От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел каталога

Научные статьи и авторефераты диссертаций по экономическим наукам

Название

Інноваційний менеджмент трансформації промислових підприємств до ринкової економіки : Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.01 / О.Є. Кущ; Дніпропетр. ун-т економіки та права. — Д., 2003. — 23 с.: рис., табл. — укp.

Коротко

Інноваційний менеджмент трансформації промислових підприємств до ринкової економіки

СсылкаК сожалению, на данный момент ссылка не доступна
Добавлено2008-10-07 20:30:08
Описание
         Розглянуто проблему управління еволюційним розвитком промислових підприємств та їх трансформації за ринкових відносин, а також розроблено науково-методичне обгрунтування й удосконалення механізму інноваційного менеджменту, що поєднує еволюційний розвиток підприємства з переходом до принципово нового способу організації та управління, адаптованого до умов конкурентності зовнішнього середовища. Запропоновано конструктивну соціально-спрямовану парадигму підприємництва, що відображає перспективне положення сфери виробництва та шляхи вирішення проблеми довгострокового ефективного функціонування виробничих систем з урахуванням інтересів підприємств, споживачів, контрагентів і суспільства у цілому. Розроблено концепцію комплексного управління інноваційними проектами та діяльністю підприємства у конкурентному середовищі із забезпеченням прориву з існуючих позицій в авангарді. Внесено пропозиції щодо удосконалення системи управління проектуванням, фінансуванням і реалізацією інноваційних проектів, основою якої є системний підхід, бізнес-процеси, реінжиніринг, критичні технології, методи розробки стратегії підприємства, прийняття та реалізації оптимальних управлінських рішень.
См. также:
 • Інноваційний менеджмент трансформації підприємств сфери послуг

           Досліджено науково-теоретичні аспекти розвитку та суті інноваційного менеджменту трансформації підприємств як методу кардинального перепроектування підприємств. Проаналізовано сучасні концепції та підходи до практичної реалізації інноваційних прийомів у менеджменті, визначено технологію його здійснення, особливості та специфіку у порівнянні з іншими методами трансформації підприємств сфери послуг. Розкрито суть інноваційного менеджменту. Установлено визначальні блоки системи інформаційного й організаційного забезпечення трансформаційних процесів. Обгрунтовано доцільність розгляду діяльності сучасних підприємств сфери послуг як інтегрованого управлінсько-економічного процесу, що відбувається на підприємстві і складається з певних операцій, які відбуваються на різних техніко-технологічніх рівнях і дозволяють (або не дозволяють) здійснюватися його переходу з одного якісного стану до іншого. Запропоновано триступеневу методику діагностування передумов сприйнятливості інноваційних трансформацій підприємств сфери послуг, спрямовану на виявлення та нейтралізацію внутрішніх і зовнішніх, а також розробку еталонних механізмів активації прихованих резервів. Розроблено оптимізаційну модель пропорційного оптимізаційного зростання та відновлення фінансової рівноваги шляхом обгрунтованих трансформацій внутрішніх організаційно-фінансових механізмів і контролінгових підсистем санаторно-куротних закладів з урахуванням сучасних концепцій і методичних підходів.

 • Антикризовий менеджмент в умовах ринкової трансформації економіки

           За результатами проведеного дослідження сформульовано основні характерні риси стратегії підприємства за кризових умов, виокремлено фактори, що впливають на зміст стратегії, а також визначено умови, на яких базується стратегічне управління. Розглянуто етапи стратегічного менеджменту, проаналізовано моделі поведінки у кризовій ситуації та алгоритми дій підприємства на основі окремих стратегій управління.

