От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел каталога

Научные статьи и авторефераты диссертаций по экономическим наукам

Название

Удосконалення розподільчої економічної системи регіону в умовах ринкових перетворень : Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.10.01 / О.О. Папаіка; НАН України. Ін-т екон.-прав. дослідж. — Донецьк, 2000. — 21 с. — укp.

Коротко

Удосконалення розподільчої економічної системи регіону в умовах ринкових перетворень

СсылкаК сожалению, на данный момент ссылка не доступна
Добавлено2008-08-15 14:30:56
Описание
         Розроблено науково-методичні основи розвитку розподільчої економічної системи регіону, які базуються на елементах і факторах продуктивних сил суспільства, механізмах управління і регулювання відносин між виробниками продукції та послуг, а також державою. Обгрунтовано необхідність удосконалення даної системи регіону за умов ринкових перетворень виключно з метою створення середовища стабілізації та наступного нарощування виробництва, механізмів перерозподілу доходів між державою, виробником і власником капіталу. Запропоновано методичні основи обліку у розподільчій економічній системі регіону за даними про податковоздатність регіону та згідно з комплексом характеристик стосовно продуктивних сил суспільства. Розроблено принципову модель аналітичного господарського паспорта суб'єкта діяльності. Наведено рекомендації щодо системного використання у практиці державного управління методичних підходів з питань налагодження партнерських відносин між державою та суб'єктом діяльності.
См. также:
 • Економічний потенціал регіону та регулювання його розвитку (в умовах ринкових перетворень)

           На підставі аналітичного огляду вітчизняних і зарубіжних публікацій визначено суть, складові економічного потенціалу, його місце у процесі реформування економіки, проаналізовано та визначено організаційно-економічні передумови формування економічного потенціалу регіону, особливості його розвитку та раціонального використання за умов ринкових перетворень. Досліджено господарський комплекс Волині, що надало можливість проаналізувати сучасний стан та перспективи соціально-економічного розвитку прикордонної області, обгрунтовано методичні положення оцінки економічного потенціалу регіону. За результатами дослідження запропоновано організаційно-економічні механізми регулювання регіонального розвитку, які включають методичні положення щодо вдосконалення сучасних форм і методів програмного регулювання. Обгрунтовано методичний підхід до вибору стратегії регіонального розвитку, що базується на інноваційному механізмі формування конкурентоспроможної політики.

 • Організація розподільчої економічної системи держави

           Розроблено нові методологічні та науково-методичні підходи щодо удосконалення організації та механізмів функціонування розподільчої економічної системи держави. Уточнено сутність категорії "розподіл", виявлено його нові ознаки як складової організаційного процесу та розроблено основні напрями удосконалення як економічної системи та визначального принципу виробничих відносин. Встановлено закономірності розвитку розподільчих відносин. Розкрито зміст і запропоновано структурну схему стратегії цілепокладення розподільчої економічної системи держави. Обгрунтовано методологічні підходи й принципи системної оцінки розподільчих відносин у середовищі сукупного суспільного виробництва, його регулювання і споживання продукту. Створено комплекс науково-методичних підходів і механізмів впровадження не використаних ефективних можливостей виробництва та розподільчої системи, її зв'язків і відносин. Запропоновано шляхи розвитку господарського та економічного механізмів розподільчої економічної системи, показано ефективність їх сукупної дії. Удосконалено теорію розподілу, зокрема обгрунтовано необхідність впровадження у процес розподілення нових елементів та чинників.

