От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел каталога

Научные статьи и авторефераты диссертаций по экономическим наукам

Название

Моделювання інвестиційного потенціалу антикризових рішень в електроенергетиці : Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.03.02 / О.В. Білько; НАН України. Ін-т екон. прогнозування. — К., 2001. — 19 с. — укp.

Коротко

Моделювання інвестиційного потенціалу антикризових рішень в електроенергетиці

СсылкаК сожалению, на данный момент ссылка не доступна
Добавлено2008-09-20 16:42:35
Описание
         Досліджено теоретичні, методичні та прикладні питання визначення економічної оцінки антикризових (стабілізаційних) рішень в енергетичному комплексі. Завдяки системному підходу, розроблено економіко-математичні моделі для визначення їх інвестиційного потенціалу на основі імітаційного моделювання комплексів стабілізаційних рішень, спрямованих на покращання інвестиційного забезпечення систем електроенергетики. Моделювання передбачає оцінку складових інвестиційного потенціалу стабілізаційних рішень з урахуванням їх власного ефекту, ефекту взаємовпливу та здійснюється на базі ситуаційного моделювання сценаріїв реалізації стабілізаційних рішень і функціонування об'єкта інвестування в часі.
См. также:
 • Моделювання прийняття ризикових рішень з формування інвестиційного портфеля

           Сформульовано головні етапи формування інвестиційного портфеля. Розроблено модель, згідно з якою інвестор має можливість вибрати допустимий для себе рівень ризику портфеля та у разі фіксованого рівня ризику сформувати його з максимально можливою дохідністю; ризикові активи портфеля вважаються у даному випадку незалежними або такими, що їх дохідність взаємно корелює згідно з моделлю Шарпа у випадку, коли один з активів портфеля безризиковий. Досліджено також портфель, що не містить безризикових активів. Обчислено мінімально можливий рівень ризику даного портфеля без умови на рівень його сподіваної дохідності; для випадку, коли інвестора влаштовує рівень ризику, вищий від мінімального, розглянуто задачу максимізації сподіваної дохідності портфеля. Як критерій ефективності портфеля визначено коефіцієнт варіації випадкової дохідності, що поєднує у собі дві найважливіші характеристики портфеля: сподівану дохідність і дисперсію дохідності. Розв'язано задачу оцінки сподіваної дохідності й ризику портфеля з різнотерміновими активами. Одержано розрахункові формули, програмно реалізовані засобами MS Excel, які за наявності необхідної інформації про активи портфеля дають змогу оперативно готувати рішення щодо формування інвестиційного портфеля.

 • Моделювання процесів прийняття рішень в системі інвестиційного менеджменту

           Визначено структуру загальної моделі процесу прийняття рішень, що встановлює логічний зв'язок між локальними моделями розв'язання окремих задач під час формування інвестиційного портфеля. Запропоновано здійснювати вибір привабливих цінних паперів з використанням розроблених моделей, які дозволяють оцінити та прогнозувати фінансовий стан емітента, оцінити привабливість цінних паперів з урахуванням динаміки їх характеристик. Розроблено модель формування інвестиційного портфеля, яка дозволяє оцінити рівень ризику портфеля з використанням процедури відшукання закону розподілу випадкової величини прибутку. Наведено модель оцінки рівня капіталу, який необхідно виділити для формування портфеля цінних паперів, що дозволяє здійснити вибір його ефективного варіанта з урахуванням динаміки фінансових потоків підприємства.

 • Економіко-математичне моделювання інвестиційного потенціалу України в умовах глобалізації

           З метою економіко-математичного моделювання інвестиційного потенціалу України за умов глобалізації здійснено моніторинг економічного простору України. Розроблено та перевірено прогноз інвестиційної активності України з застосуванням методів механічного згладжування короткострокових динамічних рядів. Побудовано макроекономічні моделі, що дозволяють оцінювати взаємовплив прямих іноземних інвестицій (ПІІ) і основних показників соціально-економічного розвитку країни-реципієнта. Для дослідження неоднорідності інвестиційного простору України на регіональному та галузевому рівнях запропоновано використовувати індекс концентрацій Херфіндаля - Хіршмана. Наведено комплексний підхід до визначення суті поняття "інвестиційний клімат" як системи умов інвестиційної діяльності у країні, що інтегрально поєднує складові: інвестиційний потенціал, інвестиційні ризики й інвестиційну активність регіонів, видів економічної діяльності, галузей промисловості країни. Розроблено методику комплексного оцінювання інвестиційної привабливості регіонів, видів економічної діяльності, галузей промисловості України. Наведено комплекс пропозицій щодо вдосконалення політики залучення ПІІ в Україну "максимізація вигод - мінімізація збитків".

