От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел каталога

Научные статьи и авторефераты диссертаций по экономическим наукам

Название

Домінантні цілі та цінності банку в контексті визначення смислів його діяльності в глобалізованому світі / С. Благодєтєлєва-Вовк // Журн. європ. економіки. — 2005. — 4, N 2. — С. 161-172. — Бібліогр.: 15 назв. — укp.

Коротко

Домінантні цілі та цінності банку в контексті визначення смислів його діяльності в глобалізованому світі

СсылкаК сожалению, на данный момент ссылка не доступна
Добавлено2008-09-04 11:52:38
Описание
         Досліджено аспекти встановлення цілей, формування цінностей та визначення сенсу діяльності банків з урахуванням культурних особливостей країн, в яких вони функціонують, для створення кроскультурного діалогу та подолання протиріч глобалізації.
См. также:
 • Трансформація православ'я в глобалізованому світі: пострадянський контекст

  : автореф. дис... канд. філос. наук: 09.00.11 [Електронний ресурс] / Арсен Романович Марчишак; Інститут філософії ім. Г.С.Сковороди НАН України. — К., 2007. — 18 с. — укp.

 • Політичні ідеї Сергія Єфремова в контексті його суспільно-політичної діяльності

           Комплексно досліджено політичні ідеї С. Єфремова у контексті його суспільно-політичної діяльності. На підставі аналізу значного обсягу першоджерел і літератури досліджено політичні ідеї С. Єфремова. Висвітлено науково-теоретичну спадщину вченого та визначено чинники, які здійснили вирішальний вплив на формування його світогляду, відіграли важливу роль у становленні його громадянської позиції. Розглянуто політичні погляди С. Єфремова стосовно демократичних основ утворення української державності. Розкрито зміст сформованості вченим доктрини націоналізму як важливого фактора формування нації. Показано місце та роль народу й еліти у розвитку національної свідомості та національного руху. Проаналізовано федералістську концепцію С. Єфремова та виділено основні принципи формування української держави. Охарактеризовано демократизм поглядів вченого щодо державотворчих проблем, наголошено на еволюційному підході до їх вирішення.

 • Організація, цілі її діяльності та критерії успіху. Зовнішнє та внутрішнє середовище організації

  1. Організація, цілі її діяльності та критерії успіху. 3
  2. Зовнішнє та внутрішнє середовище організації. 6
  Література 19


 • Підготовка вчителя до формування естетичних орієнтацій молодших школярів на цінності народного мистецтва (в умовах позакласної діяльності)

           Визначено умовну ієрархію цінностей народного мистецтва з точки зору їх значення для підготовки вчителя до виховної роботи з дітьми. Детально охарактеризовано поняття "цінності народного мистецтва" та "естетичні орієнтації особи". Розроблено критерії та виділено рівні сформованості естетичних орієнтацій дітей та молоді на цінності народного мистецтва. Обгрунтовано й експериментально перевірено комплексну модель підготовки студентів до формування естетичних орієнтацій молодших школярів на цінності народного мистецтва за умов позакласної діяльності.

 • Когнітивно-прагматичні характеристики імпліцитних смислів у німецькомовному дискурсі

           Визначено когнітивно-прагматичні характеристики та лінгвальні прояви мовленнєвоактивних імпліцитних смислів (ІС), вербалізованих у сучасному німецькомовному діалогічному дискурсі, шляхом розробки та впровадження когнітивно-прагмалінгвістичної моделі імпліцитного мовленнєвого акту (МА). Природу мовленнєвоактових ІС розглянуто як єдність їх когнітивних (дискурсивна імплікація), комунікативно-прагматичних (імпліцитні МА) та лінгвальних (вербальних індикаторів ІС) проявів. Зроблено висновок, що дані смисли характеризуються інтендованістю, тобто наявністю у комунікативній інтенції адресанта перлокутивної мети донести ІС до адресата, сферою функціонування яких є непрямий дискурс. Категорію дискурсиної імплікації визначено як когнітивно-прагматичну категорію, яка варіативно репрезентуєтсья у дискрусі під час реалізації імпліцитних МА, об'єднаних у когнітивно-прагматичне поле, домінантою якого є поліімплікативні МА, ядро утворюють моноімплікативні МА, на периферії перебувають конвенціоналізовані МА. Розкрито специфіку когнітивного сценарію реалізації імпліцитного МА - використання індикаторів ІС - вербальних і невербальних засобів, що свідчать про наявність у висловленні ІС (пропозиціонального, іллокутивного, перлокутивного).