 • Закономірності формування сучасних підприємств в умовах ринкової трансформації економіки

           Виявлено закономірності формування та розвитку підприємства за умов трансформації економіки. На підставі дослідження системоутворюючих факторів критично проаналізовано існуючі теорії підприємства, запропоновано їх класифікацію, обгрунтовано нові підходи щодо вивчення перехідного типу. Наведено порівняльну характеристику різних типів підприємств, досліджено діяльність та визначено напрямки розвитку вітчизняних підприємств. Розглянуто нові організаційні форми та структури підприємств, встановлено можливості їх застосування у національній економіці. В науковий обіг введено нове поняття "розсипання (атомізація) підприємств". Запропоновано конкретні шляхи формування ринкових структур, налагодження раціональних відносин між підприємствами як суб'єктами ринку та державою, застосування кластерної теорії щодо регіональної економіки. Проаналізовано діяльність ефективних підприємств, спрямовану на забезпечення конкурентоспроможності регіону та економіки України в цілому. Сформульовано рекомендації щодо реструктуризації підприємств, зміни їх організаційних структур і форм.

 • Управління інвестиційними проектами підприємств в умовах ринкової трансформації економіки

           Наведено результати теоретичних досліджень і методичні рекомендації щодо вдосконалення процесу управління інвестиційними проектами підприємтств за умов використання методики їх комплексної оцінки. Запропоновано спосіб одержання синтетичного показника інвестиційних проектів за набором його якісних характеристик з використанням неформалізованих методів оцінки. Обгрунтовано схему координації інвестиційного процесу, що дозволяє організувати взаємовигідне узгодження інтересів підприємства та інвестора. Розроблено методичні підходи до адаптації процедури комплексної оцінки для інноваційних проектів підприємств.

 • Цінні папери ділових підприємств в умовах ринкової трансформації економіки України

           Виявлено та систематизовано головні макроекономічні чинники, що впливають на курси цінних паперів ділових підприємств за перехідної економіки. Обгрунтовано необхідність та запропоновано заходи щодо підвищення рівня капіталізації вітчизняних підприємств. Поглиблено визначення поняття "цінні папери", уточнено їх класифікацію за певними критеріями, досліджено їх основні функції за перехідної економіки. Узагальнено вітчизняний та зарубіжний досвід аналізу цінних паперів, розроблено й апробовано алгоритм аналізу доцільності купівлі акцій для портфельного та стратегічного інвестора, який передбачає поєднання фундаментального і технічного аналізу акцій. З'ясовано головні етапи розвитку ринку цінних паперів України, запропоновано головні напрями поліпшення інфраструктуного забезпечення обігу цінних паперів, проаналізовано цінні папери ділових підприємств різних галузей економіки, запропоновано схему підвищення ефективності їх функціонування, визначено головні напрями державної політики щодо цінних паперів ділових підприємств.

 • Управління збутовою діяльністю підприємств в умовах ринкової трансформації економіки України

           Розглянуто поняття збуту у взаємозв'язку з іншими системами підприємства. Розвинуто теоретико-методологічні положення щодо змісту збутової діяльності. Обгрунтовано необхідність інтеграції маркетингових комунікацій у дистрибуційні системи підприємств. Здійснено аналіз взаємозв'язку та взаємодії збутової діяльності та зазначених комунікацій підприємства. Запропоновано методику оцінки ефективності даних комунікацій на підставі вивчення результатів реалізації продукції та маркетингових досліджень. Розроблено модель управління збутовою діяльністю, що грунтується на застосуванні інтегрованих маркетингових комунікацій. Удосконалено класифікацію чинників, що впливають на збутову діяльність. Обгрунтовано доцільність застосування даних комунікацій для підвищення ефективності діяльності підприємств, а також шляхи оптимізації створення й управління каналами розподілу. Наголошено на необхідності розробки стратегії стимулювання збуту дистрибуційними підрозділами підприємств.