 • Економіко-математичне моделювання інвестиційних процесів в електроенергетиці

           Досліджено базову агреговану модель оптимізації норми реінвестування прибутку електроенергетичного підприємства, у якій відображено взаємозв'язки між основними показниками інвестиційного процесу за умов припущення неперервності змінної часу. Розроблено варіанти базової моделі: нормативний та економічний, неперервний і дискретний, з урахуванням специфіки останнього року терміну реалізації проекту та запізнювання реінвестування прибутку, "проблеми платежів" і запізнювання сплати за спожиту електроенергію. Запропоновано метод оптимального оцінювання параметрів дискретного варіанта моделі й алгоритм розрахунку економічних показників моделі. Значну увагу приділено комп'ютерній реалізації моделей, аналітичним та оптимізаційним розрахункам, а також економічному аналізу результатів.

 • Оцінка інвестиційного потенціалу будівельної організації

           Дисертацію присвячено питанням оцінки інвестиційного потенціалу будівельних організацій, що займаються інвестиційною діяльністю, та формуванню раціонального "інвестиційного портфеля". Запропоновано методику оцінки інвестиційного потенціалу будівельних організацій з метою формування раціонального "портфеля інвестицій". Обгрунтовано механізм ранжування та вибору напрямків інвестиційної діяльності на основі імовірнісних вагових експертних оцінок параметрів інвестицій. Побудовано імітаційну модель діяльності економічних служб будівельних організацій при формуванні "портфеля інвестицій". Розроблено алгоритм формування "портфеля інвестицій" з урахуванням ступеня ризику (його співвідношення з прибутковістю) та можливостей підприємства, високу ефективність якого обгрунтовано теоретично і підтверджено практично.

 • Реструктуризація промислових підприємств і формування їх інвестиційного потенціалу

  : Автореф. дис...канд. екон. наук: 08.06.01 [Електронний ресурс] / Валентина Віталіївна Лаврененко; Київський національний економічний ун-т. — К., 2000. — 17 с. — укp.

 • Управління формуванням та використанням інвестиційного потенціалу промислових підприємств

           Досліджено теоретичні засади категорії "інвестиційний потенціал підприємства", розкрито його взаємозв'язок з "інвестиційною привабливістю", запропоновано та систематизовано основні критерії, які впливають на них як на макрорівні, так і на рівні окремого підприємства. Проаналізовано тенденції в інвестиційних процесах у регіонах України та промислових підприємствах із акціонерною формою власності; на основі статистичних методів установлено неефективність даних процесів в Україні; виявлено взаємозв'язок між комплексною оцінкою фінансового стану промислових підприємств та їх інвестиційною активністю. Розроблено методичні рекомендації для оцінки інвестиційної привабливості підприємств. Запропоновано комплексний підхід щодо використання інвестиційних ресурсів підприємства, який передбачає використання економіко-математичної моделі інвестиційного та фінансового планування, систематизовано методи кількісного виміру інвестиційних ризиків.

 • Механізм підвищення ефективності використання інвестиційного потенціалу України

  : Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.02.03 [Електронний ресурс] / Валентина Федорівна Петрова; Харківський національний ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2004. — 17 с. — укp.

 • Організаційний механізм формування та нарощування інвестиційного потенціалу регіону

           Досліджено зміст і значення поняття "інвестиційний потенціал регіону". Проаналізовано підходи провідних вітчизняних і зарубіжних вчених до виявлення джерел формування та факторів нарощування інвестиційного потенціалу. Запропоновано методику оцінювання його рівня у регіоні, з використанням якої здійснено аналіз інвестиційного стану та можливостей нарощування даного потенціалу регіонів України. На підставі результатів проведеного аналізу здійснено групування регіонів. Запропоновано організаційні механізми формування, нарощування й оптимізації використання інвестиційного потенціалу регіону. Розроблено систему інвестиційного маркетингу регіону та моделі інвестиційної інфраструктури.

 • Пріоритети використання інвестиційного потенціалу у борошномельно-круп'яній і комбікормовій промисловості

           Досліджено теоретико-методологічні, методичні та практичні питання ефективного розвитку борошномельно-круп'яної та комбікормової промисловості в Україні, зокрема, в Одеській області, за умов трансформації економіки. Здійснено системну оцінку ефективності інвестиційного процесу у галузі за ринкових умов господарювання, поглиблено та розвинуто тлумачення суті та змісту категорій: "інвестиційне середовище", "інвестиційна привабливість", "інвестиційний паспорт регіону". Проаналізовано зовнішні та внутрішні фактори інвестиційного середовища. Комплексно досліджено ефективність всіх форм інвестицій у борошно-круп'яній та комбікормовій промисловості. Розроблено методичні підходи до формування інвестиційної стратегії підприємств цієї галузі, запропоновано модель визначення підприємницького ризику для використання цього підходу під час проведення оцінки ефективності інвестиційного процесу. Сформульовано й обгрунтовано основні напрями та шляхи забезпечення ефективного розвитку галузі на базі використання та впровадження досягнень науки, технології й організації виробництва.

