От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел каталога

Научные статьи и авторефераты диссертаций по экономическим наукам

Название

Удосконалення форм та методів державної підтримки національного морського судноплавства в Україні : Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.07.04 / О.А. Липинська; НАН України. Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. — О., 2002. — 19 с. — укp.

Коротко

Удосконалення форм та методів державної підтримки національного морського судноплавства в Україні

СсылкаК сожалению, на данный момент ссылка не доступна
Добавлено2008-09-08 02:24:11
Описание
         Досліджено існуючі тенденції функціонування та розвитку торгового мореплавання, форми та способи модернізації та відновлення морського транспортного флоту України. Узагальнено досвід фінансової та адміністративної правової підтримки, наявний у світовій практиці. Розроблено науковий апарат економічного обгрунтування вибору та застосування форм і методів державної підтримки національного судноплавства в Україні. Висвітлено теоретичні та методичні положення у галузі обгрунтування та вибору методів державної підтримки національних судновласників з метою стабілізації та зміцнення їх фінансового стану та створення умов для відродження національного флоту.
См. также:
 • Формування державної політики підтримки малого бізнесу в Україні

           Розглянуто шляхи вдосконалення організаційних і процедурних основ процесу формування, інституційного забезпечення й упровадження політики підтримки малого підприємництва; запропоновано механізми здійснення відповідних перетворень в Україні. Розроблено цілісний міждисциплінарний підхід до формування державної політики підтримки малого бізнесу за умов сучасного етапу ринкової трансформації економіки й зміни функцій державного управління.

 • Господарсько-правове забезпечення державної підтримки малого підприємництва в Україні

           Досліджено господарсько-правові засади державної підтримки малого підприємництва в Україні. На підставі аналізу розвитку даного підприємництва та його правового регулювання в Україні розкрито її суть і значення. Висвітлено основні напрямки державної підтримки малого підприємництва, її господарсько-правового забезпечення. Уточнено визначення малого підприємництва. Здійснено аналіз процесу формування законодавства про державну підтримку малого підприємництва. Визначено основні етапи регламентації процесу підготовки та прийняття регуляторних актів. Розглянуто питання щодо компетенції спеціально уповноваженого органа, який має здійснювати державну регуляторну політику та виділено її головну особливість. Надано пропозиції та рекомендації щодо удосконалення порядку державної реєстрації та ліцензування суб'єктів господарської діяльності, у тому числі малого підприємництва. Розкрито механізм забезпечення реалізації законодавства про державну підтримку малого підприємництва. Розглянуто перспективу розвитку даного законодавства.

 • Економіко- організаційний механізм створення громадсько- державної системи підтримки підприємництва в Україні

  : Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.10.01 [Електронний ресурс] / Ю.А. Авксентьєв; НАН України, Рада по вивченню продуктивних сил України. — К., 1998. — 20 с. — укp.

 • Удосконалення форм і методів економічного управління промисловими підприємствами

           Розроблено нові методичні підходи щодо удосконалення форм управління господарюючими суб'єктами, які базуються на врахуванні вітчизняного та зарубіжного досвіду управління промисловими підприємствами, узагальнено теоретичні положення й особливості трансформаційного періоду. Визначено роль взаємодії держави з регіонами та підприємствами у досягенні позитивних результатів управління. Досліджено особливості форм власності, галузей та економіки України, методи формування нових виробничо-управлінських структур промислових підприємств.

 • Удосконалення методів лікування деструктивних форм періодонтиту із застосуванням циклофосфану

           Розроблено, науково обгрунтовано та впроваджено в практику консервативний метод лікування гранулювальної та грануломатозної форм періодонтиту, який передбачає здійснення традиційних втручань (іригації кореневого каналу 1 %-им розчином хіноксидину та пломбування гідроксиапатитовим силером), а також кроткочасного впливу на верхівкове вогнище деструкції кісткової тканини 2 %-им розчином циклофосфану. На підставі запропонованого високоінформативного комплексу клініко-рентгенологічних і фукціональних методів досліджень показано суттєві переваги нового підходу до лікування періодонтиту у порівнянняі з традиційними, а саме: скорочення строків лікування, зниження кількості безпосередніх ускладнень майже на 27 % та збільшення випадків відновлення періодонтальної щілини на 30 %. З'ясовано, що використання у разі діагностики та за умов диспансерного нагляду індексу ступеня деструкції періапікального вогнища, термометрії та біоелектрометрії дозволяє уточнити форму хронічного періодонтиту та прогнозувати у віддалені терміни після лікування інтенсивність процесів відновлення кісткової тканини в заапікальному просторі.

 • Формування механізмів реалізації політики державної підтримки малого підприємництва в Україні (на матеріалах суб'єктів малого підприємництва)

           Дисертацію присвячено дослідженню з позицій системного підходу генезису і сутності малого підприємництва, з'ясуванню його місця, ролі і значення в структурі економіки, визначенню стану, сучасних особливостей і тенденцій його розвитку в Україні і на базі цього уточненню термінологічного апарату та опрацюванню дієвих напрямків державної політики щодо активізації розвитку малого бізнесу. Запропоновано і обгрунтовано пропозиції щодо удосконалення механізмів реалізації необхідних організаційно-економічних заходів для розвитку і підвищення ефективності функціонування малого підприємництва, а саме: формування сучасного правового середовища, інфраструктури сприяння, фінансово-кредитної підтримки малого підприємництва, а також механізм збільшення кількості малих підприємств шляхом реструктуризації великих.

