От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел каталога

Научные статьи и авторефераты диссертаций по экономическим наукам

Название

Інтереси України в розвитку Чорноморської зовнішньоекономічної інтеграції

Коротко

Інтереси України в розвитку Чорноморської зовнішньоекономічної інтеграції

СсылкаК сожалению, на данный момент ссылка не доступна
Добавлено2008-08-15 00:32:48
Описание
[Електронний ресурс] / Г.Б. Пекна // Культура народов Причерноморья. — 2005. — N59. — С. 153 — укp. — укp. — англ.
См. также:
 • Стратегія розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємств АПК України

           Розглянуто теоретичні, методологічні та практичні аспекти механізму зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД) підпрємств АПК України. Досліджено теоретичні, методологічні, практичні аспекти стратегічного управління ЗЕД АПК регіону, підприємства АПК. Сформульовано методичні й організаційні проблеми формування стратегії даної ЗЕД. На підставі узагальнення світового та вітчизняного досвіду державного регулювання ЗЕД сформовано теоретичні та практичні аспекти державного регулювання ЗЕД в Україні. Виявлено тенденції розвитку та проблеми ЗЕД АПК за умов членства України в СОТ. Оцінено ЗЕД підприємств АПК Луганщини. Виявлено вплив чинників на неї. Розроблено й обгрунтовано стратегічні орієнтири ЗЕД АПК України та її регіонів. Запропоновано організаційно-економічний механізм стратегічного управління ЗЕД даних підприємств. Обгрунтовано новий за суттю підхід до механізму формування стратегії ЗЕД.

 • Інституціональні засади зовнішньоекономічної діяльності України в контексті світового та регіонального розвитку

           Проаналізовано інституціональні засади зовнішньоекономічної діяльностї України у контексті світового та регіонального розвитку. Розкрито суть поняття спеціальної економічної зони. Запропоновано нову концепцію оцінки впливу спеціального режиму інвестиційної дільності на соціально-економічну складову регіону. Обгрунтовано доцільність багатовекторного розвитку зовнішньоекономічного співробітництва України та доведено необхідність визначення пріоритетів участі України в інтеграційних процесах як шлях до економічного зростання. Удосконалено організаційно-економічний механізм розвитку інституціональних засад зовнішньоекономічної політики України.

 • Транскордонне співробітництво України як форма розвитку європейської економічної інтеграції

           Досліджено проблеми та перспективи розвитку транскордонного співробітництва України як чинника, що сприяє прискоренню загальноєвропейської інтеграції. Проведено аналіз концепцій міжнародної економічної інтеграції провідних шкіл та напрямів світової економічної думки з широким застосуванням методології, яка базується на використанні макроекономічного інструментарію. Надано оцінку передумов розвитку транскордонних інтеграційних процесів. Виявлено вплив транскордонного співробітництва на соціально-економічний розвиток регіону. Розроблено складові стратегії прикордонного співробітництва Волинської області, запропоновано створення єврорегіонів "Слобожанщина" та "Сян". Досліджено вплив регіонального співробітництва на прискорення загальнодержавної економічної інтеграції євпропейських держав.

 • Стратегія розвитку зовнішньоекономічної діяльності в період формування відкритої економіки (на прикладі України)

           Досліджено суть і основні елементи стратегії зовнішньоекономічної діяльності України в період становлення відкритої економіки. Обгрунтовано методологічні засади зовнішньоекономічної політики держави в період переходу до ринку. Визначено конкретні механізми її реалізації. Розкрито умови, особливості та етапи створення митно-тарифної системи та її вплив на динаміку і структуру зовнішньої торгівлі. Розроблено систему рекомендацій щодо покращання інвестиційного клімату в державі та вдосконалення механізму регулювання інвестиційного процесу. Проаналізовано досвід співробітництва України з міжнародними фінансово-кредитними організаціями. Сформульовано пропозиції щодо розробки раціональної стратегії та тактики взаємодії з ними у контексті національної безпеки.

 • Перспективи розвитку зовнішньоекономічної діяльності в Україні


 • Механізми державної підтримки розвитку зовнішньоекономічної діяльності

  [Електронний ресурс] / А.В. Мерзляк, Г.О. Михайлова // Культура народов Причерноморья. — 2005. — N59. — С. 135-138 — укp. — укp. — англ.

 • Сучасні тенденції розвитку зовнішньоекономічної торгівлі країн Магріба

  [Електронний ресурс] / Р.А. Еркхаїс // Культура народов Причерноморья. — 2005. — N59. — С. 105 — укp. — укp. — англ.

 • Функціональні особливості хімічного складу печінки, м'язів і гонад самців та самок чорноморської камбали

           Досліджено хімічний склад печінки, червоних і білих м'язів, а також гонад самців і самок чорноморського калкана. Доведено, що вміст тотальних ліпідів у печінці, червоних і білих м'язах нетипово низький. Виявлено високу метаболічну активність печінки та червоних м'язів калкана та функціональну спорідненість тканин. Описано жирнокислотний склад тріацилгліцеринів і фосфоліпідів тканин калкана, що характеризуються високим вмістом поліненасичених жирних кислот і, насамперед, докозагексаєнової кислоти. Встановлено, що печінка та червоні м'язи самців калкана, що дозрівають, функціонально більш пов'язані з гондалами, ніж білі м'язи. Виявлено статеві розходження в хімічному складі тканин самців і самок калкана. Розглянуто динаміку основних енерговмісних речовин у печінці, м'язових тканинах, гонадах самців і самок калкана перед, під час і після нересту.

