От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел каталога

Научные статьи и авторефераты диссертаций по экономическим наукам

Название

Оцінка перспективи попиту та стратегія реалізації продукції в електротехнічній промисловості : Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.07.01 / В.В. Аркадьєва; НАН України. Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. — О., 1998. — 16 с. — укp.

Коротко

Оцінка перспективи попиту та стратегія реалізації продукції в електротехнічній промисловості

СсылкаК сожалению, на данный момент ссылка не доступна
Добавлено2008-09-07 21:53:27
Описание
         Дисертацію присвячено питанням прогнозування попиту на продукцію електротехнічної промисловості і управління її реалізацією. Як найбільш достовірний метод прогнозування попиту на електротехнічну продукцію розглядається комбінований метод прогнозування, який включає як складові частини якісне (експертне) і кількісне прогнозування на основі алгоритму багатомірної екстраполяції по прецедентах. Розроблені принцип розрахунку очікуваного прибутку на основі прогнозованого попиту і алгоритм вироблення стратегії підприємств електротехнічної промисловості. Запропонована удосконалена структура служби збуту підприємств електротехнічної промисловості.
См. также:
 • Облік і контроль витрат виробництва і реалізації продукції швейної промисловості

           З метою підвищення оперативності та достовірності обліково-економічної інформації запропоновано створити інтегровану систему господарського обліку з застосуванням комп'ютерної технології обробки інформації про фінансово-господарську діяльність підприємства. Обгрунтовано необхідність впровадження удосконаленого нормативного обліку витрат з використанням нових рахунків і субрахунків, організованого за місцем виникнення витрат і центрами відповідальності. Розроблено клаифікацію витрат виробництва та галузеву номенклатуру статей калькуляції. Рекомендовано впровадження нормативного методу обліку на базі нових первинних документів та облікових реєстрів. Удосконалено технологічну карту виготовлення швейної продукції та запропоновано маршрутну технологію документообороту з виготовлення продукції швейного виробництва. Розроблено пропозиції щодо автоматизації облікових процедур на базі мережі автоматизованих робочих місць фахівців підприємства. Наведено пропозиції щодо впровадження зведеного обліку виробництва швейної продукції, а також о обліку та розподілу комплексних витрат. Обгрунтовано можливість застосування у швейному виробництві калькулювання собівартості за позамовним та однопроцесними методами, але з обов'язковим дотриманням нормативного методу калькулювання. Запропоновано комплексну систему внутрішньогосподарського контролю. Розроблено та апробовано методологію його оперативного здійснення у процесі формування собівартості продукції галузі.

 • Оцінка і прогнозування впливу зовнішнього середовища на виробництво продукції підприємствами коксохімічної промисловості

           Запропоновано методи оцінки та прогнозування впливу зовнішнього середовища на виробництво продукції підприємствами коксохімічної промисловості. Визначено основні тенденції розвитку світового та вітчизняного ринків коксохімічної продукції. Досліджено виробничо-господарську діяльність підприємств коксохімічної промисловості України та вплив на неї зовнішнього середовища. Розкрито сутність поняття "зовнішнє середовище" підприємства, визначено його фактори, що впливають на коксохімічну промисловість України. З використанням економіко-математичних методів наведено оцінку та здійснено прогноз впливу факторів зовнішнього середовища на випуск продукції коксохімічною промисловістю країни. Визначено зміст поняття "потенціал внутрішнього середовища" підприємства, охарактеризовано його складові. Наведено оцінку внутрішнього потенціалу підприємства в цілому. Досліджено вплив зовнішнього середовища на підприємства з урахуванням потенціалу їх внутрішнього середовища. Запропоновано новий підхід щодо вибору стратегічних напрямів підвищення потенціалу внутрішнього середовища підприємства.

 • Оцінка та аналіз конкурентоспроможності промислової продукції і виробника на регіональних ринках (на прикладі металургійної промисловості України)

           Розглянуто питання розвитку методичного інструментарію для розв'язання задач оцінки, аналізу та підвищення конкурентоспроможності промислової продукції та виробників на регіональних ринках праці. Визначено зміст поняття "конкурентоспроможність продукції (виробника) на регіональних ринках". Розроблено загальні методичні принципи побудови та використання інтегральних показників конкурентоспроможності промислової продукції та виробника на потенційних ринках збуту. Побудовано відповідну систему одиничних показників конкурентоспроможності. Запропоновано відповідні форми інтегральних показників конкурентоспроможності для різних задач аналізу конкурентоспроможності промислової продукції та виробника на ринках. Описано методику оцінки, аналізу та підвищення конкурентоспроможності виробника (продукції) на регіональних ринках. Виконано інтегральну оцінку та аналіз конкурентоспроможності основних експортних видів вітчизняної металургійної продукції, її виробника на найважливіших регіональних ринках.

