От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел каталога

Научные статьи и авторефераты диссертаций по экономическим наукам

Название

Дизайн реклами як фактор впливу на ефективність діяльності підприємств торгівлі / О.М. Соломіцька // Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. — 2005. — N 3. — С. 88-91. — Бібліогр.: 13 назв. — укp.

Коротко

Дизайн реклами як фактор впливу на ефективність діяльності підприємств торгівлі

СсылкаК сожалению, на данный момент ссылка не доступна
Добавлено2008-10-20 14:49:29
Описание
         Висвітлено сучасні проблеми ефективності діяльності підприємств торгівлі та запропоновано шляхи їх розв'язання, передусім, за допомогою застосування потужного рекламного механізму, ефективне функціонування якого неможливе без застосування дизайну.
См. также:
 • Ефективність кредитування підприємств роздрібної торгівлі

           Обгрунтовано теоретичні положення та розроблено методичний інструментарій для визначення та забезпечення ефективності кредитування на підприємствах роздрібної торгівлі. Уточнено економічну сутність понять "кредит", "позичка", "позика", "кредитування". Систематизовано існуючі форми та види кредитування на підставі сутнісних характеристик кредиту. Розкрито зміст оцінки ефективності залучення та використання кредитних ресурсів підприємствами торгівлі на підставі виділення критеріїв та згрупованої системи показників. Виявлено основні тенденції розвитку кредитного ринку України, встановлено їх вплив на торговельно-фінансову діяльність підприємств роздрібної торгівлі за сучасних умов. Досліджено стан, особливості та структуру формування позикового капіталу, оцінено рівень ефективності залучення та використання кредитних ресурсів на підприємствах роздрібної торгівлі на підставі виділених критеріїв. Розроблено методичний інструментарій для оцінки їх кредитоспроможності. Визначено й охарактеризовано етапи формування ефективної політики залучення кредитних ресурсів підприємствами роздрібної торівлі.

 • Ефективність політики фінансування необоротних активів підприємств торгівлі

           Досліджено питання формування політики фінансування необоротних активів підприємств торгівлі. Запропоновано визначення даних активів. Удосконалено та доповнено класифікацію необоротних активів підприємств торгівлі, основних засобів і джерел їх фінансування. Проаналізовано теоретичні аспекти необоротних активів та їх складових елементів. Запропоновано принципи та визначення політики фінансування активів. Розвинуто систему показників оцінки ефективності використання необоротних активів підприємств торгівлі. Розроблено комплексну систему показників оцінки ефективності політики фінансування даних активів. Обгрунтовано методичний підхід щодо формування такої політики. Удосконалено й адаптовано до потреб політики фінансування багатокритеріальні методи оптимізації джерел фінансування необоротних активів.

 • Інформаційне забезпечення маркетингової діяльності підприємств торгівлі

           Розглянуто пріоритетні завдання державної політики у сфері інформаційної інфраструктури. Визначено основні проблеми інформаційного забезпечення маркетингової діяльності сучасних підприємств. Запропоновано матрицю інформаційної насиченості даної діяльності; оцінено якість інформації, залученої на досліджених підприємствах. Проаналізовано інформаційний ризик підприємства, а також використання маркетингової інформації різними структурними підрозділами апарату керування. Визначено основні причини відсутності на торговельних підприємствах логістичних інформаційних систем. Висвітлено аспекти реалізації програмної та проектної стратегії маркетингових досліджень на підприємствах. Вивчено основні показники результативності господарської діяльності досліджених підприємств, а також проаналізовано використання інформаційних технологій та наведено систему необхідної маркетингової інформації. Запропоновано заходи щодо зниження рівня інформаційного ризику, зокрема, створення систем трьох груп: планових, диспозитивних, виконавчих. Наведено алгоритм розробки інформаційної логістичної системи.

 • Облік і контроль витрат операційної діяльності підприємств торгівлі

           Розроблено теоретичні положення та практичні рекомендації щодо вдосконалення методики обліку та контролю витрат операційної діяльності підприємств роздрібної торгівлі. Проведено науково-теоретичне узагальнення економічної та облікової суті витрат торговельних підприємств. Удосконалено класифікацію витрат операційної діяльності підприємств торгівлі для цілей обліку, аналізу та контролю, а також управління ними. Розроблено пропозиції щодо вдосконалення методики обліку виконання бюджету. Запропоновано номенклатуру синтетичних, аналітичних рахунків і субрахунків для обліку відхилень від бюджетних показників витрат за центрами відповідальності, що дозволить оперативно надавати вірогідну інформацію про діяльність відповідного структурного підрозділу. Розроблено нові форми внутрішньої звітності, використання яких дозволить не допускати значних відхилень у роботі центрів відповідальності. Запропоновано методичні прийоми розподілу витрат операційної діяльності для визначення витратомісткості за товарними групами та певними видами товарів. Удосконалено методичне забезпечення внутрішнього аудиту витрат на підприємствах роздрібної торгівлі.

