От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел каталога

Научные статьи и авторефераты диссертаций по экономическим наукам

Название

Система маркетингового планування відродження бурякоцукрового виробництва : Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.02 / Н.В. Бутенко; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2001. — 20 с.: рис. — укp.

Коротко

Система маркетингового планування відродження бурякоцукрового виробництва

СсылкаК сожалению, на данный момент ссылка не доступна
Добавлено2008-07-31 17:39:33
Описание
         Досліджено теоретичні та методичні засади системи маркетингового планування відродження бурякоцукрового виробництва. Визначено сутність та роль маркетингового планування у відродженні бурякоцукрового виробництва. Вивчено основні здобутки іноземних підприємств у маркетинговому плануванні та обгрунтовано основні напрями становлення системи маркетингового планування розвитку бурякоцукрового комплексу. Розглянуто основні регулятори функціонування вітчизняного ринку цукру та їх вплив на технологію маркетингового планування. Запропоновано маркетингові складові галузевої програми відродження та методику вибору ринкових позицій підприємства.
См. также:
 • Процес стратегічного маркетингового планування

  Вступ 3
  Розділ 1. Поняття та сутність стратегічного маркетингового планування 5
  1.1 Сутність довгострокового планування 5
  1.2 Стратегічне планування 7
  1.3 Система стратегічного управління 10
  Розділ 2. План маркетингу та прогнозування в системі стратегічного маркетингового планування 14
  2.1 Поняття маркетингового плану та його призначення 14
  2.2 Прогнозування в системі стратегічного маркетингового планування 16
  2.2 Методи прогнозування, що використовуються в стратегічному плануванні 19
  Розділ 3. Аналіз процесу стратегічного маркетингового планування на підприємстві 26
  3.1 Аналіз конкретної ситуації 26
  3.2 Конкретні пропозиції з вирішення питання 30
  Висновки 35
  Література 37


 • Удосконалення стратегічного маркетингового планування діяльності молокопереробних підприємств

           Розглянуто теоретичні та методологічні засади стратегічного маркетингового планування діяльності молокопереробних підприємств. Розкрито суть маркетингових стратегій та їх використання у процесі розробки стратегічних маркетингових планів. Виділено особливості маркетингового аналізу. Узагальнено методику дослідження стратегічного маркетингового планування діяльності підприємств. Оцінено стан такого планування стосовно молокопереробних підприємств. Проаналізовано сучасні тенденції їх маркетингової діяльності та розвитку даної галузі. Розроблено економіко-математичну модель розвитку стратегічного маркетингового планування для конкретного підприємства. Висвітлено нові напрями інноваційного розвитку стратегічного маркетингового планування.

 • Економічна ефективність виробництва підприємств бурякоцукрового підкомплексу АПК

           Поглиблено суть поняття економічної ефективності, розглянуто критерії та показники ефективності бурякоцукрового виробництва за умов переходу до ринкового механізму господарювання. Здійснено системне визначення і формування критерію та окремих показників її динаміки, резервів та шляхів зростання. Проведено аналіз сучасного стану бурякоцукрового виробництва, виявлено основні тенденції та закономірності розвитку галузі, формування економічної ефективності виробництва та фактори, що впливають на її рівень. Обгрунтовано напрями реструктуризації бурякоцукрового виробництва, шляхи і резерви підвищення його ефективності та впровадження інноваційної моделі науково-технічного розвитку галузі.

 • Підвищення ефективності використання основного капіталу на підприємствах бурякоцукрового виробництва Вінницької області

           Узагальнено теоретичні та методичні підходи щодо відтворення та ефективності використання основного капіталу, конкретизовано його визначення. Виявлено та оцінено тенденції та закономірності динаміки розвитку бурякоцукрового виробництва та обгрунтовано концепцію відтворення основного капіталу, удосконалення структурної та інноваційної політики. Уперше здійснено комплексну системну оцінку ефективності основних засобів даного виробництва, виявлено резерви підвищення ефективності їх використання, упровадження обгрунтованої стратегії технологічного переоснащення та реструктуризації підприємств. Розроблено основні напрямки та шляхи підвищення ефективності основних засобів. Зазначено, що новизна та принципова відмінність основних положень цієї позиції в порівнянні з іншими дослідженнями полягає у врахуванні галузевих і регіональних підходів та взаємодії внутрішнього та зовнішнього ринку з використанням системи інформаційного маркетингу.

