От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел каталога

Научные статьи и авторефераты диссертаций по экономическим наукам

Название

Імітаційні моделі в матеріально-технічному забезпеченні регіону (на прикладі агротехсервісних підприємств) : Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.03.02 / Н.А. Андрощук; НАН України. Ін-т екон. прогнозування. — К., 2001. — 17 с. — укp.

Коротко

Імітаційні моделі в матеріально-технічному забезпеченні регіону (на прикладі агротехсервісних підприємств)

СсылкаК сожалению, на данный момент ссылка не доступна
Добавлено2008-10-20 23:16:47
Описание
         Розглянуто питання матеріально-технічного забезпечення аграрного виробництва регіону. Обгрунтовано умови рентабельного функціонування регіональної системи матеріально-технічного забезпечення аграрного виробництва. З використанням методів теорії масового обслуговування та управління запасами, стохастичних випробувань (методом Монте-Карло) створено імітаційну модель функціонування системи матеріально-технічного забезпечення аграрного виробництва у регіоні. За допомогою імітаційної моделі визначено рекомендовані значення показників рентабельної роботи даної системи. Оптимальні значення характеристик отримано під час машинного експерименту на ПЕОМ за допомогою спеціалізованого програмного комплексу.
См. также:
 • Наукові основи вдосконалення технології контролю, діагностування та матеріально-технічного забезпечення при технічному обслуговуванні локомотивів

           Досліджено питання підвищення ефективності використання тягового рухомого складу. Створено розрахункові моделі для визначення матеріальних запасів і періодичності їх поповнення. Визначено достатність сформованих варіантів ЗІП. Розглянуто інформаційні ситуації, які впливають на поповнення матеріальних ресурсів. Визначено вплив статистичного контролю на точність і оперативність проведення ТО. Одержано регресійні залежності, що дозволяють оцінювати та регулювати фактори, які впливають на ТО. Проаналізовано та проведено розрахунки, призначені для визначення дислокації ПКД. Розроблено наукові основи технології функціонування пересувних станцій ТО і діагностування.

 • Імітаційні моделі масопереносу респіраторних газів в організмі та їх чисельний аналіз

           Виконана і обгрунтована нова практична спрощена математична модель, на базі якої створена імітаційна модель по дослідженню функціонування системи дихання в організмі людини, а саме процесів газообміну в організмі на тривалих інтервалах часу за умов гіпоксії. Дано якісний аналіз результатів експериментів, які проведені на імітаційній моделі.

 • Активізація інноваційної діяльності промислових підприємств (на прикладі машинобудівних підприємств Західного регіону України)

           Висвітлено питання активізації інноваційної діяльності вітчизняних промислових підприємств за умов ринкової трансформації економіки. Досліджено поняття інноваційної діяльності, інновації та інноваційного процесу, а також розглянуто стан і визначено перспективи розвитку інноваційної діяльності вітчизняних підприємств машинобудування західного регіону України. Розроблено методику та запропоновапно використання ряду показників для здійснення комплексної оцінки інноваційної діяльності та ефективності нововведень. Виявлено чинники активізації інноваційної діяльності підприємств, обгрунтовано доцільність взаємодії підприємств різного розміру на етапах інноваційного процесу для зменшення ризиковості інноваційних проектів і скорочення терміну їх розробки й упровадження у виробництво. Визначено напрямки вдосконалення державної підтримки інноваційної діяльності підприємств, встановлено взаємозв'язки у маркетинговій та інноваційній діяльності підприємств.

