От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел каталога

Научные статьи и авторефераты диссертаций по экономическим наукам

Название

Економічний механізм управління пропорційністю підприємств : Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.01 / Л.В. Сорокіна; Європ. ун-т. — К., 2005. — 24 с. — укp.

Коротко

Економічний механізм управління пропорційністю підприємств

СсылкаК сожалению, на данный момент ссылка не доступна
Добавлено2008-08-15 00:46:35
Описание
         Досліджено науково-теоретичні аспекти процесу управління пропорційністю виробничо-комерційних підприємств як засобу забезпечення їх сталого функціонування та розвитку. Проаналізовано наукові підходи та концепції щодо визначення змісту поняття "економічна пропорційність". Здійснено класифікацію економічних пропорцій підприємства у відповідності з часовим інтервалом виконання задач управління. Розроблено методику комплексної діагностики пропорційності підприємства. Визначено специфіку дослідження проявів кожного виду пропорційності відповідно до розробленої класифікації. Обгрунтовано шляхи управління діяльністю підприємства з урахуванням результатів пропорційного аналізу. Побудовано обернені рівняння перспективних пропорцій. З використанням регресійних моделей побудовано рівняння кільскісного прояву пропорційності підприємств машинобудівної галузі. Наведено класифікацію економічних пропорцій щодо придатності управлінського впливу з використанням методів економіко-математичного моделювання, зокрема обчислення логістичних моделей і трендового аналізу. З урахуванням сучасних концепцій управління підприємством створено модель організації моніторингу та підтримки пропорційності функціонування та розвитку підприємства.
См. также:
 • Організаційно-економічний механізм управління товарооборотом підприємств

           Досліджено актуальні проблеми вдосконалення механізму управління роздрібним товарооборотом підприємств. Запропоновано схему концептуальних засад формування такого механізму. Розроблено структуру організаційно-економічного механізму управління товарооборотом. Визначено місце у ньому маркетингу. Здійснено діагностику організаційно-економічного механізму управління товарооборотом у торгових підприємствах різного формату. Проаналізовано проблеми та запропоновано шляхи їх вирішення. Рекомендовано алгоритм кількісного виміру впливу товарообороту на показники ліквідності активів підприємства. На підставі регресійного аналізу обгрунтовано економетричні моделі, які відображають форми залежності товарообороту від розміру ресурсів і власного капіталу підприємства. Розроблено рекомендації щодо використання рейтингової оцінки соціально-економічної значущості торговельних підприємств для вдосконалення управління товарооборотом. Запропоновано підвищення точності прогнозних розрахунків обсягу товарообороту на підставі розвитку програмно-цільового методу.

 • Організаційно-економічний механізм управління накладними витратами підприємств

           Розглянуто теоретичні та практичні проблеми, шляхи удосконалення системи управління накладними витратами підприємства. Проаналізовано діяльність промислових підприємств Львова і на цій підставі визначено основні тенденції зміни структури накладних витрат, виявлено окремі закономірності щодо їх формування за умов конкурентного середовища. Розроблено аналітичний інструментарій і модель організаційно-економічного механізму управління накладними витратами, основними складовими якого є підсистеми управління: нормування та планування, обліку та розподілу, аналізу та поточного контролю за накладними витратами, внутрішнього аудиту, стимулювання працівників за зниження рівня накладних витрат і ефективне управління ними.

 • Організаційно-економічний механізм управління капіталом будівельних підприємств

           Розглянуто теоретичні аспекти управління капіталом. Розкрито сутність категорій "інвестований капітал" і "новий капітал". Обгрунтовано кількісну оцінку індикатора розвитку підприємства. Визначено причинно-наслідковий зв'язок між даним індикатором та показниками розміщення та використання капіталу. На підставі кореляційно-регресійного аналізу встановлено критичну межу співвідношення оборотних і необоротних активів, у разі досягнення якої індикатор розвитку має найбільше значення. Запропоновано схему взаємозв'язків стратегії підприємства та конкретних цілей для реалізації головної мети підприємницької діяльності. Розроблено економічний механізм управління капіталом, що дозволяє ефективно реагувати на негативні тенденції індикатора розвитку.

 • Організаційно-економічний механізм управління підприємств машинобудівної галузі

  : Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.01 [Електронний ресурс] / Людмила Володимирівна Транченко; Європейський ун-т. — К., 2005. — 22 с. — укp.

