От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел каталога

Научные статьи и авторефераты диссертаций по экономическим наукам

Название

Особливості становленння та розвитку підприємства в умовах трансформаційної економіки : Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.01.01 / І.А. Самойлова; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2001. — 18 с. — укp.

Коротко

Особливості становленння та розвитку підприємства в умовах трансформаційної економіки

СсылкаК сожалению, на данный момент ссылка не доступна
Добавлено2008-08-14 23:44:05
Описание
         Доведено, що головною відмінністю соціально-економічного відродження підприємництва в Україні є деформований характер підприємницького середовища, яке склалося до початку ринкових реформ та було ускладнене сучасними негативними явищами в економіці. На підставі результатів аналізу галузевої динаміки, зміни шляхів, форм, інтенсивності становлення сучасного підприємництва виявлено його специфіку в Україні. Обгрунтовано, що пріоритетність розвитку приватного або державного підприємництва залежить від конкретних цілей та масштабів виробництва, які визначають ефективність тієї або іншої форми підприємницької діяльності. Доведено необхідність посилення регулювальної ролі держави в становленні підприємництва в транзитивному суспільстві. Запропоновано рекомендації щодо використання історичного досвіду становлення та розвитку промислового підприємництва в Україні другої половини XIX - початку XX ст. для сучасних умов.
См. также:
 • Управління конкурентоспроможністю підприємства в умовах трансформаційної економіки

           Показано взаємозв'язок конкурентоспроможності товару, підприємства, галузі, країни, світового ринку, що відбиває фундаментальні основи ринкової екноміки. Проаналізовано реальні можливості аналізу, формування й управління конкурентоспроможністю підприємства з використанням запропонованого підходу, грунтуючись на засадах кругообігу капіталу підприємства. Розкрито послідовність проведення аналізу конкурентоспроможності підприємства, звважаючи на кругообіг та обіг капіталу. Запропоновано методику визначення рівня конкурентоспроможності підприємства трансформаційної економіки на підставі порівняння інтегральних показників підприємств-конкурентів. Розроблено систему управління конкурентоспроможністю, яка є складовою частиною системи управління підприємством. Розглянуто найважливіші елементи системи управління конкурентоспроможністю підприємства. Створено методи рівня кругообігу й обігу капіталу в стратегічному й операційному управлінні підприємством. Наведено напрямки удосконалення системи управління конкурентоспроможністю підприємства.

 • Механізми управління розвитком підприємства в умовах трансформаційної економіки

           Науково обгрунтовано та запропоновано концепцію та методологічні засади управління розвитком підприємства, методологічне підгрунтя формування механізму даного управління та його локальних механізмів - управління цілями розвитку, діагностики та прийняття рішень з метою управління розвитком. Розвинуто синергетичний підхід і його категоріальний апарат, який передбачає врахування циклічної поведінки підприємства, що розвивається у дисипативному оточенні. Запропоновано методологічний підхід щодо ретроспективної та перспективної діагностики рівня та тенденцій розвитку підприємства на підставі визначення стадії та фази циклу його розвитку. Розвинуто методологічне забезпечення реалізації запропонованих механізмів, яке містить відповідні методики, а саме: алгоритми та технології, комплекс економіко-математичних моделей, що є інструментарієм розв'язання завдань дослідження.

 • Моделювання податкового навантаження підприємства в умовах трансформаційної економіки

  : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.11 [Електронний ресурс] / Ганна Сергіївна Ястребова; Харківський національний економічний ун-т. — Х., 2009. — 20 с. — укp.

 • Моделювання системи бюджетування підприємства в умовах трансформаційної економіки

           Класифіковано бюджети підприємства, досліджено їх ієрархічну структуру та підходи до формування. Запропоновано концепцію організації системи бюджетування підприємства, що грунтується на процесно-орієнтованому підході до формування системи бюджетів, оперативному аналізі та контролі за її виконанням. Розроблено моделі: формування системи бюджетів у процесно-орієнтованій системі бюджетування підприємства; механізмів розрахунку на базі системи бюджетів показників агрегованого балансу, абсолютних показників фінансової стійкості, коефіцієнтів автономії, ліквідності, рентабельності, оборотності; механізму встановлення послідовності перепроектування бізнес-процесів підприємства, що базується на аналізі співвідношення їх значимості та здійснених витрат; обліку виконання операційного бюджету підприємства та бюджету руху грошових коштів; розрахунку індикаторів виконання бюджетів. Запропоновано структуру інформаційної системи підтримки прийняття рішень у системі бюджетування вищого навчального закладу.

