От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел каталога

Научные статьи и авторефераты диссертаций по экономическим наукам

Название

Прикордонне співробітництво в контексті євроінтеграційного курсу України : Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.05.01 / З.О. Петренко; НАН України. Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин. — К., 2001. — 17 с. — укp.

Коротко

Прикордонне співробітництво в контексті євроінтеграційного курсу України

СсылкаК сожалению, на данный момент ссылка не доступна
Добавлено2008-08-14 23:32:05
Описание
         Досліджено проблеми функціонування та розвитку прикордонного співробітництва, як специфічного напряму процесів глобалізації та інтегрування світової економіки у контексті інтегрування України до європейського господарського простору. Розглянуто методологічні засади виникнення та розвитку прикордонного співробітництва, особливості його існування за умов державної монополії зовнішньоекономічної діяльності та ринкової економіки. На підставі аналізу основних сфер функціонування прикордонних відносин з сусідніми країнами запропоновано ряд заходів щодо їх інтенсифікації у західних регіонах України. За результатами аналізу визначено можливість практичного поєднання євроінтеграційних і транскордонних процесів у західній прикордонній смузі України та формування під їх впливом інтенсивної інвестиційно-коопераційної моделі співробітництва.
См. также:
 • Українсько-російське економічне співробітництво в контексті реалізації національних інтересів

           Досліджено співробітництво України та Російської Федерації в економічній сфері у контексті реалізації їх національних економічних інтересів. Науково обгрунтовано механізм ефективної взаємодії двох країн за умов поглиблення інтеграційних процесів на субрегіональному та європейському рівнях. Значну увагу приділено теоретичним і методологічним питанням дослідження національних інтересів. Висвітлено їх суть, еволюцію, структуру та диспозиції у глобальній системі економічних інтересів. На підставі дослідження характеру та структурних особливостей національних економічних інтересів України у сфері міжнародної економічної діяльності визначено механізм їх реалізації у відносинах з Росією. Обгрунтовано суть та основні положення сучасної концепції економічного партнерства України та Росії за умов формування Єдиного економічного простору (ЄЕП). Визначено національні економічні інтереси України та Росії у двосторонньому співробітництві, сферу їх зіткнення, наявні та потенційні розбіжності реалізації. Запропоновано сучасні ефективні механізми міждержавної співпраці в зовнішньоторговельній, інвестиційно-виробничій, інноваційній та енергетичній сферах, а також у галузі спільного використання трудових ресурсів.

 • Українсько-італійське міждержавне співробітництво в контексті європейської інтеграції (1991 - 2006 рр.)

           З використанням широкої джерельної бази здійснено комплексне дослідження процесу становлення та розвитку українсько-італійського міждержавного співробітництва у контексті європейської інтеграції. На підставі залучення до наукового обігу нових матеріалів з поточного архіву другого територіального управління Міністерства закордонних справ (МЗС) України, історико-архівного управління МЗС України, поточних архівів Міністерства науки й освіти України, Міністерства культури та туризму України, Торгівельно-промислової палати України, а також архіву Президії НАН України розглянуто проблеми еволюції українсько-італійських відносин у 1991 - 2006 рр. Проаналізовано двосторонні міждержавні відносини в політичній, економічній та культурно-гумантарній сферах за умов розвитку євроінтеграційних процесів. Визначено місце та роль, форми та напрямки співробітництва центральних органів державної влади України та Італійської Республіки. Розглянуто діяльність української діаспори в Італії.

 • Закон України Про транскордонне співробітництво

  Вступ....................................................................................................................3
  Характеристика Закону України «Про транскордонне спiвробiтництво»....4
  Використана література.....................................................................................11 • Торгово-економічне співробітництво України і США в умовах економічної глобалізації

           Досліджено концептуальні засади торгово-економічного співробітництва США з країнами трансформаційного типу, зокрема, з Мексикою як членом північноамериканського угруповання та країнами Центрально-Східної Європи як фактора його розвитку між Сполученими Штатами й Україною. Визначено місце і роль США в сучасних процесах економічної глобалізації. Досліджено інституційні передумови торгово-економічного співробітництва між Україною та США, проаналізовано стан торговельних українсько-американських відносин, інвестиційного співробітництва та міграційних потоків між Україною та США. Визначено організаційно-інституційні фактори оптимізації торгово-економічного співробітництива між Україною та Сполученими Штатами, зокрема, у разі їх спільної участі у діяльності міжнародних економічних організацій. Наведено рекомендації щодо оптимізації торгово-економічного співробітництва між Україною та США.

