От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел каталога

Научные статьи и авторефераты диссертаций по экономическим наукам

Название

Інформаційна підтримка управління надходженням позабюджетних коштів вузу : Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.13.06 / О.О. Піщухіна; Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є.Жуковського "Харк. авіац. ін-т". — Х., 2002. — 19 с. — укp.

Коротко

Інформаційна підтримка управління надходженням позабюджетних коштів вузу

СсылкаК сожалению, на данный момент ссылка не доступна
Добавлено2008-08-15 00:32:46
Описание
         З метою підвищення ефективності управління позабюджетною діяльністю типового вузу, пов'язаної з формуванням вхідних позабюджетних фінансових потоків, з використанням інструментальних засобів прийняття комп'ютерних рішень проведено дослідження інформаційної підтримки управління надходженням позабюджетних коштів вузу. Проаналізовано процеси надходження позабюджетних коштів вузу за допомогою методу простору станів, що відображає його внутрішні динамічні властивості й особливості. Наведено результати розробки математичних моделей надходження позабюджетних коштів вузу, особливістю яких є адаптивні властивості, що забезпечують адекватність моделі у разі зміни зовнішніх умов і впливу, а також прогнозувати динаміку позабюджетного доходу вузу з урахуванням фактичних даних. Сформовану модель реалізовано у формі комп'ютерної підсистеми інформаційної підтримки управління надходженням позабюджетних коштів вузу, що забезпечує надання ретроспективної, оперативної й прогнозованої інформації та вибір найкращих рішень із множини альтернатив за заданим формалізованим критерієм вибору та показником якості рішення з урахуванням суб'єктивних оцінок і переваг особи, що приймає рішення.
См. также:
 • Математичні моделі процесу прийняття рішень щодо інвестування соціальної сфери та його інформаційна підтримка

           Розроблено алгоритм інтегральної оцінки медико-санітарної ситуації в територіальних регіонах на підставі визначення статусів - демографічного, соціального, екологічного, економічного, санітарно-епідеміологічного - та стану здоров'я населення, а також на базі організації медико-санітарної служби, профілактичних і стаціонарних оздоровчих закладів. Уперше запропоновано та науково обгрунтовано алгоритм розподілу бюджетних інвестицій у проекти медико-санітарного забезпечення населення на підставі інтегральних оцінок статусів і станів регіонів України. Формалізовано процедури прийняття рішень щодо інвестування медико-санітарних проектів за умов фіксованого загального обсягу інвестування в Україні в цілому, за фіксованих загальних обсягів інвестування окремих сфер соціального забезпечення населення, за умов максимально можливого задоволення запитів суб'єктів інвестування за обмежених фінансових ресурсів та під час погашення боргу. Розроблено та науково обгрунтовано моделі розподілу бюджетних інвестицій в освіту та моделі позабюджетних вкладів. Запропоновано математичну постановку задачі контролю за їх використанням.

 • Моделі та інструментальні засоби автоматизованого організаційного управління матеріально-технічною базою вузу

           Розглянуто актуальну науково-технічну проблему підвищення ефективності рішень, що приймаються у процесі розподілу ресурсів на експлуатацію та ремонт матеріально-технічної бази ВНЗ. Запропоновано модель автоматизованої підтримки прийняття рішень під час планування господарчих робіт, що забезпечує комплексну реалізацію функцій аналізу, вироблення, оцінки та вибору рішень. Одержали подальший розвиток імітаційні моделі для вирішення задач аналізу динаміки витрат ресурсів на виконання ремонтно-експлуатаційних робіт і генерування альтернативних планів на заданий період. Розроблено модель комплексного оцінювання, що відрізняється від відомих моделей гнучкою структурою експертної інформації та врахуванням чинників ризику. Удосконалено метод багатокритеріального вибору ELECTRE, що дозволило в сукупності з застосуванням відомого методу ранжирування за узагальненим критерієм обирати найбільш ефективний план робіт.

