От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел каталога

Научные статьи и авторефераты диссертаций по экономическим наукам

Название

Міжурядові трансферти в умовах системної економічної трансформації : Автореф. дис... д-ра екон. наук: 08.01.01 / С.В. Слухай; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2005. — 35 с. — укp.

Коротко

Міжурядові трансферти в умовах системної економічної трансформації

СсылкаК сожалению, на данный момент ссылка не доступна
Добавлено2008-10-09 19:43:24
Описание
         Досліджено міжурядові трансферти за умов переходу до ринкової економіки. Розкрито природу та сутність міжурядових трансфертів, проаналізовано їх форми, а також вплив на субнаціональні уряди та економіку в цілому. Розглянуто ретроспективу дослідження трансфертних відносин у контексті розвитку економічної теорії та основні складові сучасної парадигми теорії міжурядових трансфертів. Показано, що особливості оформлення трансфертної системи впливають на ефективність функціонування сектору суспільного управління. Висвітлено проблеми розвитку міжурядових трансфертів в Україні. Наведено рекомендації щодо вдосконалення державної трансфертної політики.
См. также:
 • Зовнішньоторговельні відносини в умовах системної трансформації економіки України

           Розглянуто важливі, недостатньо розроблені питання формування зовнішньоторговельних відносин України за умов переходу до ринкової економіки. Проаналізовано стан зовнішньої торгівлі України. Визначено чинники, які впливають на нього, запропоновано модель оптимізації її розвитку. Особливу увагу приділено вивченню механізму реалізації зовнішньоторговельних відносин в Україні. Виділено його характерні риси. Розкрито особливості інституціонально-функціональної структури органів центральної виконавчої та законодавчої влади, нормативно-організаційного забезпечення зовнішньоекономічної діяльності та інструментарію впливу на зовнішньоторговельні операції. Описано суттєві риси розвитку зовнішньої торгівлі України за умов системної трансформації її економіки. Установлено пріоритетні напрями реалізації зовнішньоторговельних відносин. Розроблено модель оптимізації розвитку зовнішньої торгівлі України, яка передбачає здійснення таких проектів, як "Підвищення конкурентоспроможності виробництва й збільшення експортного потенціалу держави", "Посилення соціальної орієнтації економіки, освоєння нових конкурентоспроможних товарів народного споживання", "Реалізація енергоощадної моделі розвитку економіки", "Регіональна інтеграція та закріплення позицій на світових товарних ринках", " Розвиток експортного потенціалу", "Формування експортної стратегії", "Участь у міжнародних економічних організаціях".

 • Ефективність інвестиційного процесу на промислових підприємствах в умовах системної трансформації економіки

           Удосконалено теоретко-методологічні засади інвестиційного процесу, уточнено визначення даного поняття. Розширено графічну схему-модель інвестиційного процесу, обгрунтовано систему показників для визначення його фактичної ефективності у галузі харчової промисловості. Встановлено значення івестиційного процесу в економічному розвитку даних підприємств, проведено факторний аналіз його ефективності з урахуванням соціальних аспектів, визначено джерела формування та напрямки використання інвестиційних ресурсів. Удосконалено методи оцінки ефективності інвестиційних проектів на підставі врахування особливостей економіки трансформаційного періоду. Наведено пропозиції щодо розширення інвестиційних можливостей і забезпечення інноваційного спрямування інвестиційного процесу підприємств харчової промисловості.

 • Громадські організації України, Росії та Білорусі в умовах системної політичної трансформації пострадянських суспільств

  : автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.04 [Електронний ресурс] / Євген Олександрович Пожидаєв; Чернівецький національний ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2009. — 19 с. — укp.