 • Трансформація соціально-економічного розвитку регіону в період ринкових перетворень (на матеріалах Чернівецької області)

           Розроблено наукові основи оцінки особливостей протікання трансформаційних соціально-економічних процесів за умов реформування економіки та пошуку шляхів управління ними у межах конкретного регіону. Визначено теоретико-методологічні засади трансформації соціально-економічного розвитку регіону, уточнено понятійний апарат, сформульовано класифікаційні ознаки трансформаційних моделей розвитку економіки регіону, а також виділено фази (періоди) розвитку трансформаційних процесів соціально-економічного розвитку регіону протягом 1991 - 2003 рр., що дозволяє встановити найважливіші тенденції та закономірності у даній сфері. Узагальнено оцінку базового соціально-економічного рівня розвитку даного регіону, надано комплексну оцінку трансформаційних процесів у галузевій структурі економіки регіону та виявлено особливості трансформації зайнятості населення Чернівеччини. Обгрунтовано шляхи подолання негативних та посилення позитивних наслідків трансформаційних соціально-економічних процесів розвитку даного регіону, а також запропоновано практичні рекомендації щодо удосконалення управління цими процесами.

 • Тенденції розвитку спорту в умовах ринкових перетворень

           Викладено концептуальні положення про спорт як соціальне явище, а також в контексті інституціонального підходу. Визначено універсальні та специфічні функції спорту, фактори, що впливають на його розвиток, зокрема, політичні, релігійні, соціально-психологічні, соціокультурні, соціально-економічні, а також інформаційно-комунікативні технології. Розглянуто сучасні тенденції розвитку спорту: комерціалізація, професіоналізація, розвиток спеціалізованої системи ЗМІ, нових видів спорту та використання допінгу. Проаналізовано взаємозв'язок спорту і якості життя, відзначено, що спорт є індикатором якості життя окремої людини та певних соціальних груп, суспільства.

 • Удосконалення управління національним ринком праці в умовах трансформації економічної системи

           Проведено теоретико-методологічне обгрунтування концепції управління ринком праці в умовах трансформації економічної системи. Запропоновано шляхи удосконалення організаційно-економічного механізму управління ринком праці та напрями регулювання соціально-трудових відносин на регіональному рівні. Зроблено оцінку процесів формування, функціонування та ефективності впливу сучасних регуляторів на ринок праці. Обгрунтовано класифікаційну систему показників ринку праці на основі розробленої методики оцінки ефективності функціонування ринку трудових послуг. Визначено складові механізму функціонування системи управління ринком праці на регіональному рівні.

 • Функціонування фінансів неприбуткових організацій в умовах ринкових перетворень

           Досліджено проблему розв'язання завдань з підвищення ефективності функціонування фінансів неприбуткових організацій. Досліджено теоретико-методичні та практичні аспекти їх фінансової діяльності за умов ринкових перетворень, вивчено зарубіжний досвід її організації. Виявлено напрями удосконалення системи фінансів неприбуткових організацій, запропоновано зміни до законодавчих актів, що регулюють їх фінансову діяльність. Систематизовано та поглиблено теорію фінансів зазначених організацій. Проведено аналіз і оцінку тенденцій розвитку фінансових відносин неприбуткових організацій з різними суб'єктами ринку, уточнено зміст і порядок регулювання основних фінансових механізмів соціального партнерства. Обгрунтовано необхідність і порядок змін у структурі фінансових ресурсів неприбуткових організацій. Запропоновано напрями реформування системи оподаткування даних організацій і збалансування податкового навантаження на їх фінанси. З використанням методів економіко-математичного моделювання здійснено прогнозування фінансових надходжень неприбуткових організацій і удосконалення їх фінансових потоків.

 • Державне регулювання діяльності підприємств електроенергетики в умовах ринкових перетворень

           Робота присвячена вдосконаленню на основі системного підходу проблем державного регулювання економіки на прикладі електроенергетики України в період переходу до ринкових відносин. Обгрунтована необхідність, розроблені схема і методичні підходи щодо державного регулювання електроенергетики. Розкриті шляхи і заходи вдосконалення приватизації і акціонування підприємств електроенергетики, ціноутворення та тарифікації, технічного переозброєння і підвищення конкурентоспроможності.

