От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел каталога

Научные статьи и авторефераты диссертаций по математике и техническим наукам

Название

Діаграми стану систем Al2O3-ZrO2-Ln(Y)2O3 (Ln=лантаноїди)

Коротко

Діаграми стану систем Al2O3-ZrO2-Ln(Y)2O3 (Ln=лантаноїди)

СсылкаК сожалению, на данный момент ссылка не доступна
Добавлено2010-05-07 02:37:28
Описание
: автореф. дис... д-ра хім. наук: 02.00.04 [Електронний ресурс] / Сергій Миколайович Лакиза; НАН України; Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М.Францевича. — К., 2009. — 42 с. — укp.
См. также:
 • Керамічні суміші в системі Al2O3-ZrO2-SiO2-Al-Si для відновлення футерівок скловарних печей

  : автореф. дис... канд. техн. наук: 05.17.11 [Електронний ресурс] / Сергій Віталійович Горбатко; Національний технічний ун-т "Харківський політехнічний ін-т". — Х., 2009. — 20 с. — укp.

 • Керамічні наповнювачі на основі системи Al2O3-SiO2-ZrO2 для стоматологічних композиційних матеріалів

  : автореф. дис... канд. техн. наук : 05.17.11 [Електронний ресурс] / Ірина Володимирівна Шуба; Національний технічний ун-т "Харківський політехнічний ін-т". — Х., 2009. — 20 с. : рис. — укp.

 • Розрахунок міцності косозігнутих залізобетонних елементів з урахуванням повної діаграми фізичного стану бетону

           Досліджено та розраховано міцність косозігнутих залізобетонних елементів з врахуванням повної діаграми фізичного стану бетону. Експериментально та теоретично досліджено напружено-деформований стан даних елементів. Одержано аналітичні залежності для визначення межових деформацій бетону стиснутої зони. Розроблено методику розрахунку міцності косозігнутих залізобетонних елементів прямокутного профілю з урахуванням повної діаграми фізичного стану бетону. Проведено порівняння теоретичних даних з даними експерименту, проведеного під час дослідження, а також даними експериментів інших авторів.

 • Діаграми осколків реакції поділу важких ядер тепловими нейтронами

           Запропоновано діаграми, на яких відображено найімовірніші нукліди-осколки реакції поділу ядер U - 235 і Pu - 239 тепловими нейтронами та продукти наступних b-перетворень цих осколків.

 • Розрахунок елементів конструкцій, що згинаються, з урахуванням повної діаграми деформування бетону

           Розроблено методику оцінки міцності елементів, що згинаються, на базі нелінійного закону деформування, який описує повну діаграму деформування бетону. Обрано й обгрунтовано двоквадратичний закон деформування, що дозволяє одержати фундаментальну залежність, яка зв'язує міцнісну та деформативні характеристики бетону. З використанням фундаментальної залежності обчислено механічні характеристики для всіх класів важких бетонів. З застосуванням двоквадратичного закону деформування бетону виведено формули для визначення нормальних і дотичних напружень у поперечних перерізах елементів, що згинаються. Розроблено методику розрахунку на міцність і тріщиностійкість поперечних перерізів елементів, що згинаються. Наведено результати аналізу експериментально-теоретичних досліджень.

 • Вплив складу Fe-, Co-вмісних каталізаторів на основі цеолітів та ZrO2 на розклад та відновлення оксиду азоту(І)

  : автореф. дис... канд. хім. наук: 02.00.15 [Електронний ресурс] / Тетяна Михайлівна Бойчук; НАН України; Інститут фізичної хімії ім. Л.В.Писаржевського. — К., 2009. — 18 с. — укp.

 • Формування наноструктур оксидних матеріалів на основі ZrO2 та La2O3-B2O3- GeO2 при термічних, баричних та електромагнітних впливах

  : автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 [Електронний ресурс] / Олександр Сергійович Дорошкевич; НАН України; Донецький фізико-технічний ін-т ім. О.О.Галкіна. — Донецьк, 2009. — 21 с. : рис. — укp.

 • Аналіз та синтез електромеханічних систем зі спостерігачами стану

           Досліджено науково-технічну проблему підвищення якості керування електромеханічними системами за умов неповної інформації про об'єкт регулювання. Розвинуто теоретичні положення аналізу та синтезу систем електропривода зі спостерігачами стану з урахуванням дії на ідентифіковану частину об'єкта регулювання невимірних збурень. Здійснено спрощення структурних схем систем автоматичного керування зі спостерігачами стану (СС) у загальному вигляді, удосконалено теорему розподілу та методику синтезу СС для випадку, коли зворотний зв'язок за оцінкою деякої координати діє на ідентифіковану частину об'єкта регулювання. Розроблено спрощену методику структурного синтезу редукування СС, запропоновано нові розподіли полюсів та нулів, удосконалено методику синтезу систем підпорядкованого регулювання методом характеристичних співвідношень. Запропоновано методику та програмне забезпечення для автоматизації синтезу модальних регуляторів і спостерігачів стану. Розроблено аналогові та цифрові СС, що відновлюють динамічний і статичний моменти двигуна без додаткового інтегратора. Наведено методики синтезу систем керування двомасовими електромеханічними системами та спостерігачів стану, необхідних для їх реалізації. Узагальнено результати експериментальних досліджень і упровадження у промисловість запропонованих систем електроприводу та методик аналізу, синтезу та налаштування цих систем.

