От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел каталога

Научные статьи и авторефераты диссертаций по экономическим наукам

Название

Прогнозування розвитку картопляного агропромислового підкомплексу України : Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.02.03 / А.В. Лісовий; Наук.-дослід. екон. ін-т М-ва економіки України. — К., 2000. — 18 с. — укp.

Коротко

Прогнозування розвитку картопляного агропромислового підкомплексу України

СсылкаК сожалению, на данный момент ссылка не доступна
Добавлено2008-09-11 01:08:00
Описание
         Проаналізовано фактичний стан виробництва, зберігання, переробки і реалізації картоплі. Розроблено економіко-математичну модель прогнозування розвитку картоплепродуктового підкомплексу, розв'язану як багатоцільову, за декількома критеріями оптимальності. За допомогою методики обчислення показників відносної і сукупної ефективності обгрунтовано прогноз розвитку підкомплексу на період до 2005 року. Розроблено пропозиції щодо функціонування картопляного агропромислового підкомплексу в умовах ринкової економіки.
См. также:
 • Регіональні особливості розвитку агропромислового комплексу України

           Розроблено новий напрямок наукового дослідження особливостей реформування та розвитку регіональних АПК, базуючись на обгрунтованих теоретико-методологічних і методичних засадах порівняння їх стану, та визначення перспективних напрямків розвитку. Запропоновано моделі розвитку даних АПК. Наведено механізм функціонування регіональної структури агромаркетингу. Обгрунтовано стратегію його розвитку, оцінено інвестиційне та науково-інноваційне забезпечення регулювання регіонального АПК з використанням економіко-математичних методів оцінки окупності проектів. З'ясовано шляхи їх застосування. Обгрунтовано схему розв'язання проблеми структурної перебудови регіональних АПК для забезпечення обсягів агропромислового виробництва, що відповідають потребам населення та гарантують продовольчу безпеку держави. Наголошено на необхідності обов'язкового встановлення екологічного імперативу розвитку регіональних і національного АПК. Розроблено комплекс заходів, що стосуються стратегії розвитку агромаркетингу у регіональних АПК. Обгрунтовано напрямки інтеграції особистих підсобних господарств з агроформуваннями.

 • Механізми впровадження стратегії розвитку агропромислового комплексу України на регіональному рівні

           Здійснено науково-теоретичне обгрунтування багаторівневих стратегій розвитку і механізмів їх впровадження на регіональному рівні. Значну увагу приділено характеристиці особливостей становлення та розвитку механізмів впровадження стратегій розвитку АПК України на регіональному рівні. Висвітлено особливості регіонального рівня інституціональних процесів в Україні, інтеграційні процеси та диверсифікації механізмів управління в АПК. Проаналізовано процес інституціоналізації механізмів впровадження стратегії розвитку АПК України та міжрегіональне співробітництво як механізм впровадження стратегії розвитку.

 • Прогнозування розвитку зовнішньоторговельних зв'язків України з ЄС

           Проаналізовано сучасний стан і тенденції розвитку зовнішньої торгівлі товарами України з ЄС, досліджено досвід її моделювання. Запропоновано методику прогнозування розвитку зовнішньоторговельних зв'язків України з ЄС. Розроблено комплекс економіко-математичних моделей прогнозування розвитку зовнішньоторговельних зв'язків України з ЄС. За домопогою ex-post прогнозу наведено оцінку точності запропонованих рівнянь та комплексу моделей. Для випадку порушення класичних передумов регресійного аналізу створено алгоритм застосування рекурентних методів оцінки параметрів моделей. Розроблено базовий прогноз, запропоновано сценарії та імітаційні прогнози розвитку зовнішньоторговельних зв'язків України з ЄС. На основі показників базового прогнозу та сценарних розрахунків зроблено висновки про підвищення ефективності зовнішньої торгівлі товарами України з ЄС.

 • Комплекс макроеконометричних моделей прогнозування економічного розвитку України

           Висвітлено проблеми економетричного моделювання економічного розвитку України за умов становлення ринкових відносин. Розроблено методологічні засади системного дослідження економіки України. Змодельовано та побудовано комплекс макроеконометричних моделей прогнозування економічного розвитку України на основі положень економічної теорії, системного аналізу й економетричного моделювання. Досліджено прогнозні якості комплексу моделей на основі системи характеристик: кількісних, порівняльних та якісних. Запропоновано методику оцінки обсягів тіньової економіки в Україні за теперішнього часу і на перспективу. Описано сценарії моделювання економічного розвитку України, згідно з якими проведено прогнозно-імітаційні розрахунки.

