От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел каталога

Научные статьи и авторефераты диссертаций по экономическим наукам

Название

Регулювання природоохоронної діяльності в регіоні на основі системної оцінки її інтенсивності : Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.08.01 / В.Й. Самолюк; Укр. держ. лісотехн. ун-т. — Л., 2002. — 19 с. — укp.

Коротко

Регулювання природоохоронної діяльності в регіоні на основі системної оцінки її інтенсивності

СсылкаК сожалению, на данный момент ссылка не доступна
Добавлено2008-10-05 17:05:31
Описание
         Розкрито суть та складові природоохоронної діяльності, особливості регулювання в природоохоронній сфері та проблеми його здійснення на регіональному рівні. Проаналізовано значення природоохоронної діяльності у регіональному розвитку, розраховано інтенсивність природоохоронної діяльності регіонів та проведено типізацію областей України за рівнем їх активності у природоохоронній сфері. Досліджено територіальну диференціацію природоохоронних процесів та ступінь пріоритетності екологічних чинників у регіональному управлінні. Здійснено типізацію територій у межах Рівненщини за умовами розвитку регіонів та ступенем контрастності їх розвитку. Визначено систему факторів, що обумовлюють стан та розвиток природоохоронної сфери. Запропоновано модель регулювання природоохоронної діяльності в регіоні на підставі системної оцінки її інтенсивності; проведено апробацію її блоку щодо дослідження розвитку та функціонування природоохоронної сфери регіону.
См. также:
 • Менеджмент економічного регулювання природоохоронної діяльності

           Досліджено особливості змісту та формування екологічного менеджменту, визначено тенденції еколого-інноваційної трансформації науково-технічного розвитку. Конкретизовано різнобічні аспекти управління природоохоронними програмами з метою постійної підтримки соціально-економічної та екологічної безпеки. Визначено причини, внаслідок яких система екологічного менеджменту не може отримати належного статусу та стримує запровадження ринкових регуляторів екологічного призначення. Розглянуто особливості організації управління природоохоронною діяльністю, економіко-правовий механізм регулювання охороною природи. Проведено стратегічний аналіз реалізації програмно-цільових підходів стосовно вирішення найбільш значущих екологічних проблем. Доведено, що за умов постійної зміни функцій і завдань центрального органу виконавчої влади у галузі охорони навколишнього середовища його діяльність стає занадто бюрократизованою та підмінюється псевдоекологічною роботою. З метою посилення ролі менеджменту екологічного регулювання у сфері екології запропоновано запровадити систему держзамовлення у галузі охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів, маючи на увазі, що доходна частина Державного бюджету України, значною мірою, знаходиться під впливом саме екологічних платежів. Джерелом фінансування даного державного замовлення має стати екологічний бюджет країни, якому доцільно надати статус захищеного.

 • Організація управління і регулювання природоохоронної діяльності

           Досліджено проблему організації управління та регулювання природоохоронної діяльності за умов розвитку ринкової економіки. Обгрунтовано теоретико-методологічні засади організації управління та регулювання природоохорони. Визначено тенденції та чинники функціонування та розвитку регулювання природоохоронної діяльності. Удосконалено структуру організаційно-економічного механізму управління природоохороною. Запропоновано шляхи трансформації економічного механізму регулювання природоохорони. Удосконалено методичні й організаційні засади його інформаційного забезпечення. Розроблено структурну модель регіональної цільової програми розвитку екологічного підприємництва.

 • Особливості формування і оцінки ефективності господарської діяльності в регіоні

           Обгрунтовано теоретичні та методологічні підходи до вдосконалення методів оцінки ефективності господарської діяльності підприємств щодо забезпечення комплексного та збалансованого розвитку галузей господарського комплексу регіону, забезпечення зайнятості населення та високопродуктивної праці, ефективного використання місцевих ресурсів та інших критеріїв. Запропоновано алгоритм розрахунку інтегрального показника оцінки ефективності господарської діяльності за низкою часткових показників.

 • Розвиток регулювання зовнішньоекономічної діяльності в регіоні

           Визначено особливості участі регіонів у регулюванні зовнішньоекономічної діяльності на сучасному етапі глобалізації. Досліджено процес делегуванння центральними органами керування на регіональний рівень повноважень щодо регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Розроблено критерії ефективності регулювання зовнішньоекономічної діяльності в регіонах за умов зміни існуючої бюрократичної парадигми на підприємницьку управлінську парадигму та визначено сфери використання інструментів ділового менеджменту в системі зазначеного регулювання. Зроблено порівняльний аналіз системи регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні та в інших країнах та запропоновано відповідні рекомендації. Систематизовано особливості регулювання даної діяльності в різних регіонах України. Розроблено сучасну модель взаємодії регіональних і місцевих органів у сфері зовнішньоекономічної діяльності.

