От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел каталога

Научные статьи и авторефераты диссертаций по экономическим наукам

Название

Економічні форми технологічного розвитку промисловості : Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.07.01 / В.М. Рязанцев; НАН України. Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. — О., 2002. — 20 с. — укp.

Коротко

Економічні форми технологічного розвитку промисловості

СсылкаК сожалению, на данный момент ссылка не доступна
Добавлено2008-08-15 00:44:02
Описание
         Висвітлено економічні проблеми структурних технологіних зрушень у промисловості. З позицій системного аналізу промислової еволюції виділено три способи технологічного розвитку. Обгрунтовано подвійний характер технологічних змін у сучасній промисловості. Розкрито організаційно-економічні основи моделі поступової диверсифікації промислово-фінансових груп в Україні, яка є однією з умов становлення нового способу технологічного розвитку національної промисловості. Розроблено організаційно-методичну модель двоступеневого економічного механізму використання лізингу для стимулювання технічного переозброєння та реконструкції підприємств промисловості.
См. также:
 • Організаційно-економічні механізми розвитку підприємств харчової промисловості

           Розглянуто сучасні функції та призначення харчової промисловості. Обгрунтовано критерії та показники економічної ефективності розвитку підприємств галузі. Узагальнено існуючі та розроблено нові підходи щодо формування організаційно-економічних механізмів регулювання розвитку підприємств харчової промисловості. Визначено місце галузі у структурі господарського комплексу регіону та сучасні тенденції її організаційно-технічного розвитку. Досліджено вплив трансформаційних процесів на розвиток харчових підприємств та узагальнено практику їх управління. З використанням системного та комплексного підходів запропоновано напрямки підвищення дієвості організаційно-економічних механізмів розвитку харчової промисловості шляхом удосконалення формування економічної стратегії розвитку, підвищення ефективності функціонування підприємств галузі та їх управління.

 • Економічні проблеми розвитку харчової промисловості України та її регіонів

  : Автореф. дис... д-ра екон. наук: 08.10.01 [Електронний ресурс] / Людмила Вікторівна Дейнеко; НАН України, Рада по вивченню продуктивних сил України. — К., 2000. — 35 с. — укp.

 • Організаційно-економічні фактори підвищення ефективності розвитку цукрової промисловості (на матеріалі Поліського регіону)

           Поглиблено визначення теоретико-методологічної суті та змісту організаційно-економічних факторів підвищення ефективності розвитку галузі промисловості, які забезпечують зростання кінцевих результатів за мінімізації сукупних витрат живої та уречевленої праці. Запропоновано класифікацію організаційно-економічних факторів підвищення ефективності розвитку цукрової промисловості, яка визначається всебічним урахуванням специфічних особливостей галузі. Виявлено основні організаційно-економічні фактори підвищення ефективності розвитку цукрової промисловості Полісся на підставі всебічного використання новітніх досягнень науки, техніки та технології цукробурякового виробництва. Комплексно оцінено ефективність розвитку цукрової промисловості в Поліському регіоні на сучасному етапі, встановлено резерви та шляхи її підвищення за ринкових умов господарювання. Обгрунтовано необхідність і доцільність використання екологічних факторів розвитку підприємств.

 • Розробка методів визначення та оцінки гігієнічних властивостей пакетів матеріалів для технологічного одягу фармацевтичної промисловості

           Досліджено проблему оцінки комфортності технологічного одягу для фармацевтичної промисловості. За результатами досліджень розроблено метод, який дозволяє за значеннями термоелектрорушійної сили терпопар розраховувати відносну вологість і температуру між шарами пакету одягу. Визначено негативний вплив зволоження тканин на здатність пакету одягу пропускати повітря. Проведено оцінку параметрів мікроклімату підодягового простору у двошарових пакетах за допомогою розробленого методу. Досліджено вплив експлуатаційних факторів на захисні властивості технологічного одягу для даної промисловості. Розроблено методику та проведено натурні випробування комплектів даного одягу за лабораторних умов, а також діючих підприємств "Фармак" і "Техно-Фарм". Здійснено раціональний вибір матеріалів для пакету технологічного одягу, що забезпечує його оптимальні захисні та гігієнічні властивості.