 • Реорганізація системи ресурсозабезпечення промислових підприємств в умовах структурного реформування економіки України (на прикладі підприємств тракторного машинобудування харківського регіону)

           Захищаються результати теоретичних досліджень та методичні рекомендації з удосконалення системи забезпечення матеріальними ресурсами промислового виробництва в умовах структурного реформування економіки України. У роботі обгрунтована необхідність структуроутворюючих процесів щодо здійснення ринкової трансформації економіки України, проаналізовано динаміку структурних зрушень на її макро- та мікрорівнях, визначено вплив структурних перетворень стосовно розвитку вітчизняного виробництва. Доведено необхідність переважного розвитку складних виробничих угруповань у структурі промисловості з метою активізації її структурної перебудови. Дослідження передумов подальшого розвитку структурного реформування української мікроекономіки визначає необхідність розробки та застосування нових методологічних і методичних підходів щодо забезпечення матеріальними ресурсами найбільш ресурсовитратної її сфери - промислового виробництва. Основні положення, висновки і рекомендації, що розроблені у дисертації, спрямовані на удосконалення системи ресурсозабезпечення галузевих промислових виробництв, зокрема їх системи забезпечення матеріальними ресурсами, в умовах структурної перебудови вітчизняної економіки.

 • Розвиток лізингу в технічному оновленні сільськогосподарських підприємств

           Розроблено теоретичні положення, методичні та практичні рекомендації щодо необхідності використання та розвитку лізингу в процесі технічного оновлення сільськогосподарських підприємств. Створено алгоритм розрахунку показника "пільгова величина процентної ставки винагороди по лізингу", використання якого сприяє зменшенню загальної суми винагороди за договором фінансового лізингу, якщо сплачено авансовий платіж більше встановленого розміру. Удосконалено структуру джерел фінансування технічного оновлення сільськогосподарських підприємств. Досліджено дію механізмів фінансової підтримки лізингу банківськими установами. Наведено рекомендації щодо удосконалення механізму трансформації проблемної кредиторської заборгованості за договором лізингу через банківську установу. Запропоновано підходи щодо визначення потреби в техніці та джерел її фінансування, розроблено оптимальну структуру виробництва в сільськогосподарському підприємстві з урахуванням стану машинно-тракторного парку.

 • Інформаційні технології в забезпеченні соціально-економічного розвитку регіону

           Розглянуто теоретичні та практичні аспекти ролі інформаційних технологій у забезпеченні соціально-економічного розвитку регіону та розроблено рекомендації щодо активізації їх впровадження. Удосконалено понятійно-термінологічний апарат теми дослідження, зокрема визначено зміст понять "інформаційне поле регіону" та "інформаційні технології регіонального розвитку". Обгрунтовано організаційно-економічний механізм запобігання масового поширення нелегального програмного забезпечення. Запропоновано класифікацію сучасних інформаційних технологій регіонального розвитку. Розроблено картографічну модель оцінки регіонів України за забезпеченістю комп'ютерною технікою, врахування якої має суттєве значення під час розробки регіональної інформаційної та соціально-економічної політики України. Визначено напрямки використання інформаційних технологій у процесі здійснення регіональних досліджень. Уточнено підходи щодо використання інформаційних технологій у керуванні територіальними суспільними системами (містами, районами, регіонами). Доведено існування прямої залежності між впровадженням підприємствами інновацій та інформаційних технологій та розміром ВВП. Розроблено прогноз основних параметрів забезпечення впровадження інформаційних технологій, серед яких тенденції розвитку забезпеченості підприємств засобами обчислювальної техніки, росту числа зайнятих та кількості підприємств, що впроваджують інновації. Визначено основні шляхи поліпшення та удосконалення застосування нових інформаційних технологій у процесі управління регіонам на всіх етапах прийняття управлінських рішень.

 • Інформаційні технології в забезпеченні соціально-економічного розвитку регіону

           Розглянуто теоретичні та практичні аспекти ролі інформаційних технологій у забезпеченні соціально-економічного розвитку регіону та розроблено рекомендації щодо активізації їх впровадження. Удосконалено понятійно-термінологічний апарат теми дослідження, зокрема визначено зміст понять "інформаційне поле регіону" та "інформаційні технології регіонального розвитку". Обгрунтовано організаційно-економічний механізм запобігання масового поширення нелегального програмного забезпечення. Запропоновано класифікацію сучасних інформаційних технологій регіонального розвитку. Розроблено картографічну модель оцінки регіонів України за забезпеченістю комп'ютерною технікою, врахування якої має суттєве значення під час розробки регіональної інформаційної та соціально-економічної політики України. Визначено напрямки використання інформаційних технологій у процесі здійснення регіональних досліджень. Уточнено підходи щодо використання інформаційних технологій у керуванні територіальними суспільними системами (містами, районами, регіонами). Доведено існування прямої залежності між впровадженням підприємствами інновацій та інформаційних технологій та розміром ВВП. Розроблено прогноз основних параметрів забезпечення впровадження інформаційних технологій, серед яких тенденції розвитку забезпеченості підприємств засобами обчислювальної техніки, росту числа зайнятих та кількості підприємств, що впроваджують інновації. Визначено основні шляхи поліпшення та удосконалення застосування нових інформаційних технологій у процесі управління регіонам на всіх етапах прийняття управлінських рішень.

