От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел каталога

Научные статьи и авторефераты диссертаций по экономическим наукам

Название

Управління ефективним розвитком паливопостачальних об'єднань України на основі контролінгу : Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.02 / В.Й. Килимнюк; НАН України. Ін-т регіон. дослідж. — Львів, 2001. — 20 с.: рис. — укp.

Коротко

Управління ефективним розвитком паливопостачальних об'єднань України на основі контролінгу

СсылкаК сожалению, на данный момент ссылка не доступна
Добавлено2008-09-08 01:08:20
Описание
         Розглянуто питання раціональної організації виробничого процесу та забезпечення прибутковості паливопостачальних організацій з використанням контролінгу, як системи стратегічного планування, обліку й аналізу господарської та фінансової діяльності. Досліджено теоретичні питання розвитку об'єднань. Надано характеристику системи організації на основі диверсифікації виробництва, пошуку економічно вигідних зон господарювання, ролі та значення системи планування взагалі та стратегічного зокрема. Вивчено систему контролінгу для умов паливопостачальних організацій, методику визначення показників контролінгу, а також економічну ефективність його впровадження.
См. также:
 • Управління ефективним розвитком лісогосподарських підприємств на основі сортиментної політики

           Проаналізовано господарську діяльність підприємств лісового комплексу України та сучасний стан сортиментної заготівлі лісу. Розглянуто шляхи підвищення ефективності організаційної структури та функціонування лісового комплексу за ринкових умов. Обгрунтовано доцільність організації маркетингової служби як невід'ємної умови ефективного застосування сортиментної технології "під замовлення", наведено економічну оцінку технологічних варіантів за системами машин для заготівлі стовбурів і сортиментів. Досліджено вплив сортиментної технології заготівлі деревини на підвищення ефективності роботи лісогосподарських підприємств ДЛГО "Тернопільліс", економічно обгрунтовано доцільність її застосування на лісозаготівлях в Бережанському ДЛМГ.

 • Управління ефективним розвитком промислових підприємств

           Досліджено процес управління ефективним розвитком промислових підприємств як визначальну умову забезпечення ефективного функціонування промисловості за умов ринкової трансформації національної економіки. Здійснено аналіз економічної суті ефективного розвитку промислових підприємств у контексті теорії економічного зростання, згідно з якою зростання трактується як динамічний фактор ефективного економічного розвитку. Вивчено особливості та закономірності розвитку промислових підприємств Донеччини. Обгрунтовано проведення певних заходів щодо управління ефективним розвитком промислових підприємств, базуючись на концепції цього управління. Запропоновано заходи стосовно забезпечення ефективності функціонування промислових підприємств у довгостроковий період й посилення соціальних і екологічних ефектів процесу розвитку. На підставі аналізу факторів, умов і передумов ефективного розвитку промислових підприємств розроблено рекомендації щодо використання стратегії інтегрованого зростання в системі управління ефективним розвитком промислових підприємств. Доведено необхідність використання елементів синергетичної економіки під час розробки основних заходів щодо дослідженого управління з метою забезпечення значного ступеня стійкості прогресивних якостей розвитку.

 • Управління розвитком регіональної економіки на основі формування кластерів

           Розроблено теоретико-методичні основи та практичні рекомендації щодо вдосконалення розвитку регіональної економіки на базі формування кластерів. Обгрунтовано дефініцію кластера. Систематизовано науковометодичні підходи до формування кластерів, виявлено їх основні характеристики та відмінні особливості. Побудовано модель організаційно-економічного механізму регулювання регіонального розвитку на базі кластерів. Узагальнено світовий і вітчизняний досвід функціонування кластерів. Виявлено особливості їх впливу на розвиток економіки регіону. Оцінено можливості вмонтування фінансових структур, а саме: банків, страхових компаній, недержавних пенсійних фондів у кластери. Сформульовано науково-практичні рекомендації щодо складових механізму формування кластера. Оцінено інтеграційні зв'язки між його суб'єктами.

 • Управління розвитком економіки на основі активізації бюджетно-інвестиційних процесів

           Наведено визначення категорій "інвестиційний потенціал", "інвестиційний клімат" та "інвестиційна привабливість території". Проаналізовано існуючі методи оцінки інвестиційної привабливості територій та запропоновано й апробовано вдосконалені методичні рекомендації для її визначення. Удосконалено основні етапи відбору державних інвестиційних проектів. Визначено принципи формування міжбюджетних інвестиційних відносин на підставі необхідності покращання інвестиційного клімату в державі. Запропоновано методичні рекомендації щод формування бюджетів розвитку територій. Розроблено схему функціонування інвестиційно-позикової системи в Україні.