 • Маркетингова стратегія підприємства на ринку продуктів харчування в умовах сезонних коливань попиту

           Наведено підхід до розробки маркетингової стратегії (МС) підприємств-виробників продуктів харчування, ринок яких характеризується сезонними коливаннями попиту. Запропоновано матриці відповідності стратегічних намірів підприємства умовам маркетингового середовища, що сприяє досягненню аналітичної повноти й оперативності в процесі маркетингового аналізу. Обгрунтовано послідовність дій щодо аналізу конкурентних переваг підприємства та методів їх формування. Описано методи статистичного й експортного прогнозування в контексті формування якісної інформаційно-аналітичної основи СМ даних підприємств, розкрито основні логістичні аспекти підвищення ефективності розробки та реалізації МС суб'єкта господарювання за умов сезонних коливань попиту та імпорту сировини.

 • Прогнозування попиту на навчальні послуги (післядипломна освіта) та впровадження новітніх інформаційних технологій для підвищення ефективності їх реалізації

           Розроблено імітаційні моделі прогнозування попиту на навчальні послуги системи післядипломної освіти для України в цілому та для регіонів або для обраного фаху. Розроблено інформаційну модель процесу навчання у системі післядипломної дистанційної освіти (СПДО) AS-IS ("Як є") засобами CASE-технології BPwin. У процесі детального вивчення запропонованої моделі визначено проблемні питання побудови та функціонування СПДО. Створено модель TO-BE ("Як буде") - "Діяльність СПДО", розробка якої обумовлена необхідністю усунення недоліків та перенаправлення інформаційних потоків. Здійснено практичне впровадження методики прогнозування річної кількості звернень до СПДО в Науково-методичному центрі вищої освіти Міністерства освіти та науки України. Основні результати формування інформаційних систем використано у навчальному процесі у межах лекційного курсу та практичних занять з дисципліни "Інформаційні технології та системи" КНТЕУ.

 • Стратегія підприємства на ринку безалкогольної продукції

           Досліджено теоретичні, методологічні та практичні питання формування та реалізації стратегії підприємства на ринку безалкогольної продукції. Вдосконалено концептуальний підхід до стратегічного управління підприємством на підставі розгляду підприємства як системи, який дозволяє персоніфікувати процес реалізації стратегічних рішень. Запропоновано методичний підхід до формування та позиціонування унікального асортименту, який дозволяє враховувати особливості споживчої поведінки та можливості її зміни за умов здійснення продажу продукції. Наведено методичний підхід до вибору стратегій продажу підприємства на ринку безалкогольної продукції, який передбачає врахування цілей здійснення покупки відповідно до класів споживачів. Розвинуто визначення поняття внутрішнього потенціалу підприємства. Досліджено даний ринок, виявлено особливості та тенденції ринкового розвитку. З'ясовано класифікаційні ознаки споживачів, а саме: тривалість присутності бренда на ринку; представленість конкретних брендів у роздрібній мережі; вигляд і об'єм упаковки, що дозволило встановити очікування споживачів за умов споживання безалкогольної продукції. Розвинуто систему збалансованих показників оцінювання ефективності стратегічного управління підприємством за рахунок введення блоків "Маркетинг" і "Торговельно-технологічні процеси."