 • Економічний механізм управління якістю виробничої діяльності підприємств

           Обгрунтовано нову цілісну концепцію удосконалення економічного механізму управління якістю за умов трансформації економіки України. Досліджено існуючі й розроблено нові теоретичні та методичні підходи щодо удосконалення механізму управління якістю виробничої діяльності підприємств. Розкрито своєрідність формування та розвитку систем управління якістю в Україні. Проаналізовано вітчизняну практику використання міжнародних стандартів за умов трансформації економіки України, виявлено основні проблеми проходження адаптаційних процесів. Визначено напрями формування економічного механізму управління якістю, основне завдання якого - задоволення перспективних запитів споживачів, обумовлених досягненнями науково-технічного прогресу. Наведено пропозиції щодо підвищення ефективності підготовки персоналу промислових підприємств до сертифікації на відповідність міжнародним стандартам, а також практичні рекомендації на етапі після проведення сертифікації. Запропоновано методику удосконалення системи контролю, виявлення й ідентифікації невідповідної продукції. Обгрунтовано можливості використання сучасних технологій управління. Розроблено рекомендації щодо удосконалення системи управління витратами на виробництво продукції.

 • Економічний механізм управління інвестиційною діяльністю підприємств харчової промисловості

           Здійснено комплексне дослідження теоретичних аспектів формування економічного механізму управління інвестиційною діяльністю підприємств харчової промисловості. Наведено основні рекомендації щодо напрямів підвищення її ефективності. Досліджено економічну суть інвестицій, інвестиційну діяльність, особливості та принципи управління нею. Проаналізовано стан і основні тенденції формування економічного механізму управління інвестиційною діяльністю підприємств харчової промисловості на державному та регіональному рівнях. Розроблено та запропоновано до використання модель прийняття інвестиційних рішень залежно від рівня інформаційного забезпечення з урахуванням показника інформаційної віддачі. Сформульовано основні підходи до вибору інвестиційних проектів з використанням методу перехресних порівнянь і моделі аналізу витрат результатів.

 • Організаційно-економічний механізм управління витратами інноваційної діяльності підприємств

           Розв'язано науково-практичну проблему удосконалення організаційно-економічного механізму управління витратами інноваційної діяльності підприємств з метою досягнення конкурентних переваг. Розроблено метод оцінки витрат на інноваційну діяльність, що значно підвищує обгрунтованість ухвалення рішення з інноваційного розвитку, ефективність використання поточного потенціалу підприємства та ресурсів. Удосконалено методику оптимізації формування пакету інноваційних проектів для комплексного впровадження, що дасть можливість підприємствам значно знизити втрати за умов реалізації проекту. Розвинуто методи запобігального управління витратами та стимулювання інноваційної діяльності, спрямовані на активізацію розробки та впровадження нововведень на підприємствах України. Розроблено методичні рекомендації щодо використання ринкових механізмів управління інноваційною діяльністю підприємств з урахуванням формування й оптимізації витрат на інноваційні проекти.

 • Організаційно-економічний механізм управління санаційними процедурами підприємств вугільної промисловості

           Досліджено теоретичні і практичні аспекти оздоровлення підприємств вугільної промисловості. Доведено необхідність їх розвитку, виявлено позитивні та негативні риси менеджменту. Розкрито зміст етапів процесу прийняття рішення про вибір ефективних напрямів і заходів санації. Розроблено методичні рекомендації з удосконалення організаційно-економічного механізму управління санаційною діяльністю підприємств та його реалізації. Розглянуто особливості виробничої та фінансової діяльності підприємства та запропоновано стратегію його розвитку.

 • Організаційно-економічний механізм управління грошовими потоками промислових підприємств України

           Здійснено пошук шляхів удосконалення організації управління грошовими потоками на промислових підприємствах України. Удосконалено понятійний апарат, класифіковано грошові потоки та систематизовано чинники та ризики, що впливають на їх формування. Розкрито зміст і структуру організаційно-економічного механізму управління грошовими потоками підприємств і досліджено основні теоретико-методологічні й практичні проблеми його реалізації у практичній діяльності вітчизняних промислових підприємств. Розроблено інструменти стратегічного аналізу ефективності управління грошовими потоками даних підприємств, методику розрахунку страхового резерву грошових коштів з урахуванням ризиків. Запропоновано організаційно-економічні заходи підвищення рівня розрахунково-платіжної дисципліни підприємств.