 • Управління зовнішньоторговельною діяльністю підприємств в умовах ринкової трансформації економіки України

           Досліджено питання стосовно шляхів удосконалення системи управління зовнішньоторговельної діяльності (ЗТД) промислових підприємств України на всіх організаційних рівнях. Проаналізовано еволюцію розвитку теорії зовнішньої торгівлі, досліджено макроекономічний інструментарій регулювання ЗТД, здійснено структуризацію системи ЗТД як об'єкта управління, уточнено її понятійно-категоріальний апарат. Визначено основні чинники формування експортно-імпортної спеціалізації промислових підприємств й оцінено тенденції розвитку їх ЗТД. З використанням методології системно-функційного підходу до управління, запропоновано концепцію організації ЗТД на рівні підприємств, розкрито її організаційно-управлінський механізм. Розроблено алгоритм аналізу ефективності та результативності системи управління ЗТД на підприємстві й обгрунтовано шляхи її активізації відповідно до кожного з основних ієрархічних рівнів управління.

 • Приватне інвестування в умовах ринкової трансформації економіки України (на прикладі малих підприємств)

           Висвітлено теоретичні та практичні питання проблеми інвестування малих підприємств за перехідної економіки. Проаналізовано основні підходи до визначення поняття "інвестиції" та їх основні форми. Всебічно розглянуто соціально-економічну суть інвестування як економічної категорії. Розкрито роль приватного капіталу в економічному розвитку, подоланні інвестиційної кризи, забезпеченні економічного зростання. Визначено потенційні джерела інвестиційних ресурсів на макро- та на мікрорівні для розвитку малого підприємництва, здійснено грунтовний аналіз їх формування та запропоновано заходи щодо залучення та ефективного використання інвестиційних ресурсів у сучасній економіці України. Виявлено основні напрями вдосконалення вітчизняного законодавства з метою активізації інвестування малого підприємництва.

 • Макроекономічний аналіз внутрішньої конкурентоспроможності підприємств в умовах ринкової трансформації економіки України

           Розвинуто визначення та тлумачення конкурентоспроможності як комплексної характеристики діяльності підприємств у перехідній економічній системі та узагальнено і систематизовано погляди на неї вітчизняних і зарубіжних економістів економічних суб'єктів. Запропоновано моделі аналізу конкурентоспроможності підприємств на базі ліквідності на ринку продукції за їх виробничим потенціалом і впливом зовнішнього середовища. Проаналізовано значення макроекономічної політики для внутрішньої конкурентоздатності ділових одиниць у перехідній економіці України. Виявлено основні особливості ролі нормативної бази підприємницької діяльності на конкурентоспроможність українських підприємств. З'ясовано причини низького рівня конкурентоспроможності вітчизняних суб'єктів економічної діяльності та запропоновано заходи для її підвищення.

 • Інноваційний менеджмент підприємств як об'єктивна необхідність в умовах ринку

           В статье рассмотрено понятие инновации, сформулирвоано определение инновационного менеджмента, приведена необходимость применения инновационного менеджмента на предприятиях Украины. Рассмотрена логичная взаимосвязь стратегического и инновационного менеджмента.         У статті розглянуто поняття інновації, сформульовано визначення інноваційного менеджменту, наведена необхідність застосування інноваційного менеджменту на підприємствах України. Розглянуто логічний взаємозв'язок стратегічного та інноваційного менеджменту         The concept of innovation is reviewed in the article, the definition of innovative management is given here and the necessity of innovative management on the Ukrainian enterprises is well illustrated in the text. It is also given the examination of logic links between strategical and innovative management.

 • Організаційно-економічні механізми підвищення ефективності промислових підприємств в умовах трансформації та євроінтеграції (на прикладі промислових підприємств Польщі та України)