 • Моделі оцінки і регулювання фінансової діяльності підприємства

           Розроблено теоретичні засади та моделі гнучкої системи фінансового оцінювання та регулювання. Зазначено, що така система повинна реагувати на відхилення фінансових процесів і на інформацію про очікувані перешкоди, включати ефективні підсистеми обліку, контролю, аналізу та прогнозування. Запропоновано концепцію гнучкої системи фінансового регулювання, засновану на адаптивних механізмах, які дозволяють відслідковувати (передбачати) динамічні зміни характеристик фінансових процесів, формувати та реалізувати скоректовані фінансові плани. Синтез моделей даних механізмів надає можливість підвищити якість фінансових рішень. Розглянуто алгоритмічну модель системи фінансового регулювання на основі методів аналітичного обліку, яка дозволяє формувати фінансові плани, здійснювати оцінку їх виконання та коректування під впливом перешкод. Розроблено комплекс моделей діагностики та прогнозування фінансового стану підприємства, що дає змогу знайти потенційні джерела виникнення несприятливих фінансових ситуацій, визначити класи та види фінансових загроз, а також вибрати напрямки фінансового оздоровлення.

 • Державний механізм регулювання інноваційних процесів на основі дослідження та оцінки конкурентоспроможності промислової продукції

           Наведено результати дослідження й апробації нових методичних підходів щодо оптимізації механізму державного управління інноваційними процесами. З метою формування ефективної державної стратегії конкурентного розвитку економіки для діагностики конкурентного стану підприємств розроблено метод оцінки внутрішніх складових потенціалу конкурентоспроможності підприємства на основі аналізу факторів, які визначають його конкурентні можливості. Для підвищення ефективності державного управління та регулювання інноваційної діяльності підприємств розроблено методичні рекомендації щодо здійснення оцінки конкурентоздатності промислової продукції. З метою удосконалення ефективності фунціонування керівних державних структур у сфері управління інноваційною діяльністю розроблено методичні рекомендації щодо оптимізації державного механізму регулювання інноваційних процесів.

 • Стимулювання природоохоронної діяльності підприємства

  Стимулювання природоохоронної діяльності підприємства

 • Науково-методичні засади оцінки і регулювання інвестиційної діяльності в промисловому секторі регіону

           Розглянуто теоретичні та методологічні питання оцінки результатів інвестиційної діяльності. Удосконалено понятійний апарат теорії інвестицій. Розвинуто науково-методичні засади обгрунтування та структурування чинників, що впливають на формування основних субстанцій і результатів інвестиційної діяльності. Обгрунтовано доцільність використання теоретичних положень системного аналізу щодо умов оцінки результатів інвестиційної діяльності. Розроблено модель даної діяльності у промисловому секторі регіону. Здійснено кластеризацію галузей промисловості регіону у координатах "інвестиційна активність - інвестиційна привабливість". Досліджено вплив інвестиційної активності та привабливості на інтегральний показник інвестиційної діяльності галузей промисловості Дніпропетровщини.

 • Система оцінки економічної ефективності діяльності промислових підприємств на основі застосування критерію якості (на прикладі машинобудування)

           В дисертації досліджено проблеми оцінки економічної ефективності діяльності промислових підприємств на основі застосування критерію якості; розроблено методологію і методику виконання розрахунку кінцевого результату роботи підприємства і визначення його ефективного стану; запропоновано методики визначення можливостей розвитку і можливостей занепаду, що відображають економічний потенціал господарського суб'єкта.

 • Вдосконалення природоохоронної діяльності промислового підприємства

           Проаналізовано розвиток економіки України та промислового сектору зокрема щодо стійкості економічних, соціальних та екологічних показників. Удосконалено інструменти природоохоронної діяльності промислових підприємств. Досліджено процес формування економічного механізму екологічної політики України та існуючі в міжнародній практиці екологічні стратегії та інструменти для їх реалізації на рівні промислового підприємства. З'ясовано особливості впровадження системи управління навколишнім середовищем згідно з ДСТУ ISO 14 000 для окремих промислових підприємств, а також здійснення аудиту та оцінки ефективності даної системи. Розглянуто теоретичні аспекти можливості та доцільності поєднання результатів фінансового аналізу проекту з оцінкою його впливу на навколишнє середовище. Обгрунтовано рекомендації щодо удосконалення процедури оцінки впливу проекту щодо організації природоохоронної діяльності на навколишнє середовище в Україні на прикладі Пасичнянського нафтогазового родовища в Івано-Франківській області.