 • Конкурентоспроможність продукції цукробурякового виробництва і стратегія її підвищення

           Досліджено економічні та організаційні проблеми формування конкурентоспроможності продукції цукрового виробництва та стратегії її підвищення на основі комплексного аналізу сучасного стану розвитку галузі. Визначено зміст даного поняття, розглянуто сучасні методики оцінки конкурентоспроможності продукції, підтверджено її залежність від конкурентного потенціалу. Встановлено структуроформувальну роль цукробурякового підкомплексу в розвитку АПК. Узагальнено основні причини катастрофічного становища галузі та низького рівня її конкурентоспроможності, виявлено пряму залежність між техніко-технологічним забезпеченням та рівнем конкурентоздатності виробленої продукції. Обгрунтовано доцільність залучення інвестицій у цукробурякове виробництво, уточнено їх основні шляхи та напрями. Запропоновано удосконалення економічних відносин у цукробуряковому підкомплексі на основі інтеграційних процесів і утворення агропромислових об'єднань як найбільш раціональної виробничо-підприємницької структури. Розроблено економіко-математичну модель оцінки функціонування основних складових забезпечення конкурентоспроможності продукції цукробурякового виробництва.

 • Стратегія і тактика формування ринку тваринницької продукції в Україні

           Досліджено теоретико-методологічні засади стратегії та тактики формування та ефективного функціонування ринку тваринницької продукції за сучасних умов. Показано особливості його утворення та економіко-організаційного механізму функціонування, розглянуто методи тарифного та нетарифного регулювання, а також процеси лібералізації та протекціонізму на урівноважених засадах з урахуванням переваг національного продовольчого ринку щодо зовнішнього. Обгрунтовано систему показників-вимірників узгодження складових елементів митно-тарифного механізму, а також тарифних і нетарифних методів, лібералізації та протекціонізму у зовнішньоекономічній діяльності ринку тваринницької продукції. Сформульовано залежність між темпами змін внутрішніх цін на товари курсом національної валюти та прискоренням експорту як важливими чинниками вирішення проблем конкурентоспроможності вітчизняних товарів на світовому ринку тваринницької продукції. Удосконалено методи моделювання збалансованості зовнішньоекономічної діяльності та способів підтримки її стійкості за допомогою таких важелів, як митно-тарифний механізм, методи тарифного та нетарифного регулювання, урівноваженість лібералізації та протекціонізму з метою оперативного коригування ставок ввізного мита на окремі види товарів з урахуванням дестабілізаційних процесів на внутрішньому та зовнішньому ринках. Удосконалено методичні засади регулювання зовнішньоекономічної діяльності продовольчого ринку у несприятливий період кон'юнктури на зовнішньому ринку. Показано особливості функціонування митно-тарифного механізму та встановлення рівноваги модифікаційного режиму процесів лібералізації та протекціонізму, механізму взаємозбалансованого та ефективного функціонування внутрішнього та зовнішнього продовольчих ринків. Встановлено залежність між девальвацією національної валюти та розвитком експорту товарів за умов ефективного використання митно-тарифного механізму, методів тарифного та нетарифного регулювання та активної лібералізації внутрішнього ринку тваринницької продукції України.

 • Економічна стратегія переробних підприємств АПК на ринку сокової продукції

           Концептуально узагальнено та систематизовано теоретичні та методичні аспекти стратегічного управління підприємством. Виявлено закономірності економічного стану та організації виробництва підприємств - виробників соків та оцінено рівень їх конкурентного статусу. Обгрунтовано механізм впровадження маркетингового підходу як визначального у процесі стратегічного управління підприємствами. Розроблено методичні підходи щодо оцінки ефективності економічної стратегії розвитку підприємств - виробників сокової продукції. Запропоновано модель інформаційної системи стратегічного управління підприємством, побудовану за принципами мережевих структур та інформаційної логістики. Розроблено методичний підхід до управління витратами на якість, спрямований на зменшення цих витрат або на управління ними без збільшення інших витрат.

 • Стратегія економічного розвитку м'ясопереробної промисловості

           Досліджено питання теоретичного та методичного забезпечення формування стратегії економічного розвитку м'ясопереробної промисловості. Проаналізовано теоретичні засади управління стратегією в логічному й історичному аспектах. Розкрито сутність економічного розвитку та теоретично-методичні передумови організаційно-економічного механізму формування його стратегії. Виявлено залежність розвитку м'ясопереробної промисловості від галузевих особливостей і розроблено систему економіко-математичних моделей. Запропоновано комплекс показників, що характеризують рівень внутрішньої економічної безпеки м'ясопереробної промисловості, а також самозабезпеченості та промислової незалежності галузі. Створено модель, що дозволяє ухвалювати економічно обгрунтовані рішення про стратегію економічного розвитку м'ясопереробної промисловості, зокрема, визначати розміри та спеціалізацію виробничих об'єктів, технологію виробництва, економічну доцільність подальшої експлуатації, реконструкції або закриття діючих підприємств, а також потребу в інноваціях та інвестиціях з розподілом їх між господарюючими суб'єктами та відносні оцінки ефективності використання ресурсів. Удосконалено методику визначення інтегрального показника фінансового стану підприємств галузі та прогнозування загрози банкрутства, що дозволяє одержати узгальнювальну оцінку фінансового стану м'ясопереробної промисловості України.

