От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел каталога

Научные статьи и авторефераты диссертаций по экономическим наукам

Название

Управління конкурентним потенціалом торговельної марки : Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.01 / Т.О. Загорна; Донец. держ. ун-т економіки і торгівлі ім. М.Туган-Барановського. — Донецьк, 2005. — 19 с.: рис., табл. — укp.

Коротко

Управління конкурентним потенціалом торговельної марки

СсылкаК сожалению, на данный момент ссылка не доступна
Добавлено2008-10-26 12:33:24
Описание
         Розроблено маркетингову стратегію управління конкурентним потенціалом торговельної марки за умов ринку лікеро-горілчаної продукції. Доповнено існуючу систему показників оцінки конкурентоздатності організації категорією "конкурентний потенціал торговельної марки". Удосконалено економічні методи управління конкурентними перевагами торговельної марки, що дозволяють сформувати стратегію посилення конкурентних позицій, планувати подальше поширення бренда на нові товари та ринки з урахуванням місткості ринку, впливу зовнішніх факторів, песимістичного й оптимістичного сценаріїв його розвитку. Розвинуто технологію аналізу марочної конкуренції за методом конкурентної діагностики, що припускає використання кількісних показників оцінки потенціалу торговельної марки. Удосконалено методику побудови конкурентної карти ринку за результатами управління зовнішніми та внутрішніми конкурентними перевагами марки, застосування якої дає можливість розподілити марки за стратегічними підгрупами та розробити систему тактичних заходів, спрямованих на реалізацію стратегії розвитку бренда.
См. также:
 • Економіко-математичне моделювання та оптимізація управління фінансами виробничо-торговельної фірми

           Розроблено модель оптимальної структури капіталу фірми. Проведено розрахунок оптимальної структури капіталу фірми "VTC Telecommunications Joint Stock Company". З'ясовано її фінансові можливості, розраховано середньозважену ціну капіталу фірми за різних об'ємів інвестицій. Проаналізовано п'ять інвестиційних проектів даної фірми у 2000 р. за розробленим алгоритмом (оцінено інвестиційні можливості). Визначено оптимальний інвестиційний портфель. Розроблено модель оптимальної партії замовлення, яка враховує витрати, пов'язані з нестачею запасів. Розраховано оптимальну партію замовлення запасів фірми у 2000 р., а також оптимальний об'єм страхового запасу.

 • Управління потенціалом підприємства

  План
  1. СТРАТЕГІЧНИЙ АНАЛІЗ ПІДПРИЄМСТВА І ЙОГО ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 3
  2. ОЦІНКА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 7
  3. УПРАВЛІНСЬКА ДІАГНОСТИКА ТА ДІАГНОСТИКА УПРАВЛІНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ ПІДПРИЄМСТВА 8
  4. ДІАГНОСТИКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА І РІВНЯ ЙОГО ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 17
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 22


 • Управління потенціалом підприємства

  1. АНАЛІЗ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ПІДПРИЄМСТВА 3
  2. ОЦІНКА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 6
  3. УПРАВЛІНСЬКА ДІАГНОСТИКА ТА ДІАГНОСТИКА ЕКОНОМІЧНОЇ КУЛЬТУРИ ПІДПРИЄМСТВА 9
  4. ДІАГНОСТИКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА І РІВНЯ ЙОГО ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 17
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 23


 • Управління фінансовим потенціалом підприємств

           Досліджено теоретичні та практичні задачі управління фінансовим потенціалом підприємств. Розкрито зміст даного потенціалу підприємств, його складові елементи, структуру та чинники, що на нього впливають. Проведено дослідження щодо управління фінансовим потенціалом підприємств. На підставі проведеного аналізу розроблено методику оцінювання його рівня, а також методичний підхід щодо дослідження економічних ризиків управління фінансовим потенціалом промислових підприємств. Запропоновано до використання механізм управління фінансовим потенціалом підприємств з урахуванням економічних ризиків, стратегії для управління і організаційне забезпечення стратегічного управління фінансовим потенціалом промислових підприємств з урахуванням інтересів стейкхолдерів.

