От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел каталога

Научные статьи и авторефераты диссертаций по экономическим наукам

Название

Управління підприємницьким ризиком в агробізнесі : Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.02 / А.П. Минка; Ін-т аграр. економіки УААН. — К., 2001. — 22 с. — укp.

Коротко

Управління підприємницьким ризиком в агробізнесі

СсылкаК сожалению, на данный момент ссылка не доступна
Добавлено2008-08-14 23:15:42
Описание
         Вивчено питання вдосконалення управління підприємницьким ризиком в агробізнесі. Обгрунтовано теоретичні та методологічні засади аналізу й управління ризиком в аграрному підприємництві за умов реформування АПК України. Досліджено методичні підходи до оцінки підприємницького ризику, доведено необхідність урахування суб'єктивних факторів і дотримання принципів системності за умов прийняття господарських рішень. Систематизовано та встановлено особливості використання інструментів економічного аналізу для визначення рівня ризику в агробізнесі. Розроблено алгоритм оцінки підприємницького ризику, в якому комплексно застосовано апарат теорії нечітких множин і фінансові критерії інвестиційних альтернатив. Запропоновано напрями вдосконалення рівня прийняття підприємницьких рішень за допомогою бізнес-планування.
См. также:
 • Управління трансакційними витратами в агробізнесі

           Досліджено теоретичні, методичні та практичні аспекти управління трансакційними витратами в агробізнесі. Досліджено категоріальний апарат трансакційних витрат. Визначено їх домінантні характеристики стосовно суб'єктів агробізнесу. Ідентифіковано класифікаційні ознаки трансакційних витрат. Проаналізовано їх сучасний рівень та з'ясовано особливості прояву залежно від організаційно-правового статусу суб'єкта господарювання. На підставі даних, одержаних завдяки застосуванню розробленої методики індикативного аналізу, визначено показники взаємозв'язку між рівнем витрат і результатом діяльності підприємства (прибутком). Обгрунтовано необхідність розподілу трансакційних витрат на видатки та втрати для потреб управління. Сформульовано концептуальні засади механізму управління трансакційними витратами в агробізнесі та здійснено поваріантний розрахунок резервів господарювання підприємств, що визначають напрями управлінського впливу. Обгрунтовано необхідність інтеграційного об'єднання сільськогосподарських товаровиробників на кооперативних засадах у контексті підвищення ефективності управління трансакційними витратами. Розраховано прогнозне значення синергетичного ефекту новостворених сільськогосподарських обслуговувальних кооперативів на прикладі підприємств Житомирщини.

 • Управління кредитним ризиком банку

           Теоретично обгрунтовано, розроблено методичні підходи та практичні рекомендації, спрямовані на вдосконалення інструментарію аналізу в процесі управління кредитним ризиком банку. Узагальнено основні положення визначення категорії "ризик" і ризиків банківської діяльності. Розкрито суть кредитних ризиків даної діяльності, їх класифікаційні ознаки. Досліджено вплив рівня активності банків у сфері кредитування на ступінь керованості кредитного ризику, динаміку структурних компонент банківського кредитування та показників, що характеризують ступінь захищеності банку на рівень цього ризику. Обгрунтовано рекомендації щодо врахування вартості кредитних ресурсів в управлінні кредитним ризиком.

 • Управління процентним ризиком банку

           Узагальнено теоретичні основи та досліджено напрямки розвитку управління процентним ризиком банку. Удосконалено класифікацію видів даного ризику. Визначено складові системи управління процентним ризиком банку та досліджено взаємозв'язки між ними. Запропоновано підхід щодо формалізації оптимального процесу управління цим ризиком на підставі розробленої інформаційно-логічної моделі. Визначено підходи до вдосконалення методичного забезпечення оцінювання та регулювання процентного ризику банку. Обгрунтовано доцільність використання методу трансфертного ціноутворення за узгодженими строками погашення для вдосконалення управління основними формами процентного ризику. Досліджено практичні можливості застосування даного методу банками України.