 • Методи та технології впливу політичної реклами (на прикладі передвиборної кампанії)

           Досліджено методи та технології впливу політичної реклами на прикладі передвиборчої кампанії до Верховної Ради України 2001 - 2002 рр. Доведено застосування у даній рекламі технологій маніпуляції масовою свідомістю, політичних технологій, прийомів комерційної реклами. Проаналізовано більше 300 відеороликів українських політичних партій. Установлено методи та технології, що застосовувались в українській політичній рекламі з метою маніпуляції масовою свідомістю під час передвиборчої кампанії. Виявлено, що найбільш інтенсивний вплив на масову свідомість був здійснений у відеороликах партій "СДПУ(о)", "Наша Україна", "Партія Зелених України", "Всеукраїнське політичне об'єднання Жінки за майбутнє" та партії "Яблуко".

 • Ефективність діяльності підприємств-природокористувачів (за матеріалами підприємств Закарпатської області)

           Досліджено проблеми підвищення ефективності діяльності підприємств-природокористувачів за умов переходу до ринкової економіки. З метою збільшення можливостей впливу на результати господарювання розроблено класифікацію факторів ефективності діяльності даних піприємств, удосконалено вартісну оцінку природно-ресурсних об'єктів, запропоновано методику встановлення та справляння плати за використання лісових ресурсів місцевого значення на основі рентної концепції. Проаналізовано основні недоліки і невирішені проблеми роботи підприємств-природокористувачів, визначено шляхи і засоби підвищення результативності їх господарювання з врахуванням особливостей земле-, лісо-, надрокористування Закарпаття. Розроблено метод формування ефективного власника за критерієм відповідності структури співвласників приватизованого підприємства-природокористувача структурі його виробничо-господарських зв'язків у галузі та регіоні, а також механізм комплексного управління використання ним природних ресурсів.

 • Управлінський облік товарних запасів, витрат, доходів і фінансових результатів операційної діяльності підприємств гуртової торгівлі

  : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.09 [Електронний ресурс] / Олена Анатоліївна Полянська; Київський національний торговельно-економічний ун-т. — К., 2009. — 20 с. — укp.

 • Формування механізму фінансового забезпечення діяльності підприємств в умовах впливу ринкових чинників

           У дисертаційній роботі розглянуто питання формування механізму фінансового забезпечення діяльності підприємств за умов впливу ринкових чинників: досліджено особливості процесу фінансового забезпечення діяльності підприємств, визначено кількісну та якісну оцінку впливу ринкових і виробничих чинників на формування обсягів фінансових ресурсів підприємства. Сформовано механізм фінансового забезпечення діяльності підприємств та обгрунтовано особливості його функціонування. Удосконалено методику визначення рівня беззбитковості діяльності підприємства з урахуванням інтенсивності впливу інфляції та запропоновано застосування розробленої двохрівневої системи показників для оцінки та усунення протиріч, що виникають в дії сформованого механізму.

 • Визначення впливу бюджетування податків на фінансово-економічні результати діяльності коксохімічних підприємств

           Досліджено підходи до визначення понять "податкова політика держави", "податкова політика підприємства" та "бюджетування податків", виділено системний взаємозв'язок податкової політики держави та підприємства. Узагальнено та розвинуто підходи до системи компонент, що характеризує податкові платежі та платоспроможність підприємств, за якою було проведено групування коксохімічних підприємств за станом бюджетування податків. Обгрунтовано проведення моделювання показника податкової стійкості коксохімічних підприємств, яке визначає їх тенденції розвитку. Розроблено методичні підходи до бюджетування податків і проведення моніторингу та контролю виконання податкових бюджетів підприємств та організаційний підхід до бюджетування податків на підприємстві.

