От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел каталога

Научные статьи и авторефераты диссертаций по экономическим наукам

Название

Економічні взаємовідносини бурякосійних господарств з цукровими заводами : Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.07.02 / Б.В. Курган; Сум. нац. аграр. ун-т. — Суми, 2005. — 20 с.: рис., табл. — укp.

Коротко

Економічні взаємовідносини бурякосійних господарств з цукровими заводами

СсылкаК сожалению, на данный момент ссылка не доступна
Добавлено2008-08-15 00:45:51
Описание
         Досліджено питання суті економічних взаємовідносин бурякосійних господарств з цукровими заводами. Систематизовано чинники цих відносин з урахуванням макро- та мікроекономічних факторів їх формування. Визначено перспективи розвитку бурякоцукрового виробництва та розміри оптимальної сировинної зони цукрових заводів регіону з використанням запропонованої методики визначення пріоритетних районів виробництва даної сировини. Обгрунтовано механізм формування та розвитку економічних відносин на підставі розподілу грошової виручки від реалізації цукру. Наведено пропозиції щодо перенесення строків збирання цукрових буряків на більш пізній час з метою збільшення маси коренів. Розраховано нормативну собівартість 1 т даних буряків як мінімального рівня ціни цукросировини. Розкрито суть поняття "економічні взаємовідносини" як взаємодії господарюючих суб'єктів за конкретних умов певного стану розвитку економіки країни. Систематизовано договірні зобов'язання та здійснено рекомендації щодо удосконалення умов договорів між виробниками та переробниками цукросировини у період реформування аграрного сектору економіки. Уперше на регіональному рівні запропоновано схему регулювання бурякоцукрового підкомплексу.
См. также:
 • Економічні взаємовідносини у сфері виробництва, реалізації і переробки насіння соняшнику

           Розглянуто питання удосконалення економічних взаємовідносин у сфері виробництва, реалізації та переробки насіння соняшнику на основі системного аналізу їх сучасного стану. Досліджено теоретичні надбання відомих економістів щодо трактування сутності економічних взаємовідносин у сфері товарного аграрно-промислового виробництва як складової виробничих відносин, що враховують різні форми взаємозв'язків (зовнішніх і внутрішніх) у системі товарного виробництва та реалізації продукції. Систематизовано фактори, що впливають на рівень ефективності виробництва насіння соняшнику. Проаналізовано характер й обгрунтовано напрями удосконалення відносин власності як основи раціонального використання землі та підвищення ефективності виробництва насіння соняшнику. Обгрунтовано оптимальні шляхи розвитку інтегрованих форм організації виробництва, реалізації та переробки насіння соняшнику.

 • Організаційно-економічні аспекти розвитку фермерських господарств регіону

           Узагальнено теоретичні, методичні й організаційно-економічні засади функціонування та розвитку фермерських господарств, розроблено пропозиції щодо підвищення ефективності їх діяльності. Розкрито економічну роль і принципи класифікації фермерських господарств. Досліджено організаційно-економічні процеси розвитку сільського господарства в економічно розвинених країнах. Удоскоаналено методичні підходи щодо оцінювання ресурсного потенціалу й ефективності його використання на фермерських господарствах Дніпропетровщини. Проаналізовано регіональні особливості економічної ефективності використання ресурсного потенціалу фермерських господарств, обгрунтовано методичні рекомендації щодо аналізу їх фінансового стану й інноваційно-інвестиційного розвитку. Запропоновано проектні моделі оптимальної виробничої структури та напряму спеціалізації фермерських господарств.

 • Організаційно-економічні засади функціонування фермерських та особистих селянських господарств

           Проаналізовано та розроблено пропозиції щодо розвитку фермерських і особистих селянських господарств за сучасних економічних умов України. Досліджено проблему підвищення ефективності їх виробництва. Розглянуто теоретико-методологічні аспекти функціонування фермерських і особистих селянських господарств і удосконалено відповідний понятійний апарат. Проведено багатоаспектне дослідження сучасного стану даних господарств. Визначено їх роль, значення та функції, досліджено основні проблеми їх розвитку та функціонування. Проаналізовано структуру сукупних ресурсів і динаміку сукупного доходу сільських домогосподарств. Визначено основні джерела поповнення сімейного бюджету. Доведено прямий зв'язок між обсягом виробництва продукції особистих селянських господарств і рівнем життя сільського населення. Установлено, що особисті селянські господарства виконують переважно споживчу функцію. Обгрунтовано необхідність поступової трансформації частини особистих селянських господарств у фермерські господарства або інші форми підприємницкої діяльності. Розроблено комплексну методику організації системи заготівлі та реалізації сільськогосподарської продукції фермерських і особистих селянських господарств України. Визначено основні напрями та перспективи їх розвитку.