 • Вдосконалення формування собівартості продукції на прикладі машинобудівних підприємств західного регіону

           Розкрито суть поняття собівартості як економічної категорії за умов ринкових відносин, а також визначено її роль та місце у процесі дослідження суспільного відтворення. Зроблено порівняльний аналіз методології та методики формування заводської собівартості в Україні та індустріально розвинутих країнах, що дозволило науково визначити основні напрямки подальшого її вдосконалення. На основі комплексного аналізу прямих витрат визначено витрати, які доцільно чи недоцільно включати у собівартість продукції. Запропоновано нову методику розрахунку суми амортизаційних відрахувань на засоби виробництва 2-ї та 3-ї груп, яка базується на застосуванні кошторисно-розрахункових базових параметрів. Визначено методичні підходи до класифікації витрат на виробництво продукції підприємств машинобудування за умов ринку. Обгрунтовано нові методичні підходи до розподілу непрямих витрат підприємствами машинобудування, які дозволять більш точно формувати собівартість одиниці продукції. Розроблено економіко-математичні моделі для приняття оптимальнихі рішень про обсяги випуску продукції та одержання максимально можливого прибутку з метою їх застосування у завданнях управлінського обліку.

 • Стратегічне управління підприємствами легкої промисловості (на прикладі підприємств Чернігівського регіону)

           Теоретично узагальнено й обгрунтовано методичні засади стратегічного управління підприємствами легкої промисловості. Розроблено класифікацію сучасних типів стратегії, визначними серед яких є антикризові та стратегія синергійних змін. Досліджено можливості використання ключових компетенцій для одержання конкурентних переваг. Проведено факторний і фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств легкої промисловості. Обгрунтовано методику визначення оптимальної стратегії на базі фінансово-економічного аналізу діяльності підприємств. Розроблено методику оцінки та впровадження стратегічного набору на підприємствах легкої промисловості Чернігівського регіону. Запропоновано нейромережеву модель для визначення зміни рівня прибутку підприємств під впливом факторів зовнішнього та внутрішнього середовища. Побудовано економетричну модель для оцінки економічної ефективності оптимізованого стратегічного набору з урахуванням регіональних особливостей діяльності підприємств легкої промисловості.

 • Аналітичне забезпечення менеджменту житлово-комунальних підприємств в перехідній економіці (на прикладі житлово-комунальних підприємств західного регіону України)

           Досліджуються теоретичні, методологічні, практичні питання відносно вдосконалення системного економічного аналізу підприємств галузі і розробки науково-обгрунтованої методики аналітичного забезпечення вузлових управлінських рішень в системі підприємств житлового-комунального господарства. Доводиться необхідність і пропонується концепція структурної перебудови управління в розрізі галузей житлово-комунального господарства, зумовленої умовами господарювання. Розглядаються методологічні і організаційні питання методики ціноутворення в галузі; запропонована концепція формування і встановлення тарифів на комунальні послуги. Запропоновано окремі моделі комп'ютерних прикладних програм для системного економічного аналізу діяльності підприємств галузі.