 • Ефективність господарської діяльності аграрних підприємств

           Досліджено теоретичні, методологічні та практичні засади розвитку аграрних підприємств (АП), шляхи підвищення економічної ефективності їх господарської діяльності, особливості формування та удосконалення організаційно-економічного механізму в постреформаційний період. Вивчено вплив сукупності економічних, виробничих, соціальних і природних чинників на формування господарського механізму АП. Виявлено, що високий рівень ефективності господарської діяльності досягається в тих АП, де забезпечується раціональне використання всіх складових господарського механізму, що грунтується на всебічному врахуванні різних аспектів технологічного процесу, економіко-фінансових компонентів, організаційно-управлінських рішеннях та вимогах ринку. Дієвість господарського механізму АП значною мірою визначається досконалістю цінової та фінансово-кредитної політики та оподаткування, розвитку ринкової інфраструктури. Установлено, що на ефективність функціонування господарського механізму АП негативно впливає згортання планово-економічної роботи та недосконалість методів керування підприємством за умов ринку. Відзначено, що важливим напрямом підвищення ефективності господарської діяльності АП є спеціалізація та концентрація сільськогосподарського виробництва, зокрема, запобігання подрібненню землеволодіння. Концентрація виробничого та трудового потенціалу дає змогу забезпечувати виробництво рослинницької та тваринницької продукції на інноваційній основі, а також підвищити конкурентоспроможність АП.

 • Ефективність інноваційної діяльності машинобудівних підприємств

           Досліджено питання ефективності інноваційної діяльності машинобудівних підприємств. Проаналізовано існуючі методики та запропоновано експертну модель оцінювання й аналізу інноваційної діяльності підприємств за їх потенціалами. Запропоновано кластерну структуру управління, яка дозволяє об'єднувати різні види ресурсів і ефективно використовувати їх для нарощування інноваційного потенціалу. Наведено методологічні засади оцінювання ефективності інноваційної діяльності. Розроблено механізм управління та визначено пріоритетні напрямки підвищення ефективності інноваційної діяльності машинобудівних підприємств. Базуючись на сучасних CALS (continuous Acquisition and Life Cycle Support) технологіях, запропоновано інформаційне забезпечення ефективної інноваційної діяльності машинобудівного підприємства за умов його стратегічного розвитку. Результати проведених теоретичних досліджень щодо експертного оцінювання стану інноваційної діяльності та її ефективності впроваджено в практику промислових підприємств.

 • Ефективність діяльності сільськогосподарських підприємств приміської зони

           Розроблено теоретико-методичні положення та практичні рекомендації щодо ефективної виробничо-економічної діяльності сільськогосподарських підприємств приміської зони столичного регіону. Досліджено теоретичну сутність, особливості та механізм ефективного господарювння сільськогосподарських підприємств за умов ринкових перетворень. Визначено методичні засади дослідження ефективності господарювання сільськогосподарських підприємств приміської зони. Здійснено ретроспективний аналіз та виявлено тенденції розвитку аграрного виробництва в столичному регіоні, досліджено становлення та роль різних типів сільськогосподарських підприємств в системі АПК регіону. Розкрито організаційно-економічні механізми виробничо-господарської діяльності аграрних підприємств різних форм власності та господарювання. Запропоновано стратегію ефективного розвитку сільськогосподарських підприємств приміської зони, визначено обсяги платоспроможного попиту населення столиці. Обгрунтовано шляхи поглиблення інтеграційних процесів і формування агропромислових організаційних структур у приміській зоні, зокрема різні варіанти створення агрохолдингових структур.

 • Організація і економічна ефективність зовнішньоекономічної діяльності підприємств АПК

           Узагальнено та доповнено теоретико-методологічні положення розвитку зовнішньоекономічних зв'язків АПК, удосконалено організацію виходу підприємств АПК на зовнішні ринки збуту. З'ясовано теоретичні та практичні аспекти стану зовнішньоекономічних зв'язків підприємств АПК (щодо інвестиційної діяльності, створення СП, диверсифікації виробництва та вдосконалення цінового та кредитно-фінансового механізмів). Виявлено й економічно обгрунтовано найбільш вигідні для експорту види сільськогосподарської продукції. Запропоновано підходи до підвищення ефективності роботи спільних підприємств у агропромисловій сфері економіки. На основі проведених досліджень виявлено залежність експорту продукції АПК від обсягів її виробництва та конкурентоспроможності, правильного здійснення митно-тарифного регулювання експортно-імпортних операцій.

 • Ефективність діяльності сільськогосподарських підприємств приміської зони

  : Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.07.02 [Електронний ресурс] / Олексій Григорович Баранов; Національний аграрний ун-т. — К., 2006. — 20 с. — укp.

© 2007-2019 vbs.com.ua