От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел каталога

Научные статьи и авторефераты диссертаций по экономическим наукам

Название

Організаційно-економічний механізм управління туристично-рекреаційними комплексами в Україні : Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.02.03 / Л.М. Томаневич; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2006. — 21 с. — укp.

Коротко

Організаційно-економічний механізм управління туристично-рекреаційними комплексами в Україні

СсылкаК сожалению, на данный момент ссылка не доступна
Добавлено2008-10-26 19:23:10
Описание
         Досліджено проблеми вдосконалення організаційно-економічного механізму управління територіальними туристично-рекреаційними комплексами, інтегрованими в ринкову економіку, а також формування транскордонних туристичних комплексів і залучення рекреаційних регіонів до міжнародно економічної діяльності як безпосередніх учасників сфери послуг. Розроблено шляхи удосконалення управління у цій галузі. Запропоновано економіко-математичну модель оптимального інвестування й оптимізаційну модель логістичного управління на підприємствах туристично-економічного механізму. Наведено комплексний підхід до аналізу організаційно-економічного механізму, який дозволяє підвищити динамічність розвитку даної діяльності у регіонах завдяки залученню розробленого маркетинго-соціологічного інструментарію та створенню конкурентоспроможного на світовому ринку туристичного продукту.
См. также:
 • Організаційно-економічний механізм управління розвитком підприємництва в Україні

           Визначено роль організаційно-економічного механізму (ОЕМ) розвитку підприємництва як чинника забезпечення сталого економічного розвитку. Деталізовано й уточнено визначення ОЕМ як системи організаційно-управлінських і економічних елементів, що становлять методи, важелі й інструменти узгодження економічних інтересів для активізації виконання його місії - регулювання всебічного розвитку економіки. На підставі аналізу досвіду розвинених країн обгрунтовано доцільність активізації розвитку підприємства у країні та підвищення рівня участі державного сектору у ньому, а також необхідність впровадження інноваційно-інвестиційного механізму цього розвитку. Запропоновано структурно-логічну схему управління розвитком підприємництва та шляхи раціоналізації інфраструктурного забезпечення ОЕМ. З метою виявлення потенціалу розвитку вітчизняного підприємництва здійснено математичний прогноз розвитку промислового підприємництва на 2007 - 2010 рр. Сформульовано пріоритети зовнішньоекономічного механізму інтеграції України в світові структури. Обгрунтовано переваги членства у ЄС і СОТ.

 • Організаційно-економічний механізм управління радіочастотним ресурсом в Україні

           Розглянуто проблеми підвищення ефективності управління радіочастотним ресурсом. Досліджено та проведено порівняльний аналіз організаційно-економічних механізмів управління радіочастотним ресурсом у країнах з розвиненою ринковою економікою. Надано комплексне визначення ефективності використання радіочастотного ресурсу. Наведено методологічні основи оцінки економічної ефективності управління радіочастотним ресурсом і запропоновано методику оцінки ефективності вдосконалення цієї системи, яка застосовується в інноваційному менеджменті. За допомогою теорії множин побудовано економіко-математичну модель поведінки покупців на аукціоні з продажу ліцензій на використання радіочастот за найбільш ефективної форми такого аукціону - одночасного прогресивного багатораундного аукціону. Проаналізовано діючі системи управління радіочастотним ресурсом в Україні, визначено її недоліки. Опрацьовано досвід розвинутих країн в області розподілу радіочастот і ліцензування їх використання та запропоновано оптимальні напрямки реформування системи управління радіочастотним ресурсом і ліцензування радіочастот в Україні.

 • Організаційно-економічний механізм управління розвитком муніципальних природних монополій в Україні

           Висвітлено розробку комплексного організаційно-економічного механізму управління, спрямованого на підвищення ефективності діяльності муніципальних природних утворень, які забезпечують комунальними послугами населення та суб'єкти господарської діяльності. Проаналізовано дієвість впливу законодавчих та методичних важелів регуляторної політики держави на фінансовий стан і економічний розвиток муніципальних природних монополій. Показано необхідність дотримання балансу економічної і суспільної ефективності комунальних послуг. Обгрунтовано концептуальні засади формування аналітичного базису підприємств житлово-комунального господарства (ЖКГ) для оцінювання ефективності управлінської стратегії і використання економічного потенціалу для цілей інвестиційної та інноваційної діяльності.