 • Бюджетування грошових коштів у системі управління підприємством

  Бюджетування грошових коштів у системі управління підприємством: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.01 [Електронний ресурс] / Ю.О. Оліфірова; Донец. держ. ун-т економіки і торгівлі ім. М.Туган-Барановського. — Донецьк, 2006. — 20 с. — укp.
  Сформульовано методичні та практичні рекомендації щодо удосконалення процесів бюджетування грошових коштів у системі управління підприємством. На підставі використання системного та процесного підходів розроблено концепцію бюджетування грошових коштів підприємства. Розроблено теоретичні засади аналізу та вибору комплексу показників та бізнес-процесів бюджетування. Обгрунтовано процеси бюджетного планування з використанням функцій витрат. Розроблено моделі оптимізації залишків грошових коштів на рахунках підприємств, що базуються на методах Міллера та Орра, які дозволяють своєчасно використовувати та ефективно розміщувати тимчасово вільні грошові кошти. Розроблено механізм математико-статистичного аналізу відхилень між фактичними та бюджетними показниками, що дозволяє виявити такі з них, що випадають з загальної сукупності та вимагають більш детального вивчення. Досліджено існуючі методичні підходи щодо складання регламенту бюджетування, визначено його ризики та розроблено комплекс відповідних математико-статистичних та оптимізаційних моделей. Удосконалено економіко-організаційний механізм вровадження системи бюджетування грошових коштів підприємства, який забезпечує організаційно-інформаційну підтримку та оцінку економічної ефективності даного процесу.

 • Управління процесами формування коштів пенсійних фондів в Україні

           Досліджено еволюцію розвитку та сучасний стан пенсійного забезпечення в Україні та світі. Розглянуто класифікацію зарубіжних пенсійних систем. Сформульовано концептуальні положення управління процесам формування коштів вітчиняних пенсійних фондів. Вивчено функціонування всіх складових пенсійної системи України. Проаналізовано фінансовий стан Пенсійного фонду України у загальнодержавному та регіональному аспекті. Обгрунтовано необхідність подальшого проведеня пенсійної реформи (впровадження обов'язкової накопичувальної складової вітчизняної пенсійної системи та розвиток недержавного пенсійного забезпечення). Запропоновано шляхи вдосконалення управління процесами формування даних коштів в Україні.

 • Планування руху грошових коштів в системі управління фінансовими ризиками

           Запропоновано метод бюджетування для зниження ризику втрати платоспроможності. Розроблено імітаційну модель планування руху грошових коштів, що враховує імовірнісний характер формування вхідних параметрів, різні інвестиційні стратегії та інфляційні очікування, оптимізує структуру зовнішніх джерел фінансування дефіциту грошових надходжень за критерієм прийнятого рівня ризику втрати платоспроможності. Удосконалено аналітичний метод оцінки ризику втрати платоспроможності, що враховує особливості формування фінансових показників діяльності автобусних підприємств. Розглянуто порядок визначення обсягу дотацій з місцевого бюджету, який забезпечує прийнятливий рівень платоспроможності автобусних підприємств, підвищує якість бюджетного процесу. Удосконалено класифікацію фінансових ризиків відповідно до видів господарської діяльності. Розкрито характер сезонних коливань і законів розподілу показників діяльності автобусних підприємств за видами перевезень.

 • Механізм управління ризиками кредитування оборотних коштів підприємств (на прикладі легкої промисловості)

           Розглянуто теоретичні, методичні та практичні питання формування ефективного механізму управління ризиками кредитування оборотних коштів підприємств. Розглянуто види ризиків, що формуються у процесі банківської діяльності у взаємозв'язку з кредитуванням оборотних коштів підприємств. Виявлено напрямки підвищення ефективності проведених на підприємствах і в банках превентивних і компенсаційних процедур. Обгрунтовано необхідність розмежування ризику кредитної послуги та ризику безпосередньо самого підприємства-позичальника. Запропоновано визначення фінансового потенціалу такого підприємства з використанням уточнених показників ліквідності. Розкрито склад і зміст функцій фінансового менеджменту банку та механізмів їх реалізації шляхом об'єднання та керування активами і пасивами завдань щодо керування ліквідністю та ризиками. Обгрунтовано необхідність організації системи відносин банку з підприємством-позичальником як поетапного процесу, що охоплює весь період кредитних відносин. Це дозволить вчасно аналізувати умови комерційної діяльності позичальника та рівень менеджменту. Розроблено механізм управління кредитуванням комерційними банками оборотних коштів підприємств легкої промисловості, який передбачає реалізацію функцій оптимізації кредитного портфеля, визначення стратегічного напрямку кредитування, оцінювання підприємства-позичальника з урахуванням його кредитоспроможності, цільового використання кредиту та виконань зобов'язань перед банком.

 • Організаційно-інформаційна система управління на машинобудівних підприємствах

           Розроблено теоретичні, методичні та практичні рекомендації щодо підвищення ефективності організаційно-інформаційної системи управління на машинобудівних підприємствах. Досліджено науково-теоретичні засади організаційно-інформаційної системи управління на машинобудівних піпдриємствах. Проаналізовано механізм адаптації машинобудівних підприємств до нових умов господарювання з метою визначення впливу організаційно-інформаційної системи управління на ефективність їх діяльності. Розроблено модель організаційно-інформаційної системи машинобудівного підприємства. Обгрунтовано доцільність використання методу "критичних факторів успіху" для формування організаційно-інформаційної системи машинобудівних підприємств. Удосконалено методику планування витрат на експлуатацію організаційно-інформаційної системи управління шляхом розробки економіко-математичної моделі залежності динаміки витрат від часу їх здійснення. Запропоновано показник оцінки економічної ефективності впровадження організаційно-інформаційної системи управління на машинобудівних підприємствах.

