От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел каталога

Научные статьи и авторефераты диссертаций по экономическим наукам

Название

Регіональний сільськогосподарський меліоративний комплекс та його територіальна організація : Автореф. дис... канд. геогр. наук: 11.00.02 / Б.В. Заблоцький; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Л., 2001. — 20 с. — укp.

Коротко

Регіональний сільськогосподарський меліоративний комплекс та його територіальна організація

СсылкаК сожалению, на данный момент ссылка не доступна
Добавлено2008-09-12 12:37:28
Описание
         За допомогою сучасних методик аналізу первинних статистичних і відомчих матеріалів розкрито суть і структуру сільськогосподарського меліоративного комплексу (СГМК). Проведено типізацію СГМК, обгрунтовано його структуру, проаналізовано зв'язки між складовими елементами, розроблено методику економіко-географічного дослідження територіальної організації МК. Визначено природні та соціально-економічні чинники меліоративного комплексоформування за умов упровадження нових форм господарювання, проведено системно-структурний аналіз і синтез СГМК Тернопільщини. Досліджено територіальну організацію СГМК, виділено сільськогосподарські меліоративні райони та підрайони, визначено конструктивні напрямки розвитку компонентів СГМК за сучасних умов змін у господарстві.
См. также:
 • Культурно-освітній комплекс регіону і його територіальна організація (на матеріалах Тернопільської області)

           Розкрито суть поняття "культурно-освітній комплекс", розвинуто теоретичні та методичні засади дослідження, вивчено особливості його компонентно-функціональної структури та територіальної організації. Визначено пріоритетність чинників, які зумовлюють формування та функціонування культурно-освітнього комплексу за сучасних умов, здійснено його районування. Проведено системний аналіз. Виявлено основні форми його територіальної організації. Створено географо-математичну модель регіонального культурно-освітнього комплексу, розроблено основні напрями вдосконалення цього комплексу Тернопільщини.

 • Туристичний комплекс Карпатського регіону України: структура та територіальна організація

  : Автореф. дис... канд. геогр. наук: 11.00.02 [Електронний ресурс] / Оксана Василівна Стецюк; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. — Л., 2006. — 20 с. — укp.

 • Працересурсний потенціал Полтавської області і його територіальна організація

           Розроблено методики суспільно-географічного дослідження працересурсного потенціалу. Проаналізовано тенденції відтворення працересурсного потенціалу Полтавщини, визначено параметри його територіальної організації. Здійснено прогноз демовідтворювальної ситуації, величини працересурсного потенціалу та локальних ринків праці регіону. Обгрунтовано пропозиції щодо принципів побудови механізму регулювання регіонального ринку праці. Проведено типізацію локальних ринків праці.

 • Регіональний господарський комплекс: особливості відтворення в умовах трансформації

           Узагальнено теоретичні засади дослідження регіону як структурної ланки суспільного відтворення. Проаналізовано міждисциплінарні підходи до розуміння змісту поняття "регіон" та його соціально-економічної суті. Розглянуто підходи до його дослідження. Вивчено відтворювальний потенціал регіону в контексті національного відтворення, висвітлено роль та місце регіональних потреб як одного з найважливіших чинників в системі факторів регіонального відтворення. Надано практичні рекомендації щодо оцінки стимулюючих і лімітуючих факторів зростання складових відтворюного потенціалу регіону та розрахунку показників, які опосередковано засвідчують рівень використання цього потенціалу. Проаналізовано регіональні особливості звуженого суспільного відтворення в період кризи 1990-х рр. у перехідній економіці України. Досліджено проблеми, пов'язані з підвищенням ефективності суспільного відтворення регіону та розроблено напрями його регулювання. Зокрема, сформульовано цілі суспільного відтворення в контексті регіональної політики та стратегічного планування. Запропоновано шляхи удосконалення правового поля відтворення економіки регіонів та фінансово-економічні важелі та стимули оптимізації відтворних процесів у регіоні. Навдено практичні рекомендації з метою підвищення ефективності фінансово-економічних важелів та стимулів розвитку регіональної економіки.

 • Територіальна організація Збройних Сил Франції

           Узагальнено та розвинуто теоретико-методичні засади комплексного географічного військово-країнознавчого дослідження територіальної організації Збройних Сил Франції та досліджено її сучасний стан. Обгрунтовано виділення та визначено форми їх територіального зосередження. Виявлено та розкрито вплив географічних чинників на територіальну організацію ЗС Франції, установлено її закономірності. Проведено районування території Франції за особливостями територіальної організації ЗС Франції загалом та за окремими видами військ.

 • Територіальна організація наукового потенціалу України

           Вивчено теоретико-методологічні та методичні питання формування наукового потенціалу України, обгрунтовано напрямки підвищення ефективності його використання. Розкрито суть поняття наукового потенціалу як сукупності наукових установ, їх кадрового потенціалу. Розроблено методичні засади дослідження наукового потенціалу регіону. Обгрунтовано його функціонально-територіальну структуру, а саме: регіональні (райони наукової діяльності), точкові (вузли, центри наукової діяльності) та ареальні (технопарки, технополюси) елементи. Оцінено вплив чинників формування та використання даного потенціалу України. Виявлено регіональні особливості його використання. Сформульовано принципи використання регіонального наукового потенціалу: системність, комплексність, інноваційність, альтернативність, гнучке реагування. Розроблено індикатори його розвитку. Запропоновано концептуальні засади підвищення ефективності раціонального використання регіонального наукового потенціалу України.