 • Ефективність кредитної діяльності банку

           Розвинуто підходи до оцінювання ефективності кредитної діяльності банку та обгрунтовано шляхи її підвищення. Розкрито природу та зміст даної діяльності, узагальнено концептуальні підходи щодо визначення її ефективності. З'ясовано роль економічних меж кредиту у забезпеченні кредитної діяльності банку. Досліджено тенденції розвитку кредитної діяльності банків України для визначення сучасних вимог до організаційних засад цієї діяльності та підходів щодо оцінювання її ефективності. Розроблено методичні засади оцінювання ефективності кредитної діяльності банку за витратним підходом і кредитних проектів за повними доходами та витратами. Класифіковано непроцентні витрати кредитної діяльності банку на прямі та непрямі, змінні та постійні. На підставі дослідження зарубіжного та вітчизняного досвіду удосконалено підходи до використання банками плаваючих процентних ставок, обгрунтовано організаційну схему розподілу функцій у кредитному процесі між окремими структурними підрозділами банку (фронт-офісами, мідл-офісами та бек-офісами).

 • Менеджмент діяльності банку на фондовому ринку

           Розкрито та узагальнено цілі та задачі менеджменту діяльності банку на фондовому ринку як складової частини загальнобанківського менеджменту. Проаналізовано та систематизовано склад і структуру операцій з цінними паперами на фондовому ринку, обгрунтовано теоретико-методологічні напрями їх здійснення. З'ясовано тенденції розвитку фондового ринку України на етапі становлення, проаналізовано особливості діяльності банку як суб'єкта підприємництва та наведено методичні засади побудови оптимальної структури банку. Розроблено класифікацію ризиків, що супроводжують діяльність банку, наведено алгоритм визначення параметрів інвестиційного портфеля банку для реалізації ризик-менеджменту. Розроблено методику визначення якісних характеристик цінних паперів та оптимізації резервних вимог щодо відшкодування можливих збитків від операцій з цінними паперами для цілей ризик-менеджменту.

 • Характеристика діяльності комерційного банку АТ „...” (звіт з практики)

  1. Загальна характеристика об’єкта дослідження 2
  2. Основні показники діяльності банка 8
  3. Перспективні напрямки розвитку взаємовідносин між банком та клієнтами 12
  Література 16
  Додаток А. Річний звіт АТ „” за 2002-2003 рр. 18


 • Ризик-менеджмент кредитної діяльності комерційного банку

           Досліджено теоретичні, методологічні та методичні питання ризик-менеджменту кредитної діяльності комерційних банків за умов трансформаційних перетворень в економіці України. Розкрито економічну природу та зміст банківських ризиків, узагальнено концептуальні підходи щодо визначення сутності та структури ризик-менеджменту банку. Проаналізовано правове регулювання ризик-менеджменту комерційних банків в Україні, визначено основні тенденції розвитку їх кредитної діяльності. Обгрунтовано сучасні вимоги щодо організації системи кредитного ризик-менеджменту комерційних банків. Охарактеризовано етапи процесу управління кредитним ризиком. Розроблено методику комплексної оцінки ризику кредитного портфеля банку. Досліджено зарубіжний і вітчизняний досвід банківської кредитної діяльності та уточнено порядок ухвалення рішень щодо надання позички. Розроблено методику оцінки якості вхідної інформації й алгоритм її застосування. Запропоновано модель оцінки кредитоспроможності потенційного позичальника на базі врахування фінансових та якісних складових. Розроблено та рекомендовано до впровадження Кодекс професійної поведінки кредитора.

 • Основи ліцензійної діяльності Національного Банку України

  Вступ 4
  1 Теоретичні основи визначення ліцензійної діяльності 7
  1.1 Економічна сутність та зміст ліцензування 7
  1.2 Система показників та факторів, що визначають ліцензування 17
  1.3 Зарубіжний досвід ліцензування 21
  Висновки по розділу 1 28
  2 Становлення ліцензійної діяльності в Україні 29
  2.1 Загальна характеристика та основні етапи становлення 29
  2.2 Динаміка та структура показників та явищ 33
  2.3 Тенденції конкретного прикладу 39
  Висновки по розділу 2 52
  3 Розвиток ліцензійної діяльності Національного Банку України 54
  3.1 Основні напрямки розвитку ліцензійної діяльності НБУ 54
  3.2 Заходи, щодо підвищення ефективності ліцензійної діяльності НБУ 69
  3.3 Рекомендації та пропозиції, щодо вдосконалення нормативно-правової бази 76
  Висновки по розділу 3 87
  Загальні висновки та пропозиції 89
  Перелік використаної літератури 95
  Додатковий матеріал 101
  Додаток А. Нумерація операцій, на які Національний банк України надає банкам банківську ліцензію та письмовий дозвіл на здійснення операцій 101
  Додаток Б. Список банків та перелік операцій, на здійснення яких банки отримали банківську ліцензію та письмовий дозвіл Національного банку України на здійснення операцій за станом на 1 жовтня 2005 року 104
  Додаток В. Динаміка дотримання банками України економічних нормативів (за даними місячного балансу), 2005 рік 118
  Додаток Г. Перелік банків України, які знаходяться на ліквідації за станом на 01.08.2005 року 119
  Додаток Д. Основні показники діяльності банків України на 1 серпня 2005 року 120
  Додаток Е. Перелік і тарифи послуг з реєстрації установ банків, надання ліцензій (дозволів) на здійснення банківських операцій, операцій з валютними цінностями та інших послуг, що надаються Національним банком України та його територіальними управліннями 122