 • Транскордонне співробітництво України як форма розвитку європейської економічної інтеграції

           Досліджено проблеми та перспективи розвитку транскордонного співробітництва України як чинника, що сприяє прискоренню загальноєвропейської інтеграції. Проведено аналіз концепцій міжнародної економічної інтеграції провідних шкіл та напрямів світової економічної думки з широким застосуванням методології, яка базується на використанні макроекономічного інструментарію. Надано оцінку передумов розвитку транскордонних інтеграційних процесів. Виявлено вплив транскордонного співробітництва на соціально-економічний розвиток регіону. Розроблено складові стратегії прикордонного співробітництва Волинської області, запропоновано створення єврорегіонів "Слобожанщина" та "Сян". Досліджено вплив регіонального співробітництва на прискорення загальнодержавної економічної інтеграції євпропейських держав.

 • Співробітництво України з державами Співдружності Націй: проблеми становлення та розвитку

           На підставі аналізу стратегічних інтересів України щодо країн Співдружності встановлено пріоритетні сфери відносин і перспективні напрямки співпраці з ними України. Критично проаналізовано проблемні питання, що характеризують відносини України з державами Співдружності Націй у політичній, економічній, культурній сферах. Запропоновано практичні заходи їх вдосконалення. Шляхом ретроспективного порівняльного аналізу досліджено історичні підстави сучасного співробітництва України з країнами Співдружності, висловлено пропозиції щодо доцільності врахування досвіду співпраці з ними, набутого УРСР, у процесі розбудови стосунків з зазначеними країнами. На підставі проведеного дослідження сформульовано практичні рекомендації щодо розвитку стосунків з цими державами, зокрема, стосовно важливості врахування специфічних особливостей бізнес-культури та законодавства країн Співдружності, єдиної мови спілкування, сприятливого географічного положення, використання інституцій Співдружності Націй на користь українського бізнесу.

 • Міжнародне співробітництво кооперативних організацій у процесі європейської інтеграції України

           Розроблено стратегію міжнародного кооперативного співробітництва як напрям інтеграції України до ЄС. Проведено системно-структурний аналіз інтеграції. Запропоновано трактування поняття "інтеграція", адаптовано теоретичні моделі економічної інтеграції до умов країн з перехідною економікою й обгрунтовано значущість у них міжнародного кооперативного співробітництва. Розвинуто модель Манделла - Флемінга для двох країн завдяки урахуванню функції коінтеграційної макроекономічної рівноваги. Визначено обов'язкові передумови досягнення позитивних ефектів від євроінтеграції. Обгрунтовано геополітичні передумови та соціально-економічні чинники вітчизняної євроінтеграційної моделі. Узагальнено досвід міжнародної інтеграції кооперативних систем країн ЄС, що дозволило розвинути інституційні засади поглиблення міжнародного кооперативного співробітництва. За результатами багатофакторного аналізу з'ясовано чинники, які найбільшою мірою впливають на розвиток міжнародного співробітництва системи споживчої кооперації України. Обгрунтовано головні аспекти програмних засобів поглиблення співробітництва кооперативних організацій України та країн ЄС у процесі євроінтеграції.

 • Міжнародне економічне співробітництво України та Королівства Марокко: стан і перспективи

           Досліджено стан і перспективи україно-марокканського торговельно-економічного співробітництва. Визначено місце України та Марокко у міжнародному поділі праці. Здійснено системний аналіз зовнішньої торгівлі кожної з двох країн. Надано оцінку сучасного стану зовнішньоторговельних відносин України та Марокко. Висвітлено тенденції їх подальшого розвитку. За методом економіко-математичного моделювання виявлено дисбаланс у зовнішній торгівлі між даними країнами та розкрито причини однобічного розвитку торговельно-економічних відносин між Україною та Королівством Марокко. Сфомульовано концепцію та стратегію реалізації експортного потенціалу даних держав у їх взаємних зовнішньоторговельних відносинах. Розроблено механізм регулювання зовнішньо-економічної діяльності Марокко й України, що містить важелі активізації двостороннього співробітництва та запропоновано рекомендації щодо оптимізації організаційно-управлінської структури.

 • Транскордонне співробітництво в системі процесів регіональної інтеграції України: політологічний аналіз

           Досліджено проблеми функціонування та розвитку транскордонного співробітництва як важливого чинника процесу регіональної інтеграції. Розглянуто аспекти виникнення та розвитку даного співробітництва, суть, принципи й особливості його функціонування у Центрально-Східній Європі та вплив на наближення постсоціалістичних країн до європейських стандартів, а також на приєднання до Європейського Союзу. Проаналізовано розвиток транскордонного співробітництва на західних кордонах України та існуючих єврорегіонів. Здійснено ретельний аналіз пріоритетних векторів у зовнішній політиці України, а також вдосконалено класифікацію основних впливів і механізмів європейської інтеграції нашої країни. Наголошено на важливості українсько-російських відносин, необхідності розвитку транскордонного співробітництва, взаємозалежність двох країн. Запропоновано створити новий єврорегіон "Меотіда", до складу якого мають увійти Донецька та Ростовська області, відповідно з української та російської сторін. Визначено головні напрями розвитку транскордонного співробітництва.