 • Управління ресурсним потенціалом банку

           Теоретично проаналізовано суть фінансових ресурсів комерційного банку, уточнено поняття "ресурси комерційного банку" та визначено термін "ресурсний потенціал комерційного банку". Узагальнено методичні засади управління активами та пасивами даного банку. Розкрито особливості управління його ресурсним потенціалом. Проаналізовано тенденцію розвитку системи комерційних банків України, а також процес залучення коштів до банківських установ та ефективність їх заміщення. Обгрунтовано стратегічний підхід щодо керування ресурсним потенціалом комерційного банку. Визначено схему збалансованого проведення активно-пасивних операцій та підхід до формування його кредитних і депозитних відсотків. Запропоновано рекомендації щодо планування активно-пасивних операцій банку.

 • Управління експортним потенціалом підприємства

           Досліджено теоретичні та методологічні аспекти удосконалення процесу управління експортним потенціалом на рівні підприємства. Систематизовано концептуальні положення формування та реалізації експортного потенціалу підприємства, визначено передумови розробки методики його оцінки. Проаналізовано динаміку розвитку експортної діяльності металургійних підприємств, визначено рівень її ефективності. Вивчено фактори, що впливають на формування та реалізацію експортного потенціалу суб'єктів господарювання. Розглянуто проблеми, пов'язані з фінансовим забезпеченням експортного потенціалу вітчизняних металургійних підприємств. Запропоновано методику оцінки експортного потенціалу на рівні первинної ланки національного господарства, за допомогою якої визначено напрями та резерви підвищення ефективності формування та реалізації експортного потенціалу підприємств металургійної галузі.

 • Управління інноваційним потенціалом регіону

           Досліджено проблеми формування ефективного механізму управління інноваційним потенціалом регіону. Розкрито суть поняття "інноваційний потенціал регіону", роглянуто його функціональне призначення та структурну будову. Виявлено фактори розвитку інноваційного потенціалу регіону та запропонованого алгоритм його оцінювання. Висвітлено тенденції використання інноваційного потенціалу Регіональної агломерації "Дрогобиччина". Розроблено економетричну модель оцінки впливу інноваційного потенціалу на розвиток регіону. Запропоновано заходи щодо оптимізації структури та стимулювання розвитку інноваційного потенціалу регіону. Розроблено організаційну модель управління формуванням, ефективним функціонування і розвитком даного потенціалу зазначеної агломерації.

 • Управління стратегічним потенціалом підприємства

           Теоретично обгрунтовано й розроблено методичні рекомендації щодо створення системи управління стратегічним потенціалом підприємства. Виявлено фактори, які впливають на потенціал підприємства, що дозволяє уточнити сутність стратегічного потенціалу та обгрунтувати його структуру. Розроблено підхід до управління стратегічним потенціалом підприємства за умов обмеженості всіх видів ресурсів. Обгрунтовано принципи побудови даної системи управління, яка дозволяє адаптувати потенціал підприємства до змін у внутрішньому та зовнішньому середовищі. Запропоновано методичний підхід до аналізу зовнішнього та внутрішнього середовища, який дозволяє виявити ступінь розвитку кризових явищ, джерела кризи, забезпечує розробку комплексу стратегічних заходів з їх запобігання. Подано модель оцінки стратегічного потенціалу з використанням інтегральних характеристик для прийняття ефективних управлінських рішень.

 • Формування механізму ефективного управління торговельним підприємством: (на прикладі роздрібної торговельної мережі системи споживчої кооперації України)

           Досліджено питання формування механізму ефективного управління торговельним підприємством за умов інфокомної економіки. Запропоновано інжинірингову концепцію оптимізації управління торговельними бізнес-процесами. Розроблено модель ефективного управління торговельним підприємством і сформовано механізм його оптимізації, використання яких дозволяє шляхом ефективного управління кожним бізнес-процесом здійснювати ефективне управління. Як інструментарій досягнення цих цілей запропоновано автоматизовану інформаційну систему управління супермаркетами.