 • Соціально-економічні особливості розвитку особистих господарств сільського населення

           Висвітлено проблеми розвитку особистих селянських господарств (ОСГ) за сучасних умов господарювання. Розкрито економічну природу та функції (економічні, соціальні, репродуктивні, морально-виховні, естетичні, екологічні) ОСГ за умов формування різноукладності аграрного сектору. Розглянуто питання вирішення продовольчої проблеми та підвищення рівня життя сільського населення, виконано аналіз соціально-економічного стану та тенденцій розвитку ОСГ Хмельниччини, визначено їх роль у формуванні рівня життя селян. Розкрито сутність поняття самозайності, виявлено особливості функціонування ОСГ на пореформеному етапі розвитку аграрного сектору. Наведено основні напрями трансформування ОСГ на перспективу, інтеграції їх з сільськогосподарськими підприємствами, фермерськими й іншими господарствами.

 • Оптимізація структури посівних площ сівозмін із цукровими буряками в умовах нестійкого зволоження на чорноземі типовому

           Висвітлено питання підвищення продуктивності ріллі шляхом оптимізації насичення польових сівозмін цукровими буряками у разі розширеного відтворення родючості грунту за умов господарств фермерського типу. Розглянуто агрохімічні та агрофізичні властивості, водний режим грунту під озимою пшеницею та цукровими буряками. Досліджено дію факторів, що суттєво впливають на ріст і розвиток цукрових буряків та інших культур зерно-бурякової сівозміни. Встановлено, що оптимальне насичення сівозміни цукровими буряками є 20 %. Доведено, що у разі введення у 10-пільну сівозміну третього та четвертого полів цукрових буряків або скорочення періоду повернення його до беззмінного вирощування істотно збільшується забур'яненість посівів, підвищується токсичність, знижується біологічна активність грунту, а також збільшується ураження рослин такими специфічними хворобами, як коренеїд і церкоспороз. Встановлено, що ураженість коренеплодів за умов насичення сівозміни цукровими буряками на рівні 40 - 50 % знижується на 6,2 - 8,7 т/га, а повторне та беззмінне вирощування цукрових буряків призводить до недобору врожаю коренеплодів, зниження їх цукристості на 1,0 - 1,8 % і за рахунок цього до недобору цукру в 1,4 - 1,8 рази.

 • Взаємовідносини комерційних банків з НБУ


  1. Економічні та правові основи банківської діяльності 3
  2. Роль та завдання Національного банку України 5
  3. Місце НБУ в організації діяльності комерційних банків 8
  4. Деякі підсумки діяльності банків станом на 1 січня 2002 року 17
  Література 19


 • Взаємовідносини людини і природи

  План

  Вступ
  1. Взаємовідносини людини і природи
  2. Суть екологічної проблеми
  3. Екологія та фактори впливу на неї
  4. Сучасний екологічний стан в Україні
  Висновок
  Список використаної літератури

 • Взаємовідносини комерційних банків з НБУ

  1. Економічні та правові основи банківської діяльності 3
  2. Роль та завдання Національного банку України 5
  3. Місце НБУ в організації діяльності комерційних банків 8
  4. Деякі підсумки діяльності банків станом на 1 січня 2002 року 17
  Література 19


 • Взаємовідносини України з міжнародними фінансовими організаціями

  Взаємовідносини України з міжнародними фінансовими організаціями: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.04.01 [Електронний ресурс] / А.О. Шатковська; Нац. акад. держ. податк. служби України. — Ірпінь, 2006. — 19 с. — укp.
  Досліджено об'єктивні передумови та причини виникнення міжнародних фінансових організацій і посилення їх впливу на економіку країн світу, зокрема, України на сучасному етапі. Виявлено основні форми співробітництва України з міжнародними фінансовими організаціями. Класифіковано форми співробітництва залежно від інтересів суб'єктів співробітництва. Проведено аналіз досвіду реалізації проектів міжнародних фінансових організацій в Україні, досліджено їх особливості. Визначено основні напрямки розвитку співробітництва України з даними організаціями та надано пропозиції у межах кожного з цих напрямків. Розроблено методичні рекомендації щодо підготовки та реалізації проектів, які фінансуються за рахунок коштів міжнародних фінансових організацій в Україні.

