От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел каталога

Научные статьи и авторефераты диссертаций по экономическим наукам

Название

Економічна природа та сутність рекреаційної діяльності / О.В. Бобирєва // Культура народов Причерноморья. — 2004. — N55, Т.3. — С. 75-78 — Библиогр. в конце ст. 14 назв. — укp.

Коротко

Економічна природа та сутність рекреаційної діяльності

СсылкаК сожалению, на данный момент ссылка не доступна
Добавлено2008-10-16 17:00:12
Описание
         В статье представлено аналитическое исследование экономической природы и сущности рекреационной деятельности. Выделены основные исторические этапы ее развития, раскрыта социально-экономическая при-рода рекреационных потребностей населения, дана характеристика и ав-торское определение рекреационной услуги.         In the article the analytic research of recreation activity economical nature is presented. The analysis of evolution development and socio-economic essence of recreation needs is offered. The author definition of recreation service is given.
См. также:
 • Сутність та природа бюджетної системи

  План

  Вступ
  1. Сутність та природа бюджетної системи.
  2. Структура бюджетної системи, шляхи подолання бюджетного дефіциту.
  3. Податкова політика і доході бюджетів України.
  4. Проблеми вдосконалення Бюджетної системи України.
  Висновок

 • Феномен священного: його сутність і світоглядна природа

           Відзначено полісемію та інваріантність терміна "священне". Обгрунтовано положення щодо специфіки вживання вказаного поняття у рамках богословської та наукової традицій. Проаналізовано погляди Р.Отто, М.Еліаде, Е.Дюркгейма. Особливу увагу приділено типології уявлень про священне та способу його маніфестації у контексті людської культури.

 • Соціально – економічна природа

  Вступ 3
  I. Причини виникнення, суть та види інфляції 4
  II. Соціально – економічні наслідки інфляціїі 9
  III. Стабілізація грошового обігу та її методи 15
  Висновок 24
  Список використаної літератури 26


 • Правоохоронна діяльність: природа, сутність, гуманізм (теоретико-правові та методологічні аспекти)

           Висвітлено суть правоохоронної діяльності як аспект соціального управлінння та засіб гарантування й охорони основних прав людини. Досліджено соціальну природу та зміст правоохоронної діяльності, обгрунтовано її визначення. З'ясовано співвідношення категорій "правозахисна та правоохоронна діяльність". Проаналізовано подвійну природу правоохоронної діяльності як особливого різновиду соціальної діяльності та державно-правового аспекту соціального управління. Визначено протиріччя правоохоронної діяльності, що зумовлюють її суть, зміст, природу та функції. Розглянуто взаємодію прав людини та правоохоронної діяльності. Розкрито суть поняття і зміст нормотвірної діяльності правоохоронних органів й обгрунтовано шляхи вдосконалення даної діяльності.

 • Правове забезпечення рекреаційної діяльності

           Теоретично досліджено господарсько-правовий та еколого-правовий аспекти рекреаційної діяльності. Розглянуто поняття права природокористування щодо рекреаційних цілей та рекреаційної діяльності, висвітлено особливості господарських і екологічних відносин підчас її здійснення. Проаналізовано законодавство стосовно рекреаційної діяльності та надано пропозиції щодо його вдосконалення. На підставі дослідження законодавства й узагальнення наукових джерел визначено поняття і правовий режим рекреаційного фонду, його складових частин. Розроблено питання створення рекреаційного фонду, визначено права власності на його території та ресурси. Описано види використання рекреаційного фонду та напрямки правової охорони. Сформульовано поняття суб'єктів рекреаційної діяльності, визначено їх особливості, організаційні форми, уточнено загальні засади їх правового статусу та види таких суб'єктів. Конкретизовано правові засади забезпечення ефективного здійснення рекреаційної діяльності: господарсько-правовий механізм, договірні відносини та відповідальність за порушення законодавства щодо такої діяльності. Аргументовано необхідність розробки концепції правового забезпечення рекреаційної діяльності.

 • Економічна природа та особливості розвитку освітнього потенціалу України

           Досліджено економічну природу освіти, її потенціал в забезпеченні поступального та сталого соціально-економічного розвитку суспільства. Запропоновано сучасне розгорнуте тлумачення наукової категорії "освітній потенціал" як органічної складової людського розвитку суспільства, проведено науково-практичну сучасного стану освітнього потенціалу України та перспектив його розвитку. Визначено основні напрямки якісного вдосконалення організаційно-економічного механізму розвитку освітнього потенціалу в Україні, запропоновано механізми державної підтримки освіти, наведено пропозиції щодо вдосконалення фінансового механізму освітньої діяльності в Україні.

 • Оцінка умов рекреаційної діяльності в Криму

  1. Оцінка умов рекреаційної діяльності в Криму 3
  Література 11


 • Соціально-економічна природа і тенденції безробіття в перехідній економіці України

           Доліджено теоретичні та практичні аспекти проблеми безробіття та його тенденції за умови перехідної економіки України. Визначено природу, фактори та найбільш поширені форми безробіття. Запропоновано і теоретично обгрунтовано систему абсолютних і відносних показників вимірювання безробіття, на основі яких здійснено його комплексну оцінку. Виявлено основні тенденції безробіття в Україні, здійснено його періодизацію та з'ясовано особливості прояву на галузевому та регіональному рівнях. Доведено важливість системного застосування заходів з обмеження безробіття на всіх рівнях управління. Обгрунтовано комплекс заходів щодо регулювання безробіття за умови перехідної економіки України.

