От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел каталога

Научные статьи и авторефераты диссертаций по экономическим наукам

Название

Інституціональні форми реалізації управлінського потенціалу працівників в умовах ринкової трансформації : Автореф. дис...канд. екон. наук: 08.01.01 / Н.В. Кравченко; Нац. гірн. акад. України. — Д., 2000. — 18 с. — укp.

Коротко

Інституціональні форми реалізації управлінського потенціалу працівників в умовах ринкової трансформації

СсылкаК сожалению, на данный момент ссылка не доступна
Добавлено2008-10-11 19:48:05
Описание
         Дисертацію присвячено питанням посилення мотивації працівників до ефективної трудової діяльності внаслідок демократизації управління. Досліджено управлінський потенціал працівників за умов трансформації базисних економічних інститутів. Наведено класифікацію факторів, які визначають рівень мотиваційної взаємообумовленості між управлінням та працею. Встановлено наслідки впливу відчуження праці від управління на діяльність підприємства. З'ясовано інституційні форми реалізації управлінського потенціалу працівників. Розроблено методичні засади оцінки впливу реалізації управлінського потенціалу працівників на господарську практику.
См. также:
 • Інституціональні механізми інвестиційної діяльності в умовах ринкової трансформації

           Проаналізовано практику інвестиційного розвитку України та інших постсоціалістичних держав, а також систематизовано та узагальнено погляди українських і закордонних економістів. Розкрито зміст інституціонального механізму інвестиційної діяльності як сукупності загальних, особливих і специфічних інститутів, що забезпечують оптимізацію тимчасових переваг суб'єктів, активну інвестиційну позицію суб'єктів господарської системи у формі інвестиційного статусу. Зроблено висновок, що інвестиційні процеси в перехідній економіці сприяють такому важливому комплексному інституціональному ефекту як формування консолідованого конкурентного соціального середовища. Охарактеризовано зв'язок між політикою інституціональних запозичень та інвестиційними процесами за умов соціально-економічної модернізації та реферування.

 • Право громадян на зайнятість та форми його реалізації в умовах становлення ринкової економіки

  : Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.05 [Електронний ресурс] / Тетяна Георгіївна Маркіна; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2000. — 18 с. — укp.

 • Політика регіонального розвитку в умовах ринкової трансформації (теоретико-методологічні аспекти та механізми реалізації)

           Досліджено проблему формування політики соціально-економічного розвитку регіону за умов ринкової трансформації. Розкрито її теоретичні засади, обгрунтовано мету та критерії, запропоновано механізми інституційно-економічних перетворень та адаптації територіально-виробничого комплексу до ринкового середовища, визначено програмні методи реалізації. Удосконалено методологічну базу структуризації політики регіонального розвитку, визначено чинники формування політики ринкової трансформації та її вплив на політику соціально-економічного розвитку регіону. Сформульовано принцип становлення ряду регіональних ринків (цінних паперів, споживчого, рекреаційних послуг) та обгрунтовано доцільність застосування нових моделей міжгалузевих промислово-фінансових груп. Із використанням картографічного методу здійснено інтегральну оцінку соціально-економічного розвитку адміністративних областей України. Розглянуто методи формування регіональної соціально-економічної політики. Запропоновано схему комплексної програми розвитку регіону конкретної спеціалізації.

 • Договірні форми реалізації соціально-економічних прав та інтересів працівників в Україні

           Наведено визначення понять і критеріїв класифікації інтересів у трудових правовідносинах. Виявлено місце трудових прав у системі інших соціально-економічних прав і охарактеризовано взаємозв'язок між ними. З'ясовано ознаки договірних форм регулювання соціально-трудових відносин. Досліджено диференціацію інтересів працівників залежно від форми власності підприємства. Виявлено значущість факультативних умов трудового договору та зобов'язальних умов колективних договорів і угод для забезпечення прав й інтересів сторін трудових правовідносин. Розкрито значення переведення, переміщення, зміни істотних умов праці стосовно забезпечення та поєднання інтересів роботодавця та працівників. На підставі зроблених теоретичних висновків і виявлених недоліків у правовому регулюванні наведено пропозиції щодо вдосконалення законодавства.