 • Договірні взаємовідносини і партнерські зв’язки у підприємницькій діяльності


  Вступ.
  1. Договірні взаємовідносини.
  1.1. Поняття договору (контракту) і основні види договорів.
  1.2. Зміст підприємницького договору, порядок його укладення.
  1.3. Свобода договірних відносин, як основа партнерських зв’язків.
  2. Партнерські зв’язки у підприємницькій діяльності.
  2.1. Поняття та форми партнерських зв’язків.
  2.2. Партнерські зв’язки та договірні відносини у міжнародній
  підприємницькій діяльності..
  Висновки.
  Література.

 • Міжбюджетні взаємовідносини в період трансформації суспільства в Україні

           На субнаціональному рівні влади викладено пропозиції щодо удосконалення міжбюджетних взаємовідносин і структури управління. Проаналізовано тенденції та досліджено особливості бюджетної політики та міжбюджетних відносин. Проведено порівняльний аналіз зазначених процесів в економічно розвинутих і посткомуністичних країнах, вивчено досвід цих країн. Обгрунтовано необхідність реструктуризації сфери комунальних послуг, що сприяє покращанню їх якості та розвитку економічної інфраструктури. Доведено необхідність розробки моделей фінансового аналізу та моніторингу всіх секторів економіки та бюджетів. Обгрунтовано необхідність залучення громадкості до процесу вибору пріоритетів.

 • Взаємовідносини Німеччини і країн Вишеградської групи (1991 - 2004 рр.)

           Показано зміни, які відбулися у зовнішньополітичному курсі Німеччини після її об'єднання. З'ясовано значення цих змін для вишеградських країн. Визначено місце Польщі, Чехії, Словаччини, Угорщини у зовнішній політиці ФРН й охарактеризовано роль цієї держави у зовнішньополітичних курсах зазначених країн. Проаналізовано процес становлення та розвитку політико-дипломатичних, торговельно-економічних, культурних відносин між об'єднаною Німеччиною та країнами Вишеградської групи. Проаналізовано еволюцію цих стосунків у взаємозв'язку з європейською інтеграцією та у процесі вирішення ряду актуальних історичних питань. Розкрито зміст, характер, цілі й основні напрями взаємовідносин Німеччини та країн Вишеградської групи, розглянуто результати та сучасний стан цього партнерства. Висвітлено недостатньо вивчені зарубіжними та вітчизняними науковцями аспекти німецької зовнішньої політики щодо Польщі, Чехії, Словаччини та Угорщини. Визначено перспективи подальшого дослідження проблеми.

 • Артеріальна гіпертензія та щитоподібна і прищитоподібні залози: взаємовідносини та їх корекція

           Вивчено функціональний стан щитовидної (ЩЗ) та прищитовидних залоз та їх вплив на клініко-патогенетичні особливості перебігу гіпертонічної хвороби (ГХ). Визначено, що у патогенезі ГХ важливу роль відіграє дисфункція ЩЗ, спричинена йоддефіцитом, гіперсимпатикотонією, підвищеною екскрецією ванілін-мигалевої кислоти, безсимптомною гіперфункцією прищитовидних залоз і зміною кальцієво-фосфорних взаємовідносин. Установлено, що комплексне застосування калію йодиду та метопрололу у хворих на ГХ II ступеня забезпечує вирівнювання функції ЩЗ у різні періоди дня, сприяє нормалізації йодурії, зменшенню активності симпатичного відділу вегетативної нервової системи. Під впливом амлодипіну та калію йодиду вірогідно знижується виділення паратгормону та кальцитоніну, нормалізуються рівні фосфатемії та кальцемії, що оптимально змінює добовий профіль артеріального тиску та структурно-функціональні зміни лівого шлуночка у хворих на ГХ.

 • Взаємовідносини Золотої Орди і Південно-Західної Русі в XIII ст.

           На основі системного аналізу широкої джерельної бази та наукової літератури досліджено взаємовідносини між Золотою Ордою і Південно-Західною Руссю в XIII ст., визначено їх основні напрямки. Детально проаналізовано і висвітлено закономірності та особливості цих взаємовідносин, визначено їх вплив на розвиток Русі і Золотої Орди. Виявлено зміни, які сталися в економіці та адміністративно-територіальному устрої Південно-Західної Русі після встановлення ординської гегемонії в регіоні. З'ясовано особливості політичних відносин, встановлено їх позитивні і негативні впливи на історію обох держав.

© 2007-2018 vbs.com.ua