От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел каталога

Научные статьи и авторефераты диссертаций по экономическим наукам

Название

Управління кон'юнктурою трудових ресурсів підприємств : Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.01 / О.Г. Зима; Харк. нац. екон. ун-т. — Х., 2006. — 20 с. — укp.

Коротко

Управління кон'юнктурою трудових ресурсів підприємств

СсылкаК сожалению, на данный момент ссылка не доступна
Добавлено2008-08-14 23:15:57
Описание
         Проведено дослідження кон'юнктури трудових ресурсів підприємств, що обумовлено необхідністю розробки нових методів її управління. Розкрито економічний зміст термінів "трудові ресурси" та "кон'юнктура", визначено сутність кон'юнктури трудових ресурсів. Розглянуто та упорядковано класифікаційні ознаки та уточнено сутність поняття "ситуаційне управління" на основі системного підходу. Визначено рівень розвитку кон'юнктурних досліджень попиту та пропозиції трудових ресурсів і можливості використання управлінських функцій на підприємствах. Обгрунтовано необхідність проведення кон'юнктурних досліджень попиту та пропозиції трудових ресурсів підприємств і визначено їх відмінності від моніторингу. Сформовано систему управління кон'юнктурних досліджень трудових ресурсів підприємств. Визначено послідовність прийняття управлінських рішень у системі кон'юнктурних досліджень з використанням критерію оцінки кон'юнктури трудових ресурсів для визначення стану підприємства щодо їх попиту та пропозиції.
См. также:
 • Планування трудових ресурсів підприємств роздрібної торгівлі

           Досліджуються тенденції розвитку трудових ресурсів підприємств роздрібної торгівлі та методи їх планування. Запропоновані комплексна система показників для оцінки ефективності використання трудових ресурсів; ряд показників для поглиблення аналізу сучасного стану та ефективності використання трудових ресурсів. Розроблені методика аналізу затрат, пов'язаних з використанням трудових ресурсів, з метою управління їх розміром для підвищення ефективності господарювання; методики планування трудових ресурсів з урахуванням специфіки галузі, особливостей конкретного підприємства та можливостей для подальшого розвитку.

 • Управління ефективністю використання трудових ресурсів готельного комплексу

  Вступ 3
  1. Роль ефективності праці та її складових у підвищенні ефективності діяльності підприємства 5
  2. Організаційно-економічна характеристика об’єкта дослідження 10
  3. Оцінка ефективності використання трудових ресурсів готельного комплексу 13
  4. Аналіз факторів, які впливають на ефективність управління трудовими ресурсами 19
  5. Пошук шляхів підвищення ефективності управління трудовими ресурсами 24
  Висновки 35
  Список використаної літератури 37


 • Механізми трансформації ринку трудових ресурсів підприємств АПК регіону в умовах інтеграційних процесів (на прикладі Херсонської області)

           Розроблено теоретико-методологічні та прикладні засади формування та впровадження механізмів трансформації ринку трудових ресурсів підприємств АПК регіону з урахуванням передумов, особливостей і сучасних тенденцій інтеграційних процесів в економіці. Визначено концептуальні засади розвитку ринку трудових ресурсів підприємств АПК. Обгрунтовано стратегію розвитку ринку трудових ресурсів в АПК регіонів. Визначено заходи щодо державного регулювання зайнятості сільського населення. Визначено зміст територіальних і загальнодержавних програм зайнятості. Розроблено концепцію забезпечення підприємств АПК регіону трудовими ресурсам згідно з принципами інноваційного розвитку. Наведено організаційно-економічні та соціальні механізми трансформації регіонального ринку трудових ресурсів підприємств АПК за умов інтеграційних процесів на базі інноваційної спрямованості розвитку економіки підприємств АПК регіону.

 • характеристика трудових ресурсів

  1.Соціально-економічна характеристика трудових ресурсів 2
  2. Форми і системи оплати праці 6
  3. Організація й обслуговування робочих місць 9
  Список використаної літератури: 12


 • Поняття, склад та рух трудових ресурсів


  Вступ 3
  1. Поняття, склад та рух трудових ресурсів 4
  2. Особливості статистичного вивчення ринку праці 7
  3. Статистичні методи дослідження трудових ресурсів 11
  4. Статистика ефективності праці 14
  Висновки 19
  Список використаної літератури 20


 • Використання трудових ресурсів у тваринництві

           В дисертації досліджені теоретичні і методичні аспекти використання трудових ресурсів у тваринництві на прикладі аграрних підприємств Донецької області. Показана кількісна і якісна оцінка трудових ресурсів галузі, визначений рівень забезпечення аграрних підприємств суспільного сектора ресурсами живої праці, розроблений прогноз забезпеченості аграрних підприємств області працівниками тваринництва. Окреслені основні напрями поліпшення використання трудових ресурсів, зайнятих у тваринництві.