 • Державне регулювання економіки України в умовах соціально-економічної трансформації

           Визначено сутність категорій "державне регулювання економіки", "механізм державного регулювання економіки". Систематизовано інструментарій макроекономічного регулювання. Обгрунтовано концепцію державного регулювання трансформаційної економіки України. Запропоновано модель досягнення макростабілізації й економічного підйому в країні, що передбачає комплексний вплив держави на сукупний попит і його компоненти за допомогою бюджетних і монетарних важелів регулювання.

 • Особливості економічної поведінки суб'єктів господарювання в умовах ринкової трансформації економіки

           Визначено економічну поведінку як впорядковану сукупність дій гоподарюючих суб'єктів, спрямовану на досягнення економічних цілей за умов специфічних господарських систем з урахуванням ціннісних установок. Надано характеристики основним економічним суб'єктам, зокрема, домогосподарствам, фірмам, державі та соціальним об'єднанням. На підставі аналізу суб'єктів економіки проведено розмежування між поняттями економічний суб'єкт та суб'єкт господарювання. Показано, що економічна поведінка залежить від умов господарювання, притаманних певній економічній системі, але дана поведінка в змозі змінити зазначені умови господарювання, тип економічної системи. Проаналізовано фактори, які модифікують економічну поведінку суб'єктів господарювання, визначено її зміст в перехідній економіці. Доведено, що модифікація економічної поведінки відбувається під впливом сукупності факторів, але вирішальна роль у даній модифікації належить інституціональним факторам. Розкрито зміст економічної поведінки суб'єктів господарювання в перехідній економіці, обумовлений специфікою вихідних передумов реформування та стратегією реформи. Показано, що за умов ринкової трансформації економіки України зміна економічної поведінки основних суб'єктів господарювання у напрямку руху до ринкових норм можлива за умови розробки теоретично обгрунтованої цілісної концепції економічної політики та поступової реалізації. Запропоновано основні принципи економічної політики для зміни економічної поведінки в ринковому напрямку.

 • Удосконалення управління національним ринком праці в умовах трансформації економічної системи

           Проведено теоретико-методологічне обгрунтування концепції управління ринком праці в умовах трансформації економічної системи. Запропоновано шляхи удосконалення організаційно-економічного механізму управління ринком праці та напрями регулювання соціально-трудових відносин на регіональному рівні. Зроблено оцінку процесів формування, функціонування та ефективності впливу сучасних регуляторів на ринок праці. Обгрунтовано класифікаційну систему показників ринку праці на основі розробленої методики оцінки ефективності функціонування ринку трудових послуг. Визначено складові механізму функціонування системи управління ринком праці на регіональному рівні.

 • Соціальний капітал суспільства в умовах трансформації економічної системи (питання теорії і методології)

           Досліджено походження, сутність і роль відносин нагромадження та споживання соціального капіталу. Визначено особливості утворення неформального економічного інституту координації соціальної взаємодії суб'єктів господарювання. Соціальний капітал розглянуто як ресурс максимізації корисності за рахунок довіри та взаємності партнерських зобов'язань. Проаналізовано стан, причини та наслідки соціальної трансформації економічної системи під впливом інституціональних змін. Обгрунтовано методологію виділення та визначення властивостей соціального капіталу як структурного елемента нематеріального капіталу. Визначено сферу створення, запропоновано механізм споживання та відтворювання соціального капіталу. Розроблено концептуальні засади соціального капіталу як складової частини інституціональної економічної теорії.

 • Формування нових видів економічної діяльності в умовах трансформації територіальних суспільних систем

           Здійснено теоретико-методологічне обгрунтування процесів формування нових видів економічної діяльності (НВЕД) та їх подальшого розвитку у територіальних суспільних системах (ТСС). Розкрито особливості структури ТСС як середовища для формування НВЕД та визначено особливості структури ТСС як середовища для формування НВЕД та визначено основні фактори дії на появу останніх. Проаналізовано та здійснено оцінку процесу трансформації діяльнісно-видової структури ТСС. Висвітлено нові перспективні напрями для активізації та залучення НВЕД як альтернативних способів додаткової зайнятості населення регіону. Здійснено оцінку впливу НВЕД на здоров'я та поведінку населення ТСС. Значну увагу приділено питанням функціонування кластерів як одних з нових форм організації виробництва у регіоні, що створюють сприятливе середовище для появи НВЕД. З метою визнання та залучення НВЕД до класифікатора видів економічної діяльності розроблено пропозиції щодо покращання статистичного обліку шляхом розширення статистики інновацій у всіх інших сферах господарського життя та внесення змін відповідно в аналогічних світових і європейських класифікаторах.

