От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел каталога

Научные статьи и авторефераты диссертаций по экономическим наукам

Название

Інтеграція витрат як фактор ефективності інвестицій : Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.07.03 / І.М. Якимчук; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2003. — 20 с.: рис. — укp.

Коротко

Інтеграція витрат як фактор ефективності інвестицій

СсылкаК сожалению, на данный момент ссылка не доступна
Добавлено2008-08-15 00:33:27
Описание
         Розроблено нову модель управління інтегрованими витратами за умов трансформації економіки. Запропоновано новий науковий підхід до узагальнення та обгрунтування витратного механізму перетворення будівельних інвестиційних затрат на поточні видатки зведення об'єктів, яке надає економічні вигоди, виражені додатковими фізичними інвестиційними спорудами та прибутком протягом життєвого циклу їх експлуатації. Наведено методику й алгоритм калькулювання кошторисних витрат для їх розрахунків, аналізу та контролю у будівельному виробництві.
См. также:
 • Європейська інтеграція як фактор розвитку промисловості України

           Обгрунтовано та розроблено методичні засади входження українського промислового сектору до системи світових господарських відносин, розкрито вплив на його розвиток інтеграції до європейського економічного простору. Запропоновано концептуальні підходи щодо аналізу впливу євроінтеграційних процесів на розвиток промисловості України. На основі дослідження розвитку експортної складової промисловості України зроблено оцінку експортного потенціалу української обробної промисловості, запропоновано механізми виходу промислової продукції на світовий ринок та побудови ефективної співпраці з іноземними підприємствами, а також проаналізовано вплив євроінтеграції та європейських інтеграційних процесів на розвиток вітчизняного промислового сектору.

 • Інтеграція знань як фактор розвитку науки криміналістики

           Запропоновано визначення поняття "інтеграція" як категорії загальної теорії криміналістики. Обгрунтовано необхідність організаційно-управлінського та правового забезпечення процесу інтеграції досягнень інших наук до криміналістики. Конкретизовано чинники, які обумовлюють дану інтеграцію. Наведено аргументи щодо синтетичної природи криміналістики як результату інтеграції досягнень природничих, технічних, гуманістичних, гуманітарних наук. Визначено основні напрями та форми інтеграції досягнень науки та техніки до зазначеної сфери. Розроблено її класифікацію. Сформульовано основні завдання інтеграції знань в теорії та практиці судової експертизи.

 • Державне регулювання інвестицій в людський капітал як фактор інтелектуального розвитку суспільства

           Досліджено актуальні питання державного регулювання інвестицій в людський капітал як фактора інтелектуального розвитку супільства. Проаналізовано науково-теоретичні засади формування інвестицій. З'ясовано детермінанти вдосконалення механізмів їх державного регулювання на рівні регіону. Висвітлено еволюцію концепцій людського капіталу в історії управлінської думки. Визначено понятійно-категоріальний апарат державного регулювання інвестицій. Сформовано концепцію розвитку людського капіталу, що грунтується на об'єктивації інституційних засад, передбачає врахування світового досвіду та впливу на стале економічне зростання за умов глобалізації. Досліджено суть категорії "механізм державного регулювання інвестицій в людський капітал". Обгрунтовано результативність і ефективність функціонування механізмів державного регулювання інвестицій. Зроблено висновок, що становлення ефективного ринкового механізму неможливе без державного регулювання інвестицій в людський капітал, який є базою конкурентоспроможності вітчизняної економіки й інтеграції України у світове співтовариство.

 • Оптимізація структури витрат як фактор підвищення конкурентоспроможності промислових підприємств

           Обгрунтовано методичні засади оптимізації структури граничних витрат на промислових підприємствах за умов використання регресійного аналізу. Запропоновано класифікацію витрат на базі урахування швидкості їх зміни відносно обсягу виробництва, яка включає крім змінних і умовно-постійних витрат, також одноразові витрати, які відповідають інтенсивному напрямку розширення виробництва. З'ясовано залежність та вплив одноразових витрат на умовно-постійні. Розроблено методичні рекомендації для розрахунку економічних резервів на промислових підприємствах у випадку використання методики оптимізації структури граничних витрат, що дозволяє підвищити ефективність інноваційної діяльності підприємства завдяки оперативному врахуванню негативних тенденцій, пов'язаних з припиненням впливу одноразових витрат на умовно-постійні. Удосконалено теоретичні аспекти обгрунтування доцільності модернізації технології на базі використання коефіцієнта впливу одноразових витрат на умовно-постійні, які дають можливість підприємству прийняти рішення відносно своєчасної модернізації технологічної бази. Наведено методичний підхід до вибору напрямку інновайційної політики на базі зіставлення варіантів поточної структури граничних витрат промислових підприємств з оптимальною, що дозволяє більш повно задіяти економічні резерви підприємств і підвищити їх прибуток. Доведено, що застосування запропонованих методів сприяє удосконаленню структури витрат промислових підприємств та підвищенню їх конкурентоспроможності.