 • Управління ризиком інноваційних проектів

           Наведено наукове обгрунтування комплексу факторів управління ризиком інноваційних проектів. Досліджено сучасний стан інноваційної діяльності на промислових підприємствах. Уточнено поняття інновації. Виявлено особливості інноваційних проектів. Досліджено джерела виникнення ризику інноваційних проектів та розроблено їх класифікацію. Обгрунтовано необхідність комплексного та перманентного управління ризиком інноваційних проектів. Визначено принципи організації управління ризиком у процесі розробки та впровадження інноваційних проектів. Розроблено матрицю множини ризику, яка враховує цілі інноваційних проектів і завдання функціональних підсистем. Запропоновано організаційно-економічний механізм управління ризиком інноваційних проектів. Наведено методичні положення з діагностики ризику інноваційних проектів, а також комп'ютерні програми для побудови ризикового профілю та розрахунку параметра ризикостійкості інноваційного проекту. Сформульовано функції ризик-менеджера, за умов реалізації яких забезпечується відбір та реалізація ефективних форм і методів управління ризиком інноваційних проектів.

 • Управління валютним ризиком: політекономічний аспект

           Досліджено актуальну проблему управління валютним ризиком за умов поглиблення ринкових відносин, активізації інтеграційних процесів у суспільстві, глобалізації фінансових ринків. Розкрито економічну природу та сутність валютного ризику. Запропоновано класифікацію валютних ризиків з урахуванням можливості управлінського впливу на їх запобігання та зниження. Запропоновано концепцію управління валютним ризиком, реалізація якої забезпечує досягнення відповідності фактичних результатів валютних операцій їх запланованому рівню. Розроблено комплекс методів і моделей запобігання та зниження валютних ризиків (зокрема, їх аналізу, оцінки, прогнозування, регулювання на макро- та мікрорівнях, а також управління портфелем валют). Проаналізовано еволюцію валютного ринку України за роки її незалежності, визначено фактори виникнення та зроблено оцінку валютних ризиків його суб'єктів за сучасних умов. Наведено рекомендації щодо застосування нових методів і моделей управління валютними ризиками з урахуванням специфіки умов функціонування валютного ринку України. Зроблено прогноз валютного курсу гривні до долара США на період до 2010 р.

 • Управління валютним ризиком в банках України

           Розглянуто теоретичні та практичі аспекти управління валютним ризиком у банках України за сучасних умов. На підставі проведеного дослідження зроблено певні узагальнення та наведено практичні рекомендації щодо процесу управління валютним ризиком банків України. Доведено суб'єктивний характер категорії "ризик". Розроблено класифікацію банківських ризиків за сферами виникнення та ступенем значущості. Наведено визначення валютного ризику у банківській практиці. Проаналізовано основні фактори та види ризиків, що впливають на його величину. Розглянуто існуючі методи оцінювання валютного ризику та виділено пріоритетні в діяльності українських банків. Досліджено етапи та складові процесу контролю та моніторингу валютного ризику, а також інструменти хеджирування ризиків. Виокремлено інструменти, які використовуються українськими банками. Запропоновано нові підходи до аналізу валютного ризику, впровадження яких дозволить зробити процес нагляду більш повним і ефективним. Розроблено алгоритм впровадження розрахунку рівня валютного ризику безвиїздним наглядом. Наведено підхід до побудови комплексної системи управління ризиками у банках.

 • Аналіз моделювання і управління ризиком контрольна робота

  1. Аналіз ризиків проектів
  2. Література

 • Управління економічним ризиком при розробці і реалізації проектів

           У дисертації розглянуто питання управління економічним ризиком при розробці і реалізації проектів. Розроблено методичні рекомендації щодо врахування чинника ризику при оцінці варіантів проектів, а також методи обмеження ризику при наступі ризикових подій. Запропонована комплексна система аналізу підприємства та перспектив його розвитку в умовах невизначеності ринкового середовища, яка ставить метою пошук засобів найбільш ефективної реалізації проектів.

 • Управління соціальним ризиком (на прикладі Донецької області)

           Розроблено методи управління соціальним ризиком у регіоні. Проаналізовано підходи до визначення суті та ролі соціального ризику в сучасному суспільстві. Запропононовано визначення та класифікацію соціальних ризиків. Наведено методи кількісної оцінки рівня соціального ризику. Викладено метод моделювання соціальної мобільності населення регіону з застосуванням теорії марківських процесів як спосіб прогнозування соціального розвитку регіону. Наведено методи кількісної оцінки рівня та наслідків соціального ризику у вигляді визначення витрат жмттєвого потенціалу з соціально обумовлених причин. Проведено комплексну оцінку витрат на компенсацію реалізованого соціального ризику на рівні регіону. Розглянуто шляхи удосконалення механізму перерозподілу бюджетних коштів реіону на підставі прогнозування рівня соціального ризику.