 • Розроблення методів контролю бурякоцукрового виробництва за вмістом токсичних елементів в сировині, напівпродуктах та продукції

           На підставі використання методу атомно-абсорбційної спектрофотометрії розроблено методики вимірювання масових часток токсичних елементів у цукрових буряках, жомі та мелясі. Наведено оцінку рівня забрудненості сировинних зон цукрових заводів Київщини токсичними елементами за даними біогеохімічного моніторингу. Досліжено динаміку зміни вмісту токсичних елементів у цукрових буряках у період вегетації, одержано функціональні залежності їх розподілу у напівпродуктах цукрового виробництва. Встановлено, що токсичні елементи нагромаджуються в осаді соку 1-ї сатурації у надлишкових кількостях, а його використання як кормової домішки або під час виготовлення білково-вітамінних концентратів можливе лише у разі ретельного розрахунку дозування. Розроблено новий спосіб зовнішнього контролю точності результатів вимірювань показників безпеки цукру методом міжлабораторних порівнянь, здійснено його апробацію та підтверджено високу ефективність.

 • Система стратегічного планування розвитку підприємства

           Запропоновано методологію системного стратегічного планування, яка поєднує існуючі концепції стратегічного підходу в управлінні, а також передбачає врахування причинно-наслідкових зв'язків між змінами зовнішнього організаційного середовища і внутрішніми ресурсними й управлінськими можливостями суб'єкта ринку, що обумовлюють вибір адекватної моделі управління та цілеорієнтованого напряму стратегічного розвитку. Розроблено концепцію адаптивного стратегічного планування, застосування якої забезпечує відповідність форми та змісту конкурентної стратегії рівню диференційованої нестабільності змін зовнішнього середовища, співвіднесеної з суб'єктивними умовами їх передбачуваності та внутрішніми можливостями цільового розвитку підприємства. Удосконалено аналітичний інструментарій дослідження зовнішнього та внутрішнього середовища підприємства на основі редукції ознак конкурентоспроможності, визначення рівня ринкової небезпечності конкурентів, застосування певних методів оцінки інтенсивності конкуренції, рівня нестабільності зовнішнього середовища підприємства, моделювання раціональних обсягів діяльності торговельних підприємств. Розроблено організаційно-аналітичний механізм формування, діагностики реалізації за умов коригування стратегії підприємства на підставі результатів моніторингу змін у зовнішньому середовищі й внутрішніх організаційних можливостей розвитку.

 • Система стратегічного планування на машинобудівних підприємствах

           Обгрунтовано комплексне вирішення проблеми вдосконалення стратегічного планування діяльності машинобудівних підприємств і розроблено практичні рекомендації щодо його здійснення. Досліджено теоретичні основи й уточнено підсистеми стратегічного планування на даних підприємствах. Систематизовано принципи цього планування. Розроблено теоретичні засади оцінювання системи планування машинобудівних підприємств. Проаналізовано практичний досвід стратегічного планування на вітчизняних машинобудівних підприємствах. Визначено склад, зміст і методи побудови інформаційної бази такого плану. Обгрунтовано основні принципи оцінювання їх ефективності. Удосконалено існуючі методи оцінювання економічної ефективності стратегічних планів машинобудівних підприємств.

 • Стратегічне планування сільськогосподарського виробництва у системі державного управління

           Визначено роль держави у здійсненні аграрної реформи. Узагальнено та поглиблено теоретичні засади стратегічного керування сільськогосподарським виробництвом, що передбачає розробку довгострокових цілей, політики, установок, орієнтирів, напрямків діяльності. Проаналізовано стратегічні чинники внутрішнього та зовнішнього середовища. Надано економічну оцінку, розкрито тенденції розвитку сільськогосподарського виробництва на Львівщині та розглянуто прорахунки і недоліки у здійсненні аграрних реформувань. Обгрунтовано стратегію трансформації організаційно-правових форм господарювання, спрогнозовано пріоритетні напрями сільськогосподарського виробництва та стратегічні орієнтири з метою забезпечення харчування населення продуктами тваринництва відповідно до фізіологічних норм. Розглянуто напрямки інтеграції виробництва та переробки продукції молочного скотарства. Визначено напрямки вдосконалення державного керування АПК.