 • Економіко-математичні моделі прогнозування розвитку сільського господарства України

           Висвітлено питання застосування економетричного моделювання для прогнозування розвитку сільського господарства України. Розроблено методологічні засади системного дослідження сільськогосподарської сфери економіки України перехідного періоду. Наведено комплекс економіко-математичних моделей економетричного моделювання прогнозування розвитку сільського господарства на період до 2004 р. Створено базу даних для спеціалізованої комп'ютерної системи економетричного моделювання. Отримано результати прогнозно-імітаційних розрахунків за сценаріями, які враховують щорічні зміни обсягів імпорту нафти і газу та погодних умов.

 • Прогнозування тенденцій економічного розвитку транспортної інфраструктури України в ринкових умовах

           Дисертацію присвячено питанням розробки комплексної методики аналізу та прогнозування тенденцій економічного розвитку транспортної інфраструктури України за ринкових умов на основі системного аналізу. Розглянуто розвиток транспортної системи України та зарубіжних країн, розроблено комплекс моделей (імітаційну, оптимізаційно-статистичну, економетричну) для розрахунку основних показників розвитку виробничого апарату транспортної інфраструктури в цілому у транспорті та за окремими його видами. Наведено методику вибору системи показників, яку покладено в основу розроблених моделей та проведено їх класифікацію. Результати досліджень представляють формалізований економіко-математичний апарат, який розвиває перспективні напрямки концепції наукового механізму регулювання діяльності транспортної системи.

 • Інноваційні основи макроекономічного прогнозування розвитку системи вищої освіти України

           Досліджено інноваційні засади макроекономічного прогнозування розвитку системи вщиої освіти України. Обгрунтовано соціально-економічні та організаційні передумови наукового передбачення як фундаментальні засади аналізу процесів прогнозування та планування у галузі вищої освіти. Сформульовано визначення основних економічних категорій та принципів процесу прогнозування у сфері вищої освіти, розкрито інноваційні підходи щодо його здійснення. Вивчено сучасний досвід планування та прогнозування функціонування вищих навчальних закладів провідних зарубіжних країн (США, Японії, Франції) з метою використання окремих здобутків у вітчизняній системі вищої школи. Досліджено макроекономічний механізм її прогнозування за умов інноваційного розвитку. Проведено науковий аналіз інформаційного забезпечення прогнозування та планування у галузі вищої освіти, моделювання основних макроекономічних показників її розвитку. Визначено параметри формування прогнозів нової структури вузівської системи, студентського контингенту та викладацького складу. Розглянуто засади прогнозування фінансово-економічного розвитку системи вищої освіти на державном рівні та за умови використання позабюджетних джерел. Визначено основні механізми удосконалення прогнозування фінансово-економічної системи ВНЗ за умов ринкових перетворень і модернізації галузі.

 • Методи прогнозування взаємопов'язаних показників соціально-економічного розвитку України

           Розглянуто методи прогнозування взаємопов'язаних показників соціально-економічного розвитку України, наведено класифікацію економічних показників всіх рівнів управління. Розроблено методику отримання системних прогнозів для народногосподарського комплексу країни. Висвітлено прогноз ВВП і розвитку промислового виробництва на основі методу збереження лагової кореляції. Визначено показники промислового виробництва, зокрема, сталі, готового прокату, машинобудування.

 • Фінансово-економічне регулювання розвитку агропромислового виробництва

           Виявлено закономірності та тенденції розвитку підприємств сільського господарства, м'ясної, молочної та борошномельно-круп'яної промисловості, а також визначено, що фінансово-економічний стан більшості підприємств сільського господарства, молочної промисловості досить складний. Встановлено, що поряд із розробкою макроекономічних форм, методів підтримки, посиленної уваги вимагають питання наукового обгрунтування усіх функцій процесу управління на мікрорівні, особливо аналізу та регулювання. Удосконалено методичні підходи щодо формування головних елементів системи забезпечення процесу регулювання, до яких запропоновано віднести оцінку фінансово-економічного стану підприємств, а також групування фінансово-економічної рівноваги між джерелами надходження коштів та їх використанням. Розроблено модель та обгрунтовано напрямки фінансово-економічного регулювання розвитку агропромислового виробництва.