 • Територіальна організація телеінформаційного комплексу в Україні

           Розроблено концептуальні підходи щодо суспільно-географічного вивчення телеінформаційного комплексу (ТІК) України та становлення організаційного-територіального механізму його регулювання. Сформульовано теоретико-методологічні засади суспільно-географічного дослідження телеінформаційного комплексу України. Розглянуто питання становлення організаційно-територіального механізму підвищення ефективності функціонування ТІК шляхом формування територіально орієнтованої системи управління. З'ясовано чинники формування та функціонування ТІК в Україні, виявлено територіальні особливості та закономірності розвитку ТІК, проаналізовано стан забезпеченості регіонів країни об'єктами ТІК. Визначено перспективи та проблеми розвитку телеінформаційної сфери. Розроблено рекомендації щодо удосконалення системи управління ТІК.

 • Територіальна організація митної діяльності України

           Обгрунтовано новий науковий напрямок у суспільній географії - географію митної діяльності. Сформульовано теоретико-методологічну концепцію функціонування митно-територіального комплексу за ринкових умов. Наведено комплексну оцінку чинників, що зумовили основні риси розміщення митних об'єктів. Проаналізовано структуру митної діяльності в розрізі часткових структур, зокрема, компонентної, територіальної та організаційно-управлінської. Визначено основні елементи територіальної структури та ієрархію органів управлінської структури господарсько-митної діяльності України. Викладено рекомендації щодо покращення регіонального аспекту функціонування митної діяльності держави в перспективі.

 • Територіальна організація фінансового ринку в Україні

           Досліджено проблеми територіальної організації фінансового ринку. Доведено необхідність створення ефективної системи фінансово-економічного забезпечення регіонів на основі оптимального поєднання загальнодержавних, регіональних та місцевих інтересів. Розроблено та науково обгрунтовано основні напрями удосконалення механізму територіальної організації фінансового ринку з метою підвищення ефективності його функціонування за умов трансформації суспільно-економічних відносин. Запропоновано методичні розробки та практичні рекомендації, які є теоретико-методологічною та методичною основою оцінки ефективності територіальної організації фінансового ринку України.

 • Територіальна організація продовольчого ринку Черкаської області

           Досліджено теоретичні аспекти становлення та розвитку обласного продовольчого ринку (сутність, склад, принципи формування, основні завдання діяльності). Систематизовано методичні підходи щодо оцінки територіальної організації продовольчого ринку області та розроблено узагальнені методичні основи з урахуванням ринкових важелів господарювання. Оцінено систему умов і чинників та механізм їх впливу на процеси становлення продовольчого ринку області, з'ясовано основні аспекти його функціональної структури. Визначено й обгрунтовано основні напрямки вдосконалення територіальної організації ринку продовольства Черкащини. З застосуванням новітніх методів моделювання розроблено прогноз його розвитку.

 • Територіальна організація медичного комплексу Вінницької області

           Досліджено теоретико-методологічні засади територіальної організації та комплексно-пропорційного розвитку регіонального медичного комплексу (МК) та наведено практичні рекомендації щодо її оптимізації у межах МК Вінницької області. Висвітлено теоретичні аспекти суспільно-географічного дослідження територіальної організації МК адміністративної області. Систематизовано й узагальнено методи та методичні підходи до цього дослідження. Оцінено систему умов і факторів, ступінь і механізми їх впливу на територіальну організацію МК зазначеної області. З'ясовано основні аспекти та функції компонентної структури об'єкту дослідження, розроблено прогноз розвитку окремих галузей МК на подальший період. Розкрито територіальну, функціональну й управлінську структури МК Вінниччини. Визначено й обгрунтовано основні напрямки вдосконалення його територіальної організації.

 • Територіальна організація агроресурсного потенціалу Чернігівської області

           Вивчено агроресурсний потенціал Чернігівщини. Проаналізовано вплив суспільно-географічних, природно-географічних та екологічних чинників на його формування. Визначено компонентну, територіальну та організаційно-управлінську структури агроресурсного потенціалу регіону в період переходу до ринкової економіки. Запропоновано методику дослідження та сформульовано напрями підвищення ефективності використання агроресурсного потенціалу області.

 • Територіальна організація автомобільних пасажирських перевезень в Україні

           Розкрито суть поняття "територіальна організація автомобільних пасажирських перевезень". Розглянуто систему чинників і принципів територіальної організації автомобільних пасажирських перевезень за умов ринкової економіки. Здійснено математичну оцінку впливу суспільно-географічних і природно-географічних чинників на територіальну організацію даних перевезень в Україні, проведено їх структурний аналіз. Розглянуто регіональні особливості пасажирської автотранспортної системи на рівні суспільно-географічних макрорайонів України. Розроблено прогноз розвитку автомобільних пасажирських перевезень і висвітлено основні напрямки вдосконалення їх територіальної організації.

 • Територіальна організація еколого-економічного комплексу Волинської області

           Проведено науково-географічний аналіз чинників територіальної організації еколого-економічного комплексу (ТО ЕЕК) Волинської області, виявлено особливості його компонентної, територіальної, управлінської та економічної структур. Узагальнено найбільш адекватні на сучасному етапі у даному регоні важелі економічного регулювання еколого-економічних процесів. Розраховано економічні збитки, що виникають внаслідок забруднення довкілля суб'єктами господарювання на Волині, показники антропогенного навантаження на геоекосистеми області та їх екологічної стійкості. Проведено еколого-економічне районування Волинської області. Визначено найбільш актуальні шляхи вдосконалення ТО Волинського ЕЕК.

© 2007-2018 vbs.com.ua