От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел каталога

Научные статьи и авторефераты диссертаций по экономическим наукам

Название

Моделювання транспортної діяльності в системі міжнародної торгівлі : Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.03.02 / Н.І. Ляшенко; Одес. держ. мор. ун-т. — О., 2001. — 19 с. — укp.

Коротко

Моделювання транспортної діяльності в системі міжнародної торгівлі

СсылкаК сожалению, на данный момент ссылка не доступна
Добавлено2008-08-15 00:07:52
Описание
         Висвітлено питання моделювання транспортної діяльності в системі міжнародної торгівлі. Визначено місце транспорту в міжнародній торгівлі, специфіку їх взаємодії. Наведено критеріальні показники виміру виграшу від міжнародної торгівлі за трьома складовими: у сферах виробництва, споживання, транспорту. Розроблено рівноважні та оптимізаційні моделі транспортної діяльності в системі міжнародної торгівлі на мікро-, макро- та мегаекономічних рівнях. Запропоновано методи розрахунку рівноважних світових цін і транспортних тарифів. Показано ієрархію світової економічної системи. Розглянуто структуру інформаційної системи міжнародної торгівлі з урахуванням транспорту. Сукупність запропонованих моделей і методів є математичним апаратом обгрунтування прийняття рішень у сфері транспортної діяльності та зовнішньої торгівлі на державному та міжнародному рівнях.
См. также:
 • Правове регулювання міжнародної торгівлі в системі ГАТТ/СОТ (інституційні засади)

           Доведено, що система Генеральної Угоди з Тарифів і Торгівлі (ГАТТ) за своєю правовою природою є поєднанням характеристик міжнародного договору та окремих ознак міжурядової організації, і яка де-юре не є міжнародною організацією, вона де-факто виконувала окремі функції у регулюванні міжнародних торговельних відносин, притаманних міжурядовій організації. Визначено, що Світова Організація Торгівлі (СОТ) як спеціалізована міжнародна економічна організація є суб'єктом міжнародного права та виступає правонаступником ГАТТ, продовжуючи здійснювати функцію останньої за нових умов подальшого розвитку світових господарських відносин. Обгрунтовано тезу, що провідна роль СОТ у регулюванні світогосподарських, торговельних відносин має змогу віднести її, поряд з МВФ і МБРР, до головних елементів глобальної інституціоналізованої системи співробітництва держав у фінансовій та торговельній сферах. Зроблено висновок, що удосконалення системи ГАТТ/СОТ має засновуватись на тому, що СОТ повинна перейти із здійснення у структурі обслуговування глобальних інтересів транснаціональних компаній та провідних країн заходу до діяльності, пов'язаної з подоланням негативних проявів глобалізації світових економічних процесів. З'ясовано, що прискорення вступу України до СОТ потребує створення відповідної інфраструктури організаційного, правового та економічного забезпечення з обов'язковою підготовкою економічних розрахунків втрат і вигод для України у разі вступу у СОТ.

 • Особливості міжнародної торгівлі патентами


 • Особливості міжнародної торгівлі патентами

  Література
  1. Авдокушин Е. Ф. Международные экономические отношения: Учеб. пособие.- 4-е изд., перераб. и доп.- М.: ИВЦ "Маркетинг", 1999 - 264 с.
  2. Друзик Я.С. Мировая экономика на финише века. Учебное пособие. Минск. 1997 г.
  3. Економіка зарубіжних країн.// Під ред. A. С. Філіпченко. К:Либідь, 2001 р.
  4. Кириченко О.А. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності: Навч. посіб. - 3-тє вид., перероб. і доп. - К.: Знання-Прес, 2002. - 384 с.

 • Поняття міжнародної торгівлі та основні її концепції

  1. Поняття міжнародної торгівлі та основні її концепції 3
  2. Економічні наслідки приєднання країни до інтеграційних об’єднань. Статистичний аналіз. Потокоутворюючий ефект 7
  Література 11


 • Інституційне регулювання міжнародної торгівлі послугами

  : автореф. дис... д- ра екон. наук: 08.00.02 [Електронний ресурс] / Ріта Олександрівна Заблоцька; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 32 с. — укp.