 • Моделі і методи стану газотранспортних систем у стаціонарному режимі

           Розроблено метод формування системи рівнянь і нерівностей задач оцінювання стану та параметрів газотранспортних систем (ГТС) у стаціонарному режимі на базі математичної моделі усталеного потокорозподілу (УПР) в ГТС з використанням множин невідомих, виміряних і оцінюваних змінних і виразів моделі, який застосовано для розв'язання широкого складу задач потокорозподілу. На підставі цього методу сформульовано узагальнену постановку задач оцінювання стану та параметрів ГТС у стаціонарному режимі. Наведено методику розв'язання сформульованої задачі оцінювання. З узагальненої постановки задач оцінювання одержано та розв'язано задачу оцінювання тисків, температур, витрат і складу газу. Розроблено алгоритмічну модель УПР в ГТС з застосуванням об'єктно-орієнтованого підходу, яка використовує новий спосіб зниження порядку вихідної системи рівнянь моделі ГТС, що базується на вираженні одних змінних моделі через інші за допомогою розв'язання відповідних рівнянь моделі та розробки ряду алгоритмів. Експериментально підтверджено, що дисперсії оцінок, одержані в результаті розв'язання задач оцінювання стану ГТС, зменшуються за умов збільшення ступеня перевизначеності системи рівнянь моделі УПР в ГТС.

 • Оптимізація процедур вимірювання стану мережних елементів телекомунікаційних систем

           Вперше показано, що існуючі системи управління телекомунікаційними системами (ТКС) залишаються не цілком реалізованими внаслідок таких причин: затримки в одержанні статистики, наявності завад виміру та великої кількості його параметрів. Удосконалено технологію APM (Application Performance Measurement) для вибору найбільш важливих параметрів вимірювання транспортної мережі. Зазначено, що даний підхід дозволяє скоротити час на опитування мережних елементів ТКС. Проведено синтез та аналіз оптимальних методів вимірювання, контролю та оцінювання стану сучасних телекомунікаційних систем. Запропоновано оптимальні процедури вимірювання параметрів та режимів мережних елементів, а також параметрів ТКС за наявності зосереджених на спектрі завад.

 • Метризація екологічного стану ландшафтних систем (На прикладі НПП "Подільські Товтри")

           Розроблено концептуальні засади еколого-ландшафтометричного дослідження. Обгрунтовано необхідність структуризації ландшафтометрії у цілісний підрозділ постнекласичного ландшафтознавства. Розроблено базові дефініції поняттєво-термінологічного апарату екологічної ландшафтометрії. Запропоновано концептуальну схему метризації екостану ландшафтних систем. Розкрито об'єктивні ландшафтні першопричини просторової неоднорідності екостану національного природного парку "Подільські Товтри" та здійснено математичну оцінку ландшафтної детермінованості інтегрального екологічного стану території дослідження. Вперше застосовано еколого-ландшафтометричний аналіз для дослідження ландшафтного різноманіття з метою створення заповідних раритетних територій національного парку, функціонального зонування території, територіальної гармонізації інтересів природоохорони та природокористування, еколого-ландшафтометричного обгрунтування пріоритетів сталого розвитку поліфункціональних територій.

 • Моделі кінцевого стану та їх застосування у задачах аналізу і синтезу систем керування

           Визначено новий засіб опису термінальних динамічних диференціальних систем з названням "модель кінцевого стану". Моделі кінцевого стану будуються на основі перехідних матриць і так званих перемінних кінцевого стану, змістом яких є прогнозні значення кінцевого стану некерованого руху системи, що має деякий стан у поточний момент часу. Моделі кінцевого стану визначено для лінійних безперервних, лінійних безперервних з розривами розв'язків у задані моменти часу, нелінійних з диференційованими нелінійностями систем, які мають адитивні керуючі впливи та можуть мати додаткові алгебричні обмеження. З використанням моделей кінцевого стану одержано нові методи оптимального та термінального керування, коваріаційного аналізу та аналізу чутливості, в яких використовуються тільки елементи моделей кінцевого стану.

 • Синтез електромеханічних систем постійного струму підвищеної точності з спостерігачами стану

  : Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.09.03 [Електронний ресурс] / Віталій Іванович Колотило; Харківський держ. політехнічний ун-т. — Х., 2000. — 20 с. — укp.

 • Геометричне моделювання складу та поверхні фазового переходу діаграм стану багатокомпонентних систем

           Розглянуто проблему геометричного моделювання фігуративної точки багатокомпонентної системи без обмеження кількості компонентів, а також поверхні фазового переходу системи на прикладі поверхні ліквідусу. До головних результатів слід віднести методи побудови проекцій точки, що належить багатовимірному симплексу, на двовимірні проекційні поля багатовимірного простору зі збереженням метричних характеристик і проекційних зв'язків. Розроблено алгоритми геометричного моделювання поверхні фазового переходу багатокомпонентної системи, що дає змогу прогнозувати температуру фазового переходу і температуру плавлення системи у будь-якій фігуративній точці з використанням в якості вихідних даних діаграм стану складових двокомпонентних систем з одним спільним компонентом. Створено програму, що дозволяє моделювати склад системи та прогнозувати її температуру плавлення з урахуванням діаграм складових двокомпонентних систем із одним спільним компонентом.

© 2007-2018 vbs.com.ua