 • Механізм формування диверсифікаційної політики підприємства в умовах трансформаційної економіки

           Узагальнено та удосконалено теоретичні основи, методичні підходи та практичні рекомендації щодо формування диверсифікаційної політики підприємства за умов трансформаційної економіки. На підставі аналізу макро- та мікроекономічних процесів виявлено основні напрями стратегічного розвитку підприємств України та визначено роль стратегії диверсифікації як ефективного засобу досягнення їх стійкого економічного зростання. Систематизовано та класифіковано фактори, що впливають на процес диверсифікації та його результати у вигляді ієрархічної структури за ознаками мети, рівня, напряму, об'єкта. Визначено роль держави як фактора диверсифікації, розроблено систему її державної підтримки. Запропоновано концепцію управління диверсифікацією, яка є системою поглядів на рушійні сили та методи досягнення мети підприємства шляхом методологічного обгрунтування, впровадження та оцінки диверсифікаційної політики. Розроблено механізм її формування на базі застосування методів і засобів послідовного вибору напрямків розвитку підприємства, що дозволяє через сукупність певних процедур та використання відповідних критеріїв обгрунтувати необхідність, можливість і доцільність диверсифікації. Удосконалено модель вибору конкурентної стратегії стратегічної одиниці "продукт - ринок" як основи реалізації диверсифікаційної політики. Запропоновано методику аналізу конкурентоспроможності промислових об'єктів, що дозволяє визначити ринкові можливості залежно від ключових компетенцій підприємства та тенденцій розвитку ринку.

 • Реструктуризація організаційно-господарської діяльності підприємства в умовах трансформаційної економіки

           Розроблено комплекс питань, пов'язаних з процесом здійснення реструктуризації організаційно-господарської діяльності підприємств за умов ринкових відносин. Розглянуто сутність, принципи і методи реструктуризації. Розкрито значення реструктуризації як необхідної умови функціонування підприємства. Систематизовано основні функціональні вертикалі управління організаційно-господарської діяльності підприємства. Виявлено показники, які найбільш їх характеризують. Здійснено економічну діагностику та оцінку досліджуваних функціональних вертикалей. Проаналізовано резерви по кожній з них. Розкрито особливості організаційного механізму реструктуризації системи управління.

 • Особливості антикризового управління підприємством в умовах трансформаційної економіки

           Обгрунтовано теоретико-методичні засади та розроблено практичні рекомендації щодо вдосконалення антикризового управління та механізму його реалізації на підприємстві за умов трансформації економіки. Розвинуто категоріальний апарат антикризовго управління. Розкрито суть понять "криза" й "антикризове управління". Розглянуто сучасні концепції та підходи до антикризового управління на підприємстві. Виявлено та проаналізовано особливості функціонування машинобудівних підприємств та їх вплив на реалізацію антикризового управління за умов трансформаційної економіки. Виявлено кризотвірні чинники економічного стану підприємств машинобудівної галузі на підставі діагностування сучасних умов господарювання. Запропоновано й обгрунтовано алгоритм антикризового діагностування підприємства з застосуванням проактивного й активного аналізу. За його результатами продіагностовано підприємства машинобудівної галузі. Розроблено механізм реалізації антикризового управління на машинобудівних підприємствах за дії ефекту "пролонгованого шоку". Запропоновано методичні рекомендації щодо виявлення резервів підвищення ефективності антикризового управління, зокрема, методи визначення можливості впровадження ефективних антикризових заходів на основі процедури визначення їх доцільності та використання управлінського лівериджу. Наведено методику використання концепції альтернативних витрат для залучення ресурсів на фінансування заходів антикризового управління.

 • Система соціально-економічного забезпечення людського розвитку в умовах трансформаційної економіки

           На підставі комплексного аналізу досліджено теоретико-методологічні та практично-прикладні проблеми системи соціально-економічного забезпечення людського розвитку за умов трансформаційної економіки. Методологічно обгрунтовано архітектоніку взаємодії елементів категорії "людський розвиток". Запропоновано трактування даної категорії як системи відносин і умов, які визначають зростання можливостей особистості. Розроблено підхід до структурування архітектоніки ієрархії задоволення потреб з урахуванням взаємодії економічних і соціальних чинників. Висвітлено тенденції, суперечності, закономірності та фактори, що визначають стан, рівень і перспективу людського розвитку населення України. Розкрито закономірності формування системи соціально-економічного забезпечення людського розвитку за умов трансформаційної економіки. Обгрунтовано основні шляхи її розвитку на основі економічного зростання.

