От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел каталога

Статьи и авторефераты по политологии

Название

Сучасна держава в екстремальних ситуаціях: нормативи, органи, функції : Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.01 / С.К. Могил; Одес. нац. юрид. акад. — О., 2003. — 19 с. — укp.

Коротко

Сучасна держава в екстремальних ситуаціях: нормативи, органи, функції

СсылкаК сожалению, на данный момент ссылка не доступна
Добавлено2008-10-20 19:43:40
Описание
         Розглянуто організацію та діяльність сучасної держави за екстремальних ситуацій з використанням вітчизняного досвіду нормування та функціонування державних органів і місцевого самоврядування у разі введення надзвичайного стану та виникнення стихійних лих і техногенних катастроф. Визначено поняття й ознаки сучасної держави. Показано необхідність зміни номенклатури функцій держави за сучасних умов. Виділено особливості буття держави в епоху постмодерну. Виявлено зв'язок глобалізації та діяльності держави за екстремальних умов. Обгрунтовано формування специфічого правового інституту "надзвичайні стани". Висвітлено особливості правового регулювання діяльності державних органів України й органів місцевого самоврядування за екстремальних ситуацій.
См. также:
 • Психологічна підготовка особового складу спеціальних підрозділів ОВС до дій в екстремальних ситуаціях

           Визначено особливості професійної діяльності спеціальних підрозділів, проблему професійного добору, критерії професійної надійності та прогнозування успішної діяльності за екстремальних умов. Висвітлено методи психологічної підготовки особового складу та роль функціональної готовності до дій за умов інтенсивного впливу стрес-чинників. Розроблено проблему професійного страху і шляхи його подолання, фізичної агресії як форми поведінки бійця спеціального підрозділу в процесі розв'язання кризової ситуації. Розглянуто проблему патогенного впливу стрес-чинників на виникнення психосоматичної патології та методики досягнення антиноцицептивного ефекту методом психологічного купірування больового синдрому.

 • Економічни нормативи, що регулюють діяльність комерційних банків

  Економічни нормативи, що регулюють діяльність комерційних банків

 • Економічні нормативи, що регулюють діяльність комерційного банку

  1.Економічні нормативи, що регулюють діяльність комерційного банку 3
  2. Операції по залученню вкладів і депозитів 7
  3. Процес кредитування клієнтів банку 10
  Література 14


 • Екологічна оцінка та екологічні нормативи якості води річок Рівненської області

           Вивчено особливості екологічного нормування якості води річок Рівненщини. Проаналізовано існуючі підходи до оцінки стану поверхневих вод. Здійснено екологічну оцінку якості річкової води сучасного періоду та у перспективі. Встановлено оптимальні та допустимі екологічні нормативи якості води річок регіону. Запропоновано компенсаційні заходи щодо досягнення встановлених оптимальних екологічних нормативів.

 • Нормативи плати за спеціальне використання лісових мисливських угідь та фауни як інструмент реалізації екологічної політики

           Визначено основні передумови реформування мисливського господарства України на підставі характеристики й аналізу діяльності користувачів і власників мисливських угідь у 24 областях України та Республіці Крим. Запропоновано методики визначення нормативів плати за спеціальне використання лісових мисливських угідь і ресурсів мисливської фауни. Проведено розрахунки відповідно до запропонованих методик. Обгрунтовано еколого-економічні аспекти екологічної політики щодо сталого розвитку мисливського господарства України.

 • Розвиток у першокласників здатності до спільної діяльності у ситуаціях невизначеності

           Досліджено процес становлення здатності першокласників до спільної діяльності у ситуаціях невизначеності. Уточнено психологічні дефініції поняття невизначеності у контексті вікової та педагогічної психології. Показано, що ситуація невизначеності є чинником актуалізації та структурування спільної діяльності, відтак і фактором особистісного становлення першокласника. Створено й апробовано систему методичних прийомів оптимізації процесу становлення спільної діяльності на початковому етапі шкільного навчання. Наведено нові діагностичні методики, спрямовані на виявлення особливостей групової взаємодії. Запропоновано також спосіб визначення рівня адаптованості першокласника до ситуацій невизначеності.

 • Спосіб ведення інженерних робіт для ліквідації наслідків у надзвичайних ситуаціях

  Спосіб ведення інженерних робіт для ліквідації наслідків у надзвичайних ситуаціях
  Література

 • Особливості емоційної регуляції професійної діяльності вчителя в напружених ситуаціях

  : Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.07 [Електронний ресурс] / Інасса Вікторівна Сергєєва; Національний педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2003. — 20 с. — укp.