 • Планування багатономенклатурного виробництва управляючою експертною системою в умовах невизначеності

           Розв'язано актуальну проблему планування багатономенклатурного виробництва управляючою експертною системою за умов невизначеності. Розроблено комплекс математичних моделей щодо функціонування спеціалізованої управляючої експертної системи планування виробництва, яка входить до складу автоматизованої системи управління підприємством. Зазначено, що дана методика розв'язання задачі планування виробництва допомагає ефективно розв'язати задачу планування за умов, коли технічні характеристики обладнання задані нечітко. Розглянуто формальну модель задачі планування виробництва, що враховує випадковий характер попиту на продукцію, наявність сировинних та інших ресурсів, прибуток на реалізацію, витрати на зберігання нереалізованої частини продукції. Викладено точний і наближений методи для розв'язання задачі математичного програмування.

 • Інтелектуальна система планування тактики руху автономного робота в квазістаціонарному середовищі

           Запропоновано нове розв'язання наукових задач керування автономними роботами та пошуку траєкторій руху в квазістаціонарному середовищі за умов обмеження на час прийняття рішень. Представлено модель динаміки для чотириколісного автономного мобільного робота. Розроблено та досліджено концепції програмної реалізації системи керування у реальному часі. Розглянуто складові системи, які діють за фізичними законами та правилами поведінки та взаємодіють між собою за допомогою подій. Система реалізована на багатопроцесорній основі та функціонує в реальному часі.

 • Корпоративна система планування торгівлі та механізми її забезпечення (на матеріалах споживчої кооперації України)

           Досліджено процеси створення корпоративної системи планування показників роздрібної торгівлі в системі споживчої кооперації України. Обгрунтовано концепцію системи корпоративного планування та побудови її інформаційного забезпечення на засадах вимог перехідного періоду становлення економіки. Розроблено організаційно-методичні положення створення корпоративної системи планових розрахунків. Запропоновано нові напрями удосконалення технології планування торгівлі споживчої кооперації. Формалізовано внутрішньокорпоративну технологію планування показників роздрібного товарообороту. Наведено інструментальні засоби інтегрованої автоматизованої інформаційної системи (ІАІС) споживчої кооперації.

 • Стратегічне планування та організування логістичної діяльності підприємств з оброблення деревини та виробництва виробів з деревини

  : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.04 [Електронний ресурс] / Ольга Святославівна Костюк; ДВНЗ "Ужгородський національний ун-т". — Ужгород, 2008. — 21 с. — укp.

 • Автоматизована система гільйотинного розкрою на основі генетичного програмування (на прикладі меблевого виробництва)

           Обгрунтовано нове рішення актуальної наукової задачі підвищення ефективності технологічної підготовки меблевого виробництва та виробничих процесів під час розкрою меблевих заготівель шляхом удосконалення підсистеми пошуку оптимальних технологічних карт розкрою, формування маршруту різу, автоматичного обліку мірних залишків та забезпечення функціонування автоматизованої системи у режимі реального часу. Розроблено паралельний генетичний алгоритм розкрою на підставі моделі островів, в якому запропоновано нові проблемно-орієнтовані фітнес-функції, спосіб кодування рішення до хромосом, генетичні оператори. Показано, що застосування нового алгоритму дозволяє скоротити втрати матеріалу до 5 %, а кількість операцій, які виконуються на форматно-розкрійному обладнанні - на 7 %.

 • Ефективність функціонування бурякоцукрового підкомплексу АПК

  : автореф. дис... канд. екон. наук.: 08.00.04 [Електронний ресурс] / Наталія Михайлівна Жидовська-Курильців; Львівський національний аграрний ун-т. — Л., 2009. — 20 с. — укp.

© 2007-2018 vbs.com.ua