От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел каталога

Научные статьи и авторефераты диссертаций по экономическим наукам

Название

Управління іноземним інвестуванням в умовах активізації підприємництва : Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.02 / П.В. Ковалишин; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2002. — 19 с. — укp.

Коротко

Управління іноземним інвестуванням в умовах активізації підприємництва

СсылкаК сожалению, на данный момент ссылка не доступна
Добавлено2008-08-15 14:26:58
Описание
         Наведено класифікацію інвестицій, переглянуто класифікаційні ознаки інвестицій (за об'єктами вкладання капіталу, міжнародною приналежністю, характером вкладання, джерелами отримання, рівнем інвестиційного ризику, термінами вкладення, формою власності, ступенем впливу на реципієнта). Розроблено алгоритм оцінки інтегрального ефекту держави на засадах врахування взаємодії регулювальних державних органів з міжнародними інститутами в інвестиційній сфері, інфрастуктурою національного ринку країни-реципієнта. Визначено економічну сутність реальних інвестицій як об'єкта управління та характеристику чинників ризику інвестиційної діяльності. Розроблено алгоритм оцінки впливу ризику на різних стадіях реалізації інвестиційних проектів і моделювання грошових потоків у разі зміни вихідних параметрів проекту. Обгрунтовано напрями активізації регулювальної функції органів державного управління інвестиційною діяльністю для диверсифікації інвестиційних потоків за пріоритетними напрямками розвитку національної економіки. Запропоновано комплекс заходів щодо удосконалення інвестиційного процесу, організаційно-правових важелів підприємницької діяльності на підставі дослідження передумов і цілей формування систем стимулювання іноземного інвестування. На підставі узагальнення досвіду управління інвестуванням у вільних економічних зонах обгрунтовано пропозиції щодо вдосконалення організаційно-правових засад інвестиційної діяльності.
См. также:
 • Мотиваційні механізми активізації розвитку підприємництва

  : Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.09.01 [Електронний ресурс] / Тетяна Миколаївна Петрук; НАН України; Інститут регіональних досліджень. — Л., 2000. — 19 с. — укp.

 • Аналіз та оцінка ресурсів комерційного банку для активізації підприємництва

           Визначено концептуальні засади та обгрунтовано об'єктивну необхідність участі банківського капіталу в активізації підприємницької діяльності суб'єктів господарювання. Розроблено методику аналізу кредитної та інвестиційної діяльності комерційних банків України, спрямовану на розвиток підприємництва. Наведено модель комплексної автоматизації аналізу й оцінки банківських ресурсів для активізації підприємництва. Запропоновано нову методику визначення лімітів запозичення ресурсів у інших банках, адаптовану до умов роботи комерційних банків України. Наведено рекомендації щодо вдосконалення організації аналізу й оцінки діяльності комерційних банків.

 • Механізми активізації розвитку підприємництва під впливом малої приватизації (на прикладі малих підприємств Криму)

           Проаналізовано процеси малої приватизації в Україні та в Криму: їх особливості, динаміку, перспективи, обгрунтовано механізми та перспективи розвитку підприємницьких структур під впливом малої приватизації. Розроблено методику дослідження фінансово-економічної діяльності приватизованих малих підприємств за якісними показниками. Запропоновано систему постприватизаційної роботи держави з підприємницькими структурами, створеними в процесі малої приватизації.

 • Управління процесом організації та функціонування спільного підприємництва в економіці України в умовах ринкових перетворень

           Розроблено теоретичні та методологічні основи і обгрунтовано практичні рекомендації по удосконаленню управління процесом організації і функціонування спільного підприємства (СП) в Україні в умовах ринкової трансформації економіки. Визначено сутність, організаційні форми спільного підприємництва, його роль і місце в перехідній економіці; проаналізовано складові інвестиційного клімату в Україні і розглянуто можливості його поліпшення; розроблено методичні основи раціоналізації територіального розміщення СП; досліджено проблеми і шляхи удосконалення проектування СП, включаючи етапи техніко-економічних обгрунтувань і організації проектних робіт; розглянуто елементи внутрішньофірмового господарського механізму, що зазнають найбільших змін в процесі ринкових перетворень і мають специфічні форми прояву в діяльності СП. Розглянуто організаційно-економічні умови залучення іноземного капіталу і формування підприємств із змішаним капіталом, управління їх поточною виробничо-господарською діяльністю.