 • Економічна природа і особливості розвитку інноваційного підприємництва в перехідній економіці

           Висвітлено теоретичні основи становлення та розвитку інноваційного підприємництва за умов перехідної економіки. Визначено сутність інноваційного підприємництва як особливого виду економічної активності, умови його формування та становлення, роль та місце в економічному розвитку перехідної економіки, вплив світового досвіду на становлення інноваційної діяльності в Україні. Проаналізовано фактори становлення та активізації інноваційної діяльності, пов'язані з інноваційними стратегіями реструктуризації підприємств корпоративного типу та мотивацією розвитку малих інноваційно-впроваджувальних фірм. Досліджено вплив інституціональних факторів на забезпечення інноваційного розвитку України. Розглянуто механізм організаційно-економічних та правових заходів держави з регулювання та підтримки становлення інноваційних форм діяльності в Україні.

 • Управління розвитком рекреаційної діяльності в природних парках

           Обгрунтовано рішення теоретичних, організаційно-методичних і прикладних проблем удосконалення процесу управління розвитком рекреаційної діяльності у природних парках України. Узагальнено теоретичні засади управління рекреаційною діяльністю за умов трансформації вітчизняної економіки. Уточнено понятійний апарат, здійснено типологію та класифікацію рекреаційної діяльності та удосконалено основні організаційно-методичні положення щодо її організації. Проаналізовано розвиток рекреаційної діяльності у природних парках, розглянуто світовий досвід її організації. Запропоновано методичний підхід щодо формування концепції управління рекреаційною діяльністю та новий державний організаційно-економічний механізм її розвитку, що враховує світові тенденції та особливості вітчизняної економіки та дозволить сформувати в Україні високорозвинену рекреаційну галузь національної економіки. Обгрунтовано пропозиції щодо розробки нового для України проекту критого аквапарку високої пропускної спроможності, створення якого у межах природних парків сприятиме розв'язанню важливих соціально-економічних проблем. Обгрунтовано методичний підхід щодо підвищення економіко-екологічної ефективності рекреаційного використання природних парків, заснований на формуванні рекреаційної ренти та впровадженні лінійного методичного підходу щодо визначення рекреаційної місткості природної території.

 • Соціально-економічна природа домогосподарств та їхня роль у господарській системі перехідного типу

           Розкрито соціально-економічну природу домогосподарств у зв'язку з тенденціями розвитку господарської системи перехідного типу. Доведено необхідність формування адекватних параметрів домогосподарств для їх активного включення в економічний кругообіг. Охарактеризовано особливості реалізації відтворювальних функцій домогосподарств за умов перехідної економіки, зокрема показано їх роль у відтворенні інституційної структури суспільства. Обгрунтовано залежність рівня добробуту населення від розвиненості інституційного устрою домогосподарств та їх взаємодії з іншими інституціями господарської системи. Встановлено, що за умов ринкової трансформації недостатній рівень добробуту домогосподарств обмежує можливості впровадження системних інновацій. Розглянуто макроекономічні наслідки монетизації домогосподраств, здійсненої шляхом підвищення довіри населення до національної грошової одиниці.

 • Теоретичні положення і економічна сутність фінансових інвестицій


  Вступ 3
  Розділ 1. Теоретичні положення і економічна сутність фінансових інвестицій 5
  1.1. Поняття і сутність фінансових інвестицій 5
  1.2. Значення фінансових інвестицій в системі управління базового підприємства 12
  Розділ 2. Методика і організація обліку фінансових інвестицій 19
  2.1. Аналіз літературних джерел з обліку фінансових інвестицій 19
  2.2. Сучасний стан функціонування бухгалтерського обліку фінансових інвестицій на базовому підприємстві 23
  2.3. Рекомендована методика і організація обліку фінансових інвестицій 36
  Розділ 3. Методика і організація аналізу фінансових інвестицій 44
  3.1. Організація аналізу фінансових інвестицій на базовому підприємстві 44
  3.2. Рекомендована методика аналізу фінансових інвестицій 55
  Розділ 4. Організація обліку і аналізу фінансових інвестицій в комп'ютерному середовищі 59
  4.1. Характеристика сучасних АРМБ. Аналіз пакетів прикладних програм (ППП) автоматизації бухгалтерського обліку, контролю і аудиту 59
  4.2. Загальна характеристика інформаційного забезпечення АРМ бухгалтера з фінансових інвестицій 65
  Висновки і пропозиції 77
  Список використаної літератури 79
  Додатки 81


 • Економічна сутність та організаційні форми малих підприємств

  Назва роботи Економічна сутність та організаційні форми малих підприємств
  Розділ Економіка
  Вид роботи Контрольна робота
  Кількість сторінок 18
  Ціна 0
  Зміст План
  Вступ. 2
  1.Економічна сутність та організаційні форми малих підприємств. 4
  2.Проблеми становлення та особливості розвитку малого бізнесу в Україні. 9
  3.Місце і роль малого бізнесу в ринковій економіці. 11
  Висновки. 15
  Список використаної літератури : 16

 • Економічна сутність, склад та види виробничих запасів підприємства


  Вступ 3
  1. Економічна сутність, склад та види виробничих запасів підприємства 4
  2. Фактори , що впливають на потребу підприємства у формуванні виробничих запасів 14
  3. Методичні підходи до аналізу виробничих запасів підприємства 18
  4. Визначення планової потреби підприємства у формуванні виробничих запасів 21
  5. Шляхи удосконалення управління виробничими запасами на підприємстві 28
  Висновки та пропозиції 34
  Список використаної літератури 35


© 2007-2019 vbs.com.ua