 • Організаційно-економічні форми функціонування великих підприємницьких структур

           Дисертація присвячена дослідженню теоретичних та практичних аспектів функціонування великих підприємницьких структур по типу фінансово-промислових груп та холдингів у сучасних умовах України. Обгрунтована концепція комплексного підходу до розв'язання організаційно-управлінських та економіко-правових питань в процесі їх створення та розвитку, що здобула практичне застосування та полягає у реалізації одночасних та узгоджених заходів щодо забезпечення економічної обгрунтованості, юридичної чистоти та організаційно-управлінської ефективності їх функціонування.

 • Організаційні форми інвестиційного забезпечення інноваційної діяльності в промисловості

           Досліджено теоретичні засади щодо інновацій та інноваційної діяльності з використанням теорії відтворення. Узагальнено зарубіжний досвід розвитку інноваційних механізмів і особливості його використання за умов економіки України. Досліджено методи регулювання інноваційної діяльності у промисловості. Проаналізовано методи та форми її ефективного розвитку, а також організаційні форми їх акумуляції. Обгрунтовано умови ефективного залучення інвестиційних ресурсів до відтворення інноваційних процесів у промисловості. Запропоновано концептуальний підхід щодо розвитку організаційних форм інвестування інноваційної діяльності у промисловості, згідно з яким є необхідним об'єднання потенціалів підприємств з метою реалізації єдиного інноваційного проекту, що забезпечує доведення продукції або послуг, здійснених на інноваційній основі, до споживчого ринку. Визначено умови його застосування за різних умов організації промислових систем. Розвинуто методику оцінки ефективності реалізації інноваційних проектів з урахуванням специфіки запропонованого концептуального підходу.

 • Організаційно-економічні форми взаємодії малого і великого підприємства в телекомунікаційній сфері

           Досліджено теоретичні та практичні засади щодо організаційно-економічних форм взаємодії малого та великого підприємства. Розроблено рекомендації, що стосуються створення малого підприємства у телекомунікаційній сфері, а також оцінювання ефективності його діяльності. Досліджено економічну характеристику суб'єктів малого підприємництва та їх інтеграційні можливості за сучасних умов шляхом використання певних організаційно-економічних форм, а саме: франчайзингу, венчура, аутсорсінгу, субконтракту. Визначено, що одним з перспективних напрямів створення та функціонування малого підприємства є телекомунікаційна сфера. Наведено визначення малого підприємства у телекомунікаційній сфері. Обгрунтовано критерії класифікації, види послуг, що надаються, оптимальну кількість працівників, що дозволяє забезпечити наукове обгрунтування вибору діяльності підприємницького суб'єкта. Виконано системний розгляд основних проблем, виявлених у процесі діяльності малих підприємств у даній сфері. Розглянуто вплив малого підприємства у телекомунікаційній сфері на розвиток галузі та регіону. Установлено, що ефективним розвитком підприємств є взаємодія з великими підприємствами на базі аутсорсінгової та венчурної організаційно-економічної форми. Запропоновано організаційні підходи до створення, розвитку й оцінювання ефективності діяльності суб'єктів малого підприємництва у телекомунікаційній сфері у сільській місцевості.

 • Соціально-економічні форми робочої сили та умови її відтворення в перехідній економіці України

           Розглянуто сутнісну єдність економічних категорій "робоча сила" та "людський капітал", запропоновано нові методологічні підходи до поняття людського ресурсу. Виявлено тенденції розвитку ринку праці країн з перехідною економікою. Проаналізовано та визначено сучасні особливості відтворення робочої сили в Україні, а також нові соціально-економічні форми робочої сили залежно від характеру та способу поєднання її з засобами виробництва. Досліджено особливості деформацій у структурі робочої сили України та запропоновано комплекс заходів стосовно їх усунення. З'ясовано особливості сегментації українського ринку праці, доведено актуальність формування високомобільної робочої сили для регулювання процесів ринку праці, визначено принципи використання інструментів державного впливу на регулювання процесів зовнішньої та внутрішньої міграції.

 • Розділено-сумісні економічні відносини і форми їх реалізації в фінансовій сфері транзитивного суспільства

           Розглянуто суть розділено-сумісних відносин, що базуються на сумісно-розділеній праці і розділено-сумісної власності. Розкрито зміст лізингу, факторингу, франчайзингу та форфейтингу як сучасних форм реалізації досліджених відносин. Проаналізовано закордонний і вітчизняний досвід використання цих форм у контексті взаємодії відносин власності та праці. Показано їх стимулювальну роль у формуванні стабільної економіки в Україні. Обгрунтовано рекомендації щодо розширення сфери застосування лізингу, факторингу, франчайзингу, форфейтингу як форм розділено-сумісних відносин, які сприяють становленню соціально орієнтованого ринкового господарства в Україні.