 • Моделі та інструментальні засоби автоматизованого організаційного управління матеріально-технічною базою вузу

           Розглянуто актуальну науково-технічну проблему підвищення ефективності рішень, що приймаються у процесі розподілу ресурсів на експлуатацію та ремонт матеріально-технічної бази ВНЗ. Запропоновано модель автоматизованої підтримки прийняття рішень під час планування господарчих робіт, що забезпечує комплексну реалізацію функцій аналізу, вироблення, оцінки та вибору рішень. Одержали подальший розвиток імітаційні моделі для вирішення задач аналізу динаміки витрат ресурсів на виконання ремонтно-експлуатаційних робіт і генерування альтернативних планів на заданий період. Розроблено модель комплексного оцінювання, що відрізняється від відомих моделей гнучкою структурою експертної інформації та врахуванням чинників ризику. Удосконалено метод багатокритеріального вибору ELECTRE, що дозволило в сукупності з застосуванням відомого методу ранжирування за узагальненим критерієм обирати найбільш ефективний план робіт.

 • Облік і аудит інвестицій (на прикладі підприємств молокопереробної промисловості Західного регіону України)

           Розглянуто питання організації та методики обліку й аудиту інвестицій молокопереробних підприємств. Розкрито суть і класифікацію інвестицій для потреб обліку й аудиту. Розглянуто особливості інвестиційної діяльності даних підприємств, визначено й охарактеризовано основні етапи інвестиційного процесу як об'єкту обліку й аудиту. Запропоновано шляхи удосконалення методики обліку інвестицій, подано реєстр оперативної звітності виконання інвестиційного проекту відповідно до його учасників. Розроблено структурну схему обробки економічної інформації засобами ЕОМ за умов АРМ бухгалтера з обліку інвестицій. Здійснено класифікацію та систематизацію інформаційного забезпечення процесу аудиту інвестицій. Запропоновано робочі документи аудитора. Наведено методику проведення зовнішнього та стратегічного аудиту інвестицій і сформульовано стратегічні рішення на основі проведеного аудиту інвестицій підприємства.

 • Розвиток матеріально-технічного забезпечення підприємств АПК

           Обгрунтовано теоретичні та методичні основи щодо формування, функціонування та розвитку матеріально-технічного забезпечення сільськогосподарських товаривиробників за сучасних умов. Розкрито суть матеріально-технічного забезпечення, обгрунтовано стратегію розвитку та шляхи вдосконалення механізмів його функціонування на рівні регіону. Проаналізовано рівень забезпеченості та ступінь оновлення основних виробничих засобів, визначено ефективність їх використання сільськогосподарськими підприємствами Миколаївщини. За результатами проведених досліджень визначено основні напрями вдосконалення матеріально-технічного забезпечення підприємств АПК на основі фінансових інструментів, інноваційних технологій і капіталізації шляхом залучення івестицій.

 • Методи та моделі для організації самоспостережень у нормуванні праці (на прикладі підприємств машинобудування)

           Досліджено організацію самоспостережень у нормуванні праці для підприємств машинобудування на базі економіко-математичних і описових моделей у наступних напрямках: дослідження за стабільністю процесів праці; реалізація принципу зовнішнього доповнення через механізм синтезу самоспостережень; обгрунтування логіки розвитку процесів праці за допомогою відхилень; формулювання припущень та спрощень; вивчення характеру та особливостей задач самоспостережень; дослідження моделей планування, проведення та обробки даних самоспостережень. Розроблено методики організації самоспостережень за допомогою марківських процесів для складно-розумової праці в управлінні та обслуговуючому виробництві. Доведено, що за допомогою системи алгебричних рівнянь та описових моделей у разі циклічного повторювання процесів ручної й машинно-ручної праці можна створювати нормативну базу значно швидше, ніж традиційними методами. Вперше в нормуванні праці виділено та сформульовано та визначено задачу оцінки різноманітності за законом Ешбі для декількох суміжних робочих місць і на цій підставі зроблено два важливих висновки: похибки розрахунків, що призводять до збільшення допусків на відхилення, відповідають певній величині теоретичної різноманітності системи; традиційне визначення норм одним числом (середнім значенням) у процесі підготовки виробництва не можна вважати засобом оплати праці для працівників підприємства. Запропоновано методику планування спостережень у процесі розв'язання однієї задачі та різних задач.

© 2007-2019 vbs.com.ua