От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел каталога

Научные статьи и авторефераты диссертаций по экономическим наукам

Название

Моделювання багатомірних фінансово-господарських потоків підприємства : Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.03.02 / Ю.О. Колісник; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2005. — 20 с. — укp.

Коротко

Моделювання багатомірних фінансово-господарських потоків підприємства

СсылкаК сожалению, на данный момент ссылка не доступна
Добавлено2008-10-12 04:05:49
Описание
         Розроблено нову концепцію моделювання багатомірних фінансово-господарських потоків підприємства, яка базується на принципах потокового управління, що дозволяє розглядати й оцінювати фінансово-господарську діяльність підприємства в аспекті ефективності управління виробничим, трудовим і фінансовим потоками та забезпечує зменшення можливих витрат трудових і виробничих ресурсів у разі їх нераціонального використання. Розроблено комплекс економіко-математичних моделей управління фінансово-господарськими потоками підприємства. Удосконалено метод прийняття рішень з вибору сценарію підвищення ефективності його фінансово-господарської діяльності. Розроблено систему підтримки прийняття рішень щодо ідентифікації областей ризику цієї діяльності, побудованої за принципами сучасних інформаційних технологій, що визначає вибір сценарію підвищення ефективності функціонування підприємства.
См. также:
 • Моделювання потоків платежів підприємства

           Досліджено та класифіковано динамічні та статичні аспекти потоків платежів підприємства. Формалізовано взаємозв'язок між категоріями "потік платежів" і "множина договорів", що дає змогу інтерпретувати категорію "заборгованість". Запропоновано механізм трансформації різних видів потоків платежів, а також концепцію організації системи управління потоком платежів, що грунтується на оперативному аналізі та контролі планового та прогнозного потоків платежів службою контролінгу підприємства. Наведено моделі планового, прогнозного та фактичного потоків платежів, що використовуються для розробки рекомендації з прийняття управлінських рішень. Розроблено модель механізму управління від'ємним оперативним потоком платежів, оплата яких забезпечує підприємству максимальний ефект за умов обмеженого грошового ресурсу, а також модель побудови інтегрованих програмних комплексів, що використовує ідеї реінжинірингу та сучасних інформаційних технологій, модель забезпечує функціонування програмного комплексу із заданою швидкодією та вірогідністю. Запропоновано структуру інформаційної системи підтримки прийняття рішень у системі управління потоками платежів підприємства, в основі якої є інтегрована інформаційна розподілена база даних. Обгрунтовано необхідність синтезу віртуального утворення підприємства для віддалених підрозділів і зовнішніх клієнтів для одержання оперативного доступу до релевантної інформації для прийняття ефективних управлінських рішень.

 • Оперативний облік і контроль міжнародних фінансово-господарських операцій

           Визначено сутність, місце та роль оперативного обліку та контролю (ООК). Досліджено економіко-правову сутність регламентації й документування договірних міжнародних фінансово-господарських (МФГ) відносин з урахуванням їх історичного розвитку. Структуровано базовий міжнародний економічний контракт (МЕК), визначено його зміст і будову. Виокремлено оперативнооблікові та оперативноконтрольні дані. Обгрунтовано варіант кодування інформації для оперативної роботи за даними МЕК. Запропоновано методику здійснення ООК відповідно до правил Інкотермс. Розроблено єдиний електронний документ - Реєстраційну картку оперативного обліку та контролю, з'ясовано його основні реквізити. Представлено концепцію впровадження економічного моделювання МФГ операцій. Визначено головні етапи та теоретико-методологічні напрями оперативного управління МФГ діяльністю підприємств та його потенціалом. Наведено шляхи поліпшення державної регламентації МФГ операцій, що застосовуються суб'єктами господарювання України.