 • Організаційно-економічний механізм управління відтворенням основних засобів підприємства (на прикладі підприємств хімічної промисловості)

           Розроблено теоретичні та методичні положення і практичні рекомендації з метою удосконалення діючого механізму управління відтворенням основних засобів на хімічних підприємствах. Розкрито суть відтворення, розглянуто особливості та визначено основні завдання управління відтворенням основних засобів на хімічних підприємствах за сучасних умов. Виявлено, що темпи зношування основних виробничих фондів набагато випереджають темпи їх відновлення, а існуюча система планово-попереджувальних ремонтів не здатна забезпечити необхідний рівень надійності технологічного устаткування. Досліджено складові елементи механізму управління відтворенням основних засобів та розроблено схему його функціонування, що передбачає поетапне відновлення технічної бази підприємства відповідно до встановленої пріоритетності серед об'єктів, що підлягають відновленню та підвищенню інтенсивності проведення ремонтних заходів для іншої частини фондів. Запропоновано організаційний супровід процесу управління відтворенням основних засобів, орієнтований на посилення організаційної структури та підвищення ефективності аналітичної роботи на етапі вибору напрямку та форми відтворення.

 • Організаційно-економічний механізм управління оплатою праці промислово-виробничого персоналу підприємств гірничого машинобудування

           Удосконалено концепцію механізму оплати праці, визначено та обгрунтовано його основні складові системи та умови високої ефективності. З метою визначення місця та ролі заробітної плати у комплексному зв'язку з продуктивністю проведено кластерний аналіз на базі багатофакторної економіко-математичної моделі. Запропоновано методику визначення функції надтарифного фонду від потенційного прибутку за контрактом з урахуванням внутрішніх і зовнішніх критеріїв. Обгрунтовано роль внутрішньофірмової конкуренції на базі заводських тендерів у системі розподільчих відносин за умов різнорентабельного контрактного виробництва. Розроблено універсальний балансовий метод розподілу надтарифних коштів на підставі матриці структурних і вартісних зв'язків.

 • Організаційно-економічний механізм приватизації стратегічних підприємств (на матеріалах промислових підприємств України)

           Досліджено проблеми формування та функціонування організаційно-економічного механізму приватизації стратегічних підприємств і забезпечення приватизованими підприємствами економічної безпеки країни. Узагальнено та поглиблено науково-теоретичні аспекти управління даною приватизацією. На підставі аналітичної оцінки механізму приватизації національних та іноземних стратегічних підприємств обгрунтовано пропозиції щодо створення та організаційного забезпечення національної моделі приватизації.

 • Організаційно-економічний механізм консалтингового забезпечення підприємств

           Уточнено зміст понять "консалтинг", "організаційно-економічний механізм консалтингового забезпечення підприємств", "якість надання консалтингових послуг". Визначено позитивні та негативні тенденції консалтингового забезпечення підприємств України. Виявлено економічні важелі підвищення прибутковості та конкурентоспроможності підприємств-замовників. Обгрунтовано оптимальні підходи щодо підвищення якості надання консалтингових послуг. Доведено, що необхідною передумовою реалізації організаційно-економічного механізму консалтингового забезпечення підприємств є чинник взаємодії консалтингових компаній і підприємств-замовників з використанням методології управління корпоративною інформацією. Наведено рекомендації щодо впровадження організаційно-економічного механізму консалтингового забезпечення підприємств. Розроблено методичні підходи щодо вибору консалтингової компанії підприємствами-замовниками й обгрунтовано напрями удосконалення їх взаємодії. Запропоновано заходи щодо мінімізації ризиків з реалізації консалтингових проектів.

 • Організаційно-економічний механізм санації підприємств машинобудування

           Розроблено дієвий механізм відновлення діяльності підприємств машинобудування за допомогою санаційних процедур. Визначено суть, мету, завдання санації. Розроблено систему прийняття раціональних санаційних рішень для управління кредиторською заборгованістю підприємства за умов фінансової кризи. Запропоновано проведення автоматизованого моніторингу процесу відновлення діяльності боржника з використанням програмних засобів Microsoft Excel. Розроблено комплексну систему результативної санації підприємства, яку запропоновано розглядати як організаційно-економічний механізм.

© 2007-2019 vbs.com.ua