 • Організаційно-економічний механізм санації підприємств в Україні

           Досліджено теоретичні засади та практичні аспекти організаційно-економічного механізму санації підприємств в Україні. Обгрунтовано шляхи підвищення його ефективності. Уточнено та доповнено понятійний апарат. Розвинено концептуальні засади функціонування організаційно-економічного механізму санації. Проаналізовано стан і тенденції розвитку санаційних процесів в Україні. Виявлено їх основні закономірності. Проведено експертне дослідження якості державної політики у сфері банкрутства та санації. Проаналізовано зарубіжний досвід управління санаційними процесами. Наведено рекомендації щодо вдосконалення державного регулювання цих процесів. Запропоновано методику оцінювання санаційного потенціалу на підставі розрахунку інтегрального показника та розроблено ситуаційну матрицю вибору санаційних стратегій у процесі прийняття управлінських антикризових рішень.

 • Організаційно-економічний механізм регулювання безробіття в Україні

           Досліджено теоретико-методологічні, методичні та практичні проблеми регулювання безробіття в Україні. Виявлено основні тенденції його рівня на зареєстрованих національному та локальному ринках праці, а також за даними щоквартальних обстежень з використанням методології МОП. Проаналізовано тривалість безробіття, напруженість на ринку праці, стан працевлаштування безробітних. Виявлено негативні тенденції щодо збільшення частки молоді та жінок у загальній чисельності безробітних, що зумовлюють необхідність здійснення активних заходів державної політики у сфері підготовки молоді до трудового життя, їх освітнього рівня та конкурентоспроможності на ринку праці, а також проведення зваженої гендерної політики щодо жінок на цьому ринку. Запропоновано організаційно-економічний механізм регулювання безробіття в Україні як взаємопов'язану організаційну систему, спрямовану на регулювання безробіттям шляхом збалансування попиту та пропозиції робочої сили завдяки спрямуванню дії системи різних механізмів: податкового, кредитного, бюджетного, держзамовлень, адміністративного, організаційного, правового, програмного. Удосконалено методичні підходи щодо визначення прихованого безробіття та надлишкової чисельності з метою обгрунтування чисельності з певною продуктивною зайнятістю, а також установлення реальної вартості робочої сили. Висвітлено напрями державної регуляторної політики у сфері обмеження безробіття з врахуванням особливостей попиту та пропозицій робочої сили за віковими, статевими групами населення та місцем мешкання.

 • Організаційно-економічний механізм управління лізингом

           Розглянуто роль лізингу в прискоренні відтворювальних процесів за ринкових умов. Досліджено економічну сутність лізингу. Визначено його особливості, переваги використання. Розроблено класифікацію різновидів лізингу. Побудовано структуру та систему управління лізингом в Україні. Визначено механізм управління лізингом. Проаналізовано організаційні та економічні методи впливу, правову базу регулювання лізингової діяльності. Сформульовано напрями розвитку та запропоновано напрями удосконалення правових умов. Висвітлено економічні інтереси суб'єктів лізингу, наведено методичні рекомендації щодо розрахунку лізингових платежів. Надано рекомендації стосовно оцінки вартості цілісного майнового комплексу як об'єкта лізингу. Розроблено пропозиції щодо оцінки ефективності лізингу для основних його учасників.

 • Організаційно-економічний механізм регулювання страхової діяльності в Україні

           Уточнено зміст поняття та розкрито економічну сутність страхової діяльності, розглянуто теоретичні, методичні та практичні питання її регулювання. Досліджено інституціональні зміни у процесі державного управління страховою діяльністю, висвітлено сучасні концептуальні підходи щодо його організації. Проаналізовано світовий досвід у сфері регулювання та нагляду за страховою діяльністю. Охарактеризовано основні етапи становлення страхової галузі, показано вплив держави та саморегулювальних організацій на страхову діяльність, обгрунтовано необхідність формування системи пруденційного нагляду. Створено організаційний механізм участі саморегулювальних організацій у формуванні та реалізації державної страхової політики. Розроблено методи виявлення підвищеного ризику у діяльності страхових організацій. Обгрунтовано шляхи підвищення ефективності державних механізмів регулювання страхової діяльності.