 • Економічна оцінка державних пріоритетів технологічного розвитку

           Досліджено проблеми реалізації економічної оцінки державних пріоритетів технологічного розвитку в Україні. На підставі результатів дослідження, визначено основні положення методичного підходу до виконання економічної оцінки державних технологічних пріоритетів і запропоновано інституційну базу для її практичної реалізації. Окреслено структурні технологічні зрушення в промисловому комплексі та зроблено їх оцінку відповідно до укладного характеру глобального розвитку технологій та сучасного зарубіжного досвіду економічного аналізу технологічних пріоритетів. Встановлено пріоритети технологічного розвитку галузевої промисловості та узагальнено систему головних факторів ефективного технологічного розвитку економіки країни.

 • Організаційно-економічні основи управління охороною праці у вугільній промисловості

           Подано теоретичне обгрунтування економічного оцінювання небезпечності та шкідливості виробництва. Вона базується на врахуванні гірничо-геологічних, гірничотехнічних та організаційно-економічних особливостей системи "людина-безпека праці-гірниче середовище", функціональних зв'язків між параметрами (показниками призначення) системи захисту і рівнем безпеки об'єкту, що зумовлюють стан умов праці. Показано, що найвища ефективність використання наявних обмежених ресурсів, що виділяються на захист працівників від небезпечних та шкідливих факторів, досягається при розподілі цих ресурсів пропорційно величині економічної оцінки виробничої небезпеки і професійної шкідливості об'єктів. Розроблена методика управління поточними та капітальними витратами на створення безпечних умов праці з використанням матричного методу планування і з врахуванням економічних оцінок шкідливих та небезпечних виробничих факторів.

 • Соціально-економічні напрями підвищення ефективності виробництва у вугільній промисловості

           Розглянуто загальні соціально-економічні проблеми промислового виробництва, особливості керування соціальними процесами у вугільній промисловості, а також специфічні проблеми покращання умов праці на вугільних шахтах. Узагальнено теоретичні аспекти концепції безпеки на виробництві та розроблено класифікацію факторів ризику втрати працездатності та відшкодування шкоди постраждалим. На підставі аналізу стану умов праці на шахтах та заходів щодо їх поліпшення, перспектив розвитку шахтного фонду та відповідних змін умов праці визначено перспективи розвитку вугільної промисловості зважаючи на зменшення ризику втрати здоров'я та працездатності працюючих. Розроблено методологічні засади створення дієвої системи соціального забезпечення з акцентом на підсистему соціального забезпечення постраждалих на виробництві. Розвинуто теорію компенсаційних відносин у вугільній промисловості, наведено пропозиції щодо програмування в системі інноваційного менеджменту комплексу заходів з усунення та компенсації несприятливих умов праці та організації контролю й обліку програмних рішень у галузі безпеки зі створенням для цього служби менеджменту безпеки.

 • Механізм державного регулювання науково-технологічного та інноваційного розвитку

           Досліджено актуальні теоретичні та прикладні аспекти формування науково-технологічної й інноваційної політики у частині відпрацювання механізмів посилення регулювальної ролі держави за умов ринкових трансформацій. Розроблено економіко-математичну модель процесів наукового та інноваційного розвитку. Запропоновано варіант структурних змін у науково-технологічній та інноваційній сферах на підставі проведених комплексних експертних досліджень.

 • Інфляція: сутність, форми прояву та соціально економічні наслідки. Засоби впливу держави на інфляційний процес

  Назва роботи Інфляція: сутність, форми прояву та соціально економічні наслідки. Засоби впливу держави на інфляційний процес
  Розділ Основи єкономічної теорії
  Вид роботи Матеріал
  Кількість сторінок 17
  Ціна 0
  Зміст 1.Інфляція та її походження 2
  2.Причини інфляції, форми прояву та соціально-економічні наслідки. 3
  3.Антиінфляційні заходи держави та інфляційний процес. 8
  Висновки 14
  Література

© 2007-2019 vbs.com.ua