 • Статистика населення і трудових ресурсів

  Статистика населення та трудових ресурсів 2
  Література 14
  Додаток 1. Статистика населення та трудових ресурсів з 1992 по 2001 рр. 16

  Література
  1. Злупко С. М., Токарський Т. Б. Україна та Ізраїль: зайнятість і соціальний захист населення. - Львів: Вільна Україна, 1999
  2. Баланда А.Л. Неформальна зайнятість як новітній фактор розвитку національного ринку праці України.- К.: Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України, 1999
  3. Економіка України: десять років реформ. /За ред. З.Ватаманюка. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2001
  4. Економічне зростання в Україні: питання та ризики / Інформаційний бюлетень, Міжнародного центру перспективних досліджень. - 2001. - №100.
  5. Квартальні передбачення (дослідження економіки України). - К.: МЦПД, 1999, січень.
  6. Квартальні передбачення (дослідження економіки України). - К.: Міжнародний центр перспективних досліджень, 1999, жовтень.
  7. Кузнєцова Р. Визначення потреби у нових робочих місцях // Економіка України. - 1999. - №9. - С. 30-37
  8. Ларіонова Л. Д. Реформування пенсійної системи в Україні // Фінанси України. - 1999. - №2. С.94
  9. Мандибура В. О. Рівень життя населення України та проблеми реформування механізмів його регулювання. - К.: Парламентське видавництво, 1998. С.73
  10. Мандибура В.О. «Тіньова» економіка України та напрямки законодавчої стратегії її обмеження. - К.: Парламентське вид-во, 1998. - С.26
  11. Рывок в рыночную зкономику. Реформы в Украине: взгляд изнутри. / Под. ред. Хоффманна Л. и Зиденберга А. — К.: Феникс, 1997. С.281
  12. Тенденції української енономіки / Українсько-Європейський консультаційний центр з питань законодавства, 2001, січень. С.12
  13. Україна у цифрах у 1999 р. - К., 2000. С187
  14. Яценко В. Страхування від безробіття як чинник стабілізації зайнятості в Україні // Україна: аспекти праці. - 1998. - №3. - С. 9-14
  15. Статистичні дані Держкомстату України – http://www.ukrstat.com.ua


 • Поняття, склад та рух трудових ресурсів  Вступ 3
  1. Поняття, склад та рух трудових ресурсів 4
  2. Особливості статистичного вивчення ринку праці 7
  3. Статистичні методи дослідження трудових ресурсів 14
  4. Статистика ефективності праці 17
  Висновки 22
  Список використаної літератури 23


 • Міжнародна міграція трудових ресурсів


  ВСТУП 3
  РОЗДІЛ 1. ОСНОВИ МІЖНАРОДНОЇ МІГРАЦІЇ РОБОЧОЇ СИЛИ. 5
  1.1.Поняття міжнародної міграції робочої сили. 5
  1.2.Причини міжнародної міграції робочої сили. 6
  РОЗДІЛ 2. РЕАЛЬНИЙ СТАН МІЖНАРОДНОЇ МІГРАЦІЇ РОБОЧОЇ СИЛИ. 14
  2.1. Масштаби міграції робочої сили. 14
  2.2.Основні міжнародні центри тяжіння робочої сили. 19
  РОЗДІЛ 3. ЕКОНОМІЧНІ НАСЛІДКИ МІГРАЦІЇ РОБОЧОЇ СИЛИ 25
  3.1. Вплив міграції робочої сили на країни-імпортери 25
  3.2. Вплив міграції робочої сили на країни-експортери 27
  ВИСНОВОК 29
  СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ: 31


 • Управління структурою джерел фінансових ресурсів сільськогосподарських підприємств

  : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.04 [Електронний ресурс] / Анастасія Євгенівна Качура; Дніпропетровський держ. аграрний ун-т. — Д., 2009. — 20 с. — укp.

 • Планування трудових ресурсів регіону, підприємства

  Планування трудових ресурсів регіону, підприємства

 • Використання трудових ресурсів промислового регіону

           За результатами дослідження запропоновано комплексний територіально-галузевий підхід до вирішення питань зайнятості та забезпечення раціонального міжгалузевого розподілу трудових ресурсів у промисловому регіоні. Розроблено метод пріоритетного інвестування з метою підвищення сукупної зайнятості у промисловому регіоні. Обгрунтовано доцільність розробки перспективних регіональних програм зайнятості населення на більш тривалий, ніж один рік, термін. Наведено методику розробки прогнозних балансів трудових ресурсів як основи для формування зазначених програм.

 • Відтворення трудових ресурсів аграрного сектора

           Системно досліджено комплекс теоретичних і методологічних підходів щодо відтворення трудових ресурсів за сучасних умов. Розроблено та узагальнено теоретичні, методологічні та практичні аспекти процесу та стану демографічної основи відтворення трудових ресурсів у період ринкових перетворень. На підставі системного аналізу виявлено основні проблеми відтворення трудових ресурсів й обгрунтовано шляхи досягнення стійкості та регулювання демографічної ситуації на селі. Запропоновано шляхи раціональної територіальної зайнятості трудових ресурсів за умов функціонування підприємств різних форм власності. Визначено основні напрямки державної та регіональної політики, обумовленої довгостроковим впливом на процеси відтворення трудових ресурсів шляхом впровадження комплексу організаційно-економічних та соціальних важелів. Розглянуто заходи та наведено пропозиції щодо відтворення трудових ресурсів на основі докорінної зміни внутрішніх і зовнішніх функцій досліджуваного процесу з оцінкою можливих негативних наслідків деструктивних змін соціальних стандартів на рівні окремих регіонів.

 • Планування трудових ресурсів регіону, підприємства

  Література

  1. Г.Климко. Економічна теорія: політекономічний аспект, К:Вища школа, 1997р.
  2. Гончаров В. “Руководство для высшего управленческого персонала”
  3. Питер Ф. Друкер. Задачи менеджмента в XXI веке, М:Издательство: Вильямс, 2000 р.
  4. Травин В., Дятлов В. Основы кадрового менеджмента. М., 1995.
  5. Управление персоналом Под ред. Т.Ю.Базарова. "Центр Кадровых Технологий - XXI век". М. 2001
  6. “Ринок праці: зайнятість і безробіття” Пристанева А.А., Київ, 1993 р.
  7. Економіка України: десять років реформ./ За ред. З.Ватаманюка. Львів: ЛНУ ім.. І.Франка, 2001 р.

© 2007-2019 vbs.com.ua