От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел каталога

Статьи и авторефераты по политологии

Название

Українські емігрантські політичні партії в I Чехословацькій республіці : Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.02 / К.В. Іващенко; Донец. держ. ун-т. — Донецьк, 1999. — 19 с. — укp.

Коротко

Українські емігрантські політичні партії в I Чехословацькій республіці

СсылкаК сожалению, на данный момент ссылка не доступна
Добавлено2008-09-18 10:10:05
Описание
         Дисертацію присвячено дослідженню діяльності українських емігрантських політичних партій у І Чехословацькій республіці (1918-1938). У роботі розглянуто процес формування чехословацької концепції українського питання, вивчено особливості політичної системи країн-реципієнта у контексті їх впливу на емігрантські політичні партії, проаналізовано діяльність українських політичних партій у міжвоєнні роки з оглядом на її значення для діаспори, країни аоселення та України.
См. также:
 • Правова культура у першій Чехословацькій Республіці (1918 - 1939 рр.)

           Здійснено комплексне та цілісне історико-правове дослідження становлення й розвитку правової культури у першій Чехословацькій Республіці (1918 - 1938 рр.). Проведено теоретико-методологічний аналіз категорій "правова культура", "правова культура суспільства", "суспільна правова культура". Виділено основні категорії визначення рівня розвитку правової культури чехословацького суспільства. Висвітлено проблеми, взаємопов'язані з формуванням інституційного, нормативного й суб'єктивного елементів даної культури Чехословацької Республіки 1918 - 1938 рр. Надано характеристику прав і свобод людини й громадянина, прав національних, мовних, релігійних меншин, що закріплені у законодавстві міжвоєнної Чехословаччини. Установлено особливості їх реалізації. Сформульовано основні висновки дослідження та практичні рекомендації щодо вдосконалення процесу становлення високої правової культури в Україні.

 • Становлення і розвиток законодавства про господарську діяльність в першій Чехословацькій республіці (1918 - 1938 рр.)

           Охарактеризовано основні періоди становлення і розвитку законодавства про господарську діяльність у першій Чехословацькій республіці (1918 - 1938 р.), встановлено їх межі. Проаналізовано еволюцію правового статусу суб'єктів господарської діяльності на різних етапах досліджуваного періоду. Виявлено особливості законодавства про господарську діяльність у першій Чехословацькій респлубліці. Наведено пропозиції щодо використання історико-правового досвіду першої Чехословацької республіки з метою удосконалення законодавства про господарську діяльність в Україні.

 • Політичні партії

  1. Політичні партії та їх класифікація. 3
  2. Історія становлення багатопартійності в Україні. 6
  3. Провідні принципи у партійній політиці. 8
  Література. 10


 • Українські ліберально-демократичні партії в Російській імперії на початку XX століття

           З використанням документальних, архівних, та інших джерел досліджено історію походження, утворення та розвитку ліберально-демократичних партій Наддніпрянщини у 1904 - 1908 рр.: демократичної (УДП), радикальної (УРП) і демократично-радикальної (УДРП). Проаналізовано витоки та основний зміст їх програмних документів та пропагандистських матеріалів, розкрито особливість українського лібералізму, його орієнтацію на загальнолюдські ідеали та принципи. Досліджено програмні та організаційні засади наддніпрянских ліберально-демократичних партій, визначено її місце у національно-визвольному русі, ролі її чільних провідників і видань. Висвітлено погляди діячів ліберально-демократичних партій Наддніпрянщини щодо розв'язання національного, соціального, аграрного та робітничого питань.

 • Політичні партії як суб'єкти державної влади: компаративістський аналіз

           Розглянуто специфіку суб'єктного статусу партій у різних моделях демократії, виявлено принципи функціонування законодавчої та виконавчої влади. Визначено особливості процесу становлення політичних партій в Україні. Проаналізовано ступінь впливу їх діяльності на нормотворчий і виконавчий компоненти влади та взаємозв'язок між ними. Наведено рекомендації щодо стратегії політичної реформи в Україні.

 • Політичні партії як чинники формування та реалізації стратегії державної політики

  : автореф. дис... канд. наук з держ. упр.: 25.00.01 [Електронний ресурс] / Борис Миколайович Максимець; Національна академія держ. управління при Президентові України. — К., 2006. — 20 с. — укp.

 • Політичні партії як фактор формування і реалізації зовнішньої політики України

           Здійснено аналіз діяльності парламентських політичних партій України у процесі формування та реалізації зовнішньої політики у взаємодії з суб'єктами зовнішньополітичного механізму держави. Відзначено сучасні підходи, що дозволяють досліджувати партії як фактор формування та реалізації зовнішньої політики держави. Показано, що зарубіжні та вітчизняні вчені визнають вплив зовнішніх чинників (міжнародного середовища) на її формування. Недостатньо вивчено напрями та форми впливу партій як частини вітчизняного зовнішньополітичного механізму, моделі ухвалення партійних рішень, формальних і неформальних структур, що впливають на цей процес. Зазначено щодо необхідності вивчення еволюції партійних програм та їх електоральної підтримки, напрямків здійснення партійного впливу на формування зовнішньої політики України, а саме: законотворчої діяльності парламентських фракцій, діяльності в інститутах парламентського та партійного співробітництва.

 • Українські політичні середовища Галичини у ставленні до Польщі (1925- 1932рр.)

  : Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01 [Електронний ресурс] / Іван Ігорович Федик; Львівський держ. ун-т ім. Івана Франка. — Л., 1999. — 19 с. — укp.