 • Моделювання та управління ризиком вексельних зобов'язань

           Наведено результати дослідження процесів вексельних розрахунків в Україні з урахуванням невизначеності, розпливчастості, конфліктності та породжуваного ними ризику. Розроблено концептуальні підходи, методи аналізу та моделювання вексельного обігу, а також концепцію та інструментарій аналізу, математичного моделювання та управління ризиком вексельних зобов'язань. Виокремлено типи вексельних ризиків: фондові ризики, притаманні векселю як цінному паперу, та кредитні ризики, притаманні векселю як кредитному інструменту. На логіко-ймовірнісних засадах побудовано модель оцінки інтегральної ймовірності неплатежу за векселем, яка дозволяє адекватно обчислювати премію за ризик та доходність вексельних операцій. Запропоновано комплексну методику аналізу й управління кредитними ризиками вексельних зобов'язань та розроблено відповідне програмне забезпечення для підтримки прийняття фінансових рішень у вексельних розрахунках.

 • Управління ризиком на малих підприємствах легкої промисловості

           Досліджено теоретичні, методичні та практичні питання підвищення ефективності керування ризиком на малих підприємствах у галузі легкої промисловості, визначено особливості реалізації даного процесу. Розглянуто сучасні підходи щодо керування підприємствами й обгрунтовано можливості їх застосування на малих підприємствах. Розроблено концептуальну модель керування підсистемою державної підтримки малого бізнесу у галузі легкої промисловості. Запропоновано метод оцінювання ризику діяльності на малих підприємствах й обгрунтовано основні положення ситуаційного підходу щодо керування ним. Створено методику оперативного керування ризиковою ситуацією на малих підприємствах у галузі легкої промисловості.

 • Економіко-організаційний механізм управління ризиком кредитної організації

  : автореф. дис... д-ра екон. наук: 08.00.04 [Електронний ресурс] / Юлія Вадимівна Сєрік; ПВНЗ "Європейський ун-т". — К., 2009. — 19 с. — укp.

 • Кредити підприємницьким структурам: довгострокове кредитування

  Вступ 3
  1. Теоретичні аспекти довгострокового кредитування підприємств 6
  1.1. Сутність та необхідність кредитування підприємств 6
  1.2. Види та форми кредитування 8
  1.3. Особливості довгострокового кредитування та фінансування діяльності підприємства 12
  2. Аналіз довгострокових кредитів на прикладі ВАТ “...” 15
  2.1. Загальна характеристика підприємства 15
  2.2. Характеристика кредитної діяльності підприємства 17
  2.3. Вплив кредитів на фінансовий стан підприємства 26
  3. Удосконалення кредитної політики підприємства 34
  3.1. Основні напрямки удосконалення кредитної політики 34
  3.2. Оптимізація довгострокового фінансування діяльності за рахунок використання лізингових схем 38
  Висновки 51
  Література 54
  Додаток А. Баланс ВАТ “....” 57
  Додаток Б. Звіт про фінансові результати ВАТ “...” 59


 • Обгрунтування методів управління ризиком у проекті реінжинірингу системи технічного обслуговування та ремонту пожежних автомобілів

           Розглянуто питання підвищення ефективності проекту реінжинірингу системи технічного обслуговування та ремонту (ТОР) пожежних автомобілів (ПА) шляхом розробки нових методів та моделей управління виробничо-технічним ризиком (ВТР) на початковій фазі життєвого циклу даного проекту. Запропоновано здійснювати системне управління ВТР у проекті реінжинірингу системи ТОР ПА, що передбачає обгрунтування його причин, ризику чинників та інтегрованих фізичних показників ефективності функціонування віртуальної системи ТОР ПА, що впливають на систему пожежогасіння. Ідентифіковано складові ВТР у проекті реінжинірингу системи ТОР ПА, наведено їх кількісну оцінку. Розкрито причинно-наслідкові зв'язки між складовими ВТР на підставі методів статистичного імітаційного моделювання та запропоновано відповідні моделі. Розроблено план управління ВТР у проекті реінжинірингу системи ТОР ПА. Одержано, проаналізовано та узагальнено результати виробничих і комп'ютерних експериментів. Здійснено впровадження у практику запропонованих наукових розробок та визначено економічну ефективність створення раціонального резерву.

© 2007-2018 vbs.com.ua