 • Управління потенціалом розвитку промислових підприємств

  : Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.01 [Електронний ресурс] / Олег Вікторович Коренков; Національний авіаційний ун-т. — К., 2003. — 18 с.: рис., табл. — укp.

 • Управління ресурсним потенціалом в аграрному секторі

           Розвинуто теоретико-методологічні засади та концептуальні підходи до вдосконалення механізму управління формуванням і використанням ресурсного потенціалу аграрного сектора економіки України з метою підвищення його конкурентоспроможності за умов поглиблення аграрної реформи й інтеграції України в європейський і світовий економічний простір. Розкрито суть і умови формування ресурсного потенціалу аграрного сектора. Удосконалено методологічні підходи щодо обгрунтування системи наукового забезпечення ефективного управління використанням даного потенціалу. Запропоновано методичні підходи до оцінювання сукупного ресурсного потенціалу та його ефективного використання, які враховують структурні зміни даного потенціалу. Розроблено трисекторну економіко-математичну модель оптимізації ресурсного потенціалу в аграрному секторі, яка дозволяє визначити коротко- та довгострокову перспективи його розвитку, оптимізувати значення показників економічного стану підприємств залежно від наявних ресурсів, проаналізувати динаміку змін в аграрному виробництві. Систематизовано методологічні підходи стосовно врахування впливу використання ресурсного потенціалу на довкілля, забезпечення продовольчої безпеки держави.

 • Стратегічне управління конкурентоспроможним потенціалом промислових підприємств

           Висвітлено цілісну концепцію формування конкурентоспроможного потенціалу промислових підприємств і стратегічного управління ним, спрямовану на ефективне використання можливостей підприємства з метою забезпечення його конкурентоспроможності. Досліджено структуру потенціалу та наведено характеристику його елементів. Розглянуто процедуру та методичні підходи до діагностики конкурентоспроможного потенціалу. Виділено чинники, що характеризують процеси модернізації промислових підприємств. Розроблено механізм управління конкурентоспроможним потенціалом підприємства, за допомогою якого здійснюється організаційний супровід процесу стратегічного управління. Надано новий інструментарій ситуаційного проектування - ситуаційний профіль зміцнення та розвитку конкурентоспроможного потенціалу, матрицю вибору типу стратегій, стратегічні контури поведінки виробничого потенціалу.

 • Управління виробничим потенціалом при модернізації господарського комплексу

           Розглянуто питання управління виробничим потенціалом при модернізації господарського комплексу. З цією метою досліджено особливості господарського комплексу як об'єкта управління у сучасних економічних умовах. Виявлені найбільш значущі чинники, що визначають використання та розвиток виробничого потенціалу господарського комплексу (ВПГК), проведено їх класифікацію та кодифікацію. Розроблено методичні положення по діагностиці ВГПК. Запропоновано механізм управління використанням та розвитком ВПГК. Визначено основні положення ситуаційного проектування, яке передбачає аналіз сукупності прогнозованих ситуацій, що можуть складатися у діяльності господарського комплексу. Розроблено матрицю вибору стратегії використання та розвитку ВПГК, яка враховує рівень прийняття управлінських рішень з розвитку потенціалу та рівень його використання. Показано доцільність практичного використання підходів до формування стратегії розвитку ВПГК та здійснено промислове впровадження методик, які розроблено на основі теоретичних досліджень.

 • Організаційно-економічний механізм управління корпоративним потенціалом

           Обгрунтовано нові підходи щодо підвищення ефективності функціонування організаційно-економічного механізму промислових підприємств за рахунок формування якісно нових організаційних структур управління та встановлення взаємозв'язків між окремими елементами. Розроблено рекомендації щодо проектування організаційної структури промислових підприємств на базі впровадження принципів процесного підходу в управління шляхом проведення технологічної, економічної й організаційної структуризації. Запропоновано систему показників оцінювання структурних перетворень і визначено ефективність багатоетапної реструктуризації ВАТ "Завод "Дніпропрес".

© 2007-2019 vbs.com.ua