 • Система оподаткування підприємств та її вплив на прийняття фінансово-господарських рішень


  1.1. Сутність та принципи оподаткування підприємств в Україні 3
  1.2. Стан та розвиток системи оподаткування в Україні 13
  1.3.Сучасний стан системи оподаткування підприємств в Україні. 26
  2.1. Аналіз розвитку оподаткування підприємств прямими податками 39
  2.2.Характеристика прямих податків, сплачуванних шляхово-експлуатаційною дільницею Дніпровського району м.Києва. 43
  2.3.Посилення стимулюючого впливу прямих податків на фінансово-господарську діяльність підприємства 51
  3.Вплив непрямих податків на фінансово-господарську діяльність підприємства 56
  3.1. Аналіз розвитку оподаткування підприємств непрямими податками 56
  Література 66


 • : Система оподаткування підприємств та її вплив на прийняття фінансово-господарських рішень


  1.1. Сутність та принципи оподаткування підприємств в Україні 3
  1.2. Стан та розвиток системи оподаткування в Україні 16
  1.3.Сучасний стан системи оподаткування підприємств в Україні. 30


 • Система оподаткування підприємств та її вплив на прийняття фінансово-господарських рішень

  Вступ 3
  Розділ 1. Система оподаткування підприємств та її стан в Україні 5
  1.1. Сутність та принципи оподаткування підприємств в Україні 5
  1.2. Стан та розвиток системи оподаткування в Україні 16
  1.3.Сучасний стан системи оподаткування підприємств в Україні 30
  Розділ 2. Вплив прямих податків на фінансово – господарську діяльність підприємства 43
  2.1. Аналіз розвитку оподаткування підприємств прямими податками 43
  2.2. Характеристика прямих податків, сплачуванних шляхово-експлуатаційною дільницею Дніпровського району м.Києва. 51
  2.3.Посилення стимулюючого впливу прямих податків на фінансово-господарську діяльність підприємства 58
  3.Вплив непрямих податків на фінансово-господарську діяльність підприємства 63
  3.1. Аналіз розвитку оподаткування підприємств непрямими податками 63
  3.2. Характеристика непрямих податків, сплачуваних шляхово-експлуатаційною дільницею Дніпровського району м. Києва. 74
  3.3. Вплив ПДВ на фінансово-господарську діяльність підприємства 83
  Висновки 93
  Література 100


 • Методи оцінки фінансово-господарських ситуацій в управлінні діяльністю підприємств

           Дисертація містить теоретичні дослідження аспектів фінансового менеджменту, фінансового аналізу, ризику менеджменту, а також прикладні результати, що полягають в розробці методики оцінки ефективності інвестиційного проекту. Приводяться дані про ефективність використання наукових розробок автора.

 • Система оподаткування підприємств та її вплив на прийняття фінансово-господарських рішень


  1.1. Сутність та принципи оподаткування підприємств в Україні 3
  1.2. Стан та розвиток системи оподаткування в Україні 12
  1.3.Сучасний стан системи оподаткування підприємств в Україні. 23
  2.1. Аналіз розвитку оподаткування підприємств прямими податками 34
  2.2. Характеристика прямих податків, сплачуванних шляхово-експлуатаційною дільницею Дніпровського району м.Києва. 41
  2.3.Посилення стимулюючого впливу прямих податків на фінансово-господарську діяльність підприємства 47
  3.Вплив непрямих податків на фінансово-господарську діяльність підприємства 52
  3.1. Аналіз розвитку оподаткування підприємств непрямими податками 52
  Література 62


 • Оподаткування підприємств та його вплив на прийняття фінансово-господарських рішень

  Розділ 2. Аналіз впливу прямих та непрямих податків на фінансово-господарську діяльність підприємства 3
  1. Аналіз оподаткування підприємства прямими податками 3
  2. Аналіз оподаткування підприємства непрямими податками 25
  3. Аналіз бухгалтерського та податкового обліку на підприємстві 40
  Розділ 3. Пропозиції щодо оптимізації впливу оподаткування на результати фінансово-господарської діяльності підприємства 44
  1. Пропозиції щодо зменшення впливу прямих та непрямих податків на результати діяльності підприємства 44
  2. Пропозиції щодо вдосконалення податкового обліку 53
  3. Пропозиції щодо зміни структури витрат підприємства 55
  Висновок 58
  Література 63
  Додаток 1. Аналіз динаміки платежів до бюджетів усіх рівнів у 2001-2002 роках, тис. грн. 67
  Додаток 2. Умови і фактори, що впливають на формування і відшкодування вхідного ПДВ на підприємстві 68

 • Прямі податки та їх вплив на фінансово-господарську діяльність підприємства (на прикладі підприємства ВАТ «Укрінтур»)

  Зміст

  2. Вплив прямих податків на фінансово-господарську діяльність підприємств 3
  2.1. Розвиток прямого оподаткування в Україні 3
  2.2. Характеристика діяльності підприємства ВАТ «Укрінтур» 20
  2.3. Вплив податку на прибуток на фінансово-господарську діяльність підприємства 32
  3. Необхідність та перспективи реформування прямого оподаткування підприємств 45
  3.1. Напрямки ефективного подолання негативних наслідків прямого оподаткування в діяльності підприємства “Укрінтур” 45
  3.2. Шляхи реформування податкової політики 49
  Висновок 56
  Список використаних джерел 63


 • Моделювання потоків обігових активів на підприємстві

           Розроблено моделі та методи управління потоками обігових активів виробничих підприємств. Розглянуто особливості руху потоків обігових активів на підприємстві та доцільність синхронізації позитивного та негативного грошових потоків з метою впливу на результат діяльності підприємства. Запропоновано концепцію управління потоками обігових активів. Розроблено економіко-математичну модель руху даних потоків підприємства, спрямовану на досягнення синхронності грошових потоків. Розвинуто методи формалізації часових лагів для імітаційного моделювання економічних систем, а також методи системної динаміки у контексті управління виробництвом як системою зі зворотнім зв'язком. Удосконалено математичну модель управління нормами обігових активів.

 • Аналіз грошових потоків підприємства


  ВСТУП 3
  I. Теоретичні основи аналізу грошових потоків підприємства 6
  1.1. Сутність та класифікація грошових потоків підприємства 6
  1.2. Фактори, що визначають обсяг та структуру грошових потоків підприємства. 11
  1.3. Методичні підходи до аналізу грошових потоків підприємства 16
  2. Аналіз стану та структури грошових потоків в динаміці 35
  2.1 Аналіз обсягу та структури грошових потоків в динаміці 35
  2.2 Аналіз рівномірності, синхронності та збалансованості грошових потоків підприємства 40
  2.3. Аналіз ефективності управління грошовими потоками підприємства 45
  3. Шляхи покращення стану грошових потоків підприємства 50
  Висновки та пропозиції 56
  Перелік використаної літератури 59
  Додатки 61
  Додаток А. Рух грошових коштів в процесі господарської діяльності підприємства 61
  Додаток Б. Основні звітні показники підприємства за 2001-2004 рр. 62


 • Аналіз грошових потоків підприємства


  ВСТУП 3
  I. Теоретичні основи аналізу грошових потоків підприємства 6
  1.1. Сутність та класифікація грошових потоків підприємства 6
  1.2. Фактори, що визначають обсяг та структуру грошових потоків підприємства. 11
  1.3. Методичні підходи до аналізу грошових потоків підприємства 16
  2. Аналіз стану та структури грошових потоків в динаміці 29
  3. Шляхи покращення стану грошових потоків підприємства 37
  Висновки та пропозиції 43
  Перелік використаної літератури 46
  Додатки 48
  Додаток А. Рух грошових коштів в процесі господарської діяльності підприємства 48
  Додаток Б. Основні звітні показники підприємства за 2001-2004 рр. 49

 • Застосування теорії графів для моделювання транспортних потоків у містах

           Оцінено методи моделювання транспортних затримок на вулично-дорожній мережі (ВДМ) міст із застосуванням теорії графів. Розглянуто можливість застосування цих моделей для оцінки ВДМ та збільшення її пропускної здатності.

 • Організаційно-економічний механізм синхронізації товарно-грошових потоків підприємства

  : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.22 [Електронний ресурс] / Людмила Василівна Передерій; НАН України; Інститут економіки промисловості. — Донецьк, 2009. — 20 с. — укp.

© 2007-2018 vbs.com.ua