 • Нормативний коефіцієнт ефективності інвестицій

           Проаналізовано способи обчислення норми ефективності інвестицій, а також їх види. Наведено формули обчислення нормативу ефективності на основі економіко-математичної моделі, в якій показник - обсяг виробництва залежить від факторів, зокрема від величини інвестицій. Норму ефективності інвестицій визначено як похідну від обсягу виробництва за обсягом інвестицій. Показано метод розрахунку норми ефективності інвестицій на основі загального обсягу виробництва за певний період часу.

 • Економічна оцінка і прогнозування ефективності інвестицій

           Розроблено класифікаційні ознаки інвестиційних ризиків і методів їх оцінки як засобу прогнозування. З метою вдосконалення існуючих методів запропоновано оцінку ризику на засадах теорії ентропії стосовно умов інвестиційних систем. Наведено діаграми зміни ентропії системи за різних значень ймовірностей стану та інформаційної невизначеності окремого стану події. Розроблено алгоритм оцінки ризику на підставі ентропійного (H)-критерію. Для оцінки вагомості впливу базових компонент інвестицій здійснено адаптацію методу відносних відхилень. Проведено ретроспективний факторний аналіз фінансових інвестицій, індексу доходності, ефективності акцій та облігацій. Розглянуто можливість використання цих моделей для прогнозування невизначеності стану фінансових інвестицій. Проведено перспективний факторний аналіз реальних інвестицій на засадах використання методу відносних відхилень та одержано факторні моделі для оцінки відхилень індексу прибутковості, періоду окупності, чистої теперішньої вартості. Розкрито структуру коефіцієнтів впливу параметрів на зазначені показники. Наведено алгоритм факторного аналізу, який реалізовано на прикладі конкретного проекту реального інвестування. Запропоновано умови та технологію управління ризиком за відхиленням параметрів інвестиційної діяльності, а також таблиці невизначеності подій. Розроблено програмне забезпечення для спрощення практичного використання факторних моделей.

 • Оцінка ефективності інвестицій у виробничі фонди підприємств

           Розглянуто та систематизовано існуючі визначення терміна "реальні інвестиції" та показники оцінки економічної ефективності інвестицій. Запропоновано до використання більш уточнене визначення терміна "реальні інвестиції" та комплексну систему показників первинної оцінки економічної ефективності інвестиційних проектів будь-якого типу у виробничі фонди підприємств.

 • Оцінка економічної ефективності інвестицій з урахуванням ризиків

           Теоретично узагальнено та по-новому вирішено питання оцінки ефективності інвестицій з урахуванням ризиків методами імітаційного моделювання. На підставі аналізу фундаментальних праць вітчизняних і зарубіжних вчених з теоретичних проблем інвестування та оцінки ризиків, стану економіки, умов інвестиційної діяльності в Україні обгрунтовано основні принципи та концептуальні підходи щодо розроблення методичних засад визначення оцінки ефективності інвестицій в галузі "Транспорт". Виявлено чинники, що негативно впливають на інвестиційну активність. Проаналізовано стан пасажирського транспорту та прогнозовано його розвиотк на період до 2005 р. Запропоновано методичне підгрунтя для оцінки ефективності інвестицій з урахуванням ризиків на базі імітаційного моделювання.

 • Підвищення ефективності капітальних інвестицій в будівництві (на прикладі АР Крим)

           Обгрунтовано теоретичні, методичні та практичні підходи щодо підвищення ефективності капітальних інвестицій у будівництво за рахунок бюджетних коштів. Наведено оцінку незадовільного стану інвестиційної діяльності будівельної галузі на прикладі Автономної Республіки Крим. Запропоновано ефективний механізм раціонального розподілу обмежених інвестицій на об'єкти капітального будівництва, в основі якого лежить економіко-математичний апарат, апробований на реальній інформації з використанням даних сформованого банку технічної та економічної інформації по кожному виду будівельних об'єктів в аспекті трьох великих замовників і в цілому на регіональному рівні. Показано, що практична реалізація запропонованих науково обгрунтованих шляхів підвищення ефективності інвестування капітального будівництва дозволить здійснювати раціональний набір найважливіших об'єктів з нового та незавершеного будівництва в програму капітального будівництва на черговий рік і ефективно розподіляти обмежені бюджетні кошти.