 • Організаційно-економічний механізм забезпечення ефективності діяльності банку

           Досліджено теоретичні та прикладні аспекти застосування організаційно-економічний механізм забезпечення ефективності діяльності банку. Розкрито суть поняття "ефективність діяльності банку", "організаційно-економічний механізм забезпечення ефективності діяльності банку", "стратегія забезпечення ефективності діяльності банку". Проведено аналіз і оцінювання рівня ефективності діяльності банків України. Розвинуто методичні засади моделювання, формування й організації системи оцінювання й аналізу ефективності їх діяльності за окремими групами. Теоретично обгрунтовано стратегію забезпечення ефективності діяльності банку та послідовність її розробки, практичні рекомендації щодо її підвищення за рахунок упровадження комплексу організаційних заходів. Обгрунтовано бонусну систему грошового стимулювання працівників за внесок у підвищення ефективності діяльності банку.

 • Комплексне рейтингове оцінювання фінансово-кредитної діяльності банку

           Проаналізовано існуючі методики оцінки фінансового стану банку, різноманітні аналітичні підходи та математичні динамічні моделі стійкості банку, зокрема, методику декомпозиційного аналізу прибутковості власного капіталу, яка досліджує залежність між показниками прибутковості та ризику банку та виявляє вплив окремих чинників на результати його діяльності. Дана методика дозволяє змогу реалізувати загальні методологічні засади банківського аналізу. Розглянуто методику комплексної рейтингової оцінки фінансово-кредитної діяльності банку, яка враховує в сукупності динаміку відносних відхилень показників і результати експертної оцінки.

 • Обліково-аналітичне забезпечення діяльності банку на картковому ринку

           Удосконалено теоретичні та методичні засади обліку й аналізу банківських операцій з платіжними картками. Досліджено особливості та концептуальні засади функціонування системи безготівкових розрахунків на базі застосування платіжних карток. Уточнено понятійний апарат, що використовується у карткових платіжних системах. Здійснено сутнісну інтерпретацію діяльності банку на картковому ринку як найважливішого інституційного елемента платіжної системи, яка полягає у здійсненні операцій емісії, еквайрингу, клірингу, процесингу та надання послуг з набуття і підтримки членства у міжнародних платіжних системах (МПС). Досліджено актуальні проблеми організації бухгалтерського обліку та контролю за операціями з платіжними картками. Обгрунтовано необхідність удосконалення обліково-операційних процедур. Розроблено пропозиції щодо удосконалення чинного плану рахунків, методики аналітичного обліку та фінансової звітності. Запропоновано варіант оптимізації процесу розрахунків між учасниками МПС. Розроблено методику аналізу ефективності банкоматного еквайрингу на підставі показників його продуктивності, прибутковості та якості (працездатності).

 • Регулювання кредитної діяльності банку в умовах становлення ринкових відносин

           Досліджено особливості регулювання кредитної діяльності банків, розкрито зміст основних дефініцій і складових даного процесу. Визначено принципи та основні етапи регулювання кредитної діяльності та виявлено їх характерні особливості, розроблено класифікацію інструментарію. Сформульовано базові постулати регулювання кредитної діяльності банку та розроблено методичний підхід щодо його якісної оцінки. Проведено діагностику стану зовнішнього та внутрішнього регулювання кредитної діяльності банків України та наведено пропозиції щодо його удосконалення. Запропоновано формалізований підхід щодо побудови комплексної системи регулювання кредитної діяльності банків. Обгрунтовано напрями хеджування кредитного ризику банку шляхом використання кредитних деривативів.

© 2007-2019 vbs.com.ua