 • Інформаційна система управління операційної діяльності торгівельного підприємства

  Вступ 3
  Розділ 1. Теоретичні аспекти створення інформаційних систем в сфері управління торгівельною діяльністю 7
  1.1 Роль інформаційних систем в управлінні сучасними підприємствами 7
  1.2 Загальна характеристика інформаційних систем управління підприємствами 12
  1.3 Теоретичні засади операційного менеджменту на підприємствах торгівлі 18
  Розділ 2. Інформаційна система управління операційної діяльності торгівельного підприємства ТОВ „...” 39
  2.1 Загальна організаційно-економічна характеристика підприємства 39
  2.2 Аналіз практики операційного менеджменту на підприємстві та його інформаційне забезпечення 44
  2.3 Використання можливостей мережі Інтернет в діяльності підприємства 59
  Розділ 3. Напрямки розвитку інформаційної системи управління операційною діяльністю ТОВ „...” 64
  3.1 Проектування оптимальної структури IT-підрозділу підприємства 64
  3.2 Підвищення рівня безпеки інформаційної системи 68
  3.3 Ефективні напрямки використання Інтернет-технологій в операційній діяльності підприємства 74
  Висновки 80
  Література 83
  ДОДАТОК А. Основні звітні показники ТОВ „...” за 2001-2003 рр. 90
  ДОДАТОК Б. Основні показники, які характеризують фінансовий стан ТОВ „...” 92
  ДОДАТОК В. Методика розрахунку показників оцінки операційного менеджменту підприємств торгівлі 92
  ДОДАТОК Г. Інформація про товарооборот та товарні запаси 94
  ДОДАТОК Е. Анкета 97
  ДОДАТОК Ж. Результати опитування 99
  ДОДАТОК З. Експертний лист 100


 • Інвентаризація товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і розрахунків та облік її результатів у системі управління торговим підприємством

  Вступ 3
  1. Сутність інвентаризації матеріальних цінностей. 5
  2. Економіко-правовий аналіз нормативної бази та спеціальної літератури. 11
  3. Коротка організаційно-економічна характеристика підприємства. 14
  4. Інвентаризація товарно-матеріальних цінностей. 21
  5. Інвентаризація грошових коштів і розрахунків. 26
  6. Бухгалтерський облік результатів інвентаризації. 30
  7. Шляхи удосконалення інвентаризації та обліку її результатів. 34
  Висновки і пропозиції 38
  Список використаних джерел 41
  Додаток 1. Баланс і Звіт про фінансові результати ТОВ „КС-СЕЛФОК” за 2002 рік 43
  Додаток 2. Інвентарний ярлик 47
  Додаток 3. Перелік первинних документів, що оформляються під час проведення повної інвентаризації 49
  Додаток 4. Наказ про проведення інвентаризації 51
  Додаток 5. Розписка 53
  Додаток 6. АКТ контрольної перевiрки iнвентаризацiї цiнностей 54
  Додаток 7. Книга реєстрацiї контрольних перевiрок iнвентаризацiй 55
  Додаток 8. Протокол засідання постійно діючої комісії ТОВ 56
  Додаток 9. АКТ про результати інвентаризації наявних коштів "30" листопада 2001 р. 57
  Додаток 10. Схема бухгалтерських проведень з регулювання інвентаризаційних різниць, виявлених під час інвентаризації каси підприємства 58

 • Моделі та інформаційна технологія процесів документообігу в системах організаційного управління

           Розроблено моделі та інформаційні технології для управління процесами документообігу у межах створення систем електронного документообігу (СЕД). Розроблено та реалізовано метод аналізу та синтезу динамічної моделі СЕД на базі математичного апарата мереж Петрі. Наведено модель інформаційно-мультиплексних відношень між елементами СЕД на базі математичного апарата алгебри логіки. Вдосконалено теоретико-множинну модель документа з урахуванням особливостей організаційно-розпорядчої діяльності та на її базі розроблено дворівневу модель процесу документообігу, що відображає процес перетворення інформаційних параметрів документів. Запропоновано та реалізовано інформаційну технологію управління процесами документообігу на базі розроблених моделей і методів, що дозволило знизити трудомісткість на 23 % і скоротити час виконання процесів документообігу на 9 %.