 • Психологічні особливості прийняття ефективних рішень офіцерами ДПС України в нестандартних ситуаціях

           Проведено типологізацію та психологічний опис нестандартних ситуацій щодо прийняття рішень офіцерами Державної прикордонної служби України (ДСПУ) як суб'єктами специфічної професійної діяльності. Розроблено експериментальну методику вивчення психолого-ситуаційних і психолого-продуктивних особливостей прийняття рішень офіцерами ДПСУ у нестандартних ситуаціях. Розкрито сутність та зміст психологічних особливостей прийняття ефективних рішень офіцерами-прикордонниками у нестандартних ситуаціях. Розроблено рекомендації щодо підвищення ефективності психологічної підготовки офіцерів-прикордонників.

 • Педагогічні заходи регулювання правової поведінки працівників міліції в конфліктних ситуаціях

           Обговорено проблему удосконалення професійної майстерності співробітників правоохоронних органів у галузі правових відносин між суб'єктами діяльності.

 • Правовідносини за участю органів внутрішніх справ у надзвичайних ситуаціях: теоретико-правовий аспект

           Проведено теоретико-правовий аналіз правових засад діяльності органів внутрішніх справ, переважно у надзвичайних ситуаціях. Розкрито зміст таких фундаментальних правових категорій, як "функції права", "правовідносини", "правова форма", досліджено їх взаємозалежність і взаємодію. Обгрунтовано доцільність розмежування спеціальних юридичних функцій права на три самостійних види. Визначено місце правовідносин у правовій системі України як її елемента та встановлено роль у них правовідносин за участю органів внутрішніх справ. Розкрито сутність, основні ознаки та структурні елементи правовідносин за участю органів внутрішніх справ та правовідносин у надзвичайних ситуаціях, наведено їх класифікацію. Визначено чинники впливу на динаміку правовідносин за участю органів внутрішніх справ у надзвичайних ситуаціях.

 • Формування адекватної поведінки працівниками ОВС у ризиконебезпечних ситуаціях виконання оперативно-службових завдань

           Визначено зміст поняття адекватної поведінки працівників ОВС у ризиконебезпечних ситуаціях. Виявлено психологічні закономірності процесу формування адекватної поведінки у працівників ОВС під час виконання оперативно-службових завдань у ризиконебезпечинх ситуаціях. З'ясовано залежність реалізації адекватної поведінки працівниками ОВС під час виконання оперативно-службових завдань від об'єктивних і суб'єктивних чинників. Обгрунтовано стратегії формування адекватної поведінки працівниками ОВС у ризиконебезпечних ситуаціях. Поглиблено уявлення про вплив індивідуально-психологічних особливостей особистості працівників ОВС на ефективність виконання професійних обов'язків під час оперативно-службових завдань.

 • Підготовка курсантів навчальних закладів МВС до професійних дій у нетипових ситуаціях оперативно-службової діяльності

           Визначено сутність нетипової ситуації, запропоновано класифікацію нетипових ситуацій в оперативно-службовій діяльності. Теоретично обгрунтовано та експериментально апробовано педагогічні умови ефективного формування професійної готовності до дій у нетипових ситуаціях оперативно-службової діяльності. Запропоновано шляхи та засоби її формування. Розроблено методику діагностування стану сформованості даної готовності.

 • Індивідуально-особистісні особливості менеджерів середньої ланки в кризових ситуаціях: психодинамічний підхід

           Здійснено теоретичний аналіз проблеми вивчення психологічних характеристик менеджерів у контексті антикризового менеджменту. Як теоретичну модель, яка дозволяє вивчати особливості поведінки менеджерів за кризових ситуацій, обрано модель структури особистості, яка складається з таких рівнів: несвідомого - того, що суб'єктивно переживається, та декларативного. Розвинуто теоретичний концепт "Его-заломлення" як функції, що перетворює взаємодію ситуаційних факторів і структури особистості на поведінкові реакції. Обгрунтовано адекватність застосування психодинамічного підходу до вивчення феноменів, що знаходяться у несвідомому особистості та регулюють її поведінку за кризових ситуацій. Побудовано психологічні профілі менеджерів середньої ланки, базуючись на виявленій завдяки проведеному дослідженню структурі їх провідних індвідуально-особистісних особливостей, з врахуванням статі, віку, стажу роботи, сімейного статусу, кількості дітей у сім'ї, порядкового номеру народження, кількості братів і сестер. Значну увагу приділено порівняльному аналізу індивідуально-особистісних особливостей менеджерів середньої ланки комерційних і державних структур. Проведено класифікацію кризових ситуацій. Розроблено рекомендації щодо підготовки менеджерів середньої ланки до діяльності за кризових ситуацій.

© 2007-2018 vbs.com.ua