 • Формування механізму розвитку малого підприємництва в умовах трансформаційної економіки України

           На підставі аналізу стану та факторів розвитку малих підприємств в Україні розкрито сутність та запропоновано комплекс структуроутворюючих елементів механізму розвитку малого підприємництва відповідно до вимог періоду економічної трансформації. Розроблено економічні механізми подолання підприємницького відставання регіону. Запропоновано методичні підходи щодо вибору інноваційної стратегії малих підприємств та формування науково-технічних програм впровадження нововведень в їх діяльність.

 • Управління конкурентоспроможністю банків в умовах трансформаційної економіки

           Розроблено організаційно-економічні підходи щодо створення результативної системи управління конкурентоспроможності банків і механізму впровадження їх до практики банківської діяльності. З використанням системного підходу проаналізовано стан і шляхи формування конкурентної банківської системи, а також досліджено конкурентні переваги банку. Наведено методику визначення складових характеристик конкурентоспроможності, а також методику оцінки ефективності банківських бізнесів, зокрема, розрахунку реалізованого фінансового результату від операцій з іноземною валютою. Запропоновано методику оцінки персоналу банку й алгоритм оцінки ефективності інвестування впровадження інформаційних банківських технологій, які надають можливість формувати модель конкурентоспроможного банку.

 • Інституційні зміни в умовах трансформаційної економіки України

           Досліджено зміну інституційної структури економіки України у процесі переходу до ринкової економіки. Проаналізовано еволюцію поглядів на категорію "інституція", визначено причини існування інституцій та їх функції, розкрито сутність, види та механізм здійснення інституційних перетворень. З'ясовано особливості вітчизняної економіки та суспільної системи взагалі, які негативно впливають на економічний розвиток і свідчать про незавершеність трансформаційного процесу. З'ясовано причини виникнення неефективних інституцій. Обгрунтовано тезу про необхідність застосування інституційних запозичень з метою оптимізації траєкторії інституційного розвитку вітчизняної економіки. Розроблено модель оцінки ефективності впровадження нових інституцій.

 • Диверсифікація діяльності підприємств в умовах трансформаційної економіки

           Уточнено економічний зміст поняття "диверсифікація діяльності підприємств", досліджено вітчизняний та зарубіжний досвід здійснення даного процесу. Розроблено класифікацію існуючих видів і напрямків диверсифікації, визначено мету, мотиви та передумови її здійснення. На підставі вивчення сучасного економічного стану промислових підприємств доведено суттєве значення управління диверсифікацією їх діяльності. Висвітлено зміст загальних принципів і функцій управління, визначено зовнішні та внутрішні фактори диверсифікації. Обгрунтовано методичні підходи щодо розробки стратегії переходу від спеціалізації виробництва до диверсифікації діяльності підприємств. Наведено оцінку нормативної межі синергетичного ефекту з урахуванням множини факторів, що створюють умови для стійкого функціонування підприємств. Запропоновано методичний підхід щодо забезпечення підприємства прогнозованою масою прибутку та засобами стійкого функціонування на підставі розробленої графічної моделі ефекту диверсифікації.

 • Економічні інтереси регіону в умовах трансформаційної економіки

           Розроблено теоретичні основи функціонування економічних інтересів регіонів за умов ринкової трансформації економіки. Запропоновано визначення поняття економічних інтересів регіону як об'єктивно-історичного процесу виділення та об'єднання спільних інтересів економічних суб'єктів, що функціонують на його території, виявлено характерні особливості та класифіковано основні групи суперечностей економічних інтересів регіону. Запропоновано модель економічної політики регіону як форми прояву його економічних інтересів. Удосконалено визначення сутності категорій "регіон", "економіка регіону", "мета економічного розвитку регіону". Розроблено структуру механізму реалізації економічних інтересів регіону на основі обгрунтування взаємозв'язку ключових складових: ресурсного потенціалу регіону, організаційно-правових умов та фінансово-бюджетної системи його використання. Запропоновано методику системного підходу щодо створення механізму реалізації економічних інтересів. На основі аналізу досвіду країн з розвинутою ринковою економікою та постсоціалістичних країн визначено закономірності формування та реалізації ефективної регіональної політики в Україні.

 • Економічна безпека держави в умовах трансформаційної економіки

           Дисертацію присвячено питанням економічної безпеки держави в умовах ринкової трансформації економіки України. Розкрито сутність і зміст економічної безпеки держави як категорії економічної теорії і практики управління, систематизовані загрози економічним інтересам держави, визначені сучасні проблеми в сфері економічної безпеки і можливі шляхи їх вирішення. На основі комплексного системно-структурного аналізу класифіковані головні чинники, що формують стан економічної безпеки держави на відповідних рівнях. Запропоновані методичні засади побудови концепції національної економічної безпеки України як державної стратегічної програми.

© 2007-2018 vbs.com.ua