 • Управління ефективним функціонуванням машинобудівних підприємств

           Визначено специфіку діяльності машинобудівних підприємств і проблеми управління цими підприємствами. Досліджено суть ефективного функціонування підприємства та поняття "управління ефективним функціонуванням підприємства". Обгрунтовано вибір критерію оцінки управління ефективним функціонуванням підприємства, яким є показник економічної доданої вартості. Установлено групи чинників і показників, що впливають на управління. Запропоновано процедуру оцінки управління ефективним функціонуванням підприємства шляхом розрахунку впливу чинників-показників на розвиток сфер основного бізнес-процесу машинобудівного підприємства, які сприяють досягненню визначеної мети. Здійснено оцінку управління ефективним функціонуванням ВАТ "МЗВМ" м.Маріуполь. Удосконалено структуру механізму управління ефективним функціонуванням машинобудівного підприємства. Розроблено порядок вибору управлінського рішення на базі його кількісного обгрунтування. Виділено області господарської діяльності шляхом сегментації номенклатури машинобудівної продукції з використанням методів експертного опитування та кластерного аналізу.

 • Організаційно-економічний механізм планування діяльності підприємства на основі контролінгу

           Розглянуто методологічні та інформаційні передумови удосконалення управлінського процесу, базою якого є управлінський і фінансовий облік. Викладено засади диференціації інформації для прийняття рішень, планування, контролінгу та регулювання. Показано необхідність розподілу інформації на релевантну та іррелевантну, з використанням якої розроблено приклади завдань рефомування діяльності фірм і визначення ціни реалізації продукції. Доведено перевагу використання системи калькуляції з межовими (маржинальними) витратами. Удосконалено модель аналізу беззбитковості у вигляді валового прибутку й обсягу реалізації, алгоритм системи гнучкого планування для обліку рівня діяльності на базі односхідчастого та багатосхідчастого планування, алгоритм односхідчастого планування на засадах розподілу кожного виду накладних витрат на змінні та постійні складові за допомогою коефіцієнта варіації та механізм аналізу відхилень за гнучкої системи планування. Наведено загальну схему та механізм аналізу відхилень за умов застосування різних систем калькуляції витрат. Доведено, що сукупність управлінської інформації, методи планування, контролю та планово-контрольні розрахунки складають інтегровану систему планування та контролю діяльності підприємств, тобто є механізмом управлінського процесу.

 • Управління розвитком ринку цукру України

           Розвинуто концепцію експортно-орієнтованого спрямування цукрово-бурякової галузі. Запропоновано методологічний підхід до оцінки господарсько-економічної діяльності даної галузі як інтегрованої системи. Доведено доцільність внесення змін до механізму регулювання ринку цукру України. Основним напрямком зміни визначено перехід до застосування бюджетного субсидування виробництва у квотованому обсязі. Обгрунтовано необхідність проведення реструктуризації цукрово-бурякової галузі у напрямку укрупнення її суб'єктів шляхом інтеграції. Розроблено стратегію розвитку цукрової галузі України, зорієнтовану на збалансоване поєднання забезпечення потреб внутрішнього ринку та експортних можливостей.

 • Управління інституціональним розвитком державної митної служби України

           Обгрунтовано теоретико-методологічні засади управління інституціональним розвитком Державної митної служби України як інституту державної служби. Розроблено науково-прикладні підходи, моделі, технології, що забезпечують практичне використання одержаних результатів. Установлено багатовимірність, багатогранність, комплексність, складність і динамічну еволюційність методологічної бази дослідження. З'ясовано доцільність застосування під час дослідження процесу інституціоналізації трьох аналітичних підходів, а саме: соціологічного інституціоналізму, соціокультурної парадигми та структуралізму. Визначено функції та ознаки митної служби як інституту державної служби, установлено етапи її інституціоналізації. Розроблено модель управління інституціональним розвитком Державної митної служби України. Доведено, що митна служба - комплексний багаторівневий державний інститут, який доцільно досліджувати за трьома рівнями, а саме: особистісним, нормативним, структурним, технічним. З застосування соціокультурного підходу розроблено оригінальні методики оцінки соціального потенціалу митної служби, запроваджені до процесу управління персоналом і спрямовані на оптимізацію управління модернізацією Державної митної служби України.

