От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел каталога

Научные статьи и авторефераты диссертаций по экономическим наукам

Название

Економічні основи управління інноваційною ресурсозберігаючою політикою в машинобудуванні : Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.02.02 / Ю.О. Мазін; Сум. держ. ун-т. — Суми, 2005. — 22 с. — укp.

Коротко

Економічні основи управління інноваційною ресурсозберігаючою політикою в машинобудуванні

СсылкаК сожалению, на данный момент ссылка не доступна
Добавлено2008-09-08 02:48:00
Описание
         Розвинуто теоретико-методичні засади управління інноваційною ресурсоощадною політикою у машинобудуванні на основі економічного стимулювання її впровадження для забезпечення підвищення ресурсоефективності виробництва. Розроблено систему показників для економічного обгрунтування вибору пріоритетних напрямків ресурсоощадження. Удосконалено класифікацію ресурсоощадних стратегій підприємств галузі, методичні підходи до управління інноваційною діяльністю з метою зменшення ресурсомісткості машинобудівної продукції. Запропоновано підходи до формування стратегій інвестування підприємств у ресурсоощадження. Сформовано організаційно-економічний механізм управління ресурсоощадженням на мікрорівні.
См. также:
 • Еколого-економічні засади управління інноваційною діяльністю підприємств (на прикладі Львівської області)

           Розглянуто теоретичні аспекти інноваційної діяльності та розроблено вдосконалену класифікацію технологічних інновацій. Досліджено стан інноваційної сфери Львівського регіону та виявлено негативні тенденції у керуванні діяльністю підприємств. Запропоновано механізм оптимального розподілу фінансових ресурсів між суб'єктами інноваційної діяльності за умови впровадження ними екологічних інноваційних проектів. Розроблено методичні рекомендації для визначення рівня еколого-економічного розвитку галузей економіки регіону, що дає змогу реально оцінювати їх потребу в технологічних інноваціях природоохоронного спрямування. Значну увагу приділено питанням стимулювання інноваційної діяльності та забезпечення контролю над використанням коштів, наданих з метою фінансового забезпечення екологічних інноваційних проектів.

 • Управління ціновою політикою підприємства

  Вступ 2
  1. Значення цінової політики (ЦП) для нормального функціонування підприємства 4
  2. Дослідження ЦП підприємства за 2003-2004 рр. 9
  2.1. Комплексний аналіз основних факторів впливу на рівень цін 9
  2.2. Аналіз видів цін, що застосовуються на підприємстві 15
  2.3. Дослідження рівня цін, що застосовуються підприємством 19
  3. Стратегія управління ЦП підприємства 33
  Висновки 43
  Література 46
  Додаток А. Організаційна структура підприємства 48
  Додаток Б. Фінансова звітність підприємства в 2002 – 2004 рр. 48
  Додаток Б. Фінансова звітність підприємства в 2002 – 2004 рр. 49
  Додаток В. Ціни на ринку лакофарбової продукції 52
  Додаток Г. Анкета покупців лакофарбової продукції 54


 • Управління ціновою політикою підприємства

           Запропоновано методологічні положення стосовно вибору цінових стратегій для унікальних нових товарів, модифікованих товарів та товарів-аналогів з використанням апарату нечіткої логіки та дерев рішень. Наведено рекомендації щодо ціноутворення на підприємстві з урахуванням ризику, який виникає внаслідок невизначеності майбутнього попиту. Розроблено методику визначення ціни на товари з обмеженим терміном придатності. Удосконалено модель процесу упавління ціновою політикою, визначено т управлінських цикли - аналітичний, плановий та контрольний, наведена модель передбачає перевірку ступеня досягнення цілей цінової політики. Досліджено питання удосконалення економіко-математичної моделі задачі одночасної оптимізації цін і обсягів продажу лікарських засобів для торгово-посередницьких фармацевтичних компаній. Наведено методику коригування поточної лінії ціни товару для досягнення цільового рівня конкурентоспроможності на даному сегменті ринку. Розвинуто теоретичні положення управління ціновою політикою на підприємстві та розкрито суть понять "цінова політика", "управління ціновою політикою", "цінова стратегія", "цінова тактика", "ціновий ризик". Запропоновано класифікацію факторів ціноутворення, цілей цінової політки, цінових стратегій, методів ціноутворення, засобів цінової тактики. Здійснено діагностику розвитку вітчизняного фармацевтичного ринку та виявлено проблеми торгово-посередницьких підприємств, які можуть бути розв'язані шляхом удосконалення управління ціновою політикою. Наведено методику обгрунтування ціни товарів для участі у тендері на підставі обов'язкової перевірки типу емпіричного розподілу конкурентів у попередніх тендерах.