 • Кредит в умовах ринкової трансформації економіки

           Розглянуто питання теорії кредиту у контексті розвитку ринкових відносин, особливості організації кредитних відносин за умов ринкової трансформації економіки. Доведено, що за сучасних умов кредит - це категорія виробництва, дійовий спосіб раціонального господарювання, ефективного використання виробничих відносин та усього суспільного капіталу. Розкрито питання особливостей формування банківської системи та процесу кредитування, а також інституційного забезпечення розвитку кредитної системи. Акцентовано увагу на аналізі розвитку сучасних форм кредиту в Україні, формуванні процентної та цінової політики комерційних банків України, на можливості удосконалення механізму банківського кредитування.

 • Трансакційні витрати в умовах ринкової трансформації

           Розроблено новий підхід до трансакційних витрат (ТВ) як до економічних витрат, що розраховуються за альтернативним принципом. Виділено та проаналізовано відповідно ситематизовані види ТВ. Розв'язано проблему ринкової рівноваги за умов наявності ТВ. Розглянуто взаємозв'язок ТВ з трансфертними та інтеракційними витратами, з інституційними змінами. Виявлено особливості східноєвропейського типу ринкової трансформації, зокрема - рентоорієнтовану поведінку та трофейну економіку. З'ясовано місце трансакційного капіталу в нематеріальному капіталі суспільства. Запропоновано концепцію раціонального трансакційного вибору. Визначено, що витрати ринкової трансформації, переважно, мають трансакційних характер. З використанням фактичного та статистичного матеріалів вивчено розподіл витрат трансформації та викликаний ними ріст нерівності в економіках, що трансформуються.

 • Економічна культура в умовах ринкової трансформації

           Досліджено теоретико-методологічні та практичні питання стану економічної культури за умов ринкової трансформації, її ролі в становленні соціально орієнтованої ринкової економіки. Економічну культуру розглянуто як характеристику економічних відносин та регулятор економічної поведінки. Показано, що оновлення економічної культури відбувається завдяки позитивним змінам в культурі праці та культурі управління. Висунуто тези про те, що розвиток підприємництва та ринкової мотивації праці оновлює економічну культуру, оновлення економічної культури сприяє розвитку економіки в Україні соціально орієнтовану ринкову економіку.

 • Захист профспілками соціально-трудових прав працівників в умовах ринкової економіки (теоретично-правовий аспект)

           Вивчено теоретико-правовий аспект захисту профспілками соціально-трудових прав працівників за умов ринкової економіки. Визначено соціальну природу профспілок та їх місце у системі суспільних об'єднань. Досліджено профспілки як суб'єкт трудового права. Проаналізовано сучасний стан нормативно-правового забезпечення діяльності профспілок. Визначено їх повноваження у сфері захисту соціально-трудових прав працівників. Розглянуто гарантії реалізації правозахисних повноважень профспілок. Проаналізовано зміст процедурно-процесуальних відносин у сфері функціонування профспілкових об'єднань. Надано пропозиції та рекомендації щодо удосконалення нормативно-правового забезпечення з метою захисту профспілками соціально-трудових прав працівників за умов ринкової економіки.

 • Інституціональні інвестори - специфічна система фінансування сучасної ринкової економіки

           Охарактеризовано суть та функції інституціональних інвесторів з застосуванням синергічного підходу. Розглянуто відмінності між індивідуальними та інституціональними інвесторами. Визначено основні організаційні форми інституціональних інвесторів: пенсійні та інвестиційні фонди, страхові компанії. Простежено етапи еволюції зазначених інвесторів та чинники, що вплинули на їх динамічний розвиток на сучасному етапі. Подано кількісний та якісний аналіз елементів системи інституціонального інвестування за сучасних умов. Досліджено механізми формування та функціонування інституціональних інвесторів в Україні, а також чинники, що стримують їх динамічний розвиток. За результатами дослідження розроблено теоретичні та практичні рекомендації щодо формування системи інституційних інвесторів в Україні та наведено прогноз її подальшого розвитку.