 • Малий бізнес у розвитку зовнішньоекономічної діяльності країн перехідної економіки

           Виявлено головні передумови, критерії та специфічні особливості міжнародного функціонування дрібних фірм. Розглянуто новітні тенденції та регіональні відмінності розвитку сучасного малого бізнесу. Встановлено, що державна підтримка малих і середніх підприємств-суб'єктів (МСП) зовнішньоекономічної діяльності є важливим чинником їх міжнародної конкурентоспроможності. Розкрито базові інстументи регулювання зовнішньоекономічної діяльності МСП на внутрішньому та зовнішньому рівнях, визначено роль та місце міжнародних організацій у багатосторонньому регулюванні. Розглянуто можливі умови міжнародного співробітництва малих фірм за умов глобалізації, проаналізовано проблему вибору їх зовнішньоекономічної стратегії у процесі трансформації економіки. Наведено рекомендації та нові підходи щодо стимулювання розвитку міжнародної діяльності дрібного бізнесу за сучасних умов.

 • Фінансовий компонент розвитку глобальної торгівельної інтеграції

           Досліджено теоретичні та практичні аспекти розвитку глобальної торгівельно-фінансової взаємодії. Проаналізовано передумови, фактори та суперечливі прояви сучасних глобальних трансформацій, тенденцій і фінансові особливості глобальної торгівельної взаємодії. Розглянуто й узагальнено сучасні форми, методи, інститути та фінансові інструменти розвитку торгівельно-економічного співробітництва, що реалізуються на національному, регіонально-інтеграційному та глобальному (під егідою СОТ) рівнях. На підставі аналізу стану та перспектив розвитку зовнішньоторгівельного сектору економіки України визначено й обгрунтовано пріоритети фінансової підтримки національного експорту. Розкрито міжнародно-інтеграційний потенціал реалізації національної стратегії розвитку у процесі входження України в глобальну торгівельну систему.

 • Стратегія зовнішньоекономічної діяльності кластерних утворень у контексті світового і регіонального розвитку

           Досліджено теоретичні засади розвитку кластерних утворень на світовому та регіональному рівнях. Розкрито сутність даних утворень, особливості формування стратегій їх зовнішньоекономічної діяльності. Висвітлено розвиток світової металургії як базової галузі для створення кластерів. Здійснено аналіз зовнішньоекономічної діяльності металургійного комплексу України, зокрема його кластерних утворень, у контексті світових і регіональних інтеграційних процесів. Розроблено механізм створення кластерів і засади їх зовнішньоекономічної діяльності. Обгрунтовано самоорганізаційний підхід до формування кластерних утворень, визначено стратегію їх зовнішньоекономічної діяльності на світовому та регіональних ринках.

 • Активізація і підвищення ефективності розвитку агропромислової інтеграції та кооперації в АПК регіону

           Досліджено теоретичні та методичні засади інтеграційних і кооперативних процесів у АПК. Проаналізовано ретроспективу їх розвитку й ефективність у регіоні. За результатами проведеного дослідження визначено основні напрями активізації та підвищення ефективності розвитку агропромислової інтеграції та кооперації, якими є оптимізація складу та розмірів інтегрованих і кооперативних формувань, забепечення необхідного для активізації й ефективного функціонування інтегрованих і кооперативних структур економічного середовища, удосконалення економічних відносин, створення ефективної інфраструктури ринку й удосконалення організації реалізації продукції.

 • Технологія інтеграції фізичного, психічного та духовного розвитку молодшого школяра засобами фізичної культури

           На підставі синергетичного підходу проведено проектування педагогічної технології інтеграції фізичного, психічного та духовного розвитку особистості в системі фізичного виховання початкової школи. Виявлене в проведеному педагогічному експерименті підвищення ефективності процесу фізичного виховання учнів пояснюється наслідками кооперативного, синергетичного впливу нових взаємозв'язків елементів системи занять на розвиток природних якостей дитини.

 • Проблеми розвитку європейської валютної інтеграції на третьому етапі створення Європейського економічного та валютного союзу

           Досліджено сучасні проблеми розвитку валютної інтеграції в Європейському економічному валютному союзі (ЄЕВС) та їх вплив на систему загальноєвропейського економічного співробітництва. Здійснено оцінку відповідності ЄЕВС критеріям оптимальної валютної зони, аналіз проблем проведення єдиної грошово-кредитної політики в ЄЕВС і причини їх виникнення. Висвітлено зміни, що відбулися у структурі та тенденціях розвитку ринку капіталу в ЄЕВС у зв'язку з введенням євро, а також значення створення ЄЕВС для країн Центральної та Східної Європи. Проаналізовано характер перспективного впливу країн-кандидатів на вступ до Європейського Союзу на стан валютного ринку об'єднаної Європи.

© 2007-2018 vbs.com.ua