 • Моніторинг економічного розвитку сільськогосподарських підприємств в умовах ринкових перетворень

           Досліджено теоретичні та методичні засади та прикладні питання здійснення моніторингу економічного розвитку сільськогосподарських підприємств за умов ринкових перетворень. Розкрито зміст та особливості сталого розвитку в аграрному виробництві. Обгрунтовано структуру моніторингу, визначено його функції та завдання. На підставі дослідження взаємозв'язку індикаторів економічного розвитку та побудови рейтингу підприємств регіону обгрунтовано ефективні заходи щодо удосконалення методичних та організаційних положень для впровадження автоматизованої системи моніторингу як інструменту управління в сільськогосподарських підприємствах.

 • Розвиток виробництва продукції переробних і харчових галузей в умовах ринкових перетворень

           Вирішено проблеми щодо інноваційного формування і стійкого нарощування виробництва переробних і харчових підприємств АПК України. Розроблено теоретико-методологічні положення і практичні рекомендації з метою подолання системної кризи у харчовій промисловості та виведення виробництва продовольчих товарів на новий якісний рівень, який відповідатиме сучасним вимогам ринкової економіки. Розкрито суть інноваційного розвитку, доповнено класифікацію його видів у інтегрованому виробництві продуктів харчування. Проаналізовано методи визначення пріоритетів новацій наукового прогресу, принципи інноваційних програм, методичні засади встановлення величини морального старіння та постійного відтворення фізично спрацьованих і технічно застарілих основних фондів в агропромисловому виробництві. Обгрунтовано методику і показники визначення економічного ефекту впровадження науково-технічного прогресу за умов оновлення і технічного переоснащення підприємства. Запропоновано модель оподаткування юридичних осіб. Висвітлено методичні положення розробки автоматизованого робочого місця економіста у підсистемі "Відтворення виробництва". Розроблено показники прогнозного розвитку виробництва основних видів продукції харчової промисловості України.

 • Формування людського капіталу та механізм його використання в умовах ринкових перетворень

           Досліджено актуальні теоретичні та практичні питання відтворення людського капіталу за умов транзитивної економіки. Визначено економічну сутність, якісні та кількісні характеристики людського капіталу, обгрунтовано вплив інвестицій в освіту, охорону здоров'я, науку, соціальну сферу на формування продуктивних здібностей, особистісних якостей та мотивації трудової діяльності. Виявлено основні суперечності формування людського капіталу та форми їх вирішення. Проаналізовано стан і динаміку інвестицій в людський капітал на різних рівнях за умов ринкових перетворень. Доведено необхідність зміни політики держави, підприємств, організацій та поведінки населення шляхом усвідомлення, розвитку та законодавчого закріплення у відповідних нормативних документах цілей та системи пріоритетів суспільства у сфері відтворення людського капіталу; використання інститутів соціального партнерства у процесі інвестування в освіту, охорону здоров'я та соціальний захист населення; прискорення зміни якості та структури людського капіталу за рахунок розвитку науково-технічної та інноваційної діяльності. Обгрунтовано доцільність використання світового досвіду інституційного забезпечення формування людського капіталу за умов перехідного періоду, визначено напрямки зростання ефективності його реалізації, пов'язані з використанням вітчизняного інноваційного потенціалу. Наведено пропозиції щодо удосконалення мотивації та стимулювання інтелектуальної праці та посилення впливу підприємницького управління на формування конкурентоспроможності людського капіталу.

 • Ефективність соціальної політики в умовах ринкових перетворень: проблеми соціалізації економічного розвитку