 • Стратегічне управління маркетинговою товарною політикою підприємств

           Досліджено теоретичні, методичні та практичні аспекти стратегічного управління маркетинговою товарною політикою підприємства, наведено характеристику її складових. Розкрито сутність понять "стратегія управління маркетингвою товарною політикою", "стратегічне управління маркетинговою товарною політикою". Визначено специфіку системного, комплексного, стратегічного, концептуального, процесного, прогнозного, програмно-цільового, соціально-поведінкового підходів щодо стратегічного управління маркетинговою товарною політикою з урахуванням стратегічного маркетингу, менеджменту та маркетингового менеджменту. Досліджено вітчизняний досвід організації стратегічного управління маркетинговою товарною політикою торговельних підприємств. Запропоновано методики проведення моніторингу їх стратегічної товарної позиції та діагностики процесу стратегічного управління даною політикою. Наведено пропозиції щодо удосконалення системи стратегічного контролю за управлінням маркетинговою товарною політикою.

 • Організаційно-економічні основи екологізації корпоративного управління

  : Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.08.01 [Електронний ресурс] / Олена Юріївна Бойко; Сумський держ. ун-т. — Суми, 2002. — 21 с.: рис. — укp.

 • Економічні основи управління оздоровленням навколишнього середовища

           Розроблено економічні основи управління оздоровленням навколишнього середовища на рівні підприємства, атакож регіональному та глобальному рівнях. Наведено нові методологічні підходи до якісної характеристики поняття економічних наслідків антропогенного забруднення навколишнього середовища та доведено неможливість його достатньо точної кількісної оцінки і, відповідно, неможливість використання даного показника у разі оптимізації протизабруднюючої діяльності. Розвинуто терію оптимізації протизабруднюючої діяльності на рівні підприємства. Запропоновано нові методологічні підходи до визначення вартості заходів та вперше розроблено систему критеріїв для оцінки ефективності механізмів управління оздровленням навколишнього середовища у регіоні і, на даній підставі, вперше розроблено оптимальний механізм. Визначено шляхи підвищення ефективності протизабруднюючої діяльності на рівні підприємства, регіону, держави та на міждержавному рівні.

 • Управління інвестиціями в машинобудуванні

           Досліджено функціонування системи управління капітальними вкладеннями на підприємствах машинобудівної галузі України в сучасних умовах. Набуло розвитку дослідження впливу податкової політики держави та процесу управління державним боргом на розгортання інвестиційної діяльності в Україні. Розроблено методичні підходи щодо визначення показника мінімальної ефективності інвестицій. Розглянуто зв'язок між параметрами фінансового ринку, а також вплив чинників фінансового ринку на вартість інвестиційного капіталу. Наведено рекомендації щодо управління капітальними вкладеннями та оцінки ефективності інвестицій в умовах високого рівня динаміки і невизначеності зовнішнього оточення підприємства. Подано методику відбору проектів реалізації капітальних вкладень з урахуванням економічного ефекту та ризикованості впровадження інвестицій.

 • Механізми управління товарною політикою підприємства у конкурентному середовищі

           Досліджено проблему вдосконалення управління товарною політикою підприємства за умов конкуренції. На підставі аналізу товарного ринку та маркетингового середовища запропоновано концепцію управління товарною політикою підприємства. Розроблено модель управління процесом створення та просування товару на ринок на підставі теоретико-множинного опису атрибутів і властивостей товару та вибору з них найбільш вагомих для споживача. Мірою ранжирування марок товарів у шкалі переваг є загальна корисність. Розроблено механізми управління продуктовим асортиментом, потоками готової продукції на підставі сценаріїв попиту, методи підвищення споживчої цінності товарів, управління товарно-сервісною діяльністю підприємства.

 • Організаційно-економічні основи управління екологічними ризиками інновацій

           Розкрито основи системи організаційно-економічного управління екологічними ризиками інновацій з метою екологізації економіки та підвищення рівня екологічної безпеки країни. На підставі органічного поєднання ознак екологічних та інноваційних ризиків визначено зміст поняття екологічного ризику інновацій. Запропоновано класифікацію екологічних ризиків інновацій за природою виникнення та основними ознаками прояву, яка враховує соціо-еколого-економічні аспекти інноваційної діяльності, а також градацію рівнів їх впливу. Встановлено причинно-наслідкові зв'язки проявів екологічних ризиків інновацій. Наведено методичні підходи до попередньої оцінки та відбору прийнятних економічно ефективних і екологічно допустимих інноваційних проектів, а також щодо урахування причинно-наслідкових зв'язків ризновидів екологічних ризиків інновацій та інтагральної вартісної оцінки їх прояву для підвищення рівня еколого-економічної обгрунтованості інноваційних проектів. Визначено порогові значення рівнів проявів екологічного ризику та інновацій для кожного з рівнів управління інноваційних проектів за виділеними ступенями.

 • Державне управління грошово-кредитною політикою в ринковій системі України

           Досліджено теоретико-методологічні підходи й управлінсько-регуляторні засади державного управління грошово-кредитною політикою в ринковій системі України. Визначено та розкрито сутність державного управління грошово-кредитною політикою. Наведено результати дослідження управлінсько-регуляторних функцій суб'єктів управління грошово-кредитною політикою. Проаналізовано інституційне середовище, виявлено головні проблеми формування та реалізації грошово-кредитної політики в Україні. Зроблено оцінку ефективності застосованих державно-регуляторних механізмів, які об'єктивно та всебічно характеризують вплив грошово-кредитної політики на розвиток національної економіки. Запропоновано заходи щодо удосконалення механізмів державного управління грошово-кредитною політикою за умов глобальної фінансової кризи.