 • Формування державної підтримки розвитку малого підприємництва

           Досліджено теоретичні засади формування державної підтримки розвитку підприємництва. Обгрунтовано основні принципи державної політики у сфері малого підприємництва на підставі визначення завдань держави у досягненні загальної рівноваги. Здійснено оцінку впливу існуючих регуляторних бар'єрів на розвиток малого підприємництва, розроблено методику оцінки результативності його функціонування в регіоні. Запропоновано концепцію розвитку інформаційного забезпечення малого підприємництва на державному та місцевому рівнях. Визначено напрями формування децентралізованої системи підтримки малого підприємництва. Обгрунтовано механізм реалізації соціально значущих проектів підприємців.

 • Правова регламентація державної підтримки аграрних товаровиробників

           Розглянуто особливості державної підтримки аграрних товаровиробників в Україні, її функції та сутність. Визначено відмінні риси правової регламентації окремих видів державної підтримки аграрних товаровиробників. Висвітлено питання державного регулювання цін на окремі види сільськогосподарської продукції, лізингу, державної заставної закупівлі зерна, кредитування як виду державної підтримки аграрних товаровиробників. На підставі проведеного аналізу нормативних актів розроблено рекомендації щодо вдосконалення законодавства у сфері державної підтримки аграрних товаровиробників.

 • Механізми державної підтримки розвитку зовнішньоекономічної діяльності

  [Електронний ресурс] / А.В. Мерзляк, Г.О. Михайлова // Культура народов Причерноморья. — 2005. — N59. — С. 135-138 — укp. — укp. — англ.

 • Ефективність державної підтримки аграрного сектора в умовах глобалізації

           Досліджено теоретичні та практичні аспекти ефективності державної підтримки аграрного сектору. Визначено особливості побудови та функціонування системи державної підтримки аграрного сектору та її адаптації до глобалізаційних тенденцій розвитку світової економіки. Проаналізовано результативність бюджетних видатків, спрямованих на розвиток сільськогосподарського виробництва. Запропоновано методи удосконалення системи його державної підтримки з урахуванням глобалізаційних тенденцій. Обгрунтовано необхідність концентрації коштів у двох напрямах: поглиблення експорту сільськогосподарської продукції та забезпечення сталого розвитку сільського господарства та сільських територій.

 • Організаційно-економічні методи державної підтримки текстильної галузі

           Розроблено організаційно-економічні методи підтримки текстильної галузі, які включають комплекс заходів державної підтримки та антикризових шляхів щодо підвищення ефективності галузевого управління у межах організаційно-економічного механізму підвищення потенціалу текстильної галузі. Наведено інтегральну стратегію формування конкурентних переваг, яка поєднує стратегії державної підтримки та самостійності підприємств. Запропоновано оптимізаційну модель управління збутом, яка дозволить оптимізувати асортимент продукції у межах інтегральної стратегії. Розроблено та обгрунтовано логістичний підхід в управлінні текстильною галуззю, який грунтується на тому, що на кожному підприємстві, як структурній одиниці галузі, матеріально-технічне забезпечення, виробництво, збут, складування та транспорт є єдиним безперервним процесом. Наведено методику систематизації результатів управління збутовою діяльністю та економіко-математичну модель оцінки їх ефективності. Удосконалено методику вибору ефективних каналів збуту. Систематизовано та доповнено перелік інформації, необхідної для організації ефективної збутової діяльності текстильних підприємств з урахуванням ринкових перетворень та особливостей державної підтримки підприємств галузі. Обгрунтовано необхідність поєднання ринкового та державного регулювання текстильною галуззю. Удосконалено стратегію диверсифікації на підставі розвитку існуючого напрямку діяльності у вигляді вертикальної інтеграції.

 • Формування системи державної підтримки іноземного інвестування на регіональному рівні

           Досліджено науково-теоретико-методологічні засади та прикладні аспекти державної підтримки залучення іноземних інвестицій на регіональному рівні. Розкрито еволюцію розвитку, узагальнено існуючі підходи в теоріях і концепціях іноземного інвестування. Визначено заходи державної підтримки інвестиційних процесів. Проаналізовано стан і структури іноземного інвестування в економіку України, розглянуто концепцію державної підтримки спрямування даного капіталу в регіони. Визначено та систематизовано засади стратегічного планування залучення іноземних інвестицій у контексті діяльності регіональних органів управління ними. Удосконалено механізм управління інвестиційною діяльністю.

 • Системи державної підтримки малого та середнього бізнесу в розвинутих країнах

           Досліджено економічну природу, сучасний стан, особливості та тенденції розвитку малого та середнього бізнесу у розвинутих країнах. Систематизовано напрями, види, інструменти та програми державної підтримки у даних країнах. Значну увагу приділено питанню інноваційної підтримки як пріоритетного напряму державної підтримки малого та середнього бізнесу в країнах з високим конкурентним статусом. Поглиблено теоретико-методологічні засади аналізу структур і моделювання систем державної підтримки. Базуючись на розробленій типовій структурі та з урахуванням відмінностей систем державної підтримки у принципах формування, структурі функціональних підсистем, співвіднесенні фінансових і нефінансових складових, ступеня залучення приватних, громадянських і державних установ до надання підтримки малому та середньому бізнесу уточнено моделі систем державної підтримки даного бізнесу (американську, європейську та японську). Розкрито еволюцію систем державної підтримки малого та середнього бізнесу, визначено напрями їх конвергенції за умов глобалізації. Поглиблено стратегічні підходи до формування системи державної підтримки малого бізнесу відповідно до вимог Стамбульської декларації.

 • Удосконалення змісту та методів підвищення кваліфікації державних службовців в умовах адміністративної реформи в Україні

  : Автореф. дис... канд. наук з держ. управління: 25.00.05 [Електронний ресурс] / Лариса Іванівна Плаксій; Українська академія держ. управління при Президентові України. — К., 2000. — 20 с. — укp.

© 2007-2018 vbs.com.ua