 • Забезпечення сталості розвитку хлібопродуктового підкомплексу регіону

           Досліджено теоретико-методичні принципи забезпечення сталості розвитку підприємств хлібопродуктового підкомплексу. Розглянуто теоретичні основи, методи оцінювання й особливості їх розвитку. Проаналізовано сучасний стан зерновиробництва, задоволення потреб населення регіону в хлібопродуктах. Оцінено його розвиток за показниками сталості на прикладі підприємств Вінниччини. Сформульовано й обгрунтовано концептуальні принципи забезпечення та здійснено прогноз перспектив стосовно сталості розвитку хлібопродуктового підкомплексу. Наведено рекомендації щодо оптимізації виробництва борошна та хліба в адміністративних районах і містах Вінниччини за критерієм сталості розвитку.

 • Економічні основи екологізації розвитку агропромислового виробництва

           Дисертацію присвячено аналізу економіко-екологічних проблем розвитку агропромислового виробництва. Досліджені економічні основи екологічно сталого розвитку суспільства, дана оцінка сучасного стану взаємовідносин суспільства з навколишнім середовищем, проаналізовано етапи розвитку взаємовідносин економіки і навколишнього середовища. У результаті проведених досліджень було встановлено, що поняття "екологізація сільськогосподарського виробництва" вченими і практиками розуміється винятково з погляду інтенсифікації природоохоронної діяльності. При цьому, як правило, сільське господарство розглядається як елемент навколишнього середовища, що сприймає забруднення від промислового виробництва і, відповідно, терпить збиток. Хімізація ж сільського господарства розглядалася екологами як джерело зниження якості земель, рідше - продукції. Небезпека сучасної сільськогосподарської технології для здоров'я людини лише рідко згадується, але не є критерієм для основних рішень. Перелік забруднювачів сільськогосподарської продукції звичайно носить констатуючий характер і сприймається як неминуче зло. Дослідження з аналізу ланцюжків грунт - рослини - тварини - людина ще дуже рідкі. Навколишнє середовище завжди було необхідною умовою і складовим елементом процесу відтворення матеріальних цінностей, одночасно виконувало функції сировинних ресурсів і життєвого простору. Відтворюючи природні ресурси і навколишнє середовище, суспільство відтворює і свої продуктивні сили. Деградація довкілля скорочує забезпеченість виробництва сировиною, ускладнює технологічні цикли і погіршує загальний стан біогеоценозів. Рухаючись вперед до нової економічної системи, Україна не може існувати осторонь та ігнорувати процеси загальноєвропейської інтеграції, залишаючись в замкнутому інформативному просторі. Це стосується всіх без винятку сфер суспільної діяльності, які безпосередньо торкаються теоретичних основ стійкого розвитку сучасної економіки. По суті це нова галузь інформативно-аналітичних знань і вона потребує поглибленого вивчення з боку гуманітарних і точних дисциплін, в першу чергу тих, які знаходяться на межі природничих і економічних наук. В значній мірі це стосується макроекономічних характеристик, екологічної безпеки, економіки природокористування та інформатизації навколишнього середовища.

 • Науково-методичні основи регулювання розвитку агропромислового комплексу регіону

           Розглянуто питання науково-методичного обгрунтування проблем формування та стимулювання розвитку агропромислового комплексу (АПК) регіону. Здійснено дослідження регіонального АПК як складової національної економіки. Обгрунтовано функціонально-галузеву та управлінську структури та запропоновано механізм державного регулювання розвитку АПК. Удосконалено методичні положення й обгрунтовано перспективні напрями функціонування АПК в регіоні. На підставі аналізу природнокліматичних і соціально-економічних чинників визначено перспективні напрями розвитку АПК Хмельницької області. Розроблено пропозиції щодо створення спеціального механізму впливу на функціонування регіонального АПК.

 • Економічне моделювання розвитку агропромислового комплексу регіону (субнаціональний рівень)

           Висвітлено проблему економічного моделювання розвитку агропромислового комплексу регіону субнаціонального рівня. Проведено комплексне дослідження шляхів розвитку та розміщення продуктивних сил сільського господарства та інших галузей, для вирішення важливої народногосподарської задачі - забезпечення національної продовольчої безпеки України за умов трансформації економіки. Розроблено методологію та методику економічного моделювання розвитку агропромислового комплексу за ознаками задоволення нацуіональних потреб у ресурсах продовольства з урахуванням економічних, агроекологічних і соціально-демографічних чинників, що відбулися в сільському господарстві. Запропоновано принципові моделі організації виробництва основних видів продукції сільського господарства та ринку продовольства на віддалену перспективу.

 • Регіональні особливості розвитку агропромислового комплексу в умовах ринкових трансформацій

  : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.05 [Електронний ресурс] / Михайло Васильович Газуда; Ужгородський національний ун-т. — Ужгород, 2007. — 20 с. — укp.

© 2007-2018 vbs.com.ua