 • Формування мотивів природоохоронної діяльності у молодших школярів

           Досліджено джерела та спонукання охоронного ставлення до природи учнів початкових класів. Виявлено, що таким джерелом виступає цілісне та істинне "Я" молодшого школяра, яке характеризується розумінням і відчуттям школярами своєї спорідненості з природою, визнанням природи часткою себе самого, а себе самого - часткою природного оточення. У такому випадку учень, із мотивованими потребами самозбереження та самоствердження, стає на шлях збереження та примноження природи як умови існування власного "Я". Становлення та розвиток "Я" молодших школярів та їх "Я - концепції" мають безпосереднє відношення до формування мотивів їх охоронного ставлення до природи, цим утворенням самосвідомості належить вирішальна роль під час вибору учнем форм практичного ставлення до неї. Представлено методику формування мотивів природоохронної діяльності молодших школярів та доведено її перевагу над традиційною. Основою даної методики є збагачення та поглиблення знань школярів про природу, правила і норми практичної взаємодії з нею.

 • Удосконалення економічного механізму природокористування та природоохоронної діяльності

           Розвинуто теоретико-методологічні засади формування державної політики в сфері природокористування, відмінність яких у порівнянні з чинними полягає в тому, що вони грунтуються на більш повному визначенні взаємозв'язків та збалансованості економічних, соціальних і екологічних чинників у процесі суспільного розвитку з урахуванням основних напрямків подолання негативної екологічної ситуації на державному та на регіональному рівнях. Поглиблено економічну суть понять "природокористування" та "природоохоронна діяльність" в системі "людина" (господарство) - "природа" стосовно умов економічної трансформації. Розвинуто зміст поняття економічного механізму природокористування та природоохоронної діяльності як об'єкта еколого-економічних досліджень через імплементацію елементів ринкового регулювання в систему управління природоохоронною діяльністю. Розроблено методичні підходи до оцінки системи природокористування, які на відміну від існуючих, враховують закономірності відтворення природних ресурсів, економічність та доцільність їх використання. Визначено основні недоліки сучасного економічного механізму природокористування та природоохоронної діяльності, сформульовано принципи його формування за умов ринкових перетворень (платності, цільового використання коштів), що сприятиме підвищенню ефективності використання, охорони та відновлення природних ресурсів. Обгрунтовано пропозиції щодо комплексного підходу до удосконалення економічного механізму природокористування та природоохоронної діяльності шляхом запровадження ринкових механізмів екологічного регулювання та стимулювання, екологічного менеджменту, аудиту тощо. Розроблено рекомендації щодо удосконалення екологічного оподаткування системи фінансування, екологічного аудиту, екологічного страхування природоохоронної діяльності, як основи підвищення наукового рівня управління в сфері збереження навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів.

 • Організаційно-правові аспекти діяльності природоохоронної прокуратури

           Здійснено аналіз організаційно-правових аспектів діяльності природоохоронної прокуратури в Україні. Розглянуто її місце та роль у системі державних органів, які виконують природоохоронні функції. Надано характеристику правового статусу природоохоронної прокуратури. Проаналізовано мету та завдання її діяльності. Значну увагу приділено проблемам прокурорського нагляду за додержанням і застосуванням законів про охорону навколишнього природного середовища. Досліджено питання представництва природоохоронним прокурором екологічних інтересів громадянина або держави в суді, розслідування злочинів проти довкілля, координації прокураторою дій правоохоронних органів стосовно боротьби з екологічною злочинністю. Розкрито суть і зміст організації роботи природоохоронного прокурора.

 • Економічне обгрунтування природоохоронної діяльності промислових підприємств

           Розроблено методику, що дозволяє промисловим підприємствам, згрупованим за територіальним принципом, визначити розмір збитку, який заподіюється забрудненням атмосферного повітря, а також з'ясувати природоохоронні заходи з метою їх впровадження та установити економічно ефективний рівень викидів забруднюючих речовин. Запропоновано систему еколого-економічного моніторингу, що враховує вплив промислового виробництва на довкілля та містить підсистеми показників вилучення та віддачі. Наведено методики розрахунку виробничої складової екологічної ціни продукції та метод оцінки економічної ефективності природоохоронних заходів.

© 2007-2018 vbs.com.ua