От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел каталога

Статьи и авторефераты по политологии

Название

Тероризм як вид комунікативних технологій / О.В. Рогова // Культура народов Причерноморья. — 2004. — N49, Т.2. — С. 70-72 — Библиогр. в конце ст.: 7 назв. — укp.

Коротко

Тероризм як вид комунікативних технологій

СсылкаК сожалению, на данный момент ссылка не доступна
Добавлено2008-10-16 05:05:16
Описание
         В представленной работе предложено рассмотрение проблемы использования коммуникативных технологий террористами и предпринята попытка анализа психологического влияния масс-медиа на общественность.          У представленій роботі запропоновано розгляд проблеми застосування комунікативних технологій з боку терористів та зроблено спробу аналізу психологічного впливу мас-медіа на громадськість.          In this work we represent the review of a problem of using the terrorists information technologies and attempt to analyse the psychological influence of mass media on society
См. также:
 • Методика формування пізнавальної самостійності студентів технічних спеціальностей в процесі вивчення інформаційно-комунікативних технологій

           Проведено психолого-педагогічний аналіз особливостей формування пізнавальної самостійності (ПС) студентів у процесі вивчення інформаційно-комунікативних технологій. Запропоновано визначення ПС як інтеграційної якості особистості, сформованої на основі пізнавальної активності, пов'язаної з ініціативою та пошуком різних шляхів розв'язання навчальних задач без участі викладача. Побудовано модель знань про формування ПС студентів у процесі вивчення інформаційно-комунікативних технологій. Визначено рівень інформативності кожної складової ПС та проведено їх ранжування на основі інформаційно-логічного, регресійного та кореляційного аналізу. Розроблено й експериментально апробовано методику формування ПС студентів технічних спеціальностей на основі науково обгрунтованого вибору засобів педагогічного впливу. Запропоновано різні варіанти викладання для кожної навчальної теми (у процесі вивчення інформаційно-комунікативних технологій), що максимізують сумарний ефект впливу навчального матеріалу на розвиток ПС.

 • Тероризм і література

           Розглянуто характерні риси тероризму, проблеми, що він створює та їх відображення в англійській літературі як прояв дійсної боротьби з цим явищем.

 • Міжнародний тероризм та українські реалії

           Розглянуто тероризм як специфічну складову суспільно-політичного життя суспільства в різні історичні епохи; обгрунтовано тезу: щоб позбутися його поширення в Україні, необхідно прискорювати трансформаційні процеси і суспільні перетворення.

 • Тероризм і засоби масової інформації

           Розглянуто витоки, зміст, типи й види міжнародного тероризму як жорсткої форми політичної боротьби на основі аналізу періодичних вітчизняних та деяких зарубіжних видань.

 • Міжнародний тероризм в сучасних глобалізаційних стратегіях

           Проведено комплексний аналіз тенденцій "антитерористичного світу", політики провідних країн за умов глобалізації та ескалації міжнародного тероризму. На концептуальному рівні досліджено явище антитероризму з погляду оцінки його не лише як лиховісного чинника загрози мирові та стабільним міжнародним відносинам, а й намагання використати його як привід для поглибленої інвазії західних цивілізаційних цінностей. Розглянуто особливості зовнішньополітичної доктрини США в аспекті традиційного сприйняття Білим домом поняття "національні інтереси" та застосованих механізмів їх "узгодження" з довкіллям. Визначено національні інтереси України в контексті формування нового європейського та світового порядку.

 • Тероризм як соціальне явище: поняття та ознаки

           Дослідження зумовлено необхідністю вивчення та узагальнення тероризму як явища, що тісно пов'язане із міжнародною політикою та економікою. Особливу увагу приділено поняттю "тероризм" та його основним ознакам.

 • Тероризм у контексті сучасних маргінальних процесів

           Розкрито сутність маргінальної особистості як суспільного явища, що набуло особливої актуальності в перехідні періоди існування суспільства та є результатом дії суперечностей сучасного швидкомінливого соціуму. Розглянуто маргінальність як одну з причин злочинності та тероризму.