 • Політичні трансформації в Угорській Республіці на рубежі XX - XXI століть (у контексті демократичних перетворень у постсоціалістичних країнах Центральної та Східної Європи)

           Вперше проведено комплексне дослідження політичних трансформацій в Угорській Республіці на межі XX - XXI ст. у контексті демократичних перетворень у постсоціалістичних країнах Центральної та Східної Європи. На основі великого фактологічного та наукового матеріалу вивчено генезу політичної системи Угорської Республіки, зміну форми державного устрою, управління та доктрину розмежування гілок влади, стратегічні пріоритети країни в зовнішній політиці. Здійснено порівняльний аналіз становища та соціальної ролі угорської національної меншини в Україні та української в Угорщині. Розглянуто практику відносин Угорщини з сусідніми державами та незалежною Україною. Побудовано політологічну модель місця та ролі Угорщини у новій Європі.

 • Українські політичні біженці та переміщені особи після Другої світової війни

           Досліджуються особливості української еміграції після Другої світової війни. Встановлено причини еміграції, її основні напрямки. Проаналізовано соціальний склад українських біженців, їх умови життя і праці в таборах для переміщених осіб, а пізніше - в країнах поселення. Українська післявоєнна еміграція мала яскраво виражений політичний характер, різноплановий соціальний склад і високий ступінь національно-культурної свідомості, швидку адаптацію до нових умов життя.

 • Партія в структурі політичної партії.

  Вступ
  I. Партія в структурі політичної партії.
  1.1. Поняття політичної партії.
  1.2. Характеристика партії “Реформи і порядок”.
  II. Інформаційна діяльність партії “Реформи і порядок”.
  2.1. Напрямки та засоби діяльності ПРП.
  2.2. Сприйняття партії в ЗМІ.
  Заключення

 • Ліберальні партії України. 1900 - 1920 рр.

           Уперше в історіографії зроблено комплексне дослідження діяльності українських і російських ліберальних партій 1900 - 1920 рр. Проведено порівняльний аналіз програм політичних партій різного спрямування та встановлено відмінності вимог українського лібералізму до соціал-демократії та до європейського ліберального руху. З'ясовано специфіку українського лібералізму. Висвітлено передвиборчу тактику лібералів до I - IV Державних Дум, показано їх діяльність у парламенті в сфері розв'язання українських питань. Розглянуто діяльність лібералів у трьох Українських державах: УНР доби Центральної Ради, Українській Державі Гетьмана П.Скоропадського та УНР Директорії. Показано роль лібералів та їх внесок до розбудови України. Зроблено висновок про місце українського лібералізму у системі політичних партій як дійсного ліберально-демократичного руху.

 • Партії і партійні системи у сучасному демократичному процесі

           Визначено місце та роль політичних партій і партійних систем на різних етапах їх функціонування. Показано, що реальна модель демократичної політичної системи містить ліберальний і соціальний компоненти, які існують заради підтримки життєздатності системи. Зазначено, що політичні партії є механізмом прийому-передачі сигналів про задоволення потреб населення до держави і навпаки, тому метою партійної системи є досягнення нею та утримання стійкого стану. На базі теоретичних моделей Д.Істона, Є.Сєдова, теорії потреб А.Маслоу та теорії соціальної мобільності П.Сорокіна встановлено, що політичний процес розгортається на трьох рівнях: стратегічному, тактичному та технологічному, на кожному з яких набір функцій політичних партій та конфігурації партійних систем є різними. З'ясовано, що на стратегічному рівні політичного процесу в Україні має місце модернізаційний синдром: задоволення індивідуальних і суспільних потреб не є оптимальним. На тактичному рівні політична система України знаходиться поблизу початкової точки циклу Є.Сєдова. На тактичному рівні внаслідок ресурсної недостатності громадянського суспільства багатопартійна система не має особливого впливу ні в суспільстві, ні на державну владу, а самі партії носять переважно кадровий характер. Запропоновано комплекс заходів, необхідних для стабілізації політичної системи в Україні та встановлення партійної системи, що самопідтримується, на базі подолання моденізаційної кризи, створення конкурентного середовища на політичній арені правих і лівих сил.

 • Правоцентристські партії у політичній системі Болгарії (1899 - 1908 рр.)

           Встановлено роль і місце ліберальної та консервативної партій у політичній системі Болгарії в кінці XIX - на початку XX ст., для визначення яких вперше використано термін правоцентристські. Обгрунтовано твердження, що усталені в історіогарфії поняття "русофіли" та "русофоби" спотворюють справжню зовнішньополітичну орієнтацію ліберальної та консервативної партій. Запропоновано їх нову диференціацію, зокрема, виділено праві й помірковані правоцентристські та найближчі до центру політичного спектра. 1899 - 1908 рр. охарактеризовано як період панування класичної болгарської демократії. Показано специфічну роль правоцентристських партій у системі державної влади Болгарії, що обумовлена низьким рівнем політичної культури, значно швидшими темпами модернізації державного управління у порівнянні зі змінами менталітету громадян, перевагою виконавчої гілки влади над законодавчою та судовою, відсутністю демократичних традицій внаслідок тривалого перебування держави у складі Туреччини - імперії східного типу. Висвітлено участь правоцентристських партій у діяльності парламенту. Проаналізовано діяльність урядів Болгарії даного історичного періоду, що складалися з ліберальних або консервативних політичних сил. Досліджено боротьбу правоцентристських партій за владу, проаналізовано їх взаємодію з інститутом монархії.

© 2007-2018 vbs.com.ua