           Вперше досліджено проблеми підвищення ефективності підприємств у контексті трансформації та євроінтеграції на прикладі двох сусідніх країн, одна з яких (Польща) пройшла етапи трансформації і фактично є членом ЄС, а друга (Україна) активізує процес трансформації і декларує своє спрямування до ЄС. Обгрунтовано, що період підготовки до вступу в ЄС має свої особливості, що зумовлюють певні вимоги і полягають у розробці нових підходів до застосування організаційно-економічних механізмів, зокрема стосовно реструктуризації промисловості, інтеграційних процесів зважаючи на глобалізацію європейської економіки, створення відповідних інституційних структур. Доведено, що стримуючим фактором щодо євроінтеграції є нестабільність і низькі темпи зростання як польських, так і українських підприємств. Запропоновано систему оцінки ефективності підприємств базувати на групі показників, серед яких лише один виконує функцію мети діяльності підприємства і є головним показником (універсальним), так званим завжди респектованим підприємцем, натомість інші показники у різний спосіб підпорядковані головному показнику, який у ринковій економіці завжди є прибуток; тобто в такому обчисленні показників ефективності вживається не ринковий, а виробничий, затратний принцип. Сформульовано проблеми і задачі, що виникають перед підприємствами внаслідок участі держав у інтеграційних процесах. Визначено та критично оцінено деформації, що мали місце у промисловості за різних форм реструктуризації підприємств як Польщі, так і України. Запропоновано методологічний підхід до розробки оптимальної моделі транскордонної співпраці Польщі і України на основі зміни сценаріїв, що після входу Польщі у ЄС спричинили б суттєве поліпшення відносин і співпраці Польщі з Україною та обох цих держав з ЄС як у варіанті єврорегіонів, так і на рівні окремих підприємств.

 • Кредит в умовах ринкової трансформації економіки

           Розглянуто питання теорії кредиту у контексті розвитку ринкових відносин, особливості організації кредитних відносин за умов ринкової трансформації економіки. Доведено, що за сучасних умов кредит - це категорія виробництва, дійовий спосіб раціонального господарювання, ефективного використання виробничих відносин та усього суспільного капіталу. Розкрито питання особливостей формування банківської системи та процесу кредитування, а також інституційного забезпечення розвитку кредитної системи. Акцентовано увагу на аналізі розвитку сучасних форм кредиту в Україні, формуванні процентної та цінової політики комерційних банків України, на можливості удосконалення механізму банківського кредитування.

 • Естонська модель ринкової трансформації національної економіки

           Визначено головні параметри методології та практики естонської моделі економічної трансформації у співставленні з іншими моделями реформ у постсоціалістичних країнах. Обгрунтовано можливість використання концепції "шокової терапії", а також проаналізовано специфічні риси її естонського варіанта. Значну увагу приділено особливостям приватизаційного процесу, реструктиризації господарського потенціалу та формуванню стабільної фінансової системи за умов створення відкритої економіки невеликої країни. Доведено схему взаємозалежності між перебудовою естонської економіки та переорієнтацією зовнішньоекономічної політики Естонії. Визначено позитивні та негативні сторони естонської трансформаційної моделі у контексті можливості використання даного досвіду в Україні.

 • Страхові процеси в умовах ринкової трансформації економіки

           Обгрунтовано теоретико-методичні засади та надано практичні рекомендації щодо удосконалення та підвищення ефективності функціонування страхового ринку України за умов становлення ринкових відносин. Проаналізовано особливості та основні принципи реалізації страхових процесів. Досліджено макроекономічні аспекти функціонування страхового ринку України. Визначено умови, фактори формування та механізм забезпечення фінансової стійкості вітчизняних страхових компаній. Обгрунтовано необхідність здійснення процесів перестрахування та методологічні підходи щодо визначення оптимальної величини власного утримання страховки. З'ясовано особливості та запропоновано шляхи удосконалення інвестиційної діяльності страховика. Проаналізовано досвід функціонування та тенденції розвитку страхових ринків зарубіжних країн. Обгрунтовано необхідність і напрями інтеграції вітчизняного страхового ринку у світовий. Запропоновано використання економіко-математичного моделювання для забезпечення фінансового прогнозування страхових процесів. Розроблено напрями та сформульовано пропозиції щодо їх регулювання на вітчизняному страховому ринку.

© 2007-2018 vbs.com.ua