 • Формування та використання інвестиційного потенціалу підприємств у складі промислово-фінансових груп

           Досліджено проблему підвищення ефективності управління інвестиційною діяльністю за умов промислово-фінансової інтеграції. Обгрунтовано необхідність реструктуризації промислових підприємств і створення промислово-фінансових груп (ПФГ), що сприяє покращанню інвестиційного клімату в Україні. Запропоновано методику оцінки даного потенціалу й ефективності його використання. Розроблено алгоритм прийняття інвестиційної стратегії ПФГ відповідно до пріоритетності інвестування цілочислового програмування для раціоналізації розподілу ресурсів між інвестиційними проектами підприємств групи за умов обмеженості інвестиційних ресурсів.

 • Організаційно-економічні механізми підвищення експортного потенціалу інвестиційного комплексу України

           Визначено поняття експортного потенціалу інвестиційного комплексу (ІК), наведено класифікацію його видів, а також підхід до визначення експортного потенціалу ІК та його підприємств, який розглянуто з технологічних позицій можливостей створення конкурентоспроможного продукту у необхідній кількості та якості, а також позицій маркетингових можливостей щодо просування продукту; визначено цільовий ринок реальних інвестицій. Обгрунтовано методики оцінки експортного потенціалу підприємств ІК та визначено напрямки його максимізації на основі оцінки взаємозв'язків між конкурентоздатністю експортера, конкурентоспроможністю його продукції та привабливістю регіональних ринків. Запропоновано напрямки максимізації ефекту зовнішньоекономічної діяльності ІК на підставі управління експортом з урахуванням адресного характеру інвестиційної продукції та будівельних послуг, а також механізми державної підтримки експортної діяльності підприємств ІК у фінансовій (пропозиції щодо удосконалення кредитування та страхування експортерів, надання гарантій експортерам для участі в міжнародних тендерах і банкам для фінансування експортних поставок), податковій, тарифній, інформаційно-консультативній і дипломатичній сферах.

 • Формування і реалізація інвестиційного потенціалу в перехідній економіці на основі фіскального регулювання

           Запропоновано концепцію "сукупного інвестиційного потенціалу" як синтезу його формування та реалізації. З її використанням класифіковано риси господарського механізму інвестиційної сфери у різних типах суспільства та розкрито факторну роль інвестиційного потенціалу (ІП) у перехідній економіці. Систематизовано джерела ІП шляхом їх розподілу за ступенем потенційної регульованості податково-бюджетними засобами. Виявлено кризові тенденції розвитку інвестиційної ситуації й визначено перелік завдань інвестиційної політики держави у пострадянських країнах. Розширено визначення фіскальної політики шляхом включення в інструменти її впливу на інвестиційні процеси митних платіжних заходів, виявлено макрорівневі та специфічні недоліки податково-бюджетної системи України в інвестиційній галузі. Сформовано "дерево цілей" фіскального управління інвестиційними процесами у ринковій трансформації, виявлено об'єктивне підгрунтя для інтеграції фіскальної та інвестиційної політики у перехідній економіці. Рекомендовано пріоритетні заходи щодо реформування механізму фіскального управління різними джерелами сукупного ІП України.

 • Соціально-економічні чинники формування інвестиційного потенціалу України на етапі трансформування її економіки

           Проаналізовано інвестиційну діяльність в контексті економічного зростання. Розроблено модель інвестиційного потенціалу (ІП) на підставі принципу національних пріоритетів. Визначено параметри сприятливого інвестиційного середовища. Доведено необхідність посилення ролі державного регулювання щодо підвищення ефективності ІП України. Досліджено, що причиною послаблення потенціалу амортизаційної системи є протиріччя інтересів інвестиційної та бюджетно-податкової політики. Обгрунтовано напрями вдосконалення вітчизняної амортизаційної політики. Встановлено, що джерелом самофінансування інвестицій на окремих високорентабельних підприємствах є прибуток. Розроблено заходи щодо вдосконалення інвестиційного аспекту бюджетної та податкової політики. Визначено тенденції зниження питомої частки тіньової економіки, наведено пропозиції щодо шляхів її детінізації. Запропоновано рекомендації щодо вдосконалення механізму формування ІП України на етапі трансформування її економіки.

© 2007-2019 vbs.com.ua