От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел каталога

Научные статьи и авторефераты диссертаций по экономическим наукам

Название

Землекористування як взаємодія суб'єкту, об'єкту та діяльності / О.С. Петраковська // Містобудування та терит. планування. — 2003. — Вип. 14. — С. 128-137. — укp.

Коротко

Землекористування як взаємодія суб'єкту, об'єкту та діяльності

СсылкаК сожалению, на данный момент ссылка не доступна
Добавлено2008-08-15 00:39:13
Описание
         Розглянуто основні складові землекористування як процесу. Досліджено показники, якими вони характеризуються.
См. также:
 • Психологічні особливості професійної діяльності дільничих інспекторів міліції (на прикладі сприйняття об'єкту професійного інтересу)

           Здійснено теоретичне й експериментальне дослідження професійної опосередкованості сприйняття дільничими інспекторами міліції громадян як об'єкта професійного інтересу. Розкрито особливості комунікативних установок, соціальних орієнтацій, локусу суб'єктивного контролю даними інспекторами міліції у взаємодії з населенням, а також особливості сприйняття об'єкта професійного інтересу у конфліктній ситуації. Проаналізовано зміни цього сприйняття інспекторами залежно від стажу їх роботи в ОВС. Визначено психологічні умови активного соціально-психологічного розвитку соціального сприйняття дільничих інспекторів міліції.

 • Композиційна цілісність дизайн-об'єкту

           Розглянуто теоретичні основи композиції в дизайні. Обговорено одну з основних категорій композиційної цілісності - симетрію й обгрунтовано методи її застосування.

 • Принцип стилізації зображального об'єкту

           Сформульовано головні принципи стилізації як формотворчого процесу, явища, що охопило різноманітні галузі декоративно-прикладного мистецтва і дизайну. Розглянуто деякі питання і приклади роботи з художньою формою в графічному дизайні. Порушено проблему усвідомлення стилізації як творчої методології, яка розвивається своїм шляхом, незалежно від реалістичного мистецтва. Розкрито механізм формально-знакового інструментарія, який дозволяє зрозуміти технологію роботи з початковим природним об'єктом. Матеріал може бути використаний для викладання основ композиції і формотворення у закладах по напрямку з дизайну і образотворчого мистецтва.

 • Осудність як обов’язкова ознака суб’єкту злочину

  Зміст
  ВСТУП 3
  1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСУДНОСТІ 4
  2. ПОНЯТТЯ НЕОСУДНОСТІ 7
  3. ОБМЕЖЕНА ОСУДНІСТЬ 11
  ВИСНОВКИ 12
  ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА 14


 • Структурування та формалізація даних наукового опису об'єкту художньої культури

           Наведено основні критерії класифікації музейних збірок, обгрунтовано її загальну схему. Розглянуто поняття структурного аналізу та програмування, зокрема, бази даних, реляційної таблиці, індикатора, селекції. Проаналізовано межі формалізації для інформації естетичного характеру, визначено оптимальні формули кодування даних, розроблено загальні алгоритми доступу до складових частин інформаційної бази. На підставі історії опису художніх творів визначено діапазон змісту кожної одиниці реквізиту. Розроблено орієнтовну схему видової та жанрової класифікації творів. Викладено засоби збереження актуальності інформаційної бази на тривалий період часу.

 • Деякі особливості системного моделювання житла як цілісного архітектурного об'єкту

           Розглянуто основні способи моделювання під час створення житлових об'єктів і проведення досліджень у галузі житлової архітектури.

 • Техніко-економічне обгрунтування вибору інженерно-планувального рішення містобудівного об'єкту

  [Електронний ресурс] / М.М. Осєтрін, А.П. Осітнянко, Д.П. Чичук // Містобудування та терит. планув. — 2004. — Вип. 19. — С. 173-178. — Бібліогр.: 3 назв. — укp.