 • Функціонування та перспективи розвитку ринку продукції м'ясного скотарства

           Розроблено теоретичні, методологічні та практичні аспекти функціонування та розвитку ринку продукції м'ясного скотарства. Узагальнено теоретичні положення щодо суті даного ринку і принципів його функціонування. Визначено критерій ефективності функціонування підприємств на даному ринку й обгрунтовано систему показників для оцінювання її рівня. Проведено комплексний аналіз сучасного стану ринку продукції м'ясного скотарства Львівщини на підставі результатів дослідження попиту та пропозиції з метою виявлення чинників, які впливають на його функціонування та розвиток. Досліджено факторотвірний вплив кормової бази на обсяги пропозиції яловичини. Обгрунтовано напрями вдосконалення виробничо-економічних відносин і розвитку інтеграційних процесів у м'ясопродуктовому підкомплекі. Сформульовано пропозиції щодо вдосконалення шляхів збуту яловичини та створення дрібногуртового ринку з метою продажу продукції м'ясного скотарства, реалізації механізмів державної підтримки розвитку ринку. Визначено перспективні параметри розвитку регіонального ринку продукції м'ясного скотарства. Розроблено рекомендації щодо оптимізації виробничих програм окремих сільськогосподарських підприємств.

 • Стратегія стабілізації та розвитку м'ясопереробної промисловості України

           Виявлено передумови, проблеми та тенденції розвитку м'ясопереробної промисловості України та її підприємств. Обгрунтовано напрями вдосконалення ланок і елементів механізму формування стратегії стабілізації та розвитку господарюючих суб'єктів цієї сфери діяльності та галузі в цілому. Обгрунтовано новий за суттю підхід до механізму формування стратегії стабілізації та розвитку підприємств даної промисловості, що є системою, яка поєднує галузь і господарюючі суб'єкти галузі, що взаємодіють. Використання цієї системи забезпечує створення передумов для одержання синергетичного ефекту. Виявлено особливості трансформаційних процесів у продовольчому комплексі країни, які перебувають у поступовому переході від споживання значної частки зарубіжної сільськогосподарської сировини до вітчизняної. Розроблено методологію та методичні підходи до формування стратегії стабілізації та розвитку підприємств м'ясопереробної промисловості. Удосконалено та розвинуто певні методи та моделі, а саме: впливу чинників зовнішнього та внутрішнього середовища на маркетингові умови розвитку підприємств галузі, використання системного підходу, вибору концепції маркетингу взаємодії.

 • Стратегія інвестування виробництва (на прикладі харчової промисловості)

           З'ясовано теоретичні засади стратегії інвестування виробництва, проаналізовано економічний стан харчової промисловості України, відтворення її виробничого капіталу. Визначено головні чинники підвищення ефективності стратегічних інвестицій, умови й джерела інвестиційного забезпечення технологічного оновлення, реструктуризації та підвищення конкурентоздатності галузі. Розроблено рекомендацї щодо удосконалення державної промислової політики з метою сприяння збільшенню обсягу й підвищенню ефективності інвестицій. Запропоновано й обгрунтовано підхід до стратегічного керування інвестуванням виробництва на базі споживчої орієнтації та комплексної оцінки об'єктів інвестування.

 • Сутність та показники реалізації продукції


  Вступ 3
  1. Сутність та показники реалізації продукції 5
  2. Необхідність проведення аналізу реалізації продукції 8
  3. Факторний аналіз реалізації продукції 11
  4. Внутрішній аналіз реалізації продукції 16
  5. Аналіз реалізації окремих видів продукції 21
  6. Аналіз виконання договорів поставки 24
  7. Резерви збільшення обсягів реалізації продукції 27
  Висновки та пропозиції 30
  Список використаної літератури 32


© 2007-2018 vbs.com.ua