 • Розвиток міжнародної торгівлі в контексті рег-онально-інтеграційних процесів

           Визначено основні напрямки розвитку міжнародної торгівлі за участі України за умов посилення регіонально-інтеграційних процесів. Досліджено теоретико-методологічні основи міжнародної торгівлі за регіоналізації світогоспоодарського розвитку. Проаналізовано концепції даної торгівлі, теоретичні засади міжнародної економічної інтеграції, напрями та зміст інтеграційної регіоналізації у сучасній світовій економіці. Охарактеризовано регіоналізацію міжнародної торгівлі за умов розвитку інтеграційних процесів. Проаналізовано вплив регіональної інтеграції на міжнародні торгівельні процеси, роль торгівельної та конкурентної політки ЄС розвитку міжнародної торгівлі, вплив ЄС на розвиток зовнішньоекономічної діяльності України. З метою вдосконалення даної діяльності за умов регіоналізації міжнародної торгівлі визначено напрямки багатостороннього тарифного співробітництва за участі держави та напрямки розвитку української економіки з поглибленням співпраці з ЄС, а також запропоновано шляхи подолання основних загроз економіці України за умов міжнародної економічної інтеграції.

 • Інформаційно-інноваційна компонента у формуванні механізмів міжнародної торгівлі

           Досліджено процес інформатизації міжнародної торгівлі в контексті глобальної конкурентної боротьби й особливостей інноваційного розвитку з урахуванням сучасних тенденцій міжнародного поділу праці та спеціалізації. Проаналізовано зарубіжний досвід формування національної інноваційної системи, макро- та мікроекономічні аспекти інформатизації міжнародного торгового співробітництва. Розкрито особливості діяльності міжнародних організацій з регулювання торгівлі й інформатизації її структури. Доведено, що державна стратегія регулювання сфери міжнародної торгівлі за умов сучасних міжнародних економічних відносин і глобальної конкуренції повинна базуватися на концепції прискореної інформатизації, яка є складовою та фактором структурної оптиміазції економіки. Обгрунтовано напрями й інструменти інформатизації міжнародного співробітництва України, оптимізації системи її національної спеціалізації за сучасних умов, а також механізм формування державних комерційних стратегій.

 • Тарифні методи регулювання міжнародної торгівлі. Економічна модель тарифів

  План
  1. Тарифні методи регулювання міжнародної торгівлі. Економічна модель тарифів 3
  2. Міжнародна валютна система: сутність та елементи. Головні напрямки удосконалення міжнародної валютної системи 6
  Література 9


 • Правовий звичай міжнародної торгівлі як джерело міжнародного приватного права

           Розглянуто історію виникнення та процес утворення звичаїв міжнародної торгівлі (ЗМТ), які регулюють договірні та недоговірні комерційні відносини з іноземним елементом, встановлюють внутрішні параметри функціонування суб'єктів міжнародної комерційної діяльності та зовнішні стандарти поведінки з іншими учасниками міжнародної торгівлі. Запропоновано комплексну класифікацію ЗМТ і встановлено їх функції. Висвітлено місце ЗМТ у системі джерел міжнародного приватного права України. Наведено рекомендації щодо здійснення правової політики стосовно ЗМТ.

 • Стійкість банківської системи в умовах лібералізації міжнародної торгівлі фінансовими послугами (на прикладі країн Центральної та Східної Європи)

           Досліджено теоретичні та практичні аспекти визначення, оцінювання та забезпечення стійкості банківської системи. Проаналізовано основні теорії фінансової нестабільності, розкрито механізм поширення фінансової нестабільності в економіці. Сформульовано концепцію функціональної стійкості банківської системи та проаналізовано основні методи її оцінювання та оцінювання впливу на неї лібералізації міжнародної торгівлі фінансовими послугами. Виділено напрями такого впливу на стійкість банківських систем країн Центральної та Східної Європи. На підставі кореляційного аналізу та графічного методу доведено відсутність безпосереднього впливу показників лібералізації на індекс стійкості банківської системи. Виокремлено макро- та мікроекономічні чинники, що визначають стійкість банківської системи України, рівень та умови входження іноземних фінансових посередників до вітчизняного банківського сектору та їх вплив на забезпечення фінансової стійкості.