 • Моделі та інформаційна технологія управління розвитком вищого навчального закладу

           Розроблено моделі та інформаційні технології управління розвитком складної соціально-економічної системи на прикладі вищого навчального закладу (ВНЗ) України. Наведено узагальнену структуру системи управління навчальним процесом ВНЗ, представлену у вигляді двох основних складових: менеджмент ВНЗ (управляюча система) та навчальний процес (система, якою управляють). Розглянуто технологію формування критеріїв, що визначають якість навчального процесу на підставі рівня забезпечення його ресурсами. Сформовано ієрархію критеріїв управління розвитком ВНЗ, синтезовано статичну та динамічну моделі управління, які дозволяють вирішувати задачі оптимального розподілу ресурсів. Розроблено інформаційну технологію підтримки прийняття управлінських рішень на етапах поточного та середньострокового планування.

 • Інформаційна технологія побудови автоматизованої системи управління навчальним процесом

           Запропоновано методи організації інформаційних засобів, що передбачають використання логіко-математичних моделей циклового навчального процесу, які дають змогу розв'язувати задачі оцінювання системи навчання та автоматизувати управління процесом навчання в освітніх закладах. Розроблено методи аналізу процесу навчання, що базуються на логічних, математичних процедурах в інформаційних технологіях синтезу систем автоматизованого управління навчання і забезпечують можливість здійснювати оцінювання рівня якості надання освітніх послуг не тільки в періоди екзаменаційних сесій, але й у довільні моменти функціонування цього процесу. Уперше обгрунтовано методи аналізу непередбачуваних подій, що виникають у процесі навчання, які базуються на ланцюгах скінченних графів і дерев рішень та є основою під час вибору стратегій проведення даного процесу. Розглянуто метод організації взаємодії учасників навчального процесу та автоматизованої системи управління навчанням у межах локальної інформаційної мережі для ефективного управління навчанням. Розроблено методи контролю процесу навчання з використанням інтелектуальних тестів і логічних класифікаторів знань, що дають змогу формувати та реалізувати управляючі дії стосовно складових навчального процесу з метою забезпечення заданого алгоритму функціонування.

 • Стохастичні моделі, методи та інформаційна технологія прогнозування і управління розвитком виробництва

           Розроблено метод адаптивного оцінювання та прогнозування показників, які визначають розвиток виробництва, з метою підвищення точності формування довгострокових планів розвитку підприємства за автоматизованого планування. Удосконалено динамічні моделі розвитку виробництва завдяки введенню випадкових збурень, які характеризують рівень нестабільності умов функціонування підприємства, а також врахуванню швидкості зміни обсягу випуску продукції. На базі стохастичних моделей розроблено методи автоматизованого управління відхиленнями від планів випуску продукції, які дозволяють знижувати відхилення від планових значень і визначати обсяг додаткового фінансування, необхідний для їх ліквідації, грунтуючись на застосуванні квадратичного критерію оптимальності. З використанням створених моделей і методів побудовано імітаційну модель управління виробництвом за різних умов роботи підприємства. Розроблено комп'ютерну підсистему прогнозування й управління розвитком виробництва для інформаційної системи управління підприємством.

 • Інформаційна система оперативного управління організаційно-технічними об'єктами гірничорудних кар'єрів

           Розглянуто питання розробки моделей, методів і алгоритмів інформаційної підтримки прийняття рішень під час оперативного гомеостазісного управління організаційно-технічними об'єктами (ОТО). Проаналізовано сучасні інформаційні технології та рівень їх використання в процесі розробки систем керування організаційно-технічними об'єктами, а також використання клієнт-серверних, Web-технологій і розподіленої обробки даних на підприємствах. Висвітлено проблеми оперативного управління ОТО на гірничорудних підприємствах, роль та функції оператора автоматичної системи управління ОТО, методи, які використовуються для визначення ваг критеріїв і шкал оцінювання дій оператора ОТО. Описано інтерфейсну модель взаємодії диспетчера і організаційно-технічного об'єкта гірничорудного кар'єру, яка реалізує функції адаптації когнітивних особливостей диспетчера та інтелектуального інтерфейсу. Представлено архітектуру системи підтримки прийняття рішень (СППР), що забезпечує вимірювання характеристик диспетчера, побудову його когнітивного профілю та визначення когнітивного типу. Розкрито структуру СППР на основі бази даних та знань, а також результатів практичної реалізації запропонованих моделей прийняття рішень. Розроблено програмне забезпечення інтелектуальної системи навчання СППР, що забезпечує взаємодію диспетчера з системою, контроль його знань і навчання на основі діалогової моделі. Висвітлено ефективність математичних моделей, алгоритмів і методів прийняття оперативних управлінських рішень на підприємствах Кривого Рогу.

© 2007-2018 vbs.com.ua