 • Аналіз ефективності інвестицій в реконструкцію і технічне переозброєння діючих підприємств

           Обгрунтовано концептуальні підходи щодо сутності інвестицій та інвестиційної діяльності підприємств, пов'язаної з їх реконструкцією і технічним переозброєнням. Визначено місце та роль економічного аналізу у здійсненні відбору найбільш ефективних інвестиційних проектів з реконструкції та технічного переозброєння. Надано оцінку стану інформаційного забезпечення аналізу інвестицій,запропоновано шляхи його покращання. Розроблено методику проектного аналізу інвестицій у реконструкцію і технічне переозброєння діючих підприємств з урахуванням фактора ризику. Визначено головні напрями аналітичних досліджень інвестиційної діяльності підприємств щодо їх реконструкції та технічного переозброєння. Створено алгоритм оцінки ефективності інвестицій з використанням методів імітаційного моделювання.

 • Підвищення економічної ефективності виробництва молока на основі залучення інвестицій

           Запропоновано шляхи підвищення економічної ефективності виробництва молока за умов кризових явищ в аграрному секторі економіки України. Доведено, що сучасний рівень інвестування сільського господарства, зокрема галузі молочного скотарства, не забезпечує навіть простого відтворення основних засобів. З урахуванням даного фактора обгрунтовано необхідність залучення інвестицій для оновлення та переоснащення галузі молочного скотарства. Розроблено механізм забезпечення мобілізації всіх джерел фінансування інвестицій на підставі створення і налагодження стабільного інвестиційного процесу за умов відповідної державної підтримки галузі.

 • Оцінка економічної ефективності інвестицій в енергозбереження в промисловості (на прикладі машинобудування)

           Розроблено класифікацію чинників енергоощадження в машинобудівній промисловості, на підставі якої визначено перспективні напрямки економії енергії. Проаналізовано існуючі методичні підходи до вибору енерегоощадних заходів. Визначено основні недоліки сучасних практичних підходів й шляхи удосконалення методики їх відбору й оцінки ефективності. З метою організації планування заходів енергоощадження в межах єдиної стратегії з урахуванням вимог державної політики запропоновано систему часткових показників споживання та економії енергії за кожним напрямком інвестицій та з її використанням розроблено інтегративну модель вибору заходів, які сприяють максимальному використанню резервів енергоощадження. Обгрунтовано вибір критеріїв оцінки економічної ефективності й ризику інвестування та визначено деякі шляхи з удосконалення їх розрахунку. Для полегшення вибору заходів, найбільш ефективних і пов'язаних з меншим ризиком, запропоновано схему процесу прийняття рішень щодо доцільності здійснення інвестицій. Надано методичні рекомендації щодо оцінки економічної ефективності енергоощадних інвестиційних проектів.

 • Організація та методика аналізу ефективності інвестицій на підприємствах молочної промисловості України

           Досліджено теоретичні, організаційні та методичні аспекти аналізу ефективності інвестицій на підприємствах молочної промисловості. Визначено його зміст, завдання та інструментарій. Досліджено організаційно-економічні особливості молочної промисловості, обгрунтовано необхідність їх врахування під час вивчення інвестиційного процесу. Створено організаційні підходи та методику проведення аналізу ефективності інвестицій. Запропоновано методику прогнозування показників для визначення доцільності впровадження інвестиційних проектів. Доповнено імітаційну модель проведення оцінки ризику інвестування виробництва масла, сухого знежиреного молока, морозива. Обгрунтовано механізм нейтралізації ризиків аналізованих проектів.

 • Механізм підвищення економіко-екологічної ефективності природоохоронних інвестицій в екосистемні послуги

           Розроблено теоретичне, методичне й організаційне забезпечення механізмів підвищення економічної ефективності природоохоронних інвестицій. Проаналізовано тенденції національного інвестиційного розвитку у контексті економіко-екологічних трансформацій. Уточнено сутність категорії природоохоронних інвестицій як продукту коеволюції комерційних та екологічних цілей підприємства. На підставі теорії комунікації, системного підходу та методів менеджменту природоохоронної діяльності обгрунтовано комплексні підходи щодо забезпечення механізмів підвищення економічної ефективності природоохоронних інвестицій. Запропоновано підходи щодо інвестування в екологічні послуги, комплексні стратегії та механізми супроводу екологічної інвестиційної діяльності з урахуванням пріоритетів регіонального та територіального розвитку, а також еколого-орієнтованих секторів економіки. Розроблено систему економіко-екологічного супроводу інвестицій, спрямовану на підвищення ефективності інвестиційного процесу, досягнення балансу між інвестиційним розвитком, економією інвестиційних засобів та економіко-екологічною результативністю інвестицій.

© 2007-2018 vbs.com.ua