 • Моделювання організаційно-педагогічної діяльності в системі управління професійно-технічними навчальними закладами

           Досліджено стан теоретичного обгрунтування моделювання організаційно-педагогічної діяльності в системі управління професійно-технічними навчальними закладами. На підставі теорій висвітлено моделювання і його складову - планування роботи в системі управління професійно-технічним навчальним закладом. Визначено і обгрунтовано принципи планування роботи навчального закладу за сучасних умов. Описано комплексну модель планування організаційно-педагогічної діяльності в професійно-технічному навчальному закладі. Наведено методичні рекомендації щодо планування роботи керівників професійно-технічних навчальних закладів.

 • Регулювання міжнародної інвестиційної діяльності

  ВСТУП 4
  РОЗДІЛ 1. Теоретичні аспекти регулювання міжнародної інвестиційної діяльності 8
  1.1 Поняття та сутність міжнародної інвестиційної діяльності 8
  1.2 Основні суб’єкти міжнародної інвестиційної діяльності 22
  1.3 Основні засади та напрямки регулювання міжнародної інвестиційної діяльності 27
  РОЗДІЛ 2. Сучасний стан розвитку та регулювання міжнародних інвестиційних ринків 43
  2.1 Географічна структура міжнародного перерозподілу інвестиційних ресурсів 43
  2.2 Транснаціональна інвестиційна діяльність та її регулювання 53
  2.3 Глобалізація інвестиційних ринків і проблеми їх регулювання 66
  РОЗДІЛ 3. Міжнародна інвестиційна діяльність у економічному розвитку України 84
  3.1 Регулювання інвестиційних процесів в Україні 84
  3.2 Міжнародна інвестиційна діяльність та її роль в економічному розвитку України 103
  3.3 Проблеми та перспективи активізації інвестиційної діяльності в Україні 122
  ВИСНОВКИ 132
  СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 137
  ДОДАТКИ 144
  ДОДАТОК А. Динаміка міжнародної інвестиційної позиції України в 2001-2004 рр. 144
  ДОДАТОК Б. Прямі іноземні інвестиції в Україну у 2004 році 146
  ДОДАТОК В. Прямі інвестиції з України в економіку країн світу у 2004 році 147
  ДОДАТОК Г. Прямі іноземні інвестиції в регіони України в 2003-2004 рр. 148
  ДОДАТОК Д. Прямі інвестиції з регіонів України в 2003-2004 рр. 149
  ДОДАТОК Е. Прямі інвестиції зарубіжних країн в економіку України за видами економічної діяльності в 2003-2004 рр.1 150
  ДОДАТОК Ж. Прямі інвестиції з України за видами економічної діяльності в економіку країн світу в 2003-2004 рр.1 154
  ДОДАТОК К. Прямі інвестиції в Україну та з України за видами економічної діяльності станом на 01.01.2005 155
  ДОДАТОК Л. Окремі показники прямих зарубіжних інвестицій (ПЗІ) та міжнародного виробництва, 1982–2002 рр. 156

 • Регулювання міжнародної інвестиційної діяльності

  Вступ 3
  1. Сутність залучення та функціонування іноземного капіталу 4
  1.1 Поняття та види інвестицій 4
  1.2 Значення іноземного капіталу 7
  1.3 Інвестиційні інституції 10
  Висновки 13
  2. Іноземні інвестиції в Україні та їх регулювання 14
  2.1 Іноземні інвестиції в економіці України в 1993-2001 рр. 14
  2.2 Іноземні інвестиції в економіці України в 2002-2003 рр. 18
  2.3 Прогноз розвитку іноземних інвестицій 23
  Висновки 25
  3. Шляхи створення належних умов для ефективного залучення іноземного капіталу в економіку України 26
  3.1 Загальна характеристика законодавчої бази з регулювання процесів іноземного інвестування 26
  3.2 Вдосконалення законодавства з метою створення належних умов для ефективного залучення іноземного капіталу в економіку України 29
  Висновки 38
  Висновок 39
  Література 42


 • Європейське бізнес-середовище в розвитку міжнародної економічної діяльності

           Викладено сучасні теоретичні підходи до вивчення міжнародного бізнес-середовища з визначенням його структури, суттєвих складових та параметрів розвитку. Проаналізовано особливості та можливі сценарії розвитку європейського бізнес-середовища. Описано механізми та інструменти розвитку економічної діяльності України на основі комплексу заходів щодо вдосконалення моделі комерційної дипломатії.

© 2007-2019 vbs.com.ua