 • Стратегія управління розвитком АПК в умовах трансформації економіки України

           Визначено кількісні та якісні параметри стану та напрямки розвитку сільськогосподарського виробництва. Розроблено схему формування стратегій, що грунтуються на використанні конкурентних переваг. Наведено загальні концептуальні положення та розроблено економіко-математичні моделі формування стратегій виробничої діяльності сільськогосподарських підприємств за умов невизначеного ринку та формування ринка. На підставі статистичних даних і результатів обчислень зроблено прогнозування стратегій виробничої діяльності.

 • Управління регіональним розвитком в умовах перехідної економіки України

           Розроблено теоретико-методологічні засади та практичні рекомендації щодо удосконалення керування регіональним розвитком. Визначно особлиовсті, характер та актуальні проблени даного процесу за перехідної економіки. Науково обгрунтовано методологію формування систем керування регіональним розвитком. Розроблено інституційно-економічний механізм його реалізації та охарактеризовано основні структурні елементи та рівні розвитку інституційних підсистем керування. Обгрунтовано ефективні шляхи підвищення ефективності використання регіональних ресурсів і методи оптимізації інвестиційно-інноваційного потенціалу. Розроблено концепцію керування регіональним розвитком з метою подальшого соціально-економічного зростання держави та забезпечення стабільного функціонування економічної системи країни.

 • Управління регіональним розвитком в умовах перехідної економіки України

           Обгрунтовано теоретико-методологічні засади управління регіональним розвитком за умов перехідної економіки України. Визначено структурні рівні інституціональної підсистеми управління регіональним розвитком в Україні. Розкрито методологічні та методичні підходи до використання прогнозних, програмних і стратегічно-планових інструментів у механізмі державного регулювання даного розвитку. Розроблено наукові рекомендації щодо розподілу повноважень і підвищення ефективності взаємодії органів виконавчої влади та місцевого самоврядування під час здійснення управління регіональним розвитком.

 • Управління соціально-економічним розвитком монофункціональних міст України

           На основі системного аналізу визначено, що Енергодар є типовим монофункціональним містом, яке розвинулося на базах Запорізької атомної та Запорізької теплової електростанцій. Запропоновано критерії визначення населеного пункту як монофункціонального міста. Висвітлено специфічні соціально-економічні та екологічні риси монофункціонального міста, яке сформувалося на базі атомної електростанції. Встановлено, що під час управління монофункціональними містами необхідно їх розглядати як міста-корпорації або міста-підприємці. Доведено, що управління містом в економічному аспекті - це бізнес-процес, що потребує подолання обмежень функціональних структур управління та створення організації, зацікавленої в ефективному управлінні ресурсами. Удосконалено класифікацію монофункціональних міст за кількістю населення та типологію за господарським призначенням. Уточнено суть поняття "монофункціональне місто". Запропоновано визначення корпоративної природи економіки, обгрунтовано необхідність формування управління методами міського приватно-суспільного партнерства.

 • Синтез системи механізмів управління інноваційним розвитком промисловості України

           Обгрунтовано теоретичні положення, методичні засади та практичні рекомендації щодо формування механізмів управління інноваційним розвитком промисловості України. Розкрито сутність інноваційного розвитку та системи його управління в промисловості. Запропоновано концепцію управління інноваційним розвитком промисловості України. Обгрунтовано шляхи підвищення ефективності використання науково-технічних, організаційно-комунікаційних і фінансово-економічних ресурсів підприємств з метою удосконалення системи управління інноваційним розвитком промисловості, розроблено її інформаційне забезпечення. Створено механізми управління інноваційним науково-технічним, організаційно-комунікаційним і фінансово-економічним розвитком промисловості України.

 • Державне управління регіональним розвитком України в контексті європейської інтеграції

  : автореф. дис... канд. наук з держ. управління: 25.00.01 [Електронний ресурс] / Інна Михайлівна Куліш; Львівський регіональний ін-т держ. управління Національної академії держ. управління при Президентові України. — Л., 2009. — 24 с. — укp.

© 2007-2018 vbs.com.ua