 • Міжнародне співробітництво України у галузі боротьби зі злочинністю (кримінально-процесуальний аспект)

           На основі аналізу наукової літератури з міжнародного співробітництва, в галузі боротьби зі злочинністю, міжнародно-правових актів, практики діяльності міжнародних правозастосовних органів, національного законодавства України та інших країн, досліджено кримінально-процесуальний зміст загальних і спеціальних принципів міжнародного співробітництва у боротьбі зі злочинністю та особливостями національної імплементації міжнародних договорів у кримінально-процесуальне законодавство. Відзначено, що на сьогодні сформовано принципи міжнародного кримінально-процесуального права, які мають важливе значення для визначення нормативного змісту принципів національних кримінально-процесуальних процедур. Об'єктом даного дослідження визначено правові відносини, що виникають у процесі підготовки, укладання та виконання міжнародних договорів про правову допомогу та співробітництво у кримінальних справах; в процесі здійснення міжнародних заходів, спрямованих на боротьбу зі злочинністю та правовий механізм регулювання основних видів міжнародного співробітництва. Предметом даного дослідження були сутність та зміст діяльності судів, органів, які здійснюють боротьбу зі злочинністю, та органів юстиції під час надання правової допомоги у різних видах міжнародного співробітництва.

 • Міжрегіональне транскордонне співробітництво України та Угорщини в умовах розширення Європейського Союзу (питання методології, методів і практики)

           Здійснено теоретичні дослідження перспектив міжрегіонального транскордонного співробітництва України за умов розширення ЄС. Проведено комплексний конкретно-економічний і порівняльний аналіз специфіки формування й основних закономірностей розвитку українсько-угорського транскордонного співробітництва згідно принципів регіональної політики ЄС і базових європейських засад єврорегіонального транскордонного співробітництва. Запропоновано методологічні підходи до формування системи єврорегіонів у контексті реалізації політики "подолання" переферійності прикордонних регіонів країни.

 • Контрольна з курсу "Цивільно-процесуальне право України"

  1.Поняття сторін у цивільному процесі, їх процесуальні права і обов’язки 3
  2.Право на пред’явлення позову і процесуальний порядок його реалізації 7
  3.Задача 16

  СПИСОК ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 18


 • Взаємодія валютного курсу та інфляції в перехідній економіці України

           Визначено закономірності формування обмінного курсу, механізми його взаємодії з інфляцією та вплив на економічний розвиток України. На базі теорії ПКС розкрито макроекономічний аспект процесу курсоутворення та зворотного впливу валютного курсу на народногосподарські процеси. Виявлено залежність між темпами зміни валютного курсу і темпами інфляції, яка полягає в більшій мінливості валютних курсів у порівнянні з темпами інфляції, особливо під час фінансово-економічних потрясінь. Встановлено, що стабілізація обмінного курсу української валюти є необхідним чинником уповільнення інфляційних процесів та економічного зростання. Доведено, що за умов значної заниженості курсу проти ПКС валютний курс спотворює господарчі рішення на різних рівнях їх прийняття, і тому одним із визначальних принципів під час розробки валютної політики в Україні повинна стати орієнтація на динаміку співвідношення обмінного курсу до рівня ПКС для запобігання значним розбіжностям між номінальним та реальним курсами валюти. Обгрунтовано, що вирішальне значення на даному етапі розвитку національної економіки для зміцнення української валюти мають заходи щодо стимулювання економічного розвитку і структурної перебудови економіки.

 • Дидактичні основи розробки змісту шкільного курсу "Географія України"

           Визначено дидактичні основи розробки змісту та структури шкільного курсу "Географія України". Обгрунтовано цілісну систему дидактичних принципів відбору змісту загальної географічної освіти, структурування і трансформування змісту шкільного курсу "Географія України", визначено місце та завдання його як центрального в системі шкільної географічної освіти. Розроблено структурно-логічні схеми та оптимальні послідовності покомпонентної характеристики природних і суспільно-економічних комплексів України, своєї області. Експериментально перевірено ефективність навчально-виховного процесу під час опрацювання переробленого за змістом і структурою курсу "Географія України", визначено концептуальні засади розробки нового навчально-методичного забезпечення для його успішної реалізації в загальноосвітніх навчальних закладах.

© 2007-2018 vbs.com.ua