 • Тероризм як ірраціональна форма прояву соціального оптимізму

           Соціальний оптимізм як поліваріантна за своїм змістом рушійна сила людської діяльності містить у собі раціональні та ірраціональні начала. Різновидом ірраціонального, що набуває за відповідних соціальних умов асоціального змісту, виступає тероризм.

 • Інформаційний тероризм як феномен сучасної міжнародної політики

           Досліджено феномен тероризму з урахуванням його інформаційного складника. Визначено характер взаємозв'язків між засобами масової інформації та проявами тероризму за умов культурної та інформаційної глобалізації. Проаналізовано можливість використання терористами традиційних і новітніх засобів масовоої інформації (ЗМІ). Досліджено особливості впливу на громадську думку матеріалів мас-медіа з терористичної тематики. Визначено загальні засади політико-правового та морально-етичного регулювання ЗМІ у контексті боротьби з тероризмом. Наголошено на необхідності застосування комплексного підходу до проблеми профілактики тероризму, що передбачає застосування заходів культурного, інформаційного, політичного, соціального та правового характеру. Запропоновано рекомендації щодо політико-правової та інформаційної протидії тероризму.

 • Тероризм як метод діяльності чорносотенних організацій (1905 - 1917 рр.)

           Досліджено терористичну діяльність чорносотенних організацій протягом 1905 - 1917 р., відповідність її окремих елементів сучасним науковим підходам до визначення тероризму.

 • Сучасний тероризм: стан і шляхи його запобігання в Україні

           Досліджуються кримінологічні характеристики та детермінованість тероризму, його історичні витоки, соціально-політичне психофізичне коріння. Базуючись на результатах аналізу, висвітлюються шляхи протидії тероризму, а також обставини, які цьому перешкоджають. Результати дослідження можуть бути використані у процесі підготовки курсантів і слухачів закладів освіти СБУ, МВС, Міноборони та інших; при розробці й реалізації концепції загальнодержавної антитерористичної системи заходів; у практичній роботі органів правоохоронної системи; зовнішньополітичними структурами, представництвами України за кордоном для обгрунтування позиції нашої держави щодо тероризму й організації боротьби з ним.

 • Тероризм як наслідок релігійної нетерпимості: соціальні та ідеологічні аспекти

           Досліджено взаємозв'язок релігійної нетерпимості та тероризму. Обгрунтовано необхідність міжнародної освітньої програми, яка викриває аморальність релігійного екстремізму і розкриває неагресивну сутність релігії.

 • Аналіз комунікативних складових друкованого видання


  План:
  Вступ 3
  1. Характеристика соціального і читацького призначення 8
  2. Визначення класу, типу, виду видання 10
  3. Характеристика вихідних даних 11
  4. Характеристика зовнішньої і внутрішньої форми передачі матеріалу 11
  5. Характеристика авторських продуктів 12
  6. Відповідність форми і змісту читацького та соціального призначення, наявність чи відсутність комунікативних бар’єрів 13
  7. Канали поширення видання. Умови зустрічі читача або користувача з даним виданням 13
  Висновки 13
  Література 14


 • Православний архетип сім'ї у контексті комунікативних відносин

           Проведено символічний аналіз феномену сім'ї та визначено її православний архетип як комунікативно-особистісну модель відносин. Охарактеризовано символічний контекст стосунків чоловіка та жінки як підгрунтя для виявлення певного архетипу сім'ї. Досліджено православну символіку шлюбу, батьківства, материнства, дому, через інтерпретацію якої виводиться ідеальна модель сімейних взаємин. Висвітлено конструктивні моменти, властиві зазначеному образу сім'ї та його можливості у вирішенні проблем сімейної комунікації. Вивчено специфічні особливості комунікації (монологічність, діалогічність) та її вплив на характер життєвого світу сім'ї. З'ясовано чинники, які сприяють актуалізації потенціалу православного архетипу сімейних взаємин у період соціальних трансформацій та кризи ціннісних орієнтирів.

© 2007-2019 vbs.com.ua