 • Управління виробничими потужностями в машинобудуванні

           Розроблено та обгрунтовано принципи та положення створення економічного механізму керування виробничими потужностями на підприємствах і в галузях машинобудування. Визначено зміст категорій "виробничий потенціал", "виробничі фонди", "застосовуваний капітал", "виробнича потужність", що дозволило сформулювати вимоги до створення даного економічного механізму з урахуванням їх ресурсомісткості. Визначено особливості формування та використання виробничих потужностей машинобудівного комплексу України та Донеччини. Запропоновано оцінку його ефективності за рівнем і динамікою капітального коефіцієнта. Наведено класифікацію факторів формування та використання виробничих потужностей, які визначають їх ресурсомісткість. Розроблено систему показників ресурсного забезпечення виробничих потужностей підприємств і галузей машинобудування. Запропоновано метод обгрунтування нормативного розподілу механо-обробного обладнання за рівнем його завантаження, базуючись на критерії Колмогорова. Створено комплексну систему спеціальних економічних нормативів, яка містить нормативи чинні, питомої ваги товарної продукції на одиницю станкового часу і нормативи використання обладнання та виробничої продукції. Розроблено методику планування використання виробничої потужності машинобудівних підприємств і галузей, що дає змогу визначити мінімально необхідний обсяг товарної продукції, за якого досягається ефективне використання ресурсного потенціалу.

 • Управління венчурними організаціями в машинобудуванні

           Доповнено класифікацію видів венчурних підприємств і венчурних фондів. Запропоновано визначення основних категорій венчурного підприємництва. Виявлено й ідентифіковано форми даного підприємництва у вітчизняному машинобудівному комплексі. Розроблено методичні рекомендації щодо аналізу та вибору напрямів інноваційної діяльності, форм організації венчурної діяльності на базі тривимірної моделі та двофакторних матриць вибору венчурних проектів і стратегій їх реалізації. Запропоновано методичні рекомендації щодо оцінювання та вибору потенційних індивідуальних та інституційних інвесторів інноваційними підприємствами. Розвинуто методичні рекомендації щодо оцінювання економічної ефективності венчурного фінансування проектів, а також стосовно вдосконалення планування й організування внутрішніх венчурів на великих машинобудівних підприємствах.

 • Організаційно-економічні основи соціально відповідального управління промисловими підприємствами

           Досліджено теоретико-методологічні принципи вдосконалення організаційно-економічних засад соціально відповідального управління промисловими підприємствами за ринкових умов господарювання. На підставі проведеного комплексного аналізу передумов трансформації такого управління розкрито основні причини низького рівня соціальної відповідальності підприємств. Виявлено взаємозалежність соціальної активності від організаційно-економічних факторів їх діяльності. На підставі систематизації зарубіжного та вітчизняного досвіду соціальної діяльності підприємств розкрито основні форми та рівні соціально відповідального управління промисловими підприємствами. Удосконалено структурні складові соціальних факторів підприємства. Обгрунтовано доцільність застосування поняття "соціально-економічна технологія", що визначає зміст трансформації соціальних процесів у відповідності до їх заданих оптимальних параметрів, які дозволять підвищити результативність функціонування економічної системи на різних ієрархічних рівнях управління підприємством. Удосконалено структурно-логічну схему функціонування механізму соціально відповідального управління промисловими підприємствами, важливими елементами якого є адаптаційні технології, соціальний аудит і соціальна звітність. Сформульовано й обгрунтовано особливості впровадження соціально-економічних технологій формування людського та соціального капіталів підприємств. Удосконалено та проведено оцінювання ефективності соціально відповідального управління підприємствами на прикладі підприємств машинобудівної та хімічної гуалузей.

 • Організаційно-економічні основи управління охороною праці у вугільній промисловості

           Подано теоретичне обгрунтування економічного оцінювання небезпечності та шкідливості виробництва. Вона базується на врахуванні гірничо-геологічних, гірничотехнічних та організаційно-економічних особливостей системи "людина-безпека праці-гірниче середовище", функціональних зв'язків між параметрами (показниками призначення) системи захисту і рівнем безпеки об'єкту, що зумовлюють стан умов праці. Показано, що найвища ефективність використання наявних обмежених ресурсів, що виділяються на захист працівників від небезпечних та шкідливих факторів, досягається при розподілі цих ресурсів пропорційно величині економічної оцінки виробничої небезпеки і професійної шкідливості об'єктів. Розроблена методика управління поточними та капітальними витратами на створення безпечних умов праці з використанням матричного методу планування і з врахуванням економічних оцінок шкідливих та небезпечних виробничих факторів.

© 2007-2019 vbs.com.ua