 • Механізм активізації трудової діяльності в умовах ринкової економіки

           Розглянуто соціально-економічну природу мотивації праці. Виявлено основні закономірності її еволюції. Визначено типи трудової мотивації, їх співпідпорядкованість, структуру та тенденції розвитку, напрямки ускладнення їх взаємозв'язку. Проаналізовано зв'язок між відносинами власності та економічним статусом працівника на ринку праці за умов реформування економіки. З'ясовано роль і значення власності на робочу силу. Висвітлено взаємозв'язок між доходами працівника та трудовими стимулами. Обгрунтовано зарплатоємність як індикатор зрілості ринкових відносин.

 • Шляхи активізації інвестиційної діяльності промисловості в умовах ринкової трансформації

           Дисертацію присвячено проблемі активізації інвестиційної діяльності та вдосконалення механізму державного регулювання даної сфери. Розглянуто методичні аспекти інвестиційної діяльності, питання оцінки ефективності інвестиційних проектів, джерел і сутності інвестиційних ризиків, тенденції інвестиційної діяльності промислових підприємств, процеси їх реформування та шляхи залучення інвестицій на їх розвиток, напрямки і пропозиції щодо формування механізму державного регулювання інвестиційної діяльності.

 • Управління розвитком економіки на основі активізації бюджетно-інвестиційних процесів

           Наведено визначення категорій "інвестиційний потенціал", "інвестиційний клімат" та "інвестиційна привабливість території". Проаналізовано існуючі методи оцінки інвестиційної привабливості територій та запропоновано й апробовано вдосконалені методичні рекомендації для її визначення. Удосконалено основні етапи відбору державних інвестиційних проектів. Визначено принципи формування міжбюджетних інвестиційних відносин на підставі необхідності покращання інвестиційного клімату в державі. Запропоновано методичні рекомендації щод формування бюджетів розвитку територій. Розроблено схему функціонування інвестиційно-позикової системи в Україні.

 • Формування механізму активізації інвестиційної діяльності в умовах перехідної економіки України

           Здійснено політико-економічний аналіз інвестиційної діяльності в Україні. Визначено комплекс факторів, що впливають на інвестиційну діяльність. На основі аналізу інвестиційної діяльності у фінансовому та реальному секторах економіки України виявлено основні напрямки формування механізму активізації інвестиційної діяльності за умов перехідної економіки. Визначено, що імпульсом, який здатний запустити даний механізм, є державне регулювання інвестиційної діяльності. Розроблено модель залучення інвестиційних ресурсів у реальний сектор економіки на регіональному рівні (на прикладі агропромислового комплексу).

 • Шляхи активізації інвестиційної діяльності підприємств харчової промисловості в умовах обмеженості ринку позикового капіталу

           Розглянуто теоретичні аспекти протікання інвестиційних процесів підприємств у різних економічних системах, які відрізняються ступенем державного втручання у формування джерел фінансування інвестицій та розподільчі процеси у разі інвестування, термінами окупності інвестованих коштів та показниками ефективності вкладання інвестицій. Визначено особливості забезпечення інвестиційних потреб підприємств за умов переходу до ринку за існуючих обмежень ринку капіталів у країні за допомогою орієнтації на внутрішні залучені джерела інвестування. Теоретично обгрунтовано інноваційне спрямування інвестиційних коштів для оновлення основних фондів на засадах розширеного відтворення з метою інтенсифікації виробничих процесів на підприємствах харчової промисловості, зазначено про доцільність перегляду нормативних термінів експлуатації обладнання з урахуванням темпів науково-технічного прогресу. Надано рекомендації щодо активізації амортизаційної політики підприємств на базі розробки та впровадження корегувальних коефіцієнтів до чинних норм амортизації основних засобів виробництва з урахуванням темпів знецінення інвестицій та коливання валютного курсу. Висвітлено питання розширення інвестиційних можливостей акціонерних товариств за рахунок зміни організаційно-правової форми шляхом перетворення ЗАТ у ВАТ через приватне розміщення акцій. Запропоновано методику проведення чергової переоцінки основних фондів з урахуванням індексів цін інвестицій з метою забезпечення ефективної амортизаційної політики, упорядкування кредитних відносин та прав власності на підприємствах.