 • Домогосподарство в умовах ринкової трансформації економіки України

           Досліджено особливості діяльності домогосподарства як економічного суб'єкта у перехідній економіці України. З'ясовано сутність, види та функції домогосподарств. Проаналізовано сучасний інструментарій його дослідження, розглянуто показники діяльності домогосподарств у системі національних рахунків. Виявлено особливості інституційного середовища домогосподарств у командній системі та зміну їх функцій у перехідній економіці. Здійснено макроекономічний аналіз домогосподарства у перехідній економіці України в аспекті розгляду його найважливіших функцій. Оцінено нерівність розподілу складових доходів та видатків між домогосподарствами різних типів. Відповідно до здійснених обчислень з'ясовано значення складників грошового доходу у нерівності розподілу грошового доходу домогосподарств. Проаналізовано ефективність державного регулювання доходів домогосподарств, запропоновано заходи щодо його удосконалення.

 • Інституціоналізація інноваційного розвитку в умовах ринкової трансформації

           Комплексно доліджено теоретичні та практичні аспекти інституціоналізації інноваційного розвитку економіки України за умов ринкової трансформації. Розкрито суть інноваційних процесів, розглянуто особливості їх генези у концепціях теорії інновацій і в інституціональній економічній теорії. Обгрунтовано тенденції та закономірності інституціоналізації інноваційної сфери. Визначено зміст інституційних змін як основу подолання суперечностей іноваційного розвитку та запропоновано стратегічні напрями вдосконалення реалізації інноваційної політики. Проаналізовано інституціональні проблеми регуляторної діяльності держави. Розглянуто інституціональний механізм формування національної інноваційної системи України. Розроблено модель інноваційного розвитку економіки. Побудовано економічно-математичну модель і визначено вплив інституційних чинників інноваційного розвитку на темп росту валового внутрішнього продукту.

 • Банківська діяльність та її ефективність в умовах ринкової трансформації

           Проаналізовано сутність, функціональне призначення банків у ринковій системі господарювання, особливості розвитку банківської діяльності в перехідній економіці. На підставі аналітичного оцінювання ефективності комерційних банків визначено перспективні напрями розвитку їх діяльності, вивчено процеси впливу даних банків на ринкову трансформацію економіки. Обгрунтовано необхідність та шляхи розширення сфери банківських послуг і диверсифікації банківської діяльності на основі інформаційних технологій. Визначено перспективні напрями імплементації банківських технологій в інші сфери діяльності, зокрема, на товарний ринок. Встановлено методи ефективного управління доходами та витратами комерційного банку, визначено складові системи менеджменту персоналу банківських установ.

 • Акціювання в умовах ринкової трансформації економіки України

           У дисертації досліджуються основні проблеми здійснення процесу акціювання в умовах перехідної економіки України. Теоретично обгрунтовані функціональні особливості та переваги акціонерної форми власноті. Розглянуто досвід акціювання в країнах перехідної економіки Центральної та Східної Європи. Проаналізовано діяльність акціонерних товариств, макроекономічні умови їх становлення та функціонування в Україні. Намічено основні напрями вдосконалення процесу акціюванння та перспективи розвитку підприємств акціонерної форми власності.

 • Формування ринку землі в умовах ринкової трансформації

           Здійснено теоретико-методологічне дослідження проблеми формування ринку землі за умов трансформаційного стану економіки держави. На підставі історико-логічного аналізу висвітлено динаміку та тенденції розвитку ринкових земельних відносин в Україні та інших державах світу. Проведено теоретичне дослідження властивостей об'єкта та поведінки суб'єкта ринку землі. Розроблено механізм моніторингу цін продажу земельних ділянок державної власності як інструменту підвищення ефективності управління ринковими процесами. Проведено моніторинг цін на ринку земель України. Рекомендовано вдосконалити методи державного регулювання ціноутворення на первинному ринку землі через встановлення нижньої межі цін на земельні ділянки.

© 2007-2019 vbs.com.ua