От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел каталога

Научные статьи и авторефераты диссертаций по экономическим наукам

Название

Механізм регулювання рентабельності в торговому підприємстві : Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.02 / А.В. Коструба; Донец. держ. ун-т економіки і торгівлі. — Донецьк, 1999. — 20 с. — укp.

Коротко

Механізм регулювання рентабельності в торговому підприємстві

СсылкаК сожалению, на данный момент ссылка не доступна
Добавлено2008-08-15 00:15:36
Описание
         Дисертацію присвячено проблемі реголювання рентабельності в торгових підприємствах в умовах становлення ринкових відносин. Визначена сутність регулювання рентабельності, її місце та роль в системі управління підприємством. Обгрунтований зміст механізму регулювання рентабельності власних коштів. Визначені сучасні тенденції в управлінні прибутком і рентабельністю в торгових підприємствах. Розроблені методичні основи регулювання рентабельності. Запропонована методика оптимізації рівня рентабельності власних коштів. Розроблений методичний інструментарій оцінки і обліку ризиків при прийнятті управлінських рішень щодо регулювання. Описані сценарії регулювання рентабельності для різноманітних ринкових ситуацій.
См. также:
 • Формування асортименту товарів в торговому підприємстві

  Зміст
  1. Основна частина 3
  1.1. Теоретичне обгрунтування проблеми 3
  1.1.1. Поняття про товарний асортимент. Види факторів, які впливають на формування асортименту товарів 5
  1.1.2. Принципи та порядок формування асортименту 12
  1.1.3. Планування асортименту товарів 13
  1.2. Зарубіжний досвід формування асортименту товарів 15
  1.3. Характеристика товарного підприємства 16
  1.4. Практичне формування асортименту товарів в універсамі 18
  1.4.1. Характеристика асортименту товарів в універсамі 18
  1.4.2. Шляхи розширення асортименту товарів в
  магазині 19
  1.4.3. Управління товарними запасами 21
  1.4.4. Планування рекламної роботи з метою розширення асортименту товарів 23
  2. Заключна частина 26
  2.1. Висновки та пропозиції 26
  Література 28
  Додатки 29


 • Шляхи підвищення продуктивності праці на торговому підприємстві

  Вступ 3
  1. Роль ефективності праці та її складових у підвищенні ефективності діяльності підприємства 6
  2. Оцінка стану ефективності праці персоналу торгового підприємства за 2003-2004 рр. 11
  2.1. Аналіз динаміки чисельності персоналу підприємства 11
  2.2. Аналіз методів оплати праці, спрямованих на стимулювання продуктивності праці 14
  2.3. Аналіз ефективності використання трудових ресурсів та факторів, які на неї впливають 19
  3. Пошук шляхів підвищення стимулювання і ефективності праці працівників 24
  Висновки 36
  Список використаної літератури 38


 • Механізм розвитку підприємництва на промисловому підприємстві

           Обгрунтовано теоретичні та методичні положення розвитку підприємницької здібності людини (ПЗЛ) і підприємництва за умов ринкових перетворень на промисловому підприємстві (ПП). Запропоновано механізм розвитку підприємницкої діяльності на ПП, а також методичний підхід до розробки даного механізму. Удосконалено методичні підходи до управління внутрішнім середовищем ПП, що орієнтується на підприємницьку здатність працівника. Визначено підприємництво як економічне явище, що в практичній господарчій діяльності зводиться до діяльності, яка забезпечує дохід на підставі реалізації особливих ПЗЛ, що виявляються в загальній сукупності факторів виробництва.

 • Організаційно-економічний механізм оперативного контролінгу на промисловому підприємстві

           Розроблено методологічні положення та методичні рекомендації щодо формування організаційно-економічного механізму оперативного контролінгу на промисловому підприємстві. Обгрунтовано методичні засади підвищення ефективності його оперативної планово-контрольної діяльності та регулювання нею завдяки використанню механізму контролінгу. Обгрунтовано систему показників оперативного контролінгу, розроблено методологічні положення бюджетного контролю діяльності підприємства та методичні рекомендації щодо вдосконалення оперативного регулювання діяльності на основі бюджетного контролю. Наведено методичні пропозиції щодо підвищення ефективності оперативного контролінгу на промисловому підприємстві.

 • Економіко-організаційний механізм управління податками на промисловому підприємстві

           Проаналізовано податкове середовище підприємницької діяльності. Розроблено мікроекономічну модель оптимізації виробничої стратегії. Визначено функції податкового менеджменту. Запропоновано технологію їх реалізації на промисловому підприємстві. Досліджено взаємний вплив податкових параметрів. Наведено мікроекономічну модель оптимізації економічної стратегії підприємства. Висвітлено методику бюджетування податкових витрат, що встановлює економічно обгрунтовані суми прямих і непрямих податкових витрат у розрізі структурних підрозділів і видів продукції. Розглянуто основні функції та технологію податкового менеджменту, обгрунтовано його взаємозв'язки й ефективність.