           Проаналізовано метрологічні проблеми ефективності соціальної політики та соціалізації економічних систем. Визначено фактори формування та зміни рівня соціалізаційної ефективності макро- та мікроекономічних систем у країнах з розвинутою та перехідною економіками. Здійснено багатоаспектний аналіз природи соціалізаційних процесів. З'ясовано багатовимірність понять "соціалізація" та "соціальна політика", розглянутих в потрійному вимірі як процеси посилення соціальної орієнтації економічного розвитку, усуспільнення та розширення суспільного сектора національної мікроекономічної системи. На підставі комплексного розуміння процесів соціалізації та соціальної політики виділено три їх типи: соціально-економічну та функціональну соціалізацію як процеси усуспільнення та відповідного використання грошового доходу та формаційну соціалізацію як процес розширення суспільного сектора національної мікроекономічної системи. Вперше сформульовано поняття "соціалізаційна економічна ефективність", яке відображає вплив соціалізації на формування та зміну параметра "економічна ефективність". Досліджено характер, типи впливу соціалізації та соціальної політики на економічний розвиток і відповідно позитивну, нейтральну та негативну соціалізаційну економічну ефективність. Визначено типи впливу соціалізації та соціальної політики на економічну ефективність функціонування макроекономічних систем перехідного та розвиненого стану. Виділено наступні види соціалізаційного циклу - субнормальний та гіперцикл. Наведено рекомендації щодо формування раціональної економічної політики держави у перехідній та розвиненій економіці. Виявлено ступінь чутливості (еластичності) різних економічних систем до зміни інтенсивності розвитку соціалізаційних процесів. Встановлено, що економічні ефекти соціалізації та соціальної політики детермінуються ринковим періодом, а не тільки характером чи типом економічних систем. Розроблено практичні рекомендації щодо формування раціональної економічної та соціальної поведінки суб'єктів бізнесу та держави.

 • Управління процесом формування і функціонування пенсійного фонду України в умовах ринкових перетворень

           Викладено результати теоретичних досліджень, наведено рекомендації щодо вдосконалення управління процесом формування та функціонування Пенсійного фонду України. Визначено економічну сутність Пенсійного фонду за умов переходу до ринку. Розроблено методи підвищення ефективності управління пенсійними системами з різними методами фінансування. Запропоновано модель територіального перерозподілу фінансових коштів пенсійної системи. Обгрунтовано схему управління Пенсійним фондом за умов переходу до накопичувальної схеми. Розглянуто принципи функціонування єдиної пенсійної служби в Україні.

 • Науково-методичні основи інвестування фермерських господарств в умовах ринкових перетворень економіки України

           Розглянуто науково-методичні засади та практичні питання організації інвестування фермерських господарств. Розкрито економічну сутність інвестицій, визначено їх роль у розвитку фермерських господарств. Показано особливості становлення та розвитку фермерських господарств та інвестування їх діяльності за умов ринкових перетворень економіки України. Наведено оцінку фінансового забезпечення вітчизняних фермерських господарств власними ресурсами. Досліджено форми та методи залучення коштів на цілі їх розвитку. На підставі вивчення зарубіжного досвіду та узагальнення вітчизняної практики інвестування фермерских господарств з метою активізації інвестиційної діяльності у даній сфері розроблено пропозиції щодо удосконалення методів її державного регулювання, запропоновано напрями удосконалення чинного законодавства. Обгрунтовано доцільність використання фінансового лізингу як одного з перспективних шляхів забезпечення фермерських господарств сільськогосподарською технікою та створення відповідної кредитної моделі.

 • Управління процесом організації та функціонування спільного підприємництва в економіці України в умовах ринкових перетворень

           Розроблено теоретичні та методологічні основи і обгрунтовано практичні рекомендації по удосконаленню управління процесом організації і функціонування спільного підприємства (СП) в Україні в умовах ринкової трансформації економіки. Визначено сутність, організаційні форми спільного підприємництва, його роль і місце в перехідній економіці; проаналізовано складові інвестиційного клімату в Україні і розглянуто можливості його поліпшення; розроблено методичні основи раціоналізації територіального розміщення СП; досліджено проблеми і шляхи удосконалення проектування СП, включаючи етапи техніко-економічних обгрунтувань і організації проектних робіт; розглянуто елементи внутрішньофірмового господарського механізму, що зазнають найбільших змін в процесі ринкових перетворень і мають специфічні форми прояву в діяльності СП. Розглянуто організаційно-економічні умови залучення іноземного капіталу і формування підприємств із змішаним капіталом, управління їх поточною виробничо-господарською діяльністю.

© 2007-2018 vbs.com.ua