 • Організаційно-економічний механізм управління маркетинговими комунікаціями

           Досліджено теоретичні та практичні аспекти управління маркетинговими комунікаціями підприємства. Уточнено й конкретизовано понятійний апарат основних елементів процесу маркетингових комунікацій у контексті їх управлінських функцій. Проаналізовано принципи маркетингу, розглянуто його існуючі концепції у контексті тієї ролі, яка відведена в них маркетинговим комунікаціям. Запропоновано модель комунікаційного процесу підприємства, в якій відправнику повідомлення в організації комунікаційного процесу відводиться роль вибору комунікатора. Розроблено модель формування мети комунікації та контролю ефекту передачі повідомлення, а також організаційно-економічний механізм управління маркетинговим комунікаційним процесом, що містить в собі основні стадії та послідовність їх настання для ініціатора - підприємницької структури. Для контролю ключових етапів маркетингового комунікаційного процесу запропоновано систему показників оцінки ефективності комунікаційної діяльності підприємства. Удосконалено існуючі технічні комунікаційні моделі з наступною їх адаптацією до сучасного трактування маркетингових комунікацій як об'єкта управління. Запропоновано метод формування цілей комунікації, заснований на удосконаленій ієрархічній моделі цілей-ефектів. Наведено результати апробації механізму управління комунікаційним процесом і методу формування цілей комунікації.

 • Організаційно-економічний механізм управління корпоративним правами

  : Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.02.03 [Електронний ресурс] / Олександр Володимирович Тіхонравов; Харківський національний ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2004. — 17 с. — укp.

 • Організаційно-економічний механізм антикризового управління підприємством

           Розроблено нову наукову концепцію удосконалення механізму антикризового управління підприємством і виділено його організаційно-економічну складову - циклічність розвитку підприємства. Охарактеризовано деградацію всіх елементів процесу праці, порушення кругообігу промислового капіталу, виявлено вплив кризи на діяльність промислових підприємств та її прояви. Визначено економіко-історичні передумови та механізм виникнення кризового стану підприємства, правову базу регулювання відносин неспроможності. Розроблено концепції створення системи антикризового управління підприємством, реструктуризації підприємств у кризовому стані. Створено структурну схему антикризового управління підприємством. Удосконалено діагностику банкрутства. Розвинено систему розробки та відбору варіантів реструктуризації підприємства, а також методичні рекомендації щодо розробки інвестиційної антикризової політики. Розглянуто питання формування лізингових угод у процесі реалізації інвестиційної політики, вибору способів запобігання дебіторській заборгованості та її стягнення. Запропоновано методичні підходи та практичні рекомендації щодо виживання підприємства, стабілізації та виходу з кризи, визначення стратегії подальшого розвитку з метою ефективного функціонування.

 • Організаційно-економічний механізм управління корпоративним потенціалом

           Обгрунтовано нові підходи щодо підвищення ефективності функціонування організаційно-економічного механізму промислових підприємств за рахунок формування якісно нових організаційних структур управління та встановлення взаємозв'язків між окремими елементами. Розроблено рекомендації щодо проектування організаційної структури промислових підприємств на базі впровадження принципів процесного підходу в управління шляхом проведення технологічної, економічної й організаційної структуризації. Запропоновано систему показників оцінювання структурних перетворень і визначено ефективність багатоетапної реструктуризації ВАТ "Завод "Дніпропрес".

 • Організаційно-економічний механізм управління капіталом підприємства

           Визначено сутність та структуру організаційно-економічного механізму управління капіталом підприємства. Узагальнено існуючі підходи до визначення поняття "капітал" та його характеристик. Розглянуто причини та фактори, що викликають порушення відтворення капіталу підприємства за сучасних умов. Проаналізовано рівень розвитку логістичних функцій підприємства у процесі управління потоками капітальних благ. Проведено комплексну оцінку ефективності управління капіталом підприємства. Запропоновано методичний підхід до проектування організаційно-економічного механізму управління капіталом підприємства. Наведено рекомендації щодо створення системи стратегічного управління грошовими потоками підприємства.

 • Організаційно-економічний механізм управління охороною здоров'я

           Досліджено теоретичні та практичні питання удосконалення організаційно-економічного механізму державного управління охороною здоров'я на регіональному рівні як рушійної сили створення єдиного простору медичного обслуговування населення. Уточнено понятійно-категоріальний апарат державного управління у сфері надання медичних послуг. Проаналізовано основні теоретико-методологічні та прикладні підходи щодо удосконалення механізмів державного управління у галузі охорони здоров'я, досліджено еволюцію функціонування даної системи у порівнянні з відповідними зарубіжними моделями. Запропоновано нові напрямки й технології територіальної організації управління охороною здоров'я у мегаполісі, що дозволяє більш раціонально використовувати матеріальні й фінансові ресурси та засоби стратегічного планування розвитку галузі в українському суспільстві.

 • Організаційно- економічний механізм управління конкурентоспроможністю підприємства

  : Автореф. дис... д-ра екон. наук: 08.02.03 [Електронний ресурс] / Георгій Маркович Скудар; НАН України; Інститут економіки промисловості. — Донецьк, 2000. — 35 с. — укp.

© 2007-2018 vbs.com.ua