 • Економічний механізм забезпечення надійності інвестиційних проектів на промисловому підприємстві

           Розроблено методичні підходи щодо забезпечення надійності інвестиційних проектів на промисловому підприємстві. Науково обгрунтовано методичну базу й удосконалено понятійний апарат інвестиційного менеджменту щодо трактування ризику та надійності інвестиційних проектів. Запропоновано надійність проекту не ототожнювати з безризиковістю, за цього "ризик" не трактовано як антитезу "надійності", та визначено лише одну з її складових частин, якими є доходність та ліквідність. Розглянуто категорії доходності, ризику та ліквідності у взаємозв'язку та взаємозумовленості, що дозволило розглянути категорію "надійності" на засадах "забезпечення" за рахунок впровадження заходів "ризик-менеджменту" в єдиній системі інвестування. Розроблено методичні підходи до визначення параметрів інвестиційного менеджменту (характеристик проекту - доходності, ризику та ліквідності) та процесу управління проектними ризиками з урахуванням відхилень показників проекту за умов вірогідного характеру сценаріїв його розвитку. Науково обгрунтовано економічний зміст оптимізаційної моделі економічного механізму забезпечення надійності інвестиційних проектів на промисловому підприємстві на базі системи управління інвестиційними характеристиками й урахування їх зміни під впливом заходів "ризик-менеджменту". З метою використання наведених наукових положень, висновків і рекомендацій запропоновано економічний механізм забезпечення надійності інвестиційних проектів, реалізованих на певних підприємствах.

 • Аналіз рентабельності


  1. Вихідні дані для аналізу 3
  2. Аналіз рентабельності 6
  2.1. Розрахунок показників рентабельності 6
  2.2. Розрахунок рентабельності активів з використанням двофакторної моделі 6
  2.3. Розрахунок рентабельності власного капіталу з використанням три- та п'ятифакторної моделей 7
  2.4. Факторний аналіз рентабельності реалізованої продукції 7
  2.5. Аналіз рентабельності виробничих фондів 8


 • Аналіз рентабельності підприємства

  Вступ 2
  1. Поняття рентабельності підприємства 4
  1.1. Сутність і методи обчислення рентабельності 4
  1.2. Система показників та моделей рентабельності 7
  2. Аналіз рентабельності підприємства ВАТ „Броварське ШБУ-50” 16
  2.1 Загальна характеристика підприємства 16
  2.2. Розрахунок основних показників рентабельності підприємства 20
  2.3. Аналіз рентабельності виробничої діяльності підприємства 25
  3. Визначення шляхів покращення рентабельності підприємства 29
  3.1. Визначення головних внутрішніх і зовнішніх чинників підвищення діяльності підприємства 29
  3.2. Резерви збільшення прибутку та рентабельності 32
  Висновки та пропозиції 36
  Список використаної літератури 39
  Додаток А 41
  Додаток Б 44
  Додаток В 47
  Додаток Г 49


 • Аналіз рентабельності підприємства

  Вступ 3
  1. Теоретико-методичні засади аналізу рентабельності підприємства 4
  2. Аналіз рентабельності підприємства 10
  3. Визначення шляхів підвищення рентабельності на підприємстві 17
  Висновки і пропозиції 23
  Список використаної літератури 25
  Додаток 1. Фінансова звітність ТОВ «Київська меблева фабрика» за 2003 рік 28


 • Методика аналізу загальної рентабельності

  Методика аналізу загальної рентабельності ... 2
  Література..7

 • Факторний аналіз рівню рентабельності фірми

  План
  Вступ 3
  1. Аналіз рівня рентабельності організації 5
  1.1. Сутність та значення рентабельності 5
  1.2. Система показників рентабельності 7
  2. Аналіз рівня і динаміки рентабельності ВАТ «Київський завод медичного обладнання» 17
  2.1. Характеристика об’єкту дослідження 17
  2.2. Аналіз рентабельності господарської діяльності ВАТ «КЗМО» 18
  2.3. Аналіз фінансової рентабельності ВАТ «КЗМО» 26
  2.4. Аналіз рентабельності продукції ВАТ «КЗМО» 30
  3. Факторний аналіз рентабельності підприємства та пропозиції щодо її підвищення 35
  Висновок 39
  Список використаної літератури 42


 • Аналіз прибутку та рентабельності готелю “Дніпро

  План
  1. Значення і сутність прибутку 3
  2. Методологічні основи аналізу прибутку та рентабельності 4
  3. Аналіз прибутку та рентабельності готелю “Дніпро” 7
  Список використаної літератури 15


 • Методика підрахунку резервів зростання суми прибутку та рентабельності

  Методика підрахунку резервів зростання суми прибутку та рентабельності
  Література

 • Механізм правового регулювання

  Назва роботи Механізм правового регулювання та його основні елементи
  Розділ Право
  Вид роботи Матеріал (Увага законодавча база застаріла)
  Кількість сторінок 27
  Ціна 0
  Зміст Вступ
  1. Поняття механізму правового регулювання. Загальні та спеціальні ознаки права як регулятора суспільних відносин.
  2. Основні елементи та стадії правового регулювання. Роль принципів у механізмі правового регулювання.
  3. Місце і роль держави у функціонуванні механізму правового регулювання суспільних відносин.
  4. Ефективність правового регулювання суспільних відносин.

© 2007-2019 vbs.com.ua