 • Нормативно-правове регулювання трудових відносин, ускладнених іноземним елементом

           Охарактеризовано джерела міжнародного приватного права у галузі регулювання міжнародних трудових відносин. Проаналізовано взаємодію та взаємовплив міжнародного приватного та трудового права. Проведено комплексне дослідження протиріч у законах і правових нормах регулювання трудових відносин, ускладнених іноземним елементом. Розглянуто підстави виникнення та способи розв'язання зазначених колізій. Визначено особливості матеріально-правового регулювання трудових відносин за участю іноземців в Україні. Досліджено співвідношення нормотворчості міжнародних організацій і національного законодавства щодо регулювання трудових відносин, ускладнених іноземним елементом. З'ясовано значення механізмів міжнародного захисту прав та інтересів трудящих-мігрантів. Наведено рекомендації щодо удосконалення законодавства України у сфері регулювання трудових відносин, ускладнених іноземним елементом.

 • Застосування міжнародних договорів України для врегулювання приватних відносин із іноземним елементом

  Застосування міжнародних договорів України для врегулювання приватних відносин із іноземним елементом

 • Управління інфраструктурою інноваційного підприємництва

           На підставі узагальнення світового досвіду функціонування структур інноваційного бізнесу й аналізу тенденцій розвитку інноваційно орієнтованих організаційних формувань в Україні визначено суть та систематизовано систему чинників, які впливають на розвиток вітчизняної інфраструктури інноваційного підприємництва. Обгрунтовано доцільність формування організаційно-економічного механізму управління інноваційною структурою, який забезпечить комплексний розвиток інноваційного підприємництва. Запропоновано методичні підходи до підвищення ефективності управління даними структурами з урахуванням диференціації виконуваних ними функцій.

 • Екологізація підприємництва в умовах трансформації економіки

           Досліджено питання екологізації підприємництва за умов трансформації економіки, висвітлено еволюцію наукових поглядів щодо реалізації даного процесу. Розкрито сутність і форми екологізації підприємництва на засадах збалансованого розвитку. Розглянуто суперечності процесу екологізації підприємництва та доведено зростання їх просторових масштабів і транскордонних екологічних ефектів. Показано залежність національної економічної системи та світового господарства від стану планетарних природних умов і глобальних процесів. Виявлено особливості взаємодії та впливу економіко-культурних та інноваційно-інвестиційних чинників на процеси екологізації підприємництва. Розкрито роль мотиваційно-стимулювального механізму у забезпеченні екологізації підприємництва. Проаналізовано особливості державно-регулятивного механізму екологізації підприємництва. Визначено роль соціально-захисного механізму у забезпеченні екологізації підприємництва. Висвітлено досвід зарубіжних країн щодо забезпечення екологізації підприємництва, зроблено висновок про перспективність розвитку ринку екологічної індустрії, виробництва ресурсозберігальних і природоохоронних технологій. Доведено необхідність створення відповідної державної стратегії розвитку еколого-економічної діяльності з метою забезпечення дієздатності процесу екологізації підприємництва.

 • Стратегічне управління інвестиціями в сфері підприємництва

           Розглянуто характерні риси підприємництва. Виявлено особливості здійснення інвестиційної діяльності в сфері підприємництва. Розкрито сутність нового підходу до розробки інвестиційної стратегії підприємницького типу та його характерні риси. Наведено характеристики основних видів інвестиційної стратегії та основних способів фінансування інвестиційної діяльності суб'єкта підприємництва, встановлено властиві кожному з них ризики. Розглянуто підходи до оцінки ризику кожного способу фінансування інвестиційної діяльності суб'єкта підприємництва, побудованого залежно від рівня ризику. Запропоновано підхід до оцінки результативності інвестиційної стратегії підприємницького типу. Розроблено алгоритм оцінки інвестицій у сфері підприємництва. Апробовано методику оцінки і прогнозування кон'юктури інвестиційного ринку.

© 2007-2018 vbs.com.ua