внутрішні та міжнародні ринки.

 • Розвиток регіональної системи міжнародного туризму в Україні

           Досліджено регіональні аспекти реалізації потенціалу міжнародного туризму в Україні як фактора соціально-економічного розвитку за умов ринкової трансформації національно-господарської системи. Розкрито теоретичні засади та практичні аспекти формування інфраструктури туристично-рекреаційного комплексу регіону як фактора модернізації економіки відкритого типу. Розглянуто можливі шляхи та методи удосконалення організаційно-управлінських структур у сфері туризму з урахуванням міжнародного досвіду створення сучасних туристично-рекреаційних територій на ноосферних засадах розбудови постіндустріального суспільства з використанням новітніх інформаційних технологій. Запропоновано модель інституціонально-господарського інструментарію реалізації потенціалу міжнародного рекреаційного туризму Прикарпатського регіону як фактора стимулювання експорту туристичних послуг і формування інвестиційно-інноваційної моделі сталого економічного розвитку.

 • Удосконалення регіональної системи розвитку біржового ринку в Україні

  : Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.10.01 [Електронний ресурс] / Ольга Станіславівна Мограб; НАН України; Рада по вивченню продуктивних сил України. — К., 2003 — укp.

 • Монографія "Урбанізовані території: Методологія та практика планування і управління"

           Розглянуто сучасні проблеми урбаністики та урбанізованих територій викладені в монографії Куця Є.С., Куця С.В. "Урбанізовані території: методологія та практика планування і управління".

 • Функціональний підхід до формування системи управління персоналом підприємства (на матеріалах легкої промисловості Закарпатської області)

           На підставі системного аналізу галузевих особливостей використання персоналу підприємств легкої промисловості Закарпаття, діагностики виконання та пріоритетності окремих функцій управління персоналом (УП) залежно від розміру підприємства та складності реалізації функцій, інтегральної оцінки стану кадрової роботи запропоновано підходи щодо вдосконалення методів проектування, визначення компонентного складу та структури системи управління персоналом підприємства. Створено матричну модель оцінки достатності розвитку або якості функції (підсистеми, системи) УП шляхом визначення її впливу на показники ефективності діяльності персоналу. Обгрунтовано критерії групування функцій УП, принципи структуризації кадрової служби, методи визначення чисельності її фахівців з урахуванням пріоритетності функцій УП.

 • Суспільно-географічні чинники формування системи регіональної економічної інтеграції в Північній Америці

           Розроблено й апробовано методику суспільно-географічного дослідження системи регіональної інтеграції на підставі вивчення економіко-географічних, суспільно-демографічних, історичних і геополітичних чинників формування регіональної економічної інтеграції в Північній Америці. Застосовано метод оцінки порівняльних переваг зовнішньо-економічних комплексів (ЗЕК) країн-учасниць НАФТА. Виявлено товарні категорії, у виробництві яких мають порівняльні переваги США, Канада та Мексика. На підставі одержаних даних зроблено висновок про гіпотетичні зв'язки між країнами за умов існування інтеграційного об'єднання. Представлено комплексний аналіз геопросторових процесів і тенденцій, які виникають у господарських комплексах країн-учасниць НАФТА. Виявлено структурні зрушення в економічній системі США, Канади та Мексики. Проаналізовано ступінь залежності та взаємодоповнюваності ЗЕК країн-учасниць НАФТА. Розроблено концепцію впливу геополітичних чинників на формування системи регіональної економічної інтеграції. Проаналізовано значення геополітичних факторів у процесі становлення стистеми регіональної економічної інтеграції в Північній Америці. Визначено геостратегічні пріоритети та поля геостратегічних інтересів США, Канади та Мексики й обгрунтовано критерії входження країн, регіонів та угруповань до поля геостратегічних інтересів держави.

 • Оптимізація структури та засобів телекомунікацій при проектуванні та в процесі експлуатації регіональної системи зв'язку

           Досліджено стан телекомунікацій у Харківській дирекції, проведено порівняння з досягненнями передових країн світу. Розроблено концепції та плани розвитку дирекції, наведено методи та методики, спрямовані на аналіз якості використання будь-яких рішень щодо перебудови регіональної системи зв'язку, пошуку та знаходження оптимальних шляхів удосконалення та розвитку засобів зв'язку з метою впровадження сучасних телекомунікаційних технологій. Використані методи аналізу та синтезу є модернізованими, адаптованими до регіону та структури мережі, за їх допомогою вибрано конфігурацію транспортного кільця. Запропоновано використання у ньому перехресних перетинок, а також оптимізовано розташування низки елементів мережі. Особливу увагу приділено технології xDSL. Обгрунтовано технології маршрутизації, наведено приклади практичного використання даних методів і методик щодо підвищення якісних показників регіональної мережі.

 • Йордано-ізраїльські відносини як фактор формування регіональної системи безпеки на Близькому Сході

           Висвітлено питання становлення та розвитку йордано-ізраїльських відносин та їх вплив на пошук шляхів формування регіональної системи безпеки на Близькому Сході. З'ясовано характер впливу регіонального середовища та внутрішніх процесів у Ізраїлі на еволюцію концептуального забезпечення близькосхідної політики Тель-Авіву. Визначено суть, спрямованість, теоретичні джерела ізраїльської концепції "нового Близького Сходу". Всебічно проалізовано йордано-ізраїльський мирний договір як оптимальну модель нормалізації відносин між арабами та Ізраїлем. Виокремлено етапи розвитку відносин між Амманом і Тель-Авівом. Зроблено висновок, що сучасний стан йордано-ізраїльських відносин не є адекватним моделі "теплого миру", а економічна сфера не стала домінуючою в комплексі двосторонніх відносин і не змогла відіграти провідної ролі у процесі нормалізації відносин між Йорданією та Ізраїлем.

 • Розробка енергоощадної системи опалення зони вегетації рослин в зимових теплицях

           Наведено методику розрахунку системи опалення зони вегетації рослин в зимовій теплиці з огородженням з підвищеними теплозахисними властивостями.

© 2007-2019 vbs.com.ua