 • Наукові основи забезпечення надійності функціонування очисного вибою як керуємого геомеханічного об'єкту

           Розроблено комплекний підхід до оцінювання надійності функціонування очисної виробки як технічної системи, що складається з послідовно сполучених підсистем. Розглянуто надійність функціонування очисного вибою на основі термодинамічного підходу. Розроблено локальний, інтегральний та ентропійно-інтегральний критерії руйнування елементу гірської породи та ділянки порідного масиву. Проведено моделювання та розроблено структурну, математичну й оптимізаційну математичні моделі керування надійністю функціонування очисного вибою за критерієм адаптації, а також математичну й імітаційну комп'ютерні моделі комплексної системи контролю та керування надійністю функціонування очисного вибою.

 • Метод визначення роздільної здатності інфрачервоних систем дистанційного зондування Землі в умовах льотних випробувань по пасивному тест - об'єкту

  : Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.07.12 [Електронний ресурс] / Богдан Миколайович Іващук; Національний аерокосмічний ун-т ім. М.Є.Жуковського "Харківський авіаційний ін-т". — Х., 2007. — 20 с. — укp.

 • Адміністративно-правові основи діяльності приватних охоронних структур та їх взаємодія з ОВС України

           Досліджено сутність та значення недержавної (приватної) охоронної діяльності, запропоновано визначення даного поняття. Проаналізовано різні концептуальні підходи щодо розуміння змісту охоронної діяльності та її різновиду - приватної. Наголошено на необхідності створення приватних охоронних організацій на сучасному етапі розвитку суспільства. Вивчено зарубіжний досвід та історичний розвиток підприємств даної галузі. Розглянуто діяльність контрольно-наглядових органів виконавчої влади, висвітлено основні засади та принципи взаємодії приватних охоронних підприємств з органами внутрішніх справ. Обгрунтовано необхідність створення єдиного нормативного акту щодо регулювання приватної охоронної діяльності.

 • Взаємодія органів внутрішніх справ з державною податковою службою у здійсненні правоохоронної діяльності

           Досліджено проблему адміністративно-правового регулювання взаємодії органів внутрішніх справ з державною податковою службою. Сформульовано поняття взаємодії правоохоронних органів. Розкрито його зміст. Досліджено питання стану адміністративно-правового регулювання. Розглянуто принципи, види та форми спільної узгодженої діяльності органів внутрішніх справ з державною податковою службою. Визначено основні організаційно-правові та процедурні аспекти взаємодії. Значну увагу приділено проблемі співвідношення понять стосовно даної взаємодії та координації зазначеної діяльності. З'ясовано роль координаційної діяльності управляючого суб'єкта в організації виконання управлінського рішення щодо взаємодії даних органів. Висвітлено механізм цієї взаємодії та визначено шляхи підвищення його ефективності. Розглянуто соціально-психологічні засади діяльності співробітників органів внутрішніх справ і державної податкової служби у складі різних за призначенням комплексних груп. На підставі результатів дослідження розроблено пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства України.

 • Право орендного землекористування

  Вступ 3
  1. Поняття права оренди земельної ділянки 6
  1.1. Поняття та сутність права оренди 6
  1.2. Особливості оренди земельної ділянки 11
  2. Право оренди земельної ділянки за законодавством України 14
  2.1. Загальна характеристика ст. 93 Земельного кодексу та основних положень Закону «Про оренду землі» 14
  2.2. Договір оренди землі 19
  2.3. Права та обов’язки орендодавців і орендарів 23
  Висновки 28
  Література 30
  Додаток А. 33


 • Землекористування в умовах урбанізації

  [Електронний ресурс] / О.С. Петраковська // Містобудування та терит. планув. — 2002. — Вип. 13. — С. 181-187. — укp.

 • Розвиток інноваційно-орієнтованого землекористування

           Розвинуто теоретико-методологічні положення та вдосконалено практичні засади управління інноваційними процесами у землекористуванні. Розроблено методичні положення організації інвестиційних програм земельно-майнових комплексів й обгрунтовано необхідність створення інвестиційних компаній. Проведено класифікацію інновацій у землекористуванні. Досліджено понятійний апарат у галузі земельних відносин. Обгрунтовано модель інноваційного землекористування, а також ефективність створення господарських структур на основі цілісності земельно-майнових комплексів, до яких мають входити земельні частки, польові дороги, лісосмуги, водойми, господарські будівлі, розташовані на орних землях сіножаті, пасовища, лісів та інших земельних угідь.

© 2007-2018 vbs.com.ua