 • Науково-методичні основи реформування експортних зв'язків України в умовах трансформації економічної системи

           Дисертаційне дослідження присвячено особливостям трансформації експортних зв'язків України в кризових умовах переходу до ринкових відносин. Проаналізовані сучасний стан та передумови формування експортної сфери держави. Визначені особливості та етапи формування зовнішньоторговельного режиму в Україні. Обгрунтовано висновок про необхідність посилення ролі держави при реформуванні експортної структури та запропонований комплекс заходів щодо його реалізації. Розроблений комплексний методичний підхід до прогнозування обсягів експортних поставок.

 • Формування та розвиток національної господарсько-економічної культури в умовах ринкової трансформації економіки України

           Запропоновано підхід до розкриття суті національної господарсько-економічної культури. Розглянуто передумови її відродження, розкрито основні компоненти, сфери прояву, форми, функції та показано її місце в системі соціально-економічних та організаційно-економічних відносин. Зроблено висновок, що господарсько-економічна культура є фактором економічного зростання, регулятором економіки. Проаналізовано причини низького рівня розвитку господарсько-економічної культури населення України. Показано роль, яку відіграють сім'я, школа, наукові заклади у процесі формування та розвитку національної господарсько-економічної культури. Доведено необхідність реформування системи економічної освіти в Україні, захисту сім'ї, освіти, науки відповідно до потреб та можливостей сучасного розвитку економічної системи та згідно з соціальними орієнтирами на майбутнє. Підтверджено висновок, що всі високоефективні економіки виростають на власній національній культурі.

 • Формування ціннісних орієнтацій молоді в період системної трансформації українського суспільства

           Уточнено зміст нової парадигми системи цінностей і ціннісних орієнтацій молоді, які формуються в контексті ствердження України як незалежної, суверенної держави, враховує ментальність українського народу, його традиції, культуру, забезпечує дієвість і творчу активність молоді. Визначено, що проблема ціннісних орієнтацій молоді є традиційною у філософії і одночасно, новою й актуальною, особливо для трансформаційних суспільств, які характеризуються змінною динамікою розвитку, руйнацією усталених, пошуком та утвердженням новітніх світоглядно-ціннісних пріоритетів. Доведено, що поняття "цінності" , зберігаючи традиційно визначений філософсько-світоглядний зміст, в трансформаційному суспільстві одночасно доповнюється новими характеристиками, обумовленими своєрідним духом епохи, логікою перемін, які дозволяють говорити про "нову парадигму цінностей", що утверджується у цьому суспільстві. Проаналізовано основні змінні характеристики нової парадигми цінностей української молоді (ринкові та демократичні орієнтації, утвердження незалежної держави, зміцнення її авторитету на міжнародній арені, відродження національної культури, утвердження пріоритету особистості, вільного вибору, творчості). Вперше у філософській літературі здійснено спробу побудувати структуру системи цінностей української молоді, що сформувалась за роки незалежного розвитку. В центрі цієї системи стоять моральні цінності, які регулятивно впливають на усі інші - економічні, політичні, побутові. Визначено основні фактори соціальної динаміки цінностей сучасної молоді у відповідності з трансформаційними (внутрішніми і зовнішніми) процесами, що відбуваються в Україні і в світі. Обгрунтовано, що визначальними напрямами соціальної динаміки цінностей молоді є перехід від тоталітарних до демократичних пріоритетів; від економічного централізму до ринкових відносин; від моноідеологізму до реального плюралізму думок, поглядів, мислення і дії; від "бездержав'я" до патріотичного усвідомлення національних інтересів державності. Доведено суперечливість і непослідовність соціальної динаміки базових напрямів нової парадигми цінностей. Суперечливості цього процесу розгортаються як за лінією самовизначення різноманітних груп молоді (студенти, робітнича молодь, молода творча еліта тощо), так і одночасно, за кількістю представників цих груп, які дотримуються принципів нової парадигми цінностей. Наведено рекомендації щодо вдосконалення системи соціальної роботи з молоддю, спрямованої на формування нової парадигми їх ціннісних орієнтацій; показано роль освіти і виховання як ціннісних пріоритетів молоді, і, одночасно, як головних механізмів утвердження нової системи ціннісних орієнтацій молоді.

 • Зовнішньоекономічна інтеграція регіонально-галузевих комплексів як напрям системної трансформації економіки

           Розглянуто особливості сучасного етапу розвитку всесвітньогосподарських зв'язків у контексті інтеграції економіки України. Запропоновано авторське бачення сутності зовнішньоекономічної інтеграції, наведено методику вивчення досвіду деяких країн щодо вивчення досвіду даної проблеми. Проаналізовано досвід інтеграції перехідних економік з погляду можливостей його адаптування в Україні. Досліджено вплив тенденцій розвитку зовнішньоекономічних зв'язків колишнього СРСР на українську економіку, визначено проблеми та перспективи зовнішньоекономічної інтеграції нашої країни, а також обгрунтовано доцільність застосування регіонально-секторної моделі зовнішньоекономічної інтеграції. Доведено необхідність застосування стратегічного менеджменту в процесі інтеграції територіально-галузевого комплексу та розроблено послідовність його етапів. На основі дослідження основних тенденцій розвитку господарського комплексу Львівщини обгрунтовано засади регіональної політики формування передумов інтеграції. Акцентовано увагу на створенні спеціальних економічних зон як форми регіонально-секторної моделі в Україні. Надано рекомендації щодо вдосконалення законодавчої та нормативної бази, а також розроблено концептуальні засади створення спеціальних економічних зон (СЕЗ) на Львівщирі та основні прикладні рішення з приводу створення СЕЗ "Мостиська" та "Курортополіс - Трускавець".

 • Політична участь жінок країн Центральної і Східної Європи у період системної трансформації кінця XX - на початку XXI століття (на прикладі Словаччини, Польщі, Росії)

           У порівняльному аспекті комплексно досліджено процес трансформації політичної участі жінок під впливом різних факторів з використанням теоретичних підходів до аналізу політичного представництва й участі жінок у владних структурах, а також на базі поширеної у західній політології концепції у межах аналізу представництва жінок у легіслатурах, згідно з якою стан політичної участі жінок визначається комплексом соціально-економічних, культурних і політичних факторів. Проаналізовано тенденції політичної участі жінок у Словаччині, Польщі та Росії та виявлено, що рівень соціально-економічного розвитку, динаміка громадської активності жінок, відповідне культурне середовище та політико-інституційні фактори є важливими чинниками, що детермінують рівень політичної участі жінок у перехідних країнах.

 • Інституціональне забезпечення трансформації економічної системи

           Досліджено теоретичні аспекти трансформації соціально-економічної системи, з'ясовано методологічні та теоретичні засади здійснення реформ і роль соціальних інститутів у перехідних процесах. Доведено недоцільність орієнтації практики трансформаційних перетворень на копіювання теоретичних логічних схем неокласичної теорії. Доведено, що розвиток даних систем зумовлено станом соціальних інститутів, а успіх трансформації залежить від інституціального середовища. Висвітлено основні положення інституціальної теорії, розкрито суть інститутів і наголошено на необхідності врахування їх стану